Hệ thống mẹo trong bài thi TOEIC

49 22 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:33

Hệ thống mẹo thi TOEIC I - Mẹo danh từ Giới từ + N/ Ving The + N A/an + N(đếm số ít) There are, few, a few, a number of, the number of, many, several, several of, a variety of + N(đếm số nhiều) - Much, little, a little, a great deal of, a large amount of + N(không đếm được) - Some, some of, a lot of, lots of, all + N(không đếm được)/ N(đếm số nhiều) - Tính từ sở hữu/ sở hữu cách + N - Ngoại động từ + N/ Tân ngữ (ở dạng chủ động) - Each + N(đếm số ít) Lưu ý: Đã danh từ đếm số bắt buộc phải có mạo từ “a/an/the” đứng đằng trước  Mẹo danh từ ghép Các danh từ ghép hay gặp thi TOEIC: a Noun – Noun - Customer satisfaction: hài lòng khách hàng (= client satisfaction) - Advertising company: công ty quảng cáo - Application form: đơn xin việc - Performance evaluation: đánh giá hiệu suất làm việc - Assembly line: dây chuyền lắp ráp - Company policy: sách cơng ty - Information desk: bàn thơng tin, bàn tiếp tân - Membership fee: phí hội viên - Staff productivity: suất nhân viên - Delivery company: công ty vận chuyển - Attendance record: phiếu điểm danh, tờ điểm danh - Work schedule: lịch làm việc - Registration instruction: hướng dẫn đăng ký - Service desk: bàn phục vụ b Nouns – Noun - Sales department: phòng kinh doanh - Sales force: lực lượng bán hàng, phận bán hàng - Sales manager: giám đốc bán hàng, giám đốc kinh doanh - Sales target: mục tiêu bán hàng - Savings account: tài khoản tiết kiệm - Sports complex: khu phức hợp thể thao - Overseas trip: chuyến cơng tác nước ngồi II Mẹo tính từ - Đứng mạo từ danh từ: A/ an/ the + adj + N - Đứng giữ từ số lượng danh từ: A number of, the number of, few, a few, several, several of, some, some of, a lot of, lots of, many, much, little, a little, a variety of, a great deal of, a large amount of + adj + N - Tính từ sở hữu/ sở hữu cách + adj + N - Tính từ sở hữu/ sở hữu cách + most + adj(dài) + N - The most + adj(dài) + N - No + adj + N - This, that, these, those + adj + N - Become + adj/ N  Lưu ý: Có dạng tính từ - Tính từ thường: useful, beautiful, special, handsome … - Ved/ VII: mang hàm nghĩa bị động, chịu tác động từ bên Example: interested, inspired - Ving: chất Example: interesting III Mẹo trạng từ a Cấu tạo trạng từ: adj + ly Example: usefully, extremely … - Chú ý: Nếu câu hỏi từ loại mà ta thấy có đáp án dạng “A+ly” đáp án khác có dạng “A” A tính từ “A + ly” trạng từ b Các cặp trạng từ hay bẫy thi TOEIC Hard – hardly (chăm - khi) Late – lately (muộn – gần đây) c Mẹo chung trạng từ - Be + adv + Ving - Be + adv + Ved/ VII - Trợ động từ khuyết thiếu (can, could, may, might, shall, should, will, would, must) + adv +V - Trợ động từ khuyết + adv + be + Ved/ VII - Trợ động từ khuyết + be + adv + Ved/ VII - Be + adv + adj - Have, has, had + adv + Ved/ VII - Đứng đầu câu, trước dấu phẩy để bổ sung nghĩa cho câu Adv, S + V - A/ an/ the/ a number of, the number of, few, a few, several, several of, some, some of, a lot of, lots of, many, much, little, a little, a variety of, a great deal of, a large amount of + adv + adj + N IV Mẹo đồng thuận chủ ngữ động từ a Chia động từ số (is/ was/ has/ Vs,es) chủ ngữ là: - Danh từ đếm số - Danh từ không đếm - One of the + N(đếm số nhiều) - Danh động từ (Ving) - Đại từ bất định - Each, every + N(đếm số ít) - The number of + N(đếm số nhiều) - Much, little, a little, a great deal of, a large amount of + N(không đếm được) - Ngôi thứ số ít: he/ she/ it - b Chia động từ số nhiều (are/ were/ have/ V) chủ ngữ là: - Danh từ đếm số nhiều - The + adj (đại diện cho nhóm người, tầng lớp người) - A number of + N(đếm số nhiều) - A and B - Both A and B - few, a few, many, several, several of, a variety of + N(đếm số nhiều) - Ngôi thứ hai: you/ we/ they c Dạng đặc biệt Some, some of, a lot of, lots of, all + N(không đếm được) => chia động từ dạng số Some, some of, a lot of, lots of, all + N(đếm số nhiều) => chia động từ dạng số nhiều A + giới từ + B => chia động từ theo A Either A or B, Neither A nor B => chia động từ theo B V - Mẹo mệnh đề quan hệ N(người) + who + V N(người) + whose + N(sở hữu danh từ người) N(vật) + which + V/ clause S + V, which + V(số ít) VI Mẹo rút gọn mệnh đề chung chủ ngữ Đây dạng hay xuất thi TOEIC Đối với dạng bạn thấy Ving Ved/ VII đứng đầu câu, câu có dấy phẩy ( , ) Mục đích dạng để kết hợp câu đơn chung chủ ngữ thành câu ghép a Dạng chủ động Example: I saw my girlfriend kissing a strange guy yesterday I felt my heart broken (Tơi thấy bạn gái gã lạ mặt ngày hôm qua Tôi cảm thấy trái tim tan nát) = Seeing my girlfriend kissing a strange guy yesterday, I felt my heart broken b Dạng bị động Example: That restaurant is located near Guom Lake That restaurant is my favorite place (Nhà hàng đặt gần hồ Gươm Nhà hàng địa điểm u thích tơi) = Located near Guom Lake, that restaurant is my favorite place VII Mẹo câu điều kiện + dạng rút gọn câu điều kiện Có dạng câu điều kiện thi TOEIC a Câu điều kiện loại - If + S1 + V1 (hiện đơn), S2 + V2 (hiện đơn) Example: If you are able to finish this task by this afternoon, you are clever (nếu bạn hồn thành xong nhiệm vụ trước buổi chiều, chứng tỏ bạn người thông minh) b Câu điều kiện loại - If + S1 + V1 (hiện đơn), S2 + will/ can + V2 (nguyên thể) Example: If it does not rain, I will go shopping (nếu trời không mưa, mua sắm) c Câu điều kiện loại Công thức 1: If + S1 + were + …, S2 + would/ could + V2 (nguyên thể) Example: If I were you, I would marry her (nếu tơi mà anh tơi cưới ấy)  Lưu ý: Dạng rút gọn - Were + S1 + …, S2 + would/ could + V2 (nguyên thể) Example: If I were you, I would marry her = Were I you, I would marry her Công thức 2: If + S1 + V1 (quá khứ đơn), S2 + would/ could + V2 (nguyên thể) Example: If my dog knew how to speak human language, he would become famous (nếu chó tơi mà biết nói tiếng người trở nên tiếng)  Lưu ý: Dạng rút gọn - Were + S1 + to V (của V1), S2 + would/ could + V2 (nguyên thể) Example: If my dog knew how to speak human language, he would become famous = Were my dog to know how to speak human language, he would become famous d Câu điều kiện loại - If + S1 + had + Ved/ VII, S2 + would/ could + have + Ved/ VII Example: If you had helped me yesterday, I could have passed the test (nếu bạn mà giúp tơi ngày hơm qua tơi qua kiểm tra rồi)  Lưu ý: Dạng rút gọn - Had + S1 + Ved/ VII, S2 + would/ could + have + Ved/ VII Example: If you had helped me yesterday, I could have passed the test = Had you helped me yesterday, I could have passed the test VIII Mẹo dạng so sánh So sánh Công thức: S1 + be + as + adj(dài, ngắn) + as + S2 S1 + V + as + adv(dài, ngắn) + as + S2 Mẹo: Cặp “as … as” So sánh không Công thức: S1 + be + not as + adj(dài, ngắn) + as + S2 S1 + V + not + as + adv(dài, ngắn) + as + S2 Mẹo: Cặp “ not as … as” So sánh Công thức 1: S1 + be + adj(ngắn) + “er” + than + S2 S2 + V + adv(ngắn) + “er” + than + S2 Công thức 2: S1 + be + more + adj(dài) + than + S2 S1 + V + more + adv(dài) + than + S2 Mẹo: more, than, er  Lưu ý 1: Các từ “much, far, a lot, a little” thường hay xuất trước dạng so sánh nhằm nhấn mạnh mức độ so sánh Example: John is much more handsome than his brother (John đẹp trai nhiều anh trai anh ta)  Lưu ý 2: Các dạng so sánh đặc biệt a Dạng so sánh dùng với danh từ Công thức: S1+ V + more + N + than + S2 Example: I have more money than you (Tôi có nhiều tiền bạn) b So sánh có chứa “the” Công thức 1: The + so sánh hơn, the + so sánh (càng làm sao) Exampple: The closer you live to a city, the more expensive your life will be (bạn sống gần thành phố sống bạn đắt đỏ) Công thức 2: Of the two + N(đếm số nhiều), S + be/ V + the + so sánh Example: Of the two candidates, John is the better person (Trong hai ứng viên, John người tốt hơn) So sánh (trong TOEIC hay hỏi so sánh tính từ) Cơng thức 1: S + be + the + adj(ngắn) + est Công thức 2: S + be + the most + adj(dài) Mẹo: the, most, est  Lưu ý chung: Dạng so sánh bất quy tắc - Good/ well – better – the best - Bad/ ill – worse – the worst - Many/ much – more – the most - Little – less – the least TARGET TESTS TEST 101 Today’s deposits total $4,800.00, leaving you with a balance _ $10,665.62 A to B of C for D from 102 I called her on at least three occasions, but she _ got back to me A rarely B sometimes C never D usually 103 We _ to inform you that your application for credit has been disapproved A revert B resent C regret D reject 104 Six months _, construction was begun on the hospital’s new wing A ago B then C since D before 105 This is a restricted area; entry by _ personnel is strictly forbidden A unauthorized B exclusive C impertinent D declassified 106 The 30 extra books were _ on top of a desk in an unused office A restored B arraigned C ordered D stacked 107 _ you not spoken up like that, the issue would probably never have been addressed A Did B Should C Are D Had 108 Employers _ to pay their employees a decent wage A must B ought C should D would 109 The board voted to _ the chairman, whose tenure had been marked by ever-increasing losses A fete B oust C jeer D cede 110 One worry is that higher tax rates will cause a slowing of the economy, which will in turn lead to a decrease, rather than an increase, in tax _ A ratios B revenue C regulation D allotment 111 _ many others who lost money investing in its stock, Green wanted to see criminal charges brought against Seleron Corporation officials A As B Like C Because D Although 112 The managing director asked his _ to contact the shareholders regarding the crisis management meeting A aid B aide C aided D addition 113 all of the newly-hired employees were unhappy with the organization of the orientation schedule A Most B Mostly C Almost D Every 114 Customers wishing to make complaints ask to talk to one of our customer service consultants, who will be pleased to help them A should B might C ought D had 115 If Mr Singh _ to apply for the position, he would be hired in an instant A may B were C is D will 116 The investigating committee announced that it would put _ releasing its findings for at least another week A off B upon C down D up 117 Janet was understandably quite nervous, never _ spoken in front of such a large crowd before A has B had C have D having 118 The interview _to, but never mentioned outright, the rumors of internal dissention A conferred B deferred C alluded D secluded 119 The company’s accountants tried to _ nearly $1,000,000 in earnings so as to avoid paying taxes on it A dismiss B reveal C remiss D conceal 120 We need to sell this in a hurry, so we are going to take _ the first byer offers for it A whatever B however C whomever D whoever 121 _ anyone listening to the speech understood its eventual importance A Nearly B Hardly C Fairly D Actually 122 Her speech did not inspire any public support; _, it made people less sympathetic to her cause A consequently B otherwise C indeed D factually 123 Experts advise that a speaker _ both alone and in front of a live audience prior to delivering a major address A retell B revoke C restate D rehearse 124 Marion Smith of Merston Enterprises has asked me to make this presentation here today, on _ behalf A theirs B my C her D hers 125 Planning the new office layout has been the hardest task I _ in a long while A had have B did have C did had D have had 126 Fortunately, changing the members of the committee halfway through the project has had no noticeable _ on the price of shares A point B affectation C affect D effect 127 I want you to instruct the movers to put all of the boxes in the largest room _ the first floor A on C in C to D for 128 Everyone _ been wonderful to work with, and I will sorely miss working here A have B did C hasn’t D has 129 Sadra is incredibly _ in everything she does She was given an award for her quick work last year A efficient B effortless C affluent D affective 130 The committee _ that we not pursue legal action at this time, but wait for the result of the tests A suggesting B is recommending C has D is recommended 131 The management has agreed not to take further action, _ you not commit any further violations of company policy A granted B therefore C provided D moreover 132 I _ never have hired him if his references had given me any indication of how unreliable he would be A would B will C must D had 133 I will be announcing to the media today that all _ from sales of this CD will go to charity A proceeds B precedes C precedent D results 134 A new branch of that coffee shop chain will be opening in the shopping center _ Friday morning A in B to C on D off 135 According to Mancy in the quality control department, there have been _ customer complaints this month This is a great improvement on the preceding two months A few B a few C some D none 136 It is imperative that quality is not sacrificed for profits We have _the best products at the best prices A provide B to be providing C to provide D profited 137 The worst that can happen _ that the store will have to alter its operating hours until we can hire replacement staff A are B was C is D have 138 The finance office is unable to _ reimbursements unless all pertinent receipts are submitted A approve B make approvals C approve of D appropriate 139 I _ insist on a revision of next year’s budget by Friday It must be ready before the annual general meeting at the end of the month A could B must C may D have 140 There has been a leak of confidential data to one of our biggest _ It would seem that we are the victims of corporate espionage A enemies B oppositions C rivals D opposites TETS 101 Some customers have been _ that the music in the dining area is too loud A praising B satisfied C complaining D annoying 102 The boss was so angry at me that I was sure I _ be fired A will B would C may D might 103 Please not assign Mrs Beedle to a small office She sufers from severe _ A hemophilia B diabetes C claustrophobia D appendicitis 104 Intent on demonstrating its willingness to what it takes to become a major force in the industry, Vietcom has taken very public measures to _ top research 10 110 German trade representatives continue to pressure East Asian governments to reduce _ on auto imports A tariffs B finances C cartels D rebates share: thị phần + offensiveness (n) xúc phạm, sỉ nhục, làm nhục + approbation (n) tán thành, chấp thuận + assertiveness (n) khẳng định, quyết, đoán + frustration (n) thất vọng, tâm trạng thất vọng Đây tiếp tục câu hỏi từ + trade vựng hỏi danh từ Tuy câu representative: khó danh từ đáp án đại diện xương ^^ thương mại, đại lý thương mại + pressure (v) gây áp lực + government (n) phủ + reduce (v) giảm + import (n) nhập + imports (số nhiều) hàng nhập + tariff (n) thuế quan + finance (n) tài + cartel (n) liên hiệp xí nghiệp, liên minh đảng phái trị Các đại diện thương mại Đức tiếp tục gây áp lực lên phủ Đơng Á để giảm khoản thuế quan lên hàng ô tô nhập 11 111 Richards was fired for abusing her _ account privileges while on her last three business trip abroad A deposit B expense C debt D savings Đối với bạn học clb mẹo siêu dễ mà học chủ đề “Banking and finance” Ở ta cần ý cụm danh từ ghép: “deposit account – tài khoản gửi tiền”, “expense account – tiền cơng tác phí, cơng tác phí”, “debt account – tài khoản nợ ngân hàng”, “savings account – tài khoản tiết kiệm” 12 112 Employee benefits include paid holidays, medical and dental coverage, and a generous _ plan A pension B taxation C expansion D resignation Tuy câu từ vựng dễ để chọn đáp án Trong câu ta cần ý tới từ khóa nói “employee benefit – phúc lợi dành cho nhân viên” rõ ràng ta phải chọn đáp án “pension plan – kế hoạch hưu trí” phải khơng? Thánh chọn đáp án “resignation plan – kế hoạch từ chức” xin nhận em lạy ^^ + rebate (n) giảm giá + fire (v) sa thải + abuse (v) lạm dụng, sử dụng sai bậy + expense account privilege: khoản cơng tác phí sử dụng, quyền sử dụng cơng tác phí + business trip abroad: chuyến cơng tác nước ngồi + employee benefit: phúc lợi dành cho nhân viên + include (v) bao gồm, bao hàm + paid holiday: kỳ nghỉ có trả lương + medical and dental coverage: bảo hiểm y tế miệng + generous (adj) lớn, tốt bụng, phong phú + pension (n) lương hưu, nghỉ hưu + taxation (n) hệ thống thuế + expansion (n) mở rộng, giãn Richards bị sa thải cho việc sử dụng sai khoản cơng tác phí chuyến du lịch nước ngồi kéo dài tuần Các phúc lợi dành cho nhân viên bao gồm kỳ nghỉ có trả lương, bảo hiểm y tế miệng, kế hoạch hưu trí lớn nở + resignation (n) từ chức, việc 13 113 The store clerk notified security after _ the shoplifter putting several pieces of merchandise into her purse A revealing B observing C alerting D appealing Ta tìm từ khóa để làm câu từ vựng này: “store clerk – nhân viên cửa hàng”, “notify – báo, thông báo”, “security – phận an ninh”, “shoplifter – kẻ cắp cửa hàng, kẻ cắp giả làm khách mua hàng” 14 114 I will not be able to make the meeting, so my attorney will be negotiating on my _ A behalf B beside C objectie D objection Đây cấu trúc siêu kinh điển hay xuất thi TOEIC Các bạn cần dặc biệt lưu ý: “in/ on somebody’s behalf” có nghĩa “nhân danh ai, thay mặt cho ai, đại diện cho ai” Mình nhắc lại: cơng thức đặc biệt hay xuất thi TOEIC 15 115 On your way Câu áp dụng mẹo siêu dễ out, please go to chủ đề “Hotel” clb + store clerk: nhân viên cửa hàng, nhân viên bán hàng + notify (v) báo, thông báo + security (n) an ninh, phận an ninh + shoplifter (n) kẻ cắp cửa hàng, kẻ cắp giả làm khách mua hàng + merchandise (n) hàng hóa + purse (n) ví + reveal (v) tiết lộ, làm lộ + observe (v) quan sát, theo dõi + appeal (v) khẩn khoản yêu cầu, hấp dẫn, lôi + be able to V: làm + make (v) đến, tới + attorney (n) người ủy quyền, người thị ủy, luật sư + negotiate (v) đàm phán, thương lượng, dàn xếp + front desk: bàn tiếp tân Nhân viên cửa hàng thông báo tới phận an ninh sau quan sát thấy kẻ cắp để vài hàng vào ví ta Tơi khơng thể tới họp được, người ủy quyền thay mặt đàm phán Trên đường bạn, 16 the front desk and ask the _ to schedule your next appointment A janitor B custodian C defendant D receptionist sau: bạn nhìn thấy “front desk – bàn tiếp tân” bạn cần đặc biệt lưu ý tới phương án “receptionist – nhân viên tiếp tân” thường lựa chọn Tuy nhiên bạn chưa học qua clb đừng lo tháng học tháng hành xác TOEICbk với muôn vàn dạng câu từ vựng, chẳng có phải lo lắng 116 You will be in my office with the finished report by five o’clock today, I’ll fire you! Got it? A nor then B in fact C or else D of course Đây câu dễ liên quan tới nghĩa cụm từ Trong câu bạn cần lưu ý tới cụm hay xuất thi TOEIC “in fact – thực tế”, “or else – là” “of course – dĩ nhiên rồi” ^^ + ask (v) yêu cầu + schedule (v) lên lịch + appointment (n) hẹn, hẹn + janitor (n) người gác cửa + custodian (n) người trơng coi, người chăm sóc, người canh giữ + defendant (n) bị đơn, bị cáo, người bị kiện + office (n) văn phòng + finished report: báo cáo hoàn thành + fire (v) sa thải xin tới bàn tiếp tân yêu cầu nhân viên tiếp tân lên lịch cho hẹn bạn Bạn có mặt văn phòng tơi với báo cáo hồn thành trước ngày hơm nay, khơng sa thải bạn Rõ chưa? (hihi Dịch lý thuyết nhẹ nhàng thôi, thực tế người ta thường dịch là: Mày có mặt văn phòng tao với báo cáo hoàn thành 17 117 When I asked her whether the company had any plans for new investments, her _ was simply a knowing smile A repond B response C responding D responsive Phù May Mãi gặp câu mẹo hệ thống mẹo clb Các bạn lưu ý mẹo danh từ sau: “Tính từ sở hữu + Noun” ^^ 18 118 Government tax officials regularly _ the books of even medium-sized businesses to make sure they are paying their fair share to the national treasury A audit B reflect C measure D maintain Vừa tự sướng lúc với câu hỏi ngữ pháp liên quan tới mẹo bên lại ăn câu hỏi từ vựng củ chuối Trong câu hỏi động từ Các bạn lưu ý động từ hay xuất thi TOEIC Có bạn cố gắng học thuộc chúng ^^ + ask (v) hỏi + investment (n) khoản đầu tư + simply (adv) + knowing smile: nụ cười láu cá, nụ cười tinh ranh + respond (v) trả lời, đáp lại, phản ứng lại + response (n) câu trả lời, đáp lại + responsive (adj) đáp ứng nhiệt tình, thơng cảm, dễ bị điều khiển, dễ bị sai khiến + government tax official: viên chức thuế phủ + regularly (adv) đặn, thường xuyên + book (n) sổ sách + medium – sized business: hãng kinh doanh qui mơ trung bình + share: phần + national treasury: kho trước ngày hôm nay, không tao sa thải mày! RÕ CHƯA ^^ Khi hỏi cô liệu cơng ty có kế hoạch cho khoản đầu tư hay khơng, câu trả lời cô đơn giản nụ cười tinh ranh Các viên chức thuế phủ thường xun kiểm tốn sổ sách chí doanh nghiệp có qui mơ trung bình để chắn họ trả phần hợp lý họ tới bạc quốc gia, ngân sách quốc gia + audit (v) kiểm toán, kiểm tra sổ sách + reflect (v) phản ánh, phản chiếu, xạ + measure (v) đo, đo lường + maintain (v) trì + assistant manager: trợ lý giám đốc + manager (n) giám đốc, người quản lý + lead (v) lãnh đạo + deparment (n) phòng ban + refer (v) quy cho, quy vào + transfer (v) chuyển + promote (v) thăng chức, thăng cấp + demote (v) hạ chức, giáng chức + if only: giá mà, ước (dạng biến thể câu điều kiện) + opening (n) phần đầu, phần mở đầu ngân sách quốc gia 19 119 Gretchen Curtis was _ from assistant manager to manager because she has what it takes to lead this department A referred B transferred C promoted D demoted Câu hỏi từ vựng dễ để lựa chọn Các bạn cần ý danh từ “assistant manager – trợ lý giám đốc” “manager – giám đốc” ta đốn từ “promote – thăng chức” Chỉ có thăng chức từ Trợ lý giám đốc lên Giám đốc Bố mẹ mà chọn “demote – giáng chức, giáng cấp” cho lạy lạy ^^ Gretchen Curtis thăng cấp từ chức trợ lý giám đốc lên chức giám đốc bà có thứ để lãnh đạo phòng ban 20 120 If only I _ have to work tonight, I could ask her to the movie opening A did not B might not C shall not D could not Đây câu siêu dễ sử dụng mẹo câu điều kiện loại II Bạn làm sai xin đập đầu vào gối tự tử ^^ 21 121 I am not sure Câu phương án tính từ + need (n) nhu Tôi Giá mà làm việc tối tơi mời cô tới xem phần mở đầu phim không if this office is big enough for our needs; perhaps we need something a little more _ A cavernous B enormous C spacious D precious chắn phải câu hỏi từ vựng Các bạn lưu ý mẹo nhỏ nhé: bạn thấy từ có tận “ous” chắn tính từ Để làm câu phải biết rõ nghĩa phương án trả lời văn cảnh câu hỏi ^^ cầu + cavernous (adj) thuộc hang động, có nhiều hang động + enormous (adj) to lớn, khổng lồ + spacious (adj) rộng rãi + precious (adj) quý báu, quý giá 22 122 There is a saying, “The customer is always right,” which simply means that a business should make customer _ a top priority A satisfaction B decisions C loyalty D comparison Nếu bạn làm sai câu bạn phải chép lại mẹo “Danh từ Ghép” 10 lần, khơng, 1000 lần giấy cho Câu dịch “vỡ mồm” có chứa nhiều từ Tuy nhiên bạn sử dụng mẹo bạn làm câu 3s mà suy nghĩ điều Các tình u TOEICbk, ln nhớ cụm danh từ ghép “customer satisfaction – hài lòng khách hàng” hay nhắc tới thi TOEIC 23 123 Of course, I _ if you sit down A mind B don’t mind C care D keep in mind Câu điêu vãi Rõ ràng phương án A, B, D xoay quanh từ “mind” mà tự nhiên phương án C lại lòi từ “care” Vậy nên chưa dịch ta đoán đáp án thường phương án không nào? Trêu Gặp trường hợp kiểu câu ta dịch cho cú ^^ Từ “mind” vừa động từ vừa danh từ bạn Nếu động từ có nghĩa: “phiền, bận + saying (n) tục ngữ, châm ngơn + mean (v) có ý, có nghĩa + priority (n) ưu tiên, ưu tiên + satisfaction (n) hài lòng, thỏa mãn + decision (n) định + loyalty (n) lòng trung thành, lòng trung kiên + comparison (n) so sánh, nét tương đồng + of course: dĩ nhiên rồi, tất nhiên (cụm hay gặp tình yêu ^^) liệu văn phòng có đủ lớn cho nhu cầu hay không; có lẽ cần (văn phòng) rộng rãi chút Có câu châm ngơn: “Khách hàng ln đúng”, điều đơn giản có nghĩa hãng kinh doanh nên đặt hài lòng khách hàng ưu tiên hàng đầu Dĩ nhiên không phiền bạn ngồi xuống 24 124 There are many factors to _ before we make a final decision A contribute B contract C confess D consider 25 125 I don’t mind staying late every now and again, _ don’t expect me to be here every evening A and B so C therefore D but tâm” Còn danh từ có nghĩa: “tâm trí, trí tuệ, trí óc” Cụm “keep in mind” có nghĩa “ghi nhớ, ln nhớ” bạn Còn từ “care” dịch động từ có nghĩa “quan tâm” (ai qn từ Đấm phát chết ln đấy) Câu hiển nhiên phải chọn B Một ý cho bạn quẩy đề TOEIC Từ “mind” động từ đặc biệt Khi sử dụng động từ này, người ta chia động từ theo sau dạng Ving ^^ Đây câu từ vựng (Câu phương án động từ mà) Các bạn lưu ý hộ phát: động từ đáp án động từ hay xuất thi TOEIC Các bạn đừng quên động từ Câu loại từ vựng thơi Nhưng có điều có chứa thành ngữ nên khó dịch để lấy nghĩa tý Các bạn lưu ý có cụm “every now and again” có nghĩa “thỉnh thoảng” Trong câu thấy động từ “mind” Động từ hay xuất thi TOEIC Các bạn lưu ý sau “mind” mà muốn chia động từ chắn động từ phải để dạng Ving (mẹo Danh động từ động từ nguyên mẫu) Câu chọn “but” xác nghĩa Nhưng bạn khơng biết câu + factor (n) nhân tố + decision (n) định, định + contribute (v) đóng góp, góp phần + contract (v) ký hợp đồng, đính ước, kết giao + confess (v) thú nhận, thừa nhận + consider (v) cân nhắc, xem xét + mind (v) bận tâm, phiền + every now and again: + expect (v) mong đợi, mong chờ Có nhiều nhân tố để xem xét trước đưa định cuối Tôi không bận tâm việc lại muộn, đừng mong đợi vào tất buổi tối 26 126 The board of directors voted _ a 25% pay increase in their salaries A itself B yourselves C themselves D herself 27 127 _ was always one of my strong points during my M.B.A course A To advertise B Advertising C Advertisement D To advertising bạn loại C (therefore) Vì “therefore” đứng câu phải đứng dấu chấm phầy (;) dấu phẩy (,) Câu bẫy điển hình hay xuất thi TOEIC Dễ thấy trường hợp cần phải lựa chọn đáp án Đại từ phản thân liên quan tới chủ ngữ “The board of directors” Do ta phải loại đáp án B D Nhưng có câu hỏi đặ phải chọn “itself” hay “themselves”? Nhiều bạn chọn đáp án A cho chủ ngữ “The board of directors” số Tuy bạn cần lưu ý “the board of directors” vừa đóng vao trò danh từ số ít, vừa danh từ số nhiều Nếu có nghĩa “hội đồng quản trị” danh từ số ít, có nghĩa “các thành viên hội đồng quản trị” lại danh từ số nhiều Một mẹo khác để không chọn A từ “their” cuối câu Chỉ có đáp án C xuất từ “their” hợp lý không nào? Đây câu sử dụng mẹo clb TOEICbk để chọn đáp án dịch từ ^^ Đầu tiên bạn loại D cụm “to advertising” sai lòi đối chiếu mẹo “danh động từ động từ nguyên mẫu” Các bạn cần nhớ đơn giản này: Sau cụm “look forward to, be/get used to, object to, confess to, due to, thanks to” chia Ving, khơng sau “to” V khơng chia Tiếp theo bạn loại C danh từ “Advertisement – quảng cáo, tờ quảng cáo” danh từ đếm (nó khác với Advertising + vote (v) bỏ phiếu, bầu cử + pay increase: khoản tăng lương + salary (n) tiền lương Các thành viên hội đồng quản trị tự bỏ phiếu khoản tăng 25% tiền lương họ + Advertise (v) quảng cáo + Advertising (n) việc quảng cáo (nhưng câu nên dịch “kỹ quảng cáo” cho phù hợp với văn cảnh ^^ Lưu ý “Advertising” có hình thể Danh động từ Kỹ quảng cáo điểm mạnh suốt khóa học MBA tơi (các tình yêu lưu ý: MBA – Master of Business Administrati on – Bằng thạc sỹ quản trị kinh 28 128 My arm hurts A bunch of us _ blood today at work A give B to give C gaved D gave 29 129 She _ always on time A is B does be C are D be không đếm được); mà danh từ đếm khơng đứng độc lập dạng số phương án C danh từ đếm số bắt buộc phải có “a/an/the” đứng đằng trước (mẹo danh từ) Cuối cần loại phương án A (To advertise) Các bạn cần lưu ý: “To V” hồn tồn đứng đầu câu Nhưng thi TOEIC, “To V” đứng đầu câu thường diễn tả mục đích câu ln có dấu phẩy (,) Các bạn xem ví dụ sau: “To become a good student, I need to study harder – Để trở thành sinh viên tốt tơi cần học hành chăm hơn” Câu tương đối dễ Câu bạn cần tinh ý bạn loại phương án sai Đầu tiên ta loại C (gaved) ta có động từ bất quy tắc “Give-gave-given” khơng có động từ tồn dạng “gaved” Tiếp theo ta cần lưu ý: phần cần điền yêu cầu chia động từ câu “to V” khơng đóng vai trò động từ Do ta loại B Câu ta chọn đáp án chia động từ dạng khứ đơn diễn tả hành động xảy Hihi Bạn mà làm sai câu bạn nên làm theo bước sau nhé: bạn rửa mặt thật sạch, lấy gương soi mặt cute bạn vào, vênh bên má giơ tay lên, cuối bạn lấy tự vả vào mặt thật mạnh Mình trêu bạn thôi, đừng làm theo Huhu Bố mẹ làm sai câu phải nghiêm khắc kiểm điểm xem ăn Câu dễ luôn: loại C (mẹo đồng thuận chủ ngữ động từ), loại D (“be” không đóng vai trò động từ câu) Câu bạn doanh) + Advertisement (n) quảng cáo, tờ quảng cáo + course (n) khóa học + hurt (v) đau, bị đau + bunch (n) chùm, lũ, bọn, đám + A bunch of us: dịch “đám bọn tôi” + give blood: hiến máu Cánh tay bị đau Đám bọn hiến máu ngày hôm nơi làm việc Câu Cơ ln chả có từ cần phải dịch ^^ Em vái thánh sau xem xong cột “Chém gió” mà phải mò sang xem cột với hy vọng để tìm từ 30 130 She _ spoken to me about your proposal A did B have C is D has 31 131 There _ no “I” in “Team.” A be B isn’t C ain’t D is chia đơn, cần động từ “be” chia dạng số chắn đáp án phải A ^^ Đây câu siêu dễ đề này, bạn làm sai câu tự sỉ vả cho chừa Đầu tiên bạn loại phương án A sau “did” khơng VII Tiếp theo bạn sử dụng mẹo đồng thuận chủ ngữ động từ để loại B Chỉ có bị điên chia “have” theo sau chủ ngữ “she” Các bạn lưu ý: Cả C D hồn tồn điền vào khoảng trống xét mặt ngữ pháp Nhưng cần lưu ý: điền C câu dạng bị động (ở đơn), điền D câu dạng chủ động hồn thành Để chọn câu đơn giản Bạn không cần dịch câu mà dịch cho chủ ngữ động từ câu Rõ ràng chủ ngữ “she cô ấy” động từ “speak – spoke spoken – nói” phải chia câu dạng chủ động khơng nào: “Cơ nói với tơi ……” Thánh tới ngoan cố chọn C để dịch theo kiểu bị động: “cô bị nói với tơi ……” em cho ăn dép ^^ Thánh làm sai câu thi tự đâm đầu vào cột điện Đất nước Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam thật hổ thẹn cho sai lầm ngớ ngẩn thánh Câu dễ Các bạn để ý nhé: Đầu tiên ta loại A “be” khơng đóng vai trò động từ câu đứng độc lập Tiếp ta phải loại C (mẹo đồng thuận chủ ngữ động từ) Chỉ lại B D biết chọn đây? Hehe Đối với phương án bạn tinh ý nhận từ “no” đằng sau khoảng + proposal (n) đề xuất, kế hoạch + speak to sb: nói với Cơ nói với xuất bạn tơi đề Em lạy thánh Trong câu chẳng có từ Thánh định tìm từ thế? Khơng có Tơi đội (tất nhiên rồi, đội khối đoàn kết, tất người Thằng ti toe đấm phát vỡ mồm ^^) 32 132 You will find all the information you need _ this computer disk A on B in C at D by 33 133 The _ is the first door on the right at the end of the hall A label B labrador C labyrinth D lavatory 34 35 trống không? “no” mang nghĩa tương đương với “not” Do loại phương án B Câu tương đối dễ: từ “computer disk” sau giới từ “on” Các bạn cần lưu ý thêm cụm “on the computer disk” hay xuất thi TOEIC ^^ + find (v) tìm thấy, tìm + information (n) thông tin + computer disk: đĩa máy tính Bạn tìm thấy thơng tin mà bạn cần đĩa máy tính + hall (n) hành lang + label (n) nhãn, nhãn hiệu + labrador (n) tên lồi chó tha mồi ^^ + labyrinth (n) mê cung, mê hồn trận + lavatory (n) phòng rửa mặt, phòng vệ sinh 134 He tries hard, Câu câu dễ từ vựng Con lạy thánh but I _ Bạn mà khơng làm tự Thánh nhìn don’t think he is vả vào mồm ^^ sang cột bên doing a good job làm gì? A very Trong câu B really làm có từ C almost đâu D exceptionally Phòng rửa mặt cánh bên tay phải cuối hành lang 135 Please _ when you are done with the computer A lock off B lock on C log in D log out Làm ơn đăng xuất khỏi hệ thống bạn làm xong việc với máy tính Câu câu dễ từ vựng Chỉ cần nhìn thấy từ “first door – cánh đầu tiên” ta suy đáp án “lavatory – phòng rửa mặt, phòng vệ sinh” ^^ Hihi Câu thuộc lĩnh vực máy tính dễ Chắc game thủ nhìn phát câu làm ln ^^? + lock on: phát theo dõi mục tiêu tự động + log in: đăng nhập hệ thống + log out: đăng xuất khỏi hệ Anh cố gắng hết sức, thực không nghĩ anh làm việc tốt 36 136 We receive our _ on the last Friday of every month A paydays B paychecks C payment D parchment 37 137 I like this office _ than my old one; it is much brighter A better B more better C the better D the best 38 138 Tomorrow, I Câu dạy dạng câu hỏi từ vựng Tuy nhiên phương án lại trông na ná nên dễ khiến học viên nhầm lẫn Tương tự câu hỏi từ vựng khác, phải biết nghĩa phương án trả lời chọn Đối với câu hỏi từ vựng mà bạn khơng biết nghĩa phương án phần nội dung dịch điều vơ nghĩa Còn biết nghĩa phương án câu dễ dàng suy luận phương án Chúng ta để ý thấy động từ “receive - nhận” cụm “on the last Friday of every month” Rõ ràng thường nhận tiền công vào cuối tháng có khơng nào? Chỉ có thằng điên nhận “ngày lĩnh lương, tiền phạt” hay “giấy da” vào cuối tháng thơi ^^ Câu dễ ợt sử dụng mẹo so sánh (có từ “than”), ta loại phương án D Các bạn cần lưu ý: “the” dấu hiệu so sánh nhất, ta cần loại C Bản thân “better” so sánh nên tuyệt đối khơng có “more” đằng trước Bạn mà làm sai câu tự trừng phạt thân cách nhịn tiểu ngày liền cho nhớ ^^ Trêu thôi, bạn nghiêm khắc với thân Khi làm sai điều thường tự trừng phạt cách tát mạnh vào miệng Theo cách để rèn luyện thân khiến thân tự tiến Mình tâm đắc với câu châm ngơn: Kẻ cần tàn nhẫn thân Con lạy thánh làm sai câu thống + receive (v) nhận + payday (n) ngày lĩnh lương + paycheck (n) tiền lương, séc lương, tiền công + parchment (n) giấy da (dê, bò….) Chúng tơi nhận khoản tiền cơng vào ngày thứ sáu cuối hàng tháng + bright (adj) Tơi thích sáng, sáng sủa, văn phòng rực rỡ văn phòng cũ tơi; (văn phòng này) sáng nhiều văn phòng cũ + Business Ngày mai _ going on a week-long business trip to the Maldives A will B to C is D am 39 139 The receptionist keeps a(an) _ in his ear to free both hands for typing A telephone B receiver C earpiece D hairpiece 40 140 Honestly, I think my is too low for all the work that I A celery B salary C solid D salve Bố/ mẹ mà chọn C phải tức phọt máu Các bạn lưu ý: câu siêu dễ, dễ ta sử dụng mẹo loại hay mẹo chọn Mẹo loại: loại C ngơi thứ nhât (I) với “be” “am” thơi (nói đến chọn ln đáp án đâu ^^) Loại B “to + going” => bị điên (mẹo Danh động từ động từ nguyên mẫu) Loại A “will” trợ động từ khuyết thiếu Mà trợ động từ khuyết thiếu CHẮC CHẮN sau phải động từ ngun thể (V) Do “will + going” => bị điên Đây lại câu có sử sụng mẹo từ vựng chủ đề “Telephone” clb Khi bạn học tới đáp án chẳng có lạ lẫm bắt buộc phải quẩy học thuộc chúng ^^ trip: chuyến tơi có cơng tác chuyến công tác kéo dài tuần tới Maldives Đề kết thúc câu từ vựng Các bạn lưu ý: học TOEIC Bắt Buộc bạn phải có vốn từ vựng thật tốt đại đa số câu hỏi thi TOEIC phải có từ vựng làm tốt Kinh nghiệm học từ vựng là: tài liệu TOEIC bạn nên dịch sau bạn hồn thành xong Việc dịch nhiều giúp bạn nhận có nhiều từ lặp lặp lại thi Và đó, tự động nhớ từ Thành thực mà nói tơi nghĩ tiền lương qúa thấp cho tất công việc mà tơi làm (ý thằng đòi tăng lương mà ^^) + receptionist (n) nhân viên tiếp tân + ear (n) tai + type (v) gõ máy tính, đánh máy + telephone (n) điện thoại bàn + receiver (n) máy thu + earpiece (n) tai nghe + hairpiece (n) miếng độn tóc giả + celery (n) cần tây, gia vị + salary (n) tiền lương + solid (n) chất rắn + salve (n) thuốc mỡ, sáp, dầu hắc ín Người nhân viên tiếp tân giữ tai nghe lên tai anh để rảnh tay dành cho việc đánh máy mà khơng phải cố học thuộc lòng cách nhàm chán khổ sở hồi phổ thông trẻ trâu Quay trở lại câu Chúng ta cần phải biết nghĩa phương án trả lời Khi biết nghĩa chọn đáp án xác đơn giản Cán bạn để ý từ khóa “the work - cơng việc”, “low - thấp” đốn đáp án “salary - tiền lương” không Các bạn thử đáp án lại vào thể thấy nghĩa câu “chuối” nải cho mà xem ^^ ... Câu cực dễ sử dụng mẹo trợ động từ khuyết thi u Câu ta sử dụng đồng thời mẹo loại mẹo chọn Mẹo loại: loại A, C, D sau “must, should, would” bắt buộc phải động từ nguyên thể (V) Mẹo chọn: “ought... Các bạn cần ý tính từ chúng hay xuất thi TOEIC Đối với từ có mật độ hay xuất thi TOEIC tốt cố học thuộc chúng ^^ 29 129 Sadra is incredibly _ in everything she does She was given an award... place VII Mẹo câu điều kiện + dạng rút gọn câu điều kiện Có dạng câu điều kiện thi TOEIC a Câu điều kiện loại - If + S1 + V1 (hiện đơn), S2 + V2 (hiện đơn) Example: If you are able to finish this
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống mẹo trong bài thi TOEIC , Hệ thống mẹo trong bài thi TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn