eco 2 test 1

49 125 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:04

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 1.In order for - to provide the necessary benefits, dentists associated with the university’s insurance policies must be shown a valid student ID card (A) those (B) them (C) their (D) that KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Loại C THEIR + Noun - Loại D THAT + Noun: kia, THAT dùng để thay cho danh từ số trước đó, ko có danh từ trước nên loại - Loại A THOSE + Noun: kia, THOSE dùng để thay cho danh từ số nhiều trước nên loại => chọn B Từ vựng: - provide(v): cung cấp – provision(n): điều khoản - benefit(n): lợi ích, phúc lợi - associate(v): liên kết - insurance(n): bảo hiểm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - policy(n): sách - valid(adj): có hiệu lực -Dịch:Để họ cung cấp lợi ích cần thiết,các nha sỹ liên kết với sách bảo hiểm trường phải xem thẻ sinh viên có hiệu lực 2.CRI Inc - all employees to wear identification badges at all times when inside the plant (A) suggests (B) wishes (C) needs (D) requires key DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: -Ta cần động từ với cấu trúc: “Verb sb to st”, chọn D: +require sb to st: u cầu, cần làm + Require nói nhu cầu yêu cầu bắt buộc phải tuân theo, danh từ requirement Require nói mong muốn, quy định - Suggest + V-ing / Suggest + ( that ) + S + V wish: + “I wish to V” có nghĩa với “I want to V”+ Sử dụng “Wish” với cụm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB danh từ đứng sau để đưa lời chúc mừng, mong ước.+ Các bạn ý nhé, bạn muốn đưa lời mong ước cho người khác cách sử dụng động từ, bạn phải dùng “hope” không sử dụng “wish” + wish + clause ( lùi ) need to V: cần làm ( chủ động ) - need V-ing = need to be done: cần làm ( bị động ) - Ta thay dùng "need" "in need of" mà không thay đổi nghĩa Nhưng cấu trúc với "in need of" khác so với "need": S+ be+ in need of+ noun -*Dịch: Tập đồn CRI u cầu tất cơng nhân phải đeo thẻ nhận dạng suốt thời gian làm việc nhà máy 3.We are grateful to Mr Stem for - our associates (A) wishing (B) welcoming (C) giving (D) looking KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: Ta cần động từ V-ing sau giới từ FOR mang nghĩa phù hợp LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) wishing: ước, muốn (B) welcoming: chào đón, đón nhận (C) giving: tặng, cho (D) looking: trông -Từ vựng: - grateful to: biết ơn - associate(n): cộng tác -Dịch: Chúng biết ơn ơng Stem đón nhận cộng tác 4.Customers with concems about the safety of the product are advised to call the as soon as possible (A) manufacture (B) manufacturing (C) manufacturer (D) manufactured KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC: GIẢI THÍCH: - CALL sb/st + noun: đặt tên miêu tả đó/cgi đó/cgi ví dụ: They decided to call the baby Mark./ I wouldn't call German an easy language - CALL sb: gọi cho LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chỗ trống ta cần danh từ người sau THE => loại B D - manufacture (n,v): sản xuất, sản xuất - manufacturer (n ): người sản xuất, nhà sản xuất => chọn C -từ vựng: - concern (n ) about sb/st: quan tâm đó/cái - product(n): sản phẩm + productivity(n) = productiveness (n): suất + productive (adj): có suất, có hiệu + production (n) = output: sản xuất, sản lưởng + produce (v): sản xuất = manufacture - advise sb to st: khuyên nên làm - as soon as possible: sớm tốt, có tể Dịch: Những khách hàng quan tâm đến tính an tồn sản phẩm khuyên nên liên lạc với nhà sản xuất sớm tốt 5.Library and information science majors should be reminded of the seminar beginning at 6:00 p.m in room 212 B (A) promptly (B) prompts (C) prompter LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) prompted KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: ta cần trạng từ để bổ nghĩa cho BEGIN: -câu có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động động từ BEGIN câu đầy đủ: Library and information science majors should be reminded of the seminar ( which is ) beginning PROMPTLY at 6:00 p.m in room 212 B từ vựng: -promptly(adv): nhanh chóng -seminar = workshop: hội thảo -remind: nhắc nhở + remind sb about/of st: nhắc làm + remind sb to st + remind sb that + clause Dịch: Thư viện phòng cơng nghệ thơng tin nên nhắc nhở việc buổi hội thảo bắt đầu nhanh chóng vào lúc 6h tối phòng 212B 6.Tonight's performance is - to raise awareness about our city's urban renewal initiative (A) intend (B) intended LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) intention (D) intentional KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB: GIẢI THÍCH: - INTEND to st = MEAN to st: có ý định/ nhằm làm Sau IS tính từ danh từ => loại A - D intentional (adj ): cố ý, có chủ tâm => ko thể buổi biểu diễn tối cố ý tăng nhận thức => ko hợp nghĩa => loại - C intention (n): ý địch, mục đích => is intention: ý định => ko hợp nghĩa => loại C => chọn B: bị động đơn: to be intended: nhằm làm gì, cho ý định làm -từ vựng: - performance(n): buổi biểu diễn, thi hành - intentional (adj): cố ý, có chủ tâm = deliberate (adj ) - phân biệt raise rise: từ mang nghĩa tăng raise ngoại động từ nên cần tân ngữ kèm ( câu awareness ) rise nội động từ ko có tân ngữ theo sau - renewal(n): khôi phục, đổi - urban(adj): đô thị, thuộc thành phố - initiative (n): sáng kiến LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Dịch: Buổi biểu diễn tối nhằm để nâng cao nhận thức sáng kiến đổi đô thị thành phố 7.With the election over, the new candidate could now - her attention toward solving the unemployment problem (A) turn (B) held (C) change (D) alter KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: Cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp A turn: quay, đổi, chuyển B held ( khứ hold ): nắm, giữ C change: thay đổi, chuyển D alter: thay đổi, biến đổi, sửa lại => chọn A: turn attention toward/to st/doing st: chuyển ý sang vấn đề cụm hay gặp toeic, có câu người ta để khuyết chỗ giới từ toward Có cấu trúc hay gặp là: + pay attention to sb/st: để ý, ý đến ai/cái + turn attention to/toward st/doing st: chuyển ý sang vấn đề gì/việc LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB từ vựng: - election(n): bầu cử - candidate(n): ứng viên - solve(v): giải = dispose = handle - unemployment(n): vấn đề thất nghiệp, nạn thất nghiệp dịch: Cuộc bầu cử qua, ứng cử viên chuyển ý vào việc giải vấn đề thất nghiệp 8.The outlay of assets for the construction of the new streetcar lanes has been cited by newspapers as the main cause of the project's dismissal (A) initially (B) initiate (C) initiation (D) initial KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: Ta cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ OUTLAY => chọn D: initial:ban đầu A initially (adv), B initiate (v), C initiation(n) -Tuy nhiên làm câu bạn biết từ OUTLAY danh từ, LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB gặp từ lần đầu đâu thể biết n danh từ hay động từ ( động từ chỗ trống danh từ )^^ ko sao, ta đoán OUTLAY danh từ + Cách 1, ta nhìn phía sau thấy HAS BEEN CITED động từ nên đống trước chủ ngữ, OUTLAY động từ phải rút gọn mệnh đề quan hệ, V-ing, V3, outlay => ko phải động từ + Cách 2, khỏi nhìn phía sau, đáp án có C danh từ, nên outplay động từ phải OUTLAYS => ko phải động từ => chốt lại OUTLAY danh từ :)) từ vựng: - initial(adj): ban đầu - outlay(n): kinh phí - asset(n): tài sản - construction(n): xây dựng, việc xây dựng - cite(v): dẫn, trích dẫn - dismissal (n): giải tán, gạt bỏ Dịch:Kinh phí ban đầu tài sản cho việc xây dựng đường dành cho ô tơ trích dẫn báo chí ngun nhân dẫn đến việc dự án bị gạt bỏ 9.Debbie Gillespie, chief financial officer of Alabaster Chemicals Ltd., is still about a favorable budget for the company this fiscal year (A) willing (B) optimistic LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB từ vựng: - publish(v): xuất - convention(n): hội nghị - poetry reading: buổi đọc thơ - book signing: kí tặng sách - job fair: hội chợ việc làm Dịch: Lịch trình cho hội nghị xuất lần bao gồm buổi đọc thơ ký tặng sách Dwayne T.White vào thứ hội chợ việc làm vào thứ 30. - of the proposed plans by the chamber of commerce involves an annual agricultural exhibition (A) Someone (B) The one (C) One (D) As one KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: Ta cần chọn đáp án phù hợp nghĩa cấu trúc trước OF THE (A) Someone of the … plans: kế hoạch => ko hợp nghĩa (B) The one: ko có cấu trúc the one of the (C) One => one of the …planes: kế hoạch LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) As one => as one of the…plans: nhữn kế hoạch => ko hợp nghĩa => chọn C Từ vựng: - propose(v): đề xuất - chamber(n): phòng - commerce(n): thương mại - annual(adj): thường niên, năm - agricultural(adj): thuộc nông nghiệp - exhibition(n): triển lãm Dịch: kế hoạch đề xuất phòng thương mại bao gồm triển lãm nông nghiệp thường niên 31.Supervisors were expected not only to oversee their workers but to - their continued development (A) continue (B) encourage (C) proceed (D) ensure KEY BBBBBBBBBBBBBBBBB: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB GIẢI THÍCH: Ta cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp (A) continue: tiếp tục (B) encourage: động viên, khuyến khích (C) proceed: tiến lên, theo đuổi (D) ensure: bảo đảm => chọn B từ vựng: - supervisor(n): người quan sát, quan sát viên - expect(v): mong chờ, mong đợi cho = suppose - oversee(v): theo dõi, quan sát -Dịch: Các quan sát viên cho khơng giám sát cơng nhân họ mà khuyến khích họ tiếp tục phát triển -Bổ sung: phân biệt ASSURE, ENSURE INSURE: - Assure có nghĩa: cam đoan, đoan chắc, bảo đảm He assured me that everythhing woyld turn out well (Anh đoan với chuyện ổn thôi) Thông thường sau động từ assure mệnh dề, có khơng có "that"; sau assure hai bổ ngữ: trực tiếp gián tiếp - Ensure làm cho chắn, bảo đảm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB This book was enough to ensure his success (Cuốn sách đủ để bảo đảm cho thành công anh ấy) - Tại Mỹ, insure dùng thay cho ensure, Ngồi ra, insure có nghĩa đóng tiền bảo hiểm Nếu ta insure bất động sản, tức ta đóng tiền cho cơng ty bảo hiểm để xảy cố thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại đến tài sản cơng ty bảo hiểm bồi hoàn Thật nhiều ngữ cảnh, assure ensure thay cho Cái đặc biệt assure muốn xóa nghi ngờ, thắc mắc người làm cho họ bớt lo lắng - Ta áp dụng theo đề xuất nhiều nhà ngôn ngữ học là: assure dùng cho người, ensure dùng cho vật insure cho tài chính, bảo hiểm 32.This new software would - the accounting firm to process accounts more efficiently (A) inhibit (B) prefer (C) enable (D) keep KEY CCCCCCCCCCCCCCC: GIẢI THÍCH: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Ta cần động từ mang nghĩa phù hợp có cấu trúc sau to st ( cụ thể “to process accounts….” (A) inhibit sb from st/doing st: ngăn chặn khỏi việc (B) prefer => would prefer to st: thích làm (C) enable sb/st to st: làm cho ai/cái làm (D) keep sb doing st: bắt, giữ, để làm => chọn C Bổ sung:Phân biệt able capable: Able: thông dụng cấu trúc "be able to" hàm ý có khả làm gì, hiểu biết hay kĩ năng, hội Capable: thường dùng cấu trúc "be capable of doing something" hàm ý có khả hay lực cần thiết để làm Từ vựng: - software(n): phần mềm - firm(n): hãng, công ty - process(v): tiến hành – process(n): tiến trình - efficiently(adv): hiệu Dịch: Phần mềm tạo khả cho công ty kế toán tiến hành báo cáo hiệu LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 33 The primary - concern among our manufacturers is acquiring the necessary resources at a reasonable price (A) finances (B) financed (C) financial (D) financially KEY CCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: Ta cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ CONCERN => chọn C cấu trúc cụm danh từ hay gặp TOEIC: + A/an/the + ADJ + ADJ + Noun + A/an/the + ADV + ADJ + Noun -Từ vựng: - primary(adj): chủ yếu, hàng đầu - concern(n): quan tâm, mối lo ngại - acquire(v): đạt - reasonable(adj): hợp lý LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Mối lo ngại tài hàng đầu nhà sản xuất đạt nguồn lực cần thiết với mức giá hợp lý 34 Those employees who cite their salaries as a reason for not renewing their contracts represent only a - small number of employees who resign (A) nearly (B) closely (C) precisely (D) relatively KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: Ta cần trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ Small (A) nearly: gần (B) closely: gần gũi (C) precisely: rõ ràng, xác (D) relatively: có liên quan, tương đối => chọn D -Từ vựng: - represent(v): đại diện – representative(n): người đại diện LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Bổ sung: Trong câu có sử dụng cụm từ số lượng hay gặp toeic: - A number of + plural countable Noun ( danh từ đếm số nhiều ) + Verb( chia số nhiều ) - The number of + plural countable Noun ( danh từ đếm số nhiều ) + Verb( chia số ) -Dịch: Những cơng nhân viện cớ mức lương lí khơng kí tiếp hợp đồng đại diện cho số lượng nhỏ người bỏ việc 35 Questions about production concerns should be - to Ms Helen Yan (A) direction (B) director (C) directs (D) directed KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: Ta cần động từ phù hợp đằng sau SHOULD BE => V-ing (chủ động ) V-ed (bị động ) => chọn D LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Từ vựng: - direct(v): gửi, viết, chuyển, => cấu trúc thường gặp: direct st to/towards sb/st: gửi, chuyển cho ai/cái Bổ sung: - Có câu người ta khuyết giới từ sau direct nên bạn để ý Mặc dù sau direct có giới từ khác AT, AGAINST hay thấy gặp TO TOWARDS - Các cụm Noun hay với direct TOEIC: + Direct mail + Direct tax + Direct access + Direct rule Dịch: Những câu hỏi vấn đề sản xuất nên chuyển trực tiếp tới cô Helen Yan 36 - the building permission is granted the building site will be prepared for construction (A) However (B) While (C) As if (D) As soon as LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: Ta cần chọn liên từ (conjunction) phù hợp nghĩa (A) However: nhiên (B) While: (C) As if: thể (D) As soon as: sau -Từ vựng: - permission(n): giấy phép - grant(v): cho phép, cấp phép - construction(n): việc xây dựng -Dịch: Ngay sau giấy phép xây dựng tòa nhà cấp, khu đất xây dựng chuẩn bị cho việc xây dựng 37 The mild summer weather - for the slow business this season (A) accounts (B) explains (C) states (D) adapts LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: Ta cần chọn động từ mang nghĩa cấu trúc: V for st A account for st: giải thích cho việc B explain st: giải thích C state st: tuyên bố, phát biểu D adapt st for st/ai: làm thích hợp cho gì/ai => chọn A Từ vựng: - mild(adj): ơn hòa - slow business: kinh doanh chậm, buôn bán chậm Dịch: Khí hậu mùa hè ơn hòa giải thích cho việc bn bán chậm mùa 38 Ms Lucille Meyer received recognition for the production changes - -proposed (A) she (B) that (C) were (D) until LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB KEY AAAAAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Loại D UNTIL + Clause - Loại C ta thấy có động từ RECEIVED trước mà câu đơn ko thể có chủ ngữ động từ - Loại B dùng THAT đại từ quan hệ thay cho danh từ THE PRODUCTION CHANGES trước PROPOSED động từ CHANGES xét nghĩa ko thể “những thay đổi tự đề xuất được” => chọn B: sử dụng MĐQH lược bỏ đại từ quan hệ (which) danh từ thay danh từ vật vị trí tân ngữ Câu đầy đủ: Ms Lucille Meyer received recognition for the production changes (which) she proposed -Từ vựng: - recognition(n): nhận ra, ghi nhận - production(n): sản xuất, sản lượng -Dịch: Cô Lucille Meyer ghi nhận thay đổi sản xuất mà cô đề xuất LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 39.The board members meet only - , usually only when there is a problem (A) occasion (B) occasions (C) occasional (D) occasionally KEY DDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: Vị trí trống sau động từ MEET danh từ trạng từ => loại C - Loại A occasion danh từ đếm được, đứng phải có a/an/the kèm - Loại B khơng hợp nghĩa: “The board members meet only occasions = Hội đồng quản trị gặp hội” @@ => chọn D Từ vựng: - Board(n): ban quản trị - Occasionally(adv) = on occasion: Cấu trúc hay gặp: To take an occasion to st: nhân hội làm việc Dịch: Hội đồng quản trị gặp mặt thường có vấn đề LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 40. - admission to performances is free, theater enthusiasts are encouraged to donate money to show their support (A) Despite (B) Except (C) While (D) Equally KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: Ta cần chọn liên từ phù hợp nghĩa cấu trúc: - Loại A despite = inspite of (dù,dẫu) + Danh từ/Cụm danh từ/V-ing - Loại D để trạng từ sai ngữ pháp thành lập câu: câu đơn ko nối với dấu phẩy - B.Except (that) + Clause: Ngoại trừ … - C While + Clause: khi… Dựa vào nghĩa => chọn C Từ vựng: - admission(n): cho vào, thú nhận - performance(n): buổi biểu diễn, thi hành - enthusiast(n): người say mê, người yêu thích - donate(v): qun góp LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Trong buổi biểu diễn miễn phí, người u thích phim ảnh khuyến khích qun góp tiền để thể ủng hộ họ LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 ... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 098660 819 4 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 17 .His - of more environmentally- friendly air-conditioning... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 098660 819 4 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 18 Mr Kim in the accounting department has the reputation... https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 098660 819 4 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 26 .The computer lab will undergo - renovations to
- Xem thêm -

Xem thêm: eco 2 test 1 , eco 2 test 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn