eco 2 test 2

47 67 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:04

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 101 Customers are advised to double - check their orders to ensure that they will be sent the correct address (A) until (B) upon (C) among (D) to KEY DDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp: (A) until: (B) upon: trên, (C) among: (D) to: đến, tới - Tuy nhiên, ta để ý trước chỗ trống động từ SEND có cấu trúc: send st TO sb/st => chọn D -Bổ sung: Phân biệt ENSURE/ASSURE/INSURE: -Assure có nghĩa: cam đoan, đoan chắc, bảo đảm He assured me that everythhing woyld turn out well (Anh đoan với chuyện ổn thôi) Thông thường sau động từ assure mệnh dề, có khơng có "that"; sau assure hai bổ ngữ: trực tiếp gián tiếp LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ensure làm cho chắn, bảo đảm This book was enough to ensure his success (Cuốn sách đủ để bảo đảm cho thành công anh ấy) - Tại Mỹ, insure dùng thay cho ensure, Ngồi ra, insure có nghĩa đóng tiền bảo hiểm Nếu ta insure bất động sản, tức ta đóng tiền cho cơng ty bảo hiểm để xảy cố thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại đến tài sản cơng ty bảo hiểm bồi hồn Thật nhiều ngữ cảnh, assure ensure thay cho Cái đặc biệt assuremuốn xóa nghi ngờ, thắc mắc người làm cho họ bớt lo lắng - Ta áp dụng theo đề xuất nhiều nhà ngôn ngữ học là: assure dùng cho người, ensuredùng cho vật insure cho tài chính, bảo hiểm Từ vựng: - advise sb to st: khun làm - double-check(v): kiểm tra tỉ mỉ - address(n): địa => address(v): hướng đến, giải -Dịch: Những khách hàng khuyên nên kiểm tra tỉ mỉ đơn đặt hàng họ để đảm bảo chúng gửi đến địa xác LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 102 Last week's performance was judged to be a major even though it received no local media coverage (A) success (B) succeed (C) successful (D) successfulness KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta để ý thấy chỗ trống đằng sau từ MAJOR, nhiên major vừa tính từ vừa danh từ: + Nếu major danh từ chỗ trống danh từ để tạo thành danh từ ghép trạng từ để bổ nghĩa cho mệnh đề đứng trước + Nếu major tính từ chỗ trống danh từ để major bổ nghĩa Đáp án ko có trạng từ => chỗ trống DANH TỪ : (A) success(n): vừa danh từ đếm mang nghĩa: thành cơng, vừa danh từ ko đếm mang nghĩa: thành công (B) succeed(v): vừa nội động từ hay vs TO mang nghĩa: kế nghiệp vừa ngoại động từ mang nghĩa: kế tiếp, nối tiếp (C) successful(a): thành công (D) successfulness(n): danh từ –ness khơng đếm tính từ successful mang nghĩa: thắng lợi, có kết quả; nhiên theo OXFORD từ ko dùng - Mặt khác trước chỗ trống mạo từ xác định A nên cần danh từ đếm số => chọn A LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Từ vựng: - performance(n): thi hành, buổi biểu diễn - judge(n): quan tòa, thẩm phán => judge(v): xét xử, đánh giá - major(n): chuyên đề, chuyên ngành => major(a): chính, chủ yếu -Dịch: Buổi biểu diễn tuần trước đánh giá thành cơng chí dù khơng nhận bảo trợ truyền thông địa phương 103 Please - Ms Condell that no one has received their paychecks yet (A) accept (B) notify (C) deliver (D) present KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp: (A) accept: chấp nhận (B) notify: thông báo (C) deliver: vận chuyển (D) present: giới thiệu => chọn B -Bổ sung: phân biệt inform, notify, announce notice: - inform giống notify, dùng cho người + inform somebody (that…/of…) = notify somebody (that…/of….): thơng báo với (về…/rằng…) LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - announce dùng cho vật => announce something: thơng báo - notice có nghĩa ý -Từ vựng: - paycheck(n): chi phiếu để trả lương Dịch: Xin báo lại với bà Condell chưa có nhận chi phiếu trả lương họ 104 Employees on official business are offered - for any expenses incurred for meals-related to workshops, business meetings, or company-related events (A) investment (B) dimension (C) reimbursement (D) expenditure KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ mang nghĩa phù hợp: (A) investment: đầu tư (B) dimension: kích thước (C) reimbursement: hoàn lại, bồi hoàn ( tiền ) (D) expenditure: phí tổn => chọn C Bổ sung: - phân biệt reimburse refund: + refund: hoàn tiền LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB + reimburse: hoàn tiền + tài sản - Trong câu sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động: Employees on official business are offered reimbursement for any expenses (which are ) incurred for meals-related to workshops, business meetings, or companyrelated events Từ vựng: - workshop(n): hội thảo = seminar - official business: làm việc thức - expense incurred: khoản chi Dịch: Những nhân viên làm việc thức hồn lại cho chi phí chi cho bữa ăn, hội thảo, họp công việc vấn đề liên quan đến công ty 105 Underwood Energy Services Inc offers benefits to full-time employees, including dental insurance (A) attraction (B) attractive (C) attract (D) attracted KEY BBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta để ý sau chỗ trống tính từ để bổ nghĩa cho danh từ sau BENEFITS trạng từ để bổ nghĩa cho câu động từ trước OFFERS LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Tuy nhiên, đáp án ko có trạng từ => chỗ trống tính từ => chọn B -Bổ sung: - Trong câu có sử dụng mệnh đề quan hệ nối tiếp ( dùng để thay cho mệnh đề đằng trước sử dụng đại từ quan hệ WHICH ) rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động => câu đầy đủ: Underwood Energy Services Inc offers attrative benefits to full-time employees, which includes dental insurance Từ vựng: - benefit(n): lợi ích, phúc lợi, ưu đãi - attract = draw = appeal to: thu hút, lôi => attractive(a): hấp dẫn - full-time(a): toàn thời gian - dental(a): thuộc nha khoa - insurance(n): bảo hiểm -Dịch: Underwood Energy Services Inc cung cấp ưu đãi hấp dẫn cho người lao động toàn thời gian, bao gồm bảo hiểm nha khoa 106 Mr Whatley unintentionally took Ms Potvin's timetable, thinking it was -(A) him (B) himself (C) his (D) he KEY CCCCCCCCCCCCCCC LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB GIẢI THÍCH: - Loại A IT TIMETABLE trước nên ko thể nói “nó(timetable) ơng ta” - Loại B himself đại từ phản thân, dùng để nhấn mạnh tự làm việc - Loại D he đại từ nhân xưng đứng vai trò chủ từ, chủ ngữ => chọn C: his vừa tính từ sở hữu, vừa đại từ sở hữu, câu đại từ sở hữu ( ông ) -Bổ sung: - Trong câu có sử dụng rút gọn câu chủ ngữ dạng chủ động câu ban đầu sau: Mr Whatley unintentionally took Ms Potvin's timetable He thinks it was his Từ vựng: - Unintentionally(adv): vơ tình Dịch: Ông Whatley vơ tình cầm lấy thời gian biểu bà Potvin nghĩ ơng 107 Since the invention of seatbelts, certain automobile fatalities are now often - -(A) preventability (B) prevention (C) preventing (D) preventable LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB KEY DDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau to be ARE danh từ tính từ, có trạng từ tần suất OFTEN nên chỗ trống phải tính từ => loại A B - Loại C để ARE PREVENTING tiếp diễn sau preventing cần tân ngữ theo cấu trúc: prevent st/sb ( ngăn chặn đó, ) => chọn D Từ vựng - seatbelt(n): dây an toàn - fatality(n): tử vong - automobile(n): xe tơ - preventable(a): ngăn chặn => prevention(n): ngăn chặn -Dịch: Kể từ dây an tồn phát minh chắn vụ tử vong xe tơ thường ngăn chặn 108 Customers at Prussian Blue Books are reminded to keep their receipt - -proof of purchase when they place an order (A) off (B) except (C) as (D) though KEY CCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ta cần chọn từ phù hợp: (A) off: tắt, khỏi (B) except (for) + Danh từ: ngoại trừ gì/ai except that + mệnh đề: ngoại trừ điều gì: - dùng except (có khơng có "for") sau từ tổng quát, toàn thể như: all, every, no, everything, anybody, nowhere, whole - Không dùng except for trước liên từ giới từ - Sau except dùng đại từ túc từ, không dùng đại từ chủ từ - Dùng except với động từ nguyên thể (C) as: - as = like + danh từ: như, giống - as = since = because + mệnh đề: - as = when + mệnh đề: - as = while + mệnh đề: (D) though = although + mệnh đề: => chọn C Bổ sung: - Phân biệt EXCEPT, BESIDES APART FROM: Một số giới từ thường bị dùng sai người viết lầm lẫn sang nghĩa nghĩa từ khác besides thêm vào, tức cộng (plus), except loại ra, tức trừ (minus) + He like all musical instruments except the piano => Anh thích loại nhạc cụ, trừ piano + Besides the piano, she plays the guitar and the mandolin LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 127 Beginning next April, financial benefits will be available - to those customers who signed the necessary contract (A) exclusiveness (B) exclusively (C) exclusionary (D) exclusion KEY BBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy tính từ AVAILABLE nên chỗ trống danh từ trạng từ, nhiên ta để ý cụm AVAILABLE TO với nên chỗ trống danh từ mà phải trạng từ - Mặt khác, ta đưa danh từ đáp án A D vào khơng hợp nghĩa => chọn B -Từ vựng: - available to(a): có sẵn - exclusively(adv): đặc biệt, dành riêng => exclusiveness(n): tính riêng biệt => exclusion(n): loại trừ -Dịch: Bắt đầu từ tháng tới, lợi ích tài dành riêng cho khách hàng ký hợp đồng cần thiết 128 Hyssop Chemists is - experienced pharmacists for the eight new locations they have opened this year (A) seeking LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (B) looking (C) entering (D) requiring KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ đuôi –ing mang nghĩa phù hợp: (A) seeking: tìm kiếm (B) looking: trơng (C) entering: vào, tham gia (D) requiring: yeu cầu => chọn A -Bổ sung: câu sử dụng rút gọn đại từ quan hệ, câu đầy đủ: Hyssop Chemists is seeking experienced pharmacists for the eight new locations (which) they have opened this year Dịch: Hyssop Chemists tìm kiếm dược sĩ có kinh nghiệm cho vị trí mà họ mở năm 129 - the concert finished late, the audience still waited for me (A) Nevertheless (B) Still (C) Although (D) However KEY CCCCCCCCCCCCCCC LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ mang nghĩa phù hợp: (A) Nevertheless: nhiên (B) Still: (C) Although: (D) However: nhiên => chọn C Bổ sung: Phân biệt However Nevertheless: - However nevertheless: dùng để diễn đạt tương phản Ta dùng hai trạng từ however nevertheless để việc tương phản với Sự khác chúng tính trang trọng nevertheless trang trọng nhấn mạnh however Ví dụ: I can understand everything you say about wanting to share a flat with Martha However, I am totally against it => Tơi hiểu bạn muốn với Martha Tuy nhiên, tơi hồn tồn phản đối việc Lưu ý: however nevertheless thường đứng đầu câu tương phản hai ý kiến Tuy nhiên chúng nằm cuối câu Trước sau phải có dấu phẩy - Hình thức tương đương dùng however nevertheless từ even so, in spite of this, yet yet…still Những từ thay phù hợp ngữ cảnh văn nói LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Ví dụ: She's really quite ill these days Even so / In spite of this she remains in good spirits => Gần cô thật không khỏe Dù vậy, cô vui vẻ 130 If you wish to make the trip to Auckland - the other department heads, please let Ms Berlin know immediately (A) where (B) both (C) with (D) but KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn từ mang nghĩa thích hợp: (A) where: nơi mà, nơi (B) both: (C) with: với (D) but: => chọn C -Dịch: Nếu bạn muốn thực chuyến đến Auckland với trưởng phòng khác xin vui lòng báo cho bà Berlin biết 131 Maurice Flobertson, an executive at a small company, became the CEO of Bradshaw lndustn'es four months ago LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) once (B) often (C) soon (D) now KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn trạng từ mang nghĩa phù hợp: (A) once: khi, thời, (B) often: thường (C) soon: sớm (D) now: => chọn A -Bổ sung: Câu sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dùng cụm danh từ hay gọi đồng cách danh từ: - Dùng mệnh đề tính từ có dạng: S + BE + DANH TỪ/CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ Cách rút gọn: bỏ who, which be Ví dụ: Maurice Flobertson, who is once an executive at a small company, became the CEO of Bradshaw lndustn'es four months ago => Maurice Flobertson, once an executive at a small company, became the CEO of Bradshaw lndustn'es four months ago -Từ vựng: - executive(n): giám đốc LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - CEO = chief excutive officer(n): giám đốc điều hành -Dịch: Maurice Robertson, giám đốc công ty nhỏ, trở thành giám đốc điều hành công ty Bradshaw Industries tháng trước 132 While we still take telephone calls, other - of correspondence are encouraged to avoid tying up telephone lines unnecessarily (A) profiles (B) views (C) outlines (D) forms KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ số nhiều mang nghĩa phù hợp: (A) profiles: hồ sơ (B) views: tầm nhìn (C) outlines: phác thảo (D) forms: mẫu đơn => chọn D -Từ vựng: - correspondence(n): tương xứng - avoid + V-ing: tránh làm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Trong nhận gọi điện thoại mẫu đơn tương ứng khuyến khích tránh gọi vào đường dây điện thoại không cần thiết 133 Finding qualified students for this job may be difficult (A) extreme (B) extremes (C) extremely (D) extremity KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau MAY BE tính từ đằng sau chỗ trống tính từ DIFFICULT nên chỗ trống phải trạng từ bổ nghĩa theo cấu trúc: BE + ADV + ADJ => chọn C -Từ vựng: - qualified(a): đủ điều kiện - extremely(adv): cực kì, vơ -Dịch: Việc tìm sinh viên đủ điều kiện cho cơng việc khó khăn 134 Ms Julie Kennedy and her innovative marketing team have gained renown for creating - products for struggling companies (A) promote (B) promotes LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) promotion (D) promotional KEY DDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn loại từ phù hợp, để ý trước chỗ trống động từ CREATING sau chỗ trống danh từ PRODUCTS đứng vai trò tân ngữ => chỗ trống tính từ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau => chọn D Từ vựng: - innovative = innovatory(a): có đổi mới, sáng tạo - renown = fame = reputation: danh tiếng - promotional(a): quảng cáo - struggling(a): đấu tranh, khó khăn, sống vật lộn Dịch: Bà Julie Kennedy đội ngũ marketing sáng tạo đạt danh tiếng việc tạo sản phảm quảng cáo cho cơng ty gặp khó khăn 135 New customer service personnel are trained to to Inquiries within a reasonable amount of time (A) promise (B) respond (C) advise (D) explain KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp: (A) promise: hứa (B) respond ( + to ): đáp ứng (C) advise: khuyên, tư vấn (D) explain: giải thích => chọn B Từ vựng: - personnel(n): nhân viên - train(v): đào tạo - reasonable(a): hợp lý -Dịch: Nhân viên phục vụ khách hàng đào tạo để đáp ứng yêu cầu khoảng thời gian hợp lý 136 For the researcher, a properly maintained notebook can be a of useful information for many years (A) variety (B) resource (C) source (D) choice KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn danh từ mang nghĩa phù hợp: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) variety : đa dạng (B) resource: nguồn tài nguyên (C) source: nguồn (D) choice: lựa chọn - Phân biệt Source Resource: + Khi dùng source (với nghĩa nguồn) theo sau thường có thêm danh từ để bố nghĩa Ex: source of water Source có nghĩa nguồn gốc + Khác với source, resources (thường dùng số nhiều) nghĩa (nguồn) tài nguyên thiên nhiên với nghĩa resource khơng cần thêm danh từ theo Ex; this is a country with rich resources + resource có nhiều nghĩa khác hồn tồn với source :phương sách, phương kế, thủ đoạn, cách xoay xở; chỗ trông mong vào hay :(số nhiều) tiềm lực kinh tế quân (của nước)=> chọn C -Từ vựng: - properly(adv): cách đắn, cách thích đáng - maintained(adj): bảo quản, bảo trì -Dịch: Theo nhà nghiên cứu, số tay bảo quan cách nguồn thơng tin hữu icshtrong nhiều năm 137 Alvinson Clothiers’ branch in Milan has been open since last August - is quickly becoming our busiest location (A) and (B) also LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) than (D) or KEY AAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn từ nối phù hợp: (A) and: (B) also: (C) than: so với (D) or: - Loại B also trạng từ ko phải từ nối - Loại C than thường với so sánh - Loại D khơng hợp nghĩa => chọn A -Dịch: Chi nhánh Alvinson Clothiers Milan mở cửa từ tháng năm ngối nhanh chóng trở thành địa điểm thu hút 138 There will be a panel - of pharmaceutical company spokesperson and consumer advocates to debate current health concems (A) consist (B) consisting (C) will consist (D) to be consisted KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ta thấy câu có động từ WILL BE mà câu khơng thể có chủ ngữ động từ mà ko có từ nối => chỗ trống rút gọn mệnh đề quan hệ, V-ing V3/ed => chọn B Bổ sung: Phân biệt Comprise, Consist of, Compose, Include Institute: Comprise, consist of compose có nghĩa: bao gồm, gồm có Khi đó, ta đề cập đến vật, việc bao gồm vật đặc biệt, thành phần hợp thành tồn thể Ví dụ: Congress comprise/ is composed of/ consist of the House of Representatives and the Senate (Quốc hội Hoa Kì bao gồm Hạ viện Thượng viện) Note: Ta không dùng động từ tiến hành Một số người thường hay dùng cụm từ " be comprised of " cách dùng sai Ta khơng dùng hình thức thụ động " consist of " Thí dụ ta khơng nói: The committee is consisted of teachers and workers (Ủy ban bao gồm giáo viên công nhân) Comprise có nghĩa compose hay constitute , tức: hợp thành, hình thành Tuy nhiên cách dùng khơng phổ biến nhiều nhà văn khuyên tránh dùng) Ví dụ: Water is composed of hydrigen and oxygen (Nước tạo thành từ hydro oxy) LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB include có nghĩa bao gồm, ám ý " kể ", tức xem phận tồn thể Ví dụ: The package includes a book of instructions (Gói hàng bao gồm sách hướng dẫn) -Từ vựng: - panel(n): danh sách - consist of(v): bao gồm - pharmaceutical(n): (thuộc) dược - advocate(v): biện hộ, ủng hộ - debate(v): tranh luận -Dịch: Sẽ có danh sách bao gồm phát ngôn viên công ty dược người tiêu dùng ủng hộ việc tranh luận mối quan tâm đến sức khỏe 139 Please omit - details when you are reported the findings revealed at the symposium (A) decreased (B) insufficient (C) incidental (D) prerequisite KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ mang nghĩa phù hợp: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) decreased: giảm (B) insufficient: không đủ (C) incidental: ngẫu nhiên, phụ (D) prerequisite: tiên => chọn C Bổ sung: câu sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, câu đầy đủ: Please omit incidental details when you are reported the findings (which are) revealed at the symposium -Từ vựng: - omit(v): bỏ qua, bỏ sót - reveal(v): tiết lộ, công khai -Dịch: Xin bỏ qua chi tiết phụ bạn báo cáo kết mà công khai hội nghị chuyên đề 140 - working with the research department some of the time, the marketing team comes up with fresh ideas tor the company's new ads (A) By (B) During (C) Because (D) So that KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Ta xét đằng sau chỗ trống V-ing nên loại B during + danh từ, loại C D because so that + mệnh đề => chọn A -Từ vựng: - come up with: đưa ra, phát ra, khám phá, nảy sinh -Dịch: Bằng cách làm việc với phận nghiên cứu số lần, đội ngữ marketing đưa ý tưởng cho việc quảng cáo công ty LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 ... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 1 02 Last week's performance was judged to be a major even though... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 1 12 Dr Ketterley is a - regarded professor of philosophy as well... CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Mr; Leavenworth sought free legal advice online before he consulted with his own lawyers => chọn D CÁCH 2: BEFORE giới
- Xem thêm -

Xem thêm: eco 2 test 2 , eco 2 test 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn