(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

100 42 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:37

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaĐánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHƯƠNG VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA - TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHƯƠNG VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA - TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ THANH THỦY THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Khương Văn Dũng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo TS Vũ Thị Thanh Thủy tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Quản lý tài nguyên - Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Tĩnh Gia, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Ban Giải Phóng Mặt Bằng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Thái Ngun, ngày 30 tháng năm 2018 Học viên Khương Văn Dũng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan sách bồi thường, hỗ trợ tái định hành 1.1.1 Các văn pháp quy Nhà nước có liên quan đến cơng tác bồi thường GPMB 1.1.2 Các văn pháp quy địa phương có liên quan đến cơng tác bồi thường GPMB 1.2 Khái quát công tác bồi thường GPMB 1.2.1 Khái niệm chung 1.2.2 Đặc điểm trình bồi thường GPMB 1.2.3 Một số yếu tố tác động đến công tác bồi thường GPMB 1.3 Tác động cơng tác bồi thường giải phóng mặt đến phát triển sở hạ tầng đời sống kinh tế - xã hội 16 1.3.1 Đối với phát triển sở hạ tầng 16 1.3.2 Đối với phát triển kinh tế - xã hội 17 1.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định Việt Nam 17 1.4.1 Cơ sở pháp lý sách bồi thường, hỗ trợ tái định qua thời kỳ nhà nước Việt Nam 17 iv 1.4.2 Thực trạng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất 21 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 28 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 28 2.2.3 Kết thực cơng tác giải phóng mặt Khu C thuộc dự án LHDNS 28 2.2.4 Đánh giá ảnh hưởng sách bồi thường giải phóng mặt đến đời sống kinh tế - xã hội hộ gia đình sau bị thu hồi đất 29 2.2.5 Đánh giá chung công tác bồi thường giải phóng mặt khu C 29 2.2.6 Một số giải pháp nhằm thực tốt công tác GPMB tái định Nhà nước thu hồi đất 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.3.2 Phương pháp chuyên gia 31 2.3.3 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 31 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 32 Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tĩnh Gia 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Tĩnh Gia 43 v 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 43 3.2.2 Công tác lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 45 3.2.3 Giao đất, cho thuê thu hồi đất 46 3.2.4 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồđịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 3.2.5 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp giải khiếu nại tố cáo quản lý sử dụng đất đai 53 3.3 Kết công tác giải phóng mặt khu C dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn 53 3.3.1 Giới thiệu khái quát dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn 53 3.3.2 Kết thực cơng tác giải phóng mặt 54 3.4 Đánh giá ảnh hưởng sách giải phóng mặt đến đời sống kinh tế xã hội hộ gia đình sau bị thu hồi đất 61 3.4.1 Về việc thực tham vấn cộng đồng công bố thông tin 61 3.4.2 Về việc thực khảo sát kiểm kê chi tiết 62 3.4.3 Về giá thay Bồi thường 63 3.4.4 Về việc sử dụng tiền bồi thường 63 3.4.5 Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 65 3.4.6 Về mức sống (điều kiện sinh hoạt) 65 3.4.7 Về phục hồi sinh kế 68 3.4.8 Về giải khiếu nại 71 3.5 Đánh giá chung cơng tác bồi thường giải phóng mặt khu C 71 3.5.1 Các tác động Chương trình tái định 71 3.5.2 Đánh giá kết mang lại việc thực chương trình TĐC 72 3.5.3 Kết luận đánh giá 75 3.6 Một số giải pháp nhằm thực tốt công tác GPMB tái định Nhà nước thu hồi đất 76 3.6.1 Nhóm giải pháp hành 76 vi 3.6.2 Nhóm giải pháp tài 77 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH 85 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ADB Ngân hàng phát triển châu Á GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt GRC Hội đồng giải xúc GRM Cơ chế giải xúc GRU Đơn vị giải xúc KKBT Kiểm kê bồi thường KKT Khu kinh tế KT-XH Kinh tế xã hội PMU Văn phòng ban quản lý dự án QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QLNN Quản lý nhà nước QLĐĐ Quản lý đất đai SDD Sử dụng đất TDC Tái định TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng Thế giới XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cấu trúc khảo sát hộ gia đình 31 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua năm huyện Tĩnh Gia 36 Bảng 3.2 Dân số, lao động cấu sử dụng lao động qua năm huyện Tĩnh Gia 37 Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Tĩnh Gia năm 2018 43 Bảng 3.4 Tình hình lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 huyện Tĩnh Gia 45 Bảng 3.5 Diện tích đất giao huyện Tĩnh Gia 47 Bảng 3.6 Kết giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện 48 Bảng 3.7 Kết thu hồi đất phục vụ thực dự án huyện Tĩnh Gia 48 Bảng 3.8 Kết cấp giấy chứng nhận QSDĐ đến năm 2017 huyện Tĩnh Gia 50 Bảng 3.9 Tình hình xác định hộ đủ điều kiện TĐC khu C 55 Bảng 3.10 Phạm vi thu hồi đất khu C 56 Bảng 3.11 Những loại trồng chủ yếu bị ảnh hưởng 57 Bảng 3.12 Thống kê ảnh hưởng nhà cơng trình khác 57 Bảng 3.13 Thống kê kết bồi thường đất 58 Bảng 3.14 Kết bồi thường nhà công trình vật kiến trúc 59 Bảng 3.15 Kết bồi thường hoa màu đất 59 Bảng 3.16 Kết hỗ trợ di chuyển mồ mả 60 Bảng 3.17 Kết hỗ trợ di chuyển chỗ ở, chuyển đổi nghề tạo việc làm 61 Bảng 3.18 Quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết tham gia 62 Bảng3.19 Kết khảo sát việc sử dụng tiền bồi thường 63 Bảng 3.20 Tình hình chi trả tiền bồi thường 64 Bảng 3.21 Tình hình cấp GCNQSDĐ 65 75 3.5.3 Kết luận đánh giá Chương trình tái định Khu C thực đáng kể chưa hoàn thành cách trọn vẹn Những hành động sau xác định để đánh giá giải khác biệt kết thực kế hoạch dự kiến: a Cần phải hoàn thành chi trả bồi thường hỗ trợ tồn đọng cho tất hộ bị di dời vật chất kinh tế Khu C; b Một nghiên cứu phân tích mức sống cần tiến hành cho hộ gia đình để so sánh tình trạng trước sau di dời theo số đo lường số đo lường đại diện tiêu chuẩn sống Cần đặt trọng tâm cụ thể vào điều kiện hộ gia đình trước sinh sống nhờ hoạt động đánh bắt hải sản ven bờ; hộ chưa xây nhà khu TĐC Nguyên Bình; hộ bồi thường 13.500 USD hộ trước khu C xây nhà đất khơng phải đất ở; c Cần hồn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thơn Bắc Yến hồn thành đánh giá phương án sinh kế cho người dân thôn này; đ Ít cần nỗ lực lần liên hệ với hộ tái định tự để xác định thực trạng đời sống họ; e Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất hộ bị di dời chỗ ở; f Đánh giá thực trạng người dễ bị tổn thương có nguy (VARP) để đánh giá liệu có cần hỗ trợ thêm cho họ thời điểm hay không; g Biện pháp để giải triệt để vấn đề hệ thống thoát nước ảnh hưởng khu TĐC Một số hành động khắc phục nhỏ khác đưa nhằm hỗ trợ hồn thành chương trình tái định cư, nhiên chúng NSRP biết rõ 76 triển khai tích cực Một số hành động then chốt khác đòi hỏi hành động từ hai phía Chính quyền NSRP đó, cần có phương pháp thực hai bên đồng thuận phối hợp với phép chương trình tái định Khu C coi hoàn thành toàn 3.6 Một số giải pháp nhằm thực tốt công tác GPMB tái định Nhà nước thu hồi đất 3.6.1 Nhóm giải pháp hành A cải cách hành Đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực đất đai Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bộ, ngành, địa phương quản lý nhà nước đất đai, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu không chồng chéo Phân cấp việc quy định trình tự, thủ tục hành đất đai gắn với trách nhiệm giải cấp quyền địa phương cho phù hợp với chủ trương, yêu cầu cải cách thủ tục hành điều kiện cụ thể theo giai đoạn Rà soát, sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo hướng vừa bảo đảm quyền quản lý thống Trung ương, vừa phát huy quyền chủ động địa phương Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp Điều chỉnh thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành B Nâng cao lực quản lý đất đai Đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm đất đai đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất bền vững Tăng cường phổ biến, giáo dục sách, pháp luật đất đai cho cộng đồng 77 Ưu tiên đầu tư xây dựng sở liệu, hạ tầng thông tin đất đai tài sản gắn liền với đất theo hướng đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu; bước chuyển sang giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai Tiếp tục hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực cán bộ, công chức ngành quản lý đất đai; trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai 3.6.2 Nhóm giải pháp tài A Chính sách tài đất đai Đổi sách tài đất đai, xây dựng chế tăng cường, đa dạng hoá nguồn vốn cho quỹ phát triển đất, có việc trích từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm tạo quỹ đất, tạo quỹ nhà tái định cư, quỹ nhà xã hội Rà sốt sách ưu đãi thuế, bảo đảm công bằng, thống nhất, đơn giản, thuận tiện, chống thất thu thuế Nhà nước thực sách thuế luỹ tiến dự án đầu tư chậm bỏ hoang không đưa đất vào sử dụng thời hạn theo quy định pháp luật Nghiên cứu ban hành thuế bất động sản (đối tượng chịu thuế phải bao gồm đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất) Người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất bỏ hoang, đất giao, cho thuê, chậm đưa vào sử dụng phải chịu mức thuế cao B Giá đất Giá đất Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất thời điểm định giá, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với chế thị trường có quản lý Nhà nước Chính phủ quy định phương pháp định giá đất khung giá đất làm để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất Bổ sung quy định điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất bảo đảm linh hoạt, phù hợp với loại đất, 78 đối tượng sử dụng đất trường hợp giao đất, cho thuê đất Có chế để xử lý chênh lệch giá đất khu vực giáp ranh địa phương Kiện toàn quan định giá đất Nhà nước, nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác định giá đất thẩm định giá đất Cơ quan tham mưu xây dựng giá đất quan thẩm định giá đất hai quan độc lập; làm rõ trách nhiệm quan giải khiếu nại giá đất bồi thường giải phóng mặt Làm tốt công tác theo dõi, cập nhật biến động giá đất thị trường; bước xây dựng sở liệu giá đất tới đất Có chế giám sát quan chức tổ chức định giá đất độc lập việc định giá đất Điều chỉnh quy định giá đất nông nghiệp địa phương cho phù hợp với khả sinh lợi đất Giá đất Nhà nước quy định phải bảo đảm nguyên tắc: sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường điều kiện bình thường; đất liền kề nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng nhau, có mục đích sử dụng tại, mục đích sử dụng theo quy hoạch mức 79 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” rút số kết luận kiến nghị sau: Kết luận 1) Huyện Tĩnh Gia cửa ngõ phía Nam tỉnh Thanh Hóa, có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thuận lợi, trung tâm khu công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ Trong thời gian qua, cơng tác quản lý đất đai nói chung lĩnh vực thu hồi đất bồi thường GPMB đạt kết định, dự án trọng điểm thực bàn giao mặt cho chủ đầu tư triển khai thi cơng cơng trình, sở hạ tầng phát triển, góp phần phát triển kinh tế, văn hố địa phương, nhiên q trình thực tồn số vướng mắc cần giải quyết, tháo gỡ để công tác GPMB huyện ngày hồn thiện 2) Kết đánh giá cơng tác bồi thường, hỗ trợ TĐC Khu C thuộc dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho thấy, nhìn chung Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định Chủ đầu tư áp dụng đầy đủ, chế độ sách theo quy định Cụ thể: Diện tích GPMB Khu C 110,4 ha, số hộ bị ảnh 1239 hộ, có 1060 hộ đủ điều kiện tái định cư; dự án chi trả 612 tỷ đồng bồi thường đất, số tiền chi trả bồi thường đất 574 tỷ đồng; chi trả gần 256 tỷ đồng bồi thường loại nhà công trình vật kiến trúc cho người dân; 103,4 tỷ đồng để thực việc di chuyển chỗ ở, chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm 3) Kết đánh giá ảnh hưởng việc GPMB TĐC cho thấy: Có 99% hộ gia đình tỏ hài lòng hài lòng với khu tái định (về điều kiện sinh hoạt, môi trường, dịch vụ y tế…); Có 69% số hộ thay đổi cơng 80 việc sinh kế, thu nhập cải thiện, nhiên số chi tiêu hàng tháng hộ lại tăng (có 84% số hộ cho chi tiêu họ tăng lên, 15% cho tương đương 1% cho chi tiêu họ Tuy nhiên, kết đánh giá cúng xác định tồn số vấn đề cần giải sau: Cần phải hoàn thành việc chi trả bồi thường hỗ trợ tồn đọng cho tất hộ bị di dời vật chất kinh tế Khu C; Hoàn thành cấp GCN QSDĐ cho tất hộ bị di dời chỗ ở; Cần đánh giá thực trạng người dễ bị tổn thương có nguy (VARP) để xem liệu họ có cần hỗ trợ thêm khơng; Cần có biện pháp để giải triệt để vấn đề hệ thống thoát nước khu TĐC 4) Để công tác thu hồi đất bồi thường GPMB Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện thuận lợi với tình hình thực tế cần áp dụng đồng giải pháp sau: Cải cách thủ tục hành chính; Chính sách bồi thường, hỗ trợ đất; Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản đất bị thu hồi; Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống người dân; Giải pháp tuyên truyền, phổ biến; Giải pháp nâng cao lực cán Giải pháp công tác tổ chức quyền cách linh hoạt Kiến nghị - Điều chỉnh mức giá bồi thường thiệt hại GPMB đất nông nghiệp với khu vực địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng quyền lợi nông dân công xã hội Đồng thời kiên xử lý doanh nghiệp nơn nóng việc triển khai dự án tự ý nâng giá bồi thường - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định giao đất cho dự án Kịp thời xử lý dứt điểm khiếu kiện xung quanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định đồng thời tăng cường công tác tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp Luật Đất đai Kiên xử lý trường hợp cố tình khơng chấp hành cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 2/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định nhà nước thu hồi đất Lê Kim Chinh (2014) Những điểm Luật đất đai năm 2013 bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất, stp.binhdinh.gov.vn Đào Trung Chính (2010) Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định - kinh nghiệm quốc tế học áp dụng vào Việt Nam Tổng hợp báo cáo khoa học “Kỷ niệm 65 năm ngành quản lý đất đai Việt Nam (1945-2010)” Xuân Hùng (2018) Đẩy nhanh tiến độ thực giải phóng mặt dự án có sử dụng đất Thanh Hóa , http://baothanhhoa.vn Phan Văn Hồng (2006), Đánh giá việc thực sách bồi thường Giải phóng mặt số dự án địa bàn Thành phố Hải Phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất trị Quốc gia 10 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2004), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 82 11.Nguyễn Khắc Thái Sơn (2008), Bài giảng Giao đất, thu hồi đất, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 12.Hồng Thị Nga (2010) Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam nay: Thực trạng giải pháp Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 13.Đào Nguyên (2018) Tăng cường công tác GPMB Khu Kinh tế Nghi Sơn, http://www.baoxaydung.com.vn/ 14.Nguyễn Quang Tuyến (2013) Bàn thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 15.Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trường bất động sản Nhà xuất Nông nghiệp 16.Luật Dân sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Luật Đất đai (1993), NXB Bản đồ, Hà Nội 18.Luật đất đai (2003) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ, Về bồi thường thiệt hại tái định Nhà nước thu hồi đất 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ, Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 21.Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định 22.Thông tư số 116/2004/TT- BTC hướng dẫn thực Nghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường tái định Nhà nước thu hồi đất 23.Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ 83 24.Thơng tư số 69/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 Bộ tài việc bổ sung số điều Thông tư số 116/TT/-BTC ngày 7/12/2004 Bộ tài 25 Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 9/12/2009 UBND tỉnh Thanh Hóa việc ban hành sách hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất KKTNS 26 Quyết định số 2033/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 UBND tỉnh việc bổ sung số điều Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 9/12/2009 UBND tỉnh Thanh Hóa việc ban hành sách hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất KKTNS 27 Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND ngày 4/11/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây, hoa màu đất bồi thường GPMB địa bàn tỉnh Thanh Hoá 28.Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 4/11/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản, vật kiến trúc bồi thường GPMB địa bàn tỉnh Thanh Hóa 29.Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa việc quy định loại đất địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012 30.Hướng dẫn số 70/HD-STNMT ngày 08/01/2010 Sở Tài ngun Mơi trường Thanh Hóa sách hỗ trợ cho người di cư, TĐC áp dụng cho KKTNS 31.Công văn số 6125/UBND ngày 18/12/2008 UBND tỉnh Thanh Hóa việc giải vướng mắc GPMB thực dự án KKTNS 32.Công văn số 577/ UBND-ĐMDN ngày 05/02/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa việc giải vướng mắc GPMB KKTNS 84 33 Công văn 2933/UBND-KTTC ngày 10/6/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa việc giải kiến nghị liên quan đến công tác GPMB thực dự án Khu kinh tế Nghi Sơn 34.Công văn số 6877/UBND ngày 10/12/2010 UBND tỉnh Thanh Hoá việc giải vướng mắc GPMB dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn 35.Cơng văn số 4530/UBND-KTTC ngày 26/8/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa việc giải vướng mắc GPMB thực dự án KKTNS 85 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ ơng (bà): ………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………… Nghề nghiệp: ……………… …….tuổi…………………………… Dân tộc: Trình độ văn hố: Tổng số nhân khẩu: Dưới 16 tuổi:…………………………………………………(Người) Từ 16- 60 tuổi:…………………………………………… (Người) Trên 60 tuổi:………………………………………………….(Người) Gia đình có giấy tờ chứng nhận nhà nước thu hồi đất: Tổng diện tích đất bị thu hồi: ………………………………… (m2) Trong đó: Đất nơng nghiệp: …………………………………….(m2) Đất phi nơng nghiệp: (m2) Giá bồi thường đất Trong đó: Đất nông nghiệp: .(đồng/m2) Đất phi nông nhgiệp: (đồng/m2) Theo gia đình với mức bồi thường thoả đáng chưa? Thoả đáng Chưa thoả đáng Khác (ghi cụ thể)……………………………………………………… 10 Giá bồi thường cối, gia đình thấy thoả đáng chưa: Thoả đáng Chưa thoả đáng Khác (ghi cụ thể)………………………………………………………… 11 Việc cung cấp thông tin kế hoạch quyền lợi nười dân bị thu hồi đất TĐC thực nào? - Thông qua họp thơn …… , - Chính quyền địa phương … , 86 - Cán dự án …… - Các phương tiện truyền thơng đại chúng…… 12 Ơng (bà) cho ý kiến đánh giá hoạt động công bố thông tin tham vấn cộng đồng dự án thực hiện? Tốt…………… ; Bình thường…………; Khơng tốt 13 Ơng (bà) cho biết kết kiểm kê phản ánh xác tài sản hay chưa? - Chính xác, đầy đủ………….; - Thiếu, chưa đầy đủ………….; - Khác (ghi cụ thể)………………………………………………………… 14 Ơng (bà) có khiếu nại kết kiểm kê khơng? Có…………… ; Khơng……………… 15 Gia đìnhhỗ trợ khơng? Có Khôkhông - Mức hỗ trợgiá đất: .đồng/m2 - Mức hỗ trợ gia đình sách: đồng/m2 - Mức hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất: ……… đồng/m2 - Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:đồng/m2 - Mức hỗ trợ đào tạo nghề: ………………………… … đồng/người - Mức hỗ trợ di chuyển mồ mả: đồng/mộ - Mức hỗ trợ sức khỏe (Nếu có) ………………………………………… - Hỗ trợ khác……………………………… 16 Ông (bà) cho biết số tiền bồi thường nhận có đủ để xây dựng ngơi nhà với kích thước quy mơ tương tự điều kiện trước di dời khơng? Có…………… ; Không……………… ; nguyên nhân ? (ghi cụ thể) ………………………………………………………………………………… 87 17 Ông (bà) cho biết việc sử dụng tiền bồi thường: - Dùng vào việc xây dựng nhà mới………………; - Dùng gửi tiết kiệm…………………… ; - Dùng vào kinh doanh…………………… ; - Dùng chi tiêu gia đình………… - Khác (ghi cụ thể)………………………………………………………… 18 Ơng (bà) có nhận đầy đủ tiền bồi thường sau bắt đầu việc di dời hay khơng? Có…………… ; Khơng……………… ; 19 Ông (bà) cho biết việc cấp GCNQSDĐ - Đã nhận được……………… ; - Chưa nhận được…………………; - Ý kiến khác………………………………………………………………… 20 Ông (bà) cho biết kích thước ngơi nhà có tương đương (đánh giá số lượng phòng ngủ) với điều kiện trước di dời hay không? - Lớn hơn………………… ; - Tương đương……………… ; - Nhỏ hơn……………………; - Ý kiến khác……………………… 21 Ơng (bà) có thoả mãn với sở hạ tầng chất lượng môi trường khu TĐC hay không? - Hạ tầng đầy đủ………… ; Hạ tầng chưa đầy đủ…………….; - Môi trường tốt hơn…….; MT tương đương……….; MT hơn………….; 22 Ông (bà) cho biết điều kiện điện, nước sinh hoạt, học tập, y tế….? - Có điện………… ; Khơng có điện…………….; - Dùng nước máy……………; Nước giếng……………… 88 - khoảng cách tới trường học trung tâm y tế gần so với trước kia……; tương đương trước kia…… ; xa trước………… - Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt so với trước kia……; tương đương trước kia…… ; trước………… - Ý kiến khác……………………… 23 Ông (bà) cho biết việc tham gia chương trình đầu tư xã hội chiến lược (SSI) - Có tham gia…………… ; - Khơng tham gia…………….; - Đánh giá chất lượng: Hiệu tốt…………… ; Không hiệu quả…………; 24 Trước thu hồi đất gia đình sống nghề (sinh kế)? 25 Hiện gia đình trì đời sống nghề (sinh kế)? 26 Ông (bà) cho biết thu nhập chi tiêu hàng tháng? Trước di dời: mức thu nhập……………; mức chi tiêu…………….; Sau di dời: mức thu nhập……………; mức chi tiêu…………….; 27 Ông (bà) cho biết việc giải khiếu nại? - Đã giải quyết………………; (Đúng thời gian quy định……; chậm…… ) - Chưa giải quyết…………….; 28 Gia đình gặp khó khăn thuận lợi từ Nhà nước thu hồi đất? 29 Gia đình có nguyện vọng khác khơng? Tĩnh Gia, ngày tháng năm 20… chữ ký chủ hộ 89 PHIẾU THAM VẤN CÁN BỘ THỰC HIỆN Họ tên ông (bà):………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Nghề Nghiệp:……………… …….tuổi……………………………… Dân tộc: Trình độ văn hố: Trình độ chun mơn: Đơn vị công tác: Nhiệm vụ thực dự án Theo (ông, bà)……………… nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ GPMB chậm thực dự án: (đánh số mức độ quan trọng nguyên nhân theo thứ tự 1,2,3…) - Chậm tiến độ thiếu vốn - Do chưa có khu tái định - Do phương pháp chưa phù hợp - Do thủ tục hành - Do giá khu vực chênh lệch - Do chủ sử dụng đất - Do sách chưa phù hợp Tĩnh Gia, ngày tháng năm 201 Họ tên chữ ký cán ... Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa làm đề tài luận văn Thạc sĩ 1.2 Mục tiêu nghi n cứu - Đánh giá kết thực. .. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHƯƠNG VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TĨNH GIA - TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất... nghi n cứu - Đánh giá kết thực sách bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi đất để thực dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đầu tư địa bàn huyện - Đánh giá ảnh hưởng việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt đến
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn