Lesson 3 adj and adverb mr quoc trung LEAP

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:33

Tính từ (adj) trạng từ (adv) I Chức chung tính từ trạng từ - II Chức tính từ: Bổ nghĩa cho danh từ làm vị ngữ câu Chức trạng từ: Bổ nghĩa cho động từ thường cho tính từ Vị trí Tính từ trạng từ câu ADJ - To Be + Adj Linking Verb + Adj : taste, seem, sound, hear, look, smell, become, remain, stay, keep,… Adj + N - - ADV Adv + Action Verb Action Verb + Adv Adv + Adj Adv + Adv Adv, Clause Clause, Adv - ADV He is slowly walking to school He is walking slowly to school He is truly handsome I did the final test completely well Luckily, I have passed the exam Eg: ADJ My girlfriend is beautiful You look good today! It’s a lovely gift - III Lưu ý tính từ trạng từ - ADJ Với câu có nhiều tính từ kèm với để bổ nghĩa cho danh từ, chúng cần tuân thủ việc xếp theo qui tắc câu ví dụ sau:  It’s a nice big old round white Italian wooden table - - ADV Trạng từ tần suất: Always, usually, often, sometimes, rarely, hardly, scarcely, seldom, never Trạng từ mức độ: Very, extremely, quite, pretty, a bit, a little, fairly, highly,… - IV Present Participle (Ving) vs Past Participle (Vp.p) Trong thi TOEIC, thường gặp trường hợp từ có dạng động từ (Ving – Vp.p) lại đứng vị trí dành cho tính từ Dưới cách phân biệt cách dùng tính từ dạng Present Participle (V-ing) Past Participle (Vp.p) - Dùng tính từ tính chất / - Dùng tính từ cảm giác / cảm chất: xúc Eg: This is an interesting book Eg: I feel interested in joining the tour - Mang tính chất chủ động: next month - Mang tính chất hồn thành - Mang tính chất bị động: Eg: Have you seen the reviewed proposal yet ? - Mang tính chất hoàn thành V Các cách kết hợp tính từ trạng từ thi TOEIC thường gặp: - - VI ADJ Adj + N Participle (adj) + N: scheduled flight,… Adj + Adj + N Adv + Adj + N A/An/The + Adj + N Many/ any/ some + Adj + N Action V + Adj Be + Adj + prep: be available for; be eligible for; be familiar with; be different from… Become/ remain/ … + Adj Đi tính từ phổ biến - ADV V + adv Adv + V Have + adv + p.p Be + adv + p.p Adv + Adj Comparison: as + adv + as ... TOEIC thường gặp: - - VI ADJ Adj + N Participle (adj) + N: scheduled flight,… Adj + Adj + N Adv + Adj + N A/An/The + Adj + N Many/ any/ some + Adj + N Action V + Adj Be + Adj + prep: be available... familiar with; be different from… Become/ remain/ … + Adj Đuôi tính từ phổ biến - ADV V + adv Adv + V Have + adv + p.p Be + adv + p.p Adv + Adj Comparison: as + adv + as
- Xem thêm -

Xem thêm: Lesson 3 adj and adverb mr quoc trung LEAP , Lesson 3 adj and adverb mr quoc trung LEAP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn