Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

15 82 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:03

1 Vấn đề phát huy dân chủ hội chủ nghĩa công tác vận động quần chúng Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao dân chủ thực hành dân chủ Ngời cho rằng: "Dân chủ quý báu nhất"(1), "Thực hành dân chủ chìa khoá vạn giải khó khăn"(2) Ngời coi phát huy dân chủ hội chủ nghĩa nội dung công tác dân vận điều kiện Đảng cầm quyền, bởi: "Có phát huy dân chủ đến cao độ động viên đợc tất lực lợng nhân dân, đa cách mạng tiến lên"(3) Thấm nhuần t tëng Hå ChÝ Minh, cïng víi nhËn thøc ngµy cµng sâu sắc vai trò dân chủ phát huy dân chủ hội chủ nghĩa trình phát triển đất nớc, tổng kết thành tựu 20 năm đổi Đảng ta nhấn mạnh: "Phát huy dân chủ hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực công đổi Dân chủ hoá đời sống hội làm cho tiềm sáng tạo ngời đợc phát huy; tìm tòi sáng kiến mới, giải pháp đợc nở rộ; tính tích cực, chủ động nhân dân đợc tăng lên; tham gia nhân dân vào trình trị, hội tất khâu - từ khâu hoạch định đờng lối ®Õn triĨn khai, tỉ chøc thùc hiƯn, gi¸m s¸t, kiĨm tra tổng kết để đa định - ngày có hiệu cao Nhờ vậy, vấn đề nảy sinh đợc phát kịp thời, khó khăn đợc tháo gỡ tạo phát triển mạnh mẽ đất nớc"(4) Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục có quan điểm dân chủ héi chđ nghÜa, thĨ hiƯn râ sù ph¸t triĨn t lý luận Đảng, phù hợp với xu thời đại thực tiễn nghiệp xây dựng đất nớc bảo vệ tổ quốc thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Để "vận động tất lực lợng ngời dân", "góp thành lực lợng toàn dân", công tác dân vận giai đoạn cần phải coi phát huy dân chủ nội dung chủ yếu Xuất phát từ ý nghĩa đó, viết đề cập đến nhận thức Đảng ta dân chủ hội chủ nghĩa nội dung công tác đân vận cần hớng tới để phát huy cao độ dân chủ hội chủ nghĩa nhằm huy động sức mạnh toàn dân tộc thực thắng lợi nghiệp đổi I Vấn đề dân chủ hội chủ nghĩa văn kiện Nghị Đại hội XI Đảng Trải qua 25 năm đổi mới, nhận thức dân chủ Đảng ta ngày hoàn thiện, trở thành chủ trơng, sách vào thực tiễn sống Trên sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thành tựu vấn đề thực tiễn nảy sinh, văn kiện đợc thông qua Đại hội lần thứ XI Đảng thể hệ thống quan điểm lý luận dân chủ hội chủ nghĩa vừa có tính nguyên tắc chung, vừa có tính thực tiễn tầm chủ trơng, sách cụ thể, thể nội dung sau: Một là, dân chủ hội chủ nghĩa chất chế độ hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng Dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực phát triển hội Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) quan điểm chủ nghĩa hội, dân chủ có vị trí xứng đáng "Xã hội hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng hội: Dân giàu, nớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".(5) So với Đại hội X Đại hội trớc Đảng vị trí dân chủ đợc đặt lên trớc nh tiền đề, điều kiện để có công bằng, văn minh Nhận thức vị trí dân chủ nh điểm phát triển Đảng ta vai trò, ý nghĩa dân chủ hội chủ nghĩa Cơng lĩnh xác định:"Dân chủ hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nớc Xây dựng bớc hoàn thiện dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ đợc thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực"(6).Với quan điểm đó, Đảng ta chủ trơng xây dựng dân chủ nh nội dung quan trọng trình phát triển đất nớc suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Dân chủ hội chủ nghĩa mục tiêu công đổi mới, đồng thời mục tiêu chất chủ nghĩa hội Điều không đợc làm rõ từ phơng diện lý luận, mà đợc nhận biết từ thực tiễn sống Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta hình dung đổi dân giàu, nớc mạnh, hội văn minh; đến Đại hội VII, có thêm mục tiêu công hội, công phân phối lợi ích mà công hội phát triển cho tất ngời Về chất, dân chủ Nhng phải đến Đại hội IX (2001), dân chủ thực định hình hệ mục tiêu đổi mới: Dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh Đến Đại hội XI, dân chủ đợc nhận thức giá trị hàng đầu, sở để thực bình đẳng công bằng, để đoàn kết đồng thuận hội Con ngời mục tiêu động lực phát triển mà trung tâm chủ thể phát triển hội Hai là, dân chủ hội chủ nghĩa nớc ta tổng thể bao gồm quyền, thể chế chế trị đợc đảm bảo mặt pháp lý Trớc hết, với t cách quyền công dân, dân chủ nghĩa vụ công dân Công dân hởng thụ quyền làm chủ ngợc lại phải thực quyền nh nghĩa vụ; quyền dân chủ phải dôi với trách nhiệm công dân với đất nớc; không chấp nhận việc lơi dụng dân chủ để phá rối trật tự, kỷ cơng pháp luật, làm hại đến an ninh quốc gia lợi ích nhân dân Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) rõ: "dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cơng phải đợc thể chế hoá pháp luật, đợc pháp luật bảo đảm Nhà nớc tôn trọng bảo đảm quyền ngời, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, phát triển tự ngời Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân"(7) Hiến pháp năm 1992 điều sửa đổi, bổ sung năm qua với hệ thống pháp luật, đặc biệt luật văn dới luật bầu cử quốc hội Hội đồng nhân cấp, khiếu nại, tố cáo, thông tin thể cụ thể quyền dân chủ công dân, thể hành vi bầu cử, tham gia xây dựng Nhà nớc Với t cách thể chế chế trị, dân chủ đợc thể hoạt động hệ thống trị, mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nớc quản lý, nhân dân làm chủ Quan điểm Đảng ta là: "Nhân dân thực quyền làm chủ thông qua hoạt động Nhà nớc, hệ thống trị hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện "(8) Về cách thức làm chủ nhân dân, từ năm1998 Đảng Nhà nớc ban hành số văn quan trọng nh Chỉ thị 30 - CT/TƯ Bộ Chính trị khoáVIII, Nghị định 29/1998/NĐ-CP Chính phủ ban hành hớng dẫn thực quy chế dân chủ sở, đa dân chủ vào đời sèng thùc tiƠn ë cÊp gÇn gòi nhÊt víi tõng ngời dân - cấp sở Trong đó, ngời dân thực dân chủ không hình thức gián tiếp mà trực tiếp Từ kinh nghiệm cho thấy, đồng thời với hình thức dân chủ gián tiếp ngày đợc hoàn thiện, hình thức dân chủ trực tiếp đợc áp dụng rộng rãi hơn, mức độ cao hơn, không cấp độ sở, cấp độ địa phơng mà cấp độ quốc gia Khẳng định điều này, quan điểm phát triển Chiến lợc phát triển kinh tế - hội 2011-2020 Đảng đề chủ trơng: " Nâng cao lực tạo chế để nhân dân thực đầy đủ quyền làm chủ, dân chủ trực tiếp để phát huy mạnh mẽ khả sáng tạo bảo đảm đồng thuận cao hội, tạo động lực phát triển đất nớc".(9) Trong mối quan hệ dân chủ hệ thống trị, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta xác định đổi hệ thống trị hớng tới làm cho dân chủ hệ thống trị phát triển Trong hệ thống trị, Nhà nớc công cụ thực quyền làm chủ nhân dân, thành phần chủ yếu chế dân chủ gián tiếp Đảng ta quan niệm dân chủ hội chủ nghĩa gắn với vấn đề tổ chức hoạt động Nhà nớc pháp quyền Các văn kiện Đại hội XI Đảng đề cập tới Nhà nớc pháp qun x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam víi b¶n chÊt nguyên tắc tổ chức Nhà nớc dân chủ:"Nhà nớc ta Nhà nớc pháp quyền hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nớc thuộc nhân dân Nhà nớc phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cơng hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân".(10) Nh vậy, để thể dân chủ, Nhà nớc phải hoàn thiện mặt pháp lý chế hoạt động máy Nhà nớc Đó phân công phối hợp, kiểm tra giám sát lẫn quan, thể chế Nhà nớc nh Quốc hội, Chính phủ, Toà án, Viện kiểm sát Văn kiện Đại hội XI Đảng dùng khái niệm "Kiểm soát" quan việc thực quyền Lập pháp, Hành pháp, T pháp nhằm đảm bảo dân chủ chế vận hành máy Nhà nớc Đây điểm đáng ghi nhận t tính chất Nhà nớc Đảng Một điểm không nhắc đến là, dân chđ x· héi chđ nghÜa ë ViƯt Nam nhiỊu thập kỷ qua không tách rời với vai trò Mặt trận tổ quốc Đoàn thể nhân dân Bên cạnh chức hội, tổ chức có chức trị, thể chế dân chủ, Trong điều kiện Đảng lãnh đạo nh nớc ta, vai trò Mặt trận Đoàn thể nhân dân lại quan trọng Đảng ta khẳng định:" Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể nhân dân có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng nhân dân, chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên; thực dân chủ xây dựng hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nớc; giáo dục lý tởng đạo đức cách mạng, quyền nghĩa vụ công dân, tăng cờng mối liên hệ nhân dân với Đảng, Nhà nớc"(11) Khẳng định vai trò giám sát, phản biện hội Mặt trận đoàn thể nhân dân Đảng, Nhà nớc điểm chủ trơng mở rộng, phát triển dân chủ nớc ta Ba là, Đảng lãnh đạo thực dân chủ, bảo đảm dân chủ lãnh đạo Đảng Nhà nớc, Mặt trận, đoàn thể nhân dân gơng mẫu thực hành dân chủ Trong điều kiện Đảng lãnh đạo nh nớc ta, mở rộng phát huy dân chủ thiết phải có lãnh đạo Đảng Đó nguyên lý có tính thực tiễn, buông lỏng lãnh đạo Đảng có phát triển dân chủ Ngợc lại lãnh đạo không cách có dân chủ Từ Đại hội VI, Đảng ta tự phê bình khuyết điểm lãnh đạo Nhà nớc, Mặt trận đoàn thể Đó biểu bao biện, làm thay dẫn đến làm giảm vai trò, chức quản lý Nhà nớc, hạn chế tính chủ động, độc lập tơng đối đoàn thể nhân dân Do cần phải đổi phơng thức lãnh đạo Đảng, trớc hết quyền: "Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành mới, xây dựng đồng hệ thống quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi phơng thức lãnh đạo Đảng hoạt động hệ thống trị Khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay buông lỏng lãnh đạo quan nhà nớc "(12) Đối với Mặt trận đoàn thể nhân dân, Nghị khẳng định: "Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp Mặt trận đoàn thể Đảng, Nhà nớc có chế sách, tạo điều kiện để Mặt trận đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực vai trò giám sát phản biện hội"(13) II Phát huy dân chủ hội chủ nghĩa công tác dân vận theo tinh thần nghị đại hội XI Đảng 8 Vấn đề cốt lõi dân chủ quyền hành lực lợng "thuộc dân", "ở nơi dân", nhân dân lực lợng rộng lớn nhất, bền vững lâu dài Song việc phát huy vai trò làm chủ nhân dân phải đặt mối quan hệ với toàn hệ thống trị, với chế vận hành Đảng lãnh đạo, Nhà nớc quản lý nhân dân làm chủ Bởi vì, lực lợng nhân dân trở thành sức mạnh cách mạng có lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nớc Với ý nghĩa đó, theo phát huy dân chủ hội chủ nghĩa công tác dân vận thực chất phát huy vai trò chủ thể Đảng, Nhà nớc, đoàn thể nhân dân nhân dân, nhằm huy động nguồn lực để đẩy nhanh công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc theo định hớng hội chủ nghĩa Đó làm cho dân thực ngời chủ, thực dân chủ thực hội ta, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tính chủ động tự giác ngời góp vào nghiệp chung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng rõ nhiệm vụ bao trùm toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nớc ta trở thành nớc công nghiệp theo hớng đại Sự nghiệp thành công Đảng ta phát huy đợc sức mạnh làm chủ đất nớc, làm chủ sống toàn thể nhân dân, tập hợp đợc tiềm vật chất, kết tinh giá trị trí tuệ nhân dân, tạo đợc chuyển biến kinh tế - hội giữ vững ổn định trị đất nớc Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ơng Đảng khoá X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng xác định quan điểm: "Tiếp tục xây dựng hoàn thiện dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực Nhà nớc thuộc nhân dân; đờng lối chủ trơng Đảng, sách pháp luật Nhà nớc lợi ích nhân dân; cán công chức phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đợc giao, tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân Nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, lực làm chủ, tham gia quản lý hội nhân dân Có chế cụ thể để nhân dân thực thực tế quyền làm chủ trực tiếp Thực tốt Quy chế dân chủ sở Pháp lệnh thực dân chủ xã, phờng, thị trấn Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cơng hội; phê phán nghiêm trị hành vi vi phạm quyền làm chủ nhân dân, hành vi lợi dụng dân chủ để làm an ninh, trật tự, an toàn hội; chống tập trung quan liêu, khắc phục dân chủ hình thức".(14) Vấn đề phát huy dân chủ hội chủ nghĩa công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng cần hớng tới thực tốt nội dung sau: - Nhằm huy động tài dân, sức dân phấn đấu lợi ích nhân dân, t tởng phát huy dân chủ phải đợc thấm sâu vào đờng lối chủ trơng Đảng, sách pháp luật Nhà nớc, hành động cán bộ, đảng viên - Quần chúng nhân dân ngời sáng tạo định phát triển lịch sử tất yếu phải "hiểu dân ", "tin dân", "học dân" Chỉ có tin yêu, gắn bó máu thịt với nhân dân, tìm thấy nhân dân "sáng kiến vĩ đại", đờng, biện pháp lực lợng để đổi mới, xây dựng đất nớc Chỉ thực hành dân chủ, ngêi coi viƯc níc lµ viƯc chung, cïng lo toan gánh vác tìm thấy sáng kiến lòng hăng hái tất ngời Do vậy, cần phải coi trọng đề cao quy trình dân vận: " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"- quy trình phát huy dân chủ nhân dân sở 10 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân chất dân chđ x· héi chđ nghÜa b»ng nhiỊu h×nh thøc thể, nhiều biện pháp sinh động, thiết thực - Tuyên truyền, vận động nâng cao trình độ văn hoá, dân trí cho nhân dân Đây nhân tố để thực dân chủ, ngời dân tự giác nhận thức đợc quyền hạn nghĩa vụ mình, tự giác tham gia công việc nhà nớc, công việc hội thực có điều kiện thực dân chủ - Vận động nhân dân phát triển kinh tế - hội, nâng cao đời sống đem lại lợi ích thiết thân để dân chủ giá trị thực tế không dừng lại ớc muốn, nguyện vọng - Gắn mở rộng dân chủ với tăng cờng giữ gìn kỷ cơng, kỷ luật, bảo đảm quyền làm chủ thực nhân dân, khắc phục tình trạng coi nhẹ dân chủ dân chủ hình thức - Để quyền làm chủ nhân dân đợc thực đầy đủ, cần chế hoá dân chủ ba mặt: dân chủ đại diện, dan chủ trực tiếp dân chủ tự quản sở - Các dự thảo luật pháp, sách có quan hệ đến quyền lợi nghĩa vụ nhân dân, cần lấy ý kiến nhân dân trớc ban hành - Vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng tham gia cải cách hành Nhà nớc Thực tốt chế định kỳ lấy ý kiến nhân dân nhận xét cán đảng cán dân cử - Mặt Tổ quốc đoàn thể quần chúng, với t cách sở trị quyền nhân dân, cần phối hợp hành động với lực lợng cách mạng khác làm tốt nhiệm vụ hiệp thơng thống Hoạt động đoàn thể cần thâm nhập nhân dân 11 hớng sở nữa; cần tổ chức, tập hợp đối tợng hội viên, đoàn viên dới nhiều hình thức động, đa dạng - Tăng cờng quan hệ Nhà nớc với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Nhà nớc, tham gia công tác cán bộ, tham gia kiểm soát công việc Nhà nớc - Vận động nhân dân tích cực tham gia vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng, làm cho tổ chức đảng đội ngũ đảng viên nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu lên ngang tầm nhiệm vụ trị Đảng - Xây dựng phong cách dân chủ cán nhân dân chống quan liêu, tham nhòng tỉ chøc bé m¸y, c¸n bé cã chøc cã qun X©y dùng ý thøc d©n chđ trách nhiệm nghĩa vụ ngời dân chống thói tuỳ tiện, tự vô phủ, lợi dụng dân chủ để phá hoại dân chủ, gây rối, đoàn kết, làm tổn thơng đến truyền thống đoàn kết cộng đồng đồng thuận hội - Xây dựng phơng thức (các khâu, bớc) dân vận đáp ứng đợc yêu cầu phát huy dân chủ, thảo luận dân chủ, xây dựng kế hoạch cho đúng, cho sát, phối hợp đồng bộ, gắn liền giáo dục vận động, thúc đẩy hành động, gây dựng phong trào, kiểm tra, điều chỉnh, hệ thống nhiệm vụ mà công tác dân vận phải làm cho đúng, cho khéo, cho tốt Giúp đỡ dân, bày vẽ cách làm cho dân, làm gơng mẫu, kiểu mẫu cho dân noi theo Đó yêu cầu phát huy dân chủ công tác dân vận cán bộ, đảng viên tổ chức quần chúng Những vấn đề nêu nội dung nhằm phát huy dân chủ cao độ, khơi nguồn sức mạnh làm chủ nhân dân, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho dân tộc Nh vậy, việc quán triệt quan điểm Đảng phát huy dân chủ hội chủ nghĩa vào giảng dạy 12 nghiệp vụ công tác đoàn thể sở (phần kỹ công tác Dân vận) phải hớng tới làm cho học viên nhận thức, vận dụng thực tốt nội dung nêu Với ý nghĩa ấy, quan điểm Đảng phát huy dân chủ hội chủ nghĩa cần phải đợc quán triệt tất nội dung giáo trình phần kỹ công tác Dân vận chơng trình trung cấp lý luận trị - hành Trên sở kết nghiên cứu bớc đầu, cho việc quán triệt nội dung nêu giảng dạy phần kỹ công tác Dân vận phải đợc thĨ hiƯn thĨ nh sau: Thø nhÊt, Trong qu¸ trình giảng dạy cần phải làm rõ dân chủ hội chủ nghĩa điểm xuất phát, tiền đề, nội dung mục tiêu quan trọng công tác dân vận, gắn với việc phân tích nội dung 1- Công tác dân vận tổ chức sở Đảng Qua đó, làm bật vị trí, tầm quan trọng vấn đề phát huy dân chủ hội chủ nghĩa công tác dân vận Trong đó, cần tập trung khai thác vấn đề mục b phần phần II cần phải làm cho học viên thấu triệt vấn đề dân chủ phát huy dân chđ x· héi chđ nghÜa lµ mét néi dung cèt lõi nhiệm vụ giải pháp công tác dân vận tổ chức sở đảng Thứ hai, công tác mặt trận, tổ chức hoạt động mặt trận tổ quốc sở, vấn đề phát huy dân chủ hội chủ nghĩa lại phải đợc khắc sâu Bởi vì, Mặt trận có vị trí vai trò to lớn đời sống trị HTCT nớc ta mà mục tiêu cao phát triển dân chủ, không ngừng mở rộng củng cố vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực phát huy quyền làm chủ nhân dân Chất lợng hoạt động Mặt trận phản ánh trình độ phát triển dân chủ hội mà 13 xác định hiệu tham quần chúng nhân dân thông qua đại diện Mặt trận tổ chức thành viên Thứ ba, Những nội dung vấn đề phát huy dân chủ hội chủ nghĩa phải đợc thể lại môn (từ đến 7) nhằm hớng cho học viên nhận thức đợc trách nhiệm tổ chức đảng, quyền, mặt trận đoàn thể nhân dân, cán việc phát huy dân chủ hội chủ nghĩa Đồng thời, giúp cho học viên nhận thức đợc nội dung cụ thể mà thông qua thực nội dung phát huy sức mạnh tối đa ngời, nhà tầng lớp nhân dân góp thành sức mạnh tổng hợp thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế hội địa phơng, sở Thứ t, Đối với 8: tập tình vấn đề dân chủ cần phải đặt lên hàng đầu cần đợc xem nh phơng thức chủ yếu để xử lý tình dân vận, trớc sử dụng biện pháp khác Nhiệm vụ công tác dân vận giai đoạn nặng nề Công tác dân vận cần phải không ngừng đổi phơng thức, hình thức, phơng pháp tổ chức, vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm tình hình, đối tợng, điều kiện hoàn cảnh cụ thể Tiếp tục phát dân chủ héi chđ nghÜa, thùc hiƯn tèt quy chÕ d©n chđ sở gắn với cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, chăm lo lợi ích, phát huy nhân tố ngời phải trở thành mục tiêu, nội dung quan trọng công tác vận động động quần chúng Những nhận thức Đảng ta dân chủ hội chủ nghĩa cần phải đợc quán triệt sâu sắc tất cấp, nghành, cán đảng viên, trở thành hành động cách mạng biến quan điểm thành thực sống; làm cho dân chủ hữu đời sống, trở 14 thành lực lợng vật chất, tinh thần to lớn toàn dân tộc thực thắng lợi mục tiêu: dân giàu nớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.% Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, Nxb CTQG,H 1996, t.10, tr.607 Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, Nxb CTQG,H 1996, t.12, tr.249 Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, Nxb CTQG,H 2000, t.9, tr.592 Đảng cộng sản Việt Nam: Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi (1986 - 2000), Nxb CTQG, H, 2005, tr 138) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 70 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 84 - 85 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 85 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lÇn thø XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 85 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 100 10 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 85 - 86 11 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quèc lÇn thø XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 86 12 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 264 13 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 87 15 14 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quèc lÇn thø XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr 264 ... là, dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng Dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực phát triển xã hội Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội. .. xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) quan điểm chủ nghĩa xã hội, dân chủ có vị trí xứng đáng "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội: Dân giàu, nớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn... đề phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa công tác dân vận Trong đó, cần tập trung khai thác vấn đề mục b phần phần II cần phải làm cho học viên thấu triệt vấn đề dân chủ phát huy dân chủ xã hội chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn