Adjectives in part1

19 69 0
  • Loading ...
1/19 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:44

... [flæt] Full [ful] of st Happy ['hæpɪ] Heavy  ['hevɪ] High [haɪ] Long [lɔŋ /lɒŋ] Open [‘oupən] Rainy ['reɪnɪ] Tall [tɔːl] Sad [sæd] Straight [streɪt] Wet [wet]
- Xem thêm -

Xem thêm: Adjectives in part1 , Adjectives in part1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn