Grammar 20

8 160 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:32

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 4] (Phần 2) (16/01/2015) Ngữ pháp Xem lại phần "phân từ" Mình giải thích thêm phần "V0, V1, V2, V3" nhé! Nhiều bạn lẩn quẩn loại ký hiệu Thứ nói rõ, trước nói V0 V ngun mẫu, ghi V0 cho gọn, có bạn thắc mắc nên giải thích vào đây! Chuyện ghi V0, V1 giáo viên tiếng Anh Việt Nam dạy quy định, quốc tế không ghi Và giáo viên khác nhau, chuyện quy định V0 hay V1 giáo viên đó, bạn cần phân biệt Và thấy V2 V3 có thắc mắc V0 V1 lại nhập nhằng Trong mình, quy định sau: - V0: "Bare infinitives": động từ nguyên mẫu không chia, không "to", > "To V0": To infinitives: động từ ngun mẫu khơng chia có "to" > khơng chia nghĩa dù chủ ngữ V dạng nguyên mẫu I would rather stay at home than go to the movie (nguyên mẫu không "to") She would rather stay at home than go to the movie (nguyên mẫu không "to") It takes me 10 years to study English (nguyên mẫu có "to") Ở trước nói "V0, To V0" nói động từ ngun mẫu khơng "to" có "to" này, ngun mẫu khơng có chuyện thêm s/es hay "ed" hết Hãy nhớ: nói "ngun mẫu" "khơng chia" Vị trí động từ xuất câu bạn vui lòng xem lại "V0, To V0 Ving" Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 - V1: động từ tại, chia theo chủ từ, chủ từ số thuộc ngơi thứ số (He, She, It) thêm s/es sau động từ Ngược lại (chủ từ số nhiều, thứ nhất, thứ hai thứ số nhiều: I, You, We, They,) để nguyên V -I go to shool by bus everyday (nhận thấy "go" V1, V0, "go" chia theo chủ từ "I", khơng phải ngun mẫu mà "bị chia") - She goes to shool by bus everyday (tương tự vậy, "goes" V1, chia theo chủ từ, chủ từ thuộc thứ số nên động từ phải thêm "s" "es") Lý có nhầm lẫn V0 V1 bảng động từ bất quy tắc, cột thứ động từ nguyên mẫu nên người ta quy định V1: V nguyên mẫu Các bạn cần nhớ chất theo giáo viên mà nhận - V2: Động từ q khứ ( past tense), thêm "ed" vào sau động từ có quy tắc, nằm cột động từ bất quy tắc > I went to shool by car yesterday - V3: Quá khứ phân từ (past participle), thêm "ed" vào sau động từ có quy tắc, nằm cột động từ bất quy tắc > He has just gone out => Như xét động từ "go" ta có: + V0: go + To V0: to go + V1: go/goes + V2: went + V3: gone Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 Xét động từ "to be" bạn thấy rõ: + V0: be + To V0: to be + V1: am/is/are + V2: was/were + V3: been Nếu bạn đọc bảng động từ bất quy tắc theo quy định thứ tự cột là: V0, V2, V3 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 101 (nhớ làm hết tập, ý câu đây) - Câu "require" động từ thuộc công thức "khuyên bảo, đề nghị" câu vế sau bị động S + recommend/suggest/ require + that + S + V (động từ nào? xem lại) - Câu 2: có xuất cụm từ "sắp sửa" gì? - Câu 5: công thức nhờ vả, học rồi, tự xem lại * trang 102 - Câu 7: nhắc lại động từ "make: buộc làm gì" trước  make + O + V0: buộc làm My mother make me clean my house  make + O + adj: làm cho He makes me happy  make + O + N: biến thành He makes his dream a reality  make + O + V3: (nghĩa bị động) He makes himself understood Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 * trang 103 - câu 12: ý tính từ cho vật dạng bị động hay chủ động? khơng phải lúc tính từ cho vật Ving, vừa giải thích kỹ - câu 13: ý từ "make" vừa nêu phía - học thuộc cụm "Don't leave your bags unattended": đừng rời bỏ túi xách bạn mà không ý đến Thuộc dạng văn phong, tàu xe có câu * trang 104 - từ tăng giảm (increse,reduce) phía sau số % chọn giới từ "by" - especially (adv): đặc biệt là, - in turn: (đối với bên): We cook in turn (lần lượt có người) - in turns: (đối với nhiều bên): We cook in turns (luân phiên từ người trở lên) (VD: chung nhà trọ nhiều người, phân công nấu ăn cho ) * trang 105 - Có xuất "whether" câu đầu tiên, xem lại cấu trúc - phân biệt "job" "career" + job: công việc (nghĩa hẹp) + career: công việc nghiệp (nghĩa rộng hơn) * trang 106 - come to mind: sâu vào tâm trí, tiềm thức - famous for: tiếng * trang 107 - describe (v): mô tả - based on: dựa trên, dựa vào "based on" rút gọn dạng bị động nên văn có "ed" Xem lại phân từ rút gọn Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 mệnh đề chủ từ Khi đọc văn ý xuất từ này, kiểm tra xem có "ed" sau chữ "base" không! * trang 108 - monitor (v,n): quản lý, giám sát, lớp trưởng - distraction (n): xao lãng * trang 109 - compile (v): thu thập, tập hợp - genre (n): thể, loại - leading (adj): hàng đầu: leading company (học từ nhớ đến slogan Toshiba: "leading innovation", tra google thử xem nhé!) (trong thi gặp từ mà phía sau N nhà sản xuất, cơng ty chọn khơng suy nghĩ) - come up with (v): đưa ra, đến kết luận Từ xuất ngữ cảnh hội họp, làm dự án mà cuối cần phải đưa định, giải pháp, kết cuối - award = reward (v,n): giải thưởng, tặng thưởng Phân biệt award reward: hai từ Reward Award dùng động từ danh từ A reward – phần thưởng, tiền thưởng - trao tặng cho làm việc tốt Chẳng hạn làm việc chăm chỉ, tích cực, hay đạt tiêu, đạt điểm tốt kỳ thi hay tìm mà đánh An award tặng cho làm việc tốt thường có tính chất trịnh trọng trao tặng để chứng minh cho người khác thấy người làm tốt An award – phần thưởng, giải thưởng – thường chứng chỉ, huy chương hay cúp / tượng Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 Thường an award trao tặng trước nhiều người a reward thường người trao người nhận Ví dụ giải thưởng: Grammy Awards: giải thưởng âm nhạc danh giá biết (ko biết hỏi google nhé!), Zing music award (giải thưởng âm nhạc Việt Nam) Giờ biết giải thưởng khơng dùng chữ "reward" nhỉ? * trang 110 - confirm (v): xác nhận > ý cách mở đầu email "This is (just a quick note) to confirm that " cấu trúc "This is to V0" thường dùng để mở đầu email - pick sb up: đón > pick you up: đón bạn, khơng nói "pick up you" - my/your/his/her/our (tính từ sở hữu) + own: riêng ví dụ đề thi: .own a they b.their c them d theirs > chọn their own không cần suy nghĩ - attend (v): tham dự - attendance (n): tham dự -> check attendance: điểm danh - attendant(n): người phục vụ, tiếp viên -> flight attendant: tiếp viên hàng không - attendee (n): người tham dự (học kỹ từ này, economy có câu chọn từ loại "attend", khơng nhớ đề nào) Cách học từ vựng là: đọc lần 1: khơng biết > tra từ điển, đọc nhiều > gặp lại từ đó, thấy quen, khơng nhớ > tra từ điển > đọc nhiều > gặp lại nó, thấy quen, khơng nhớ tra, nhớ thơi! Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 2015 Đọc nhiều đọc văn khác, văn đọc hồi Cách luyện đọc, thích hợp cho luyện part 7, đọc nhiều có kinh nghiệm, đừng bỏ qua từ mà tra từ điển ngay, trở thành "quen thuộc" tự nhiên nhớ, gặp hoài > tự nhiên nhớ Khi đọc, bút highlight ln bên cạnh! Part có số mẹo, lại q trình luyện đọc nhanh, kinh nghiệm phân loại câu hỏi Muốn phân loại đọc nhiều làm nhiều mà Mình dám khẳng định bạn ôn luyện giải đề, từ vựng thường xuyên xuất hiện, bạn ý cụm từ, đọc bạn học ngữ pháp, cách dùng từ, văn phong Toeic, cao thủ người đọc sơ qua biết ý đồ tác giả muốn hỏi Nhìn chủ đề email xảy việc (Mình chưa đến level đâu!) Từ lúc bạn theo dõi viết có bạn làm theo lời hướng dẫn đầu mình? Có bạn hiểu dụng ý mình? Mình đưa yếu, cụm, từ vựng cần thiết mà bạn gặp Còn việc bạn là: đọc hết đoạn văn, làm hết tập, luyện nghe nữa! Hãy tự làm trước, tự tìm tòi trước, sau đọc xem có giải đáp thắc mắc khơng, còn, lên group hỏi người! Những đưa bạn chưa biết, bạn "à, hóa có này, kia", ghi vào, thêm vào trí óc mà chưa biết Quan trọng chỗ: tiếp cận, cho lần thứ 2,3 nhìn thấy nó, bạn phải thấy "quen quen", trở thành "q quen" Còn đưa bạn biết "ui, tui biết rồi" bạn có hội nhìn lại nó, củng cố kiến thức bạn Cái cốt lõi mà muốn nhấn mạnh tự rèn luyện người! Và quan trọng khơng tự tìm tòi, học hỏi! Học tiếng Anh hay khác, mục tiêu khác sống khơng khó! Cái khó nằm tinh thần bạn! Khi bạn chủ động bạn phát lực người vơ hạn! Khơng có chuyện khơng làm được! Chúc bạn thành công! ... tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 201 5 [TOEIC STARTER - UNIT 4] (Phần 2) (16/01 /201 5) Ngữ pháp Xem lại phần "phân từ" Mình giải thích thêm phần "V0, V1,... V0 Ving" Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 201 5 - V1: động từ tại, chia theo chủ từ, chủ từ số thuộc ngơi thứ số (He, She, It) thêm s/es sau... V3: gone Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 16, 201 5 Xét động từ "to be" bạn thấy rõ: + V0: be + To V0: to be + V1: am/is/are + V2: was/were + V3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Grammar 20 , Grammar 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn