ngu phap

11 72 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:34

1 TOEIC ANH LÊ T T PART5 Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ ĐẦU !!! Part thi TOE C ln phần khó bắt buộc thí sinh phải nắm vững cấu trúc nghữ pháp cụm từ định Để làm tốt phần bạn cần trang bị cho số lượng cụm từ / cấu trúc định tối đa điểm số đạt Part =]] ì v y hơm TOEIC ANH Ê s giới thi u với bạn t ng hợp cụm từ thư ng uy n uất hi n tr ng Part5 thi TOE C i v ng giúp bạn cải thi n phần nhá Để đăng kí lớp luy n thi TOEIC bạn li n h Facebook thầy Ê: https://www.facebook.com/zavier.navas SĐT: 01223188398 Tham khả clip hướng dẫn giải đề TOEIC thầy Ê: https://www.youtube.com/channel/UCiIw2iEky0phFM41AirR_2g Để tham khả kinh nghi m t p uan tr ng tr ng thi TOE C bạn tham gia pag thầy ANH LÊ: http://www.facebook.com/1luyenthiTOEIC Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ S + V + too + adj/adv + (for someone) + to something: ghĩa: làm e.g This structure is too easy for you to remember e.g He ran too fast for me to follow S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ghĩa: e.g This box is so heavy that I cannot take it e.g He speaks so soft that we can’t hear anything It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: ghĩa: e.g It is such a heavy box that I cannot take it e.g It is such interesting books that I cannot ignore them at all S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to something : ghĩa: Đủ cho làm e.g She is old enough to get married e.g They are intelligent enough for me to teach them English Have/ get + something + done (past participle): ghĩa: nhờ thuê làm e.g I had my hair cut yesterday e.g I’d like to have my shoes repaired It + be + time + S + Ved / It’s +time +for someone +to something : ghĩa: đến lúc phải làm e.g It is time you had a shower e.g It’s time for me to ask all of you for this question Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ It + takes/took+ someone + amount of time + to something: ghĩa: làm thời gian e.g It takes me minutes to get to school e.g It took him 10 minutes to this exercise yesterday To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: ghĩa: ngăn cản ai/ làm e.g He prevented us from parking our car here S + find+ it+ adj to something: ghĩa: thấy để làm e.g I find it very difficult to learn about English e.g They found it easy to overcome that problem 10 To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing ghĩa: Thích gì/ làm gì/ làm e.g I prefer dog to cat.e.g I prefer reading books to watching TV 11 Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive): ghĩa: thích làm làm e.g She would play games than read books e.g I’d rather learn English than learn Biology 12 To be/get Used to + V-ing: ghĩa: quen làm e.g I am used to eating with chopsticks Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ 13 Used to + V (infinitive): ghĩa: Thường làm q khứ khơng làm e.g I used to go fishing with my friend when I was young e.g She used to smoke 10 cigarettes a day 14 To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ghĩa: ngạc nhiên e.g I was amazed at his big beautiful villa 15 To be angry at + N/V-ing: ghĩa: tức giận e.g Her mother was very angry at her bad marks 16 to be good at/ bad at + N/ V-ing: ghĩa: giỏi / e.g I am good at swimming e.g He is very bad at English 17 by chance = by accident (adv): ghĩa: tình cờ e.g I met her in Paris by chance last week 18 to be/get tired of + N/V-ing: ghĩa: mệt mỏi e.g My mother was tired of doing too much housework everyday 19 can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: ghĩa: Khơng chịu nỗi/khơng nhịn làm e.g She can't stand laughing at her little dog Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ 20 to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : ghĩa: thích làm e.g My younger sister is fond of playing with her dolls 21 to be interested in + N/V-ing: ghĩa: quan tâm đến e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays 22 to waste + time/ money + V-ing: ghĩa: tốn tiền thời gian làm e.g He always wastes time playing computer games each day e.g Sometimes, I waste a lot of money buying clothes 23 To spend + amount of time/ money + V-ing: ghĩa: dành thời gian làm e.g I spend hours reading books a day e.g Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year 24 To spend + amount of time/ money + on + something: ghĩa: dành thời gian vào việc e.g My mother often spends hours on housework everyday e.g She spent all of her money on clothes 25 to give up + V-ing/ N: ghĩa: từ bỏ làm gì/ e.g You should give up smoking as soon as possible Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ 26 would like/ want/wish + to something: ghĩa: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 27 have + (something) to + Verb: ghĩa: có để làm e.g I have many things to this week 28 It + be + something/ someone + that/ who: ghĩa: mà e.g It is Tom who got the best marks in my class e.g It is the villa that he had to spend a lot of money last year 29 Had better + V(infinitive): ghĩa: nên làm e.g You had better go to see the doctor 30 hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing e.g I always practise speaking English everyday 30 It is + tính từ + ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 31 To be interested in + N / V_ing ghĩa: Thích / làm VD: We are interested in reading books on history ( Chúng tơi thích đọc sách lịch sử ) Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ 32 To be bored with ghĩa: Chán làm VD: We are bored with doing the same things everyday ( Chúng chán ngày làm công việc lặp lặp lại ) 33 It’s the first time smb have ( has ) + V2 ghĩa: Đây lần làm VD: It’s the first time we have visited this place ( Đây lần tới thăm nơi ) 34 enough + danh từ ( đủ ) + ( to smt ) VD: I don’t have enough time to study ( Tơi khơng có đủ thời gian để học ) 35 Tính từ + enough (đủ ) + ( to smt ) VD: I’m not rich enough to buy a car ( Tôi không đủ giàu để mua ôtô ) 36 too + tính từ + to smt ghĩa: Quá để làm VD: I’m to young to get married ( Tơi q trẻ để kết ) 37 To want smb to smt = To want to have smt + PII ghĩa: Muốn làm / Muốn có làm ) VD: She wants someone to make her a dress ( Cô muốn may cho váy ) She wants to have a dress made Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 TOEIC ANH LÊ ( Cơ muốn có váy may ) 38 It’s time smb did smt ghĩa: Đã đến lúc phải làm VD: It’s time we went home ( Đã đến lúc phải nhà ) 39 It’s not necessary for smb to smt = Smb don’t need to smt( Ai không cần thiết phải làm ) doesn’t have to smt VD: It is not necessary for you to this exercise ( Bạn không cần phải làm tập ) 40 To look forward to V_ing ghĩa: Mong chờ, mong đợi làm VD: We are looking forward to going on holiday ( Chúng mong nghỉ ) 41 To provide smb from V_ing ghĩa: Cung cấp cho VD: Can you provide us with some books in history? ( Bạn cung cấp cho số sách lịch sử không?) 42 To stop Sb From Ving ghĩa: ngăn cản làm VD: The rain stopped us from going for a walk ( Cơn mưa ngăn cản dạo ) 43 To fail to smt ghĩa: Khơng làm / Thất bại việc làm Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 10 TOEIC ANH LÊ VD: We failed to this exercise (Chúng làm tập ) 44 To be succeed in V_ing ghĩa: Thành cơng việc làm VD: We were succeed in passing the exam (Chúng thi đỗ ) 45 To borrow smt from smb ghĩa: Mượn VD: She borrowed this book from the liblary ( Cô mượn sách thư viện ) 46 To lend smb smt ghĩa: Cho mượn VD: Can you lend me some money? ( Bạn cho tơi vay tiền không? ) 47 To make smb smt ghĩa: Bắt làm VD: The teacher made us a lot of homework ( Giáo viên bắt làm nhiều tập nhà ) 48 S + be + so + ADJ + that + S + V = S + Verb + ADV + That + S + V ghĩa: Đến mức mà VD: The exercise is so difficult that noone can it ( Bài tập khó đến mức khơng làm ) VD He spoke so quickly that I couldn’t understand him Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398 11 TOEIC ANH LÊ ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 49 S + be + such + ( ADJ ) + NOUN + that + S + V VD: It is such a difficult exercise that noone can it ( Đó tập khó khơng làm ) 50 It is ( very ) kind of smb to smt ghĩa: Ai thật tốt bụng / tử tế làm VD: It is very kind of you to help me.( Bạn thật tốt giúp tơi ) Đăng ký luyện thi TOEIC thầy Anh Lê: SĐT: 01223188398
- Xem thêm -

Xem thêm: ngu phap , ngu phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn