grammar 15

147 62 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:32

Phonetics - Trong tiếng anh có 45 âm vị ( đơn vị âm lời nói bao gồm 21 nguyên âm 24 phụ âm ) I 21 vowels ( 21 nguyên âm ) - Là âm mà phát âm luồng khơng khí từ phổi không bị chặn lại miệng hình thức 13 monophthongs ( 13 nguyên âm đơn ) - / a:/ : car , father , park / ˄ / but , cat , shut - /æ / : pan , man , land , sand , bad / e / : pen , men , lend, send , bed - / ɔ: / : tall , small , mall / ɒ / : got , god , hot , not , pot - / ɜ: / : work , world , girl / ǝ / : teacher , ago - / u: / : school , food / ʊ / : look , book , took - / i: / : please , leave , leader , sleep / i / : twenty , thirty / I / : boxes , office diphthongs ( nguyên âm đôi ) - / / : my , mind , mine / ei / : late , eight , made , paid , data / ɔi / : boy , noise , point / eǝ / : where , there , pear , bear / iǝ / : near , clear , beer / uǝ / : poor , sure / au / : how , house , power / ǝu / : post notice , load  Note : tất nguyên âm hữu nghĩa phát âm có rung dây cổ II 24 consonants ( 24 phụ âm ) - Phụ âm âm mà phát âm nguồn khơng khí từ phổi bị chặn miệng giây lát , sau cho that miệng , mũi bên cạch mũi - voiceless ( âm vô ) : θ t k p f s ʃ tʃ h - 15 voiced ( 15 âm hữu ) : d g b v z ʒ dʒ l m n ƞ r w j ᶞ present simple form : + ) I / we / you / they / students + V He / she / it / a student + V ( s/es ) -) I / you / we / they / students + don’t V He / she / it / a student + doesn’t V ? ) / don’t + I / you / we / they / students + V ? Does / doesn’t + he / she / it / a student + V ? Yes , I / does No , I don’t / doesn’t use : - Diễn tả hành động lặp lặp lại , thói quen , sở thích , chân lý , thời gian biểu , lịch làm việc  Note : TLĐ ngồi sủa dụng số trường hợp sau : - Trong điện tín hàng hải - Tóm tắt mang tính liệt kê việc khứ - Tường thuật hoạt động văn hóa , nghệ thuật , thể thao - Diễn tả hoạt động cá nhân biết đến người ( từ hành động trở nên )  Bản chất : diễn tả bền vững , thay đổi khơng thay đổi ( chân lý ) quy tắc thêm s / es : - Những động từ kết thúc “ phụ âm + y ” ta đổi “ y  i ” thêm es vd : cry -> cries - Những động từ kết thúc : ch , sh , s , x ta thêm es Watch  watches Kiss  kisses Finish  finishes Mix  mixes - Một số động từ đặc biệt : Be  is Have  has Go  goes Do  does adverbs of time : - Always : luôn Frequently / usually / as a rule : thường xuyên Often : thường Sometimes / from time to time / occasionally : rarely : seldom : họa hoằn - never : không - ever - every + 20 minutes : 20 phút day : ngày week / weekend : tuần / cuối tuần month year term summer : mùa hè morning : buổi sáng Sunday chủ nhật Sunday morning : sáng chủ nhật - once a week : ( hai / ba / bốn ) lần tuần - Twice a month - times every week : ( hai / ba / bốn ) lần tuần - times every two week  Mệnh đề trạng ngữ thời gian tương lai : - When / as : While / meanwhile : After : sau Right after : sau Soon after : không sau Before : trước Till / until : As soon as : vd : we’ll go when he comes We’ll go when you’ve come + S + V ( htđ / htht ) Present continuous tense form +) -) ?) I + am He / she / it + is You / we / they + are I He / she / it You / we / they + + + am is are + V-ing + not + V-ing Am + I + V-ing ? Yes , I am No , I am not Is + he / she / it + V-ing ? Yes , S + is No S + isn’t Are + you / we / they + V-ing ? Yes , S + are No , S + aren’t use : - Diễn tả hành động diễn thời điểm nói ( xung quanh thời điểm nói ) vd : we are working so hard this week - HTTD với always / constantly / continually diwwxn tả phàn nàn thói quen xấu VD : she is always getting to class late ( cô suốt ngày học muộn ) - HTTD với “ just ” diễn tả hành động sủa xảy ran gay sau câu nói VD : I’m just leaving to work ( làm ) - HTTD dung để diễn tả kế hoạch cá nhân biết đến người ( hành động ) VD : our family is visiting Đà Lạt next week  Bản chất : diễn tả thay đổi , tạm thời , phát triển VD : now I’m living with my sister until a find a flat Every year we grow flowers , this year we’re not growing anything It’s getting hotter ( nhiệt độ trái đất nóng lên ) add “-ing ” - Những động từ kết thúc nguyên âm “ e ” bỏ “ e ” thêm “ ing” Smoke  smoking - Những động từ kết thúc “ ie ” ta chuyển “ ie ” “ y ” thêm “ ing ” Lie  lying - Động từ âm tiết kết thúc phụ âm , nguyên âm đơn ta gấp đôi phụ âm cuối thêm “ ing ” Run  running Put  putting adverbs of time : - Now : Currently : At this time / at the moment / immediately : While / mean while : Just now : At present / at this moment : Right now : Still : verbs are not in progressive meaning ( động từ không chia tiếp diễn ) - -  Những động từ diễn tả nhận thức khơng mang tính tư Think : cho , đoán + S V / + O adj I think the match unfair I think she will come Know : biết Understand : hiểu Believe / trust : tin tưởng Remember : nhớ Forget : quên Recognize : nhận ( mặt ngoại hình ) Realize : nhận thấy Suppose = think : cho Doubt : nghi ngờ VD: I doubt she won’t come = I don’t think she…= I don’t believe… Mean to : định làm -  Diễn tả tình cảm : Like Love Fancy Appreciate = like = thank Hate Mind Bother Loath Dislike Envy : ghen tị Care : quan tâm Want : muốn Need : cần Wish = want : mong muốn Hope Enjoy Enjoy + myself / yourself / N / yourselves + HTTD : yêu thích I enjoy myself playing tennis -  Diễn tả sở hữu : Own : làm chủ Possess : sở hữu Belong to : thuộc Have : có Have + N = V ( httd ) VD : I’m having breakfast = I’m eating something for breakfast  Những động từ mang ý nghiã ngắn , xảy kết thúc gần đồng thời : - Drop : đánh rơi Stop : dừng lại Come : ló mặt Arrive : đến Begin : bắt đầu Start : bắt đầu Finish : kết thúc Complete : hoàn thành Include : bao gồm Agree : đồng ý Refuse : từ chối Consist of : gồm có Cost : giá Own : nợ Contain : bao gồm Weight Matter - whom = person(s) = S = that ( not obmitted ) = O = that ( obmitted ) - which = thing(s) = S = that ( not obmitted ) = O = that ( obmitted ) Vd : - the book which / that is on the top isn’t very good - the book which / that you lent me yesterday isn’t very good S O direct s v o(ind) V Rel – clause  the book you lent me yesterday isn’t very good - that = people(s) / thing(s) = S ( not obmitted ) = O ( obmitted ) - whose + noun(s) ( khồn bỏ k thay ) +The women whose son is my best friend is a kind person ( người phụ nữ mà bà người bạn tốt người tốt bụng ) + The table whose leg is broken is now being repaired ( bàn mà chân bị vỡ sửa chữa )  Note : 1) Có trạng từ quan hệ : where ( nơi chốn ) ; when ( ngày tháng ) a) Where = place ( city / country … ) Vd : Hai Phong is the city where I was born b) When = time ( day , year / month / week ) Vd : 1995 is the year when I was born 2) Prep + whom / which : đảo giới từ lên trướ dùng whom ( cho người ) which ( cho vật ) - Hai Duong is the city in which I was born - Hai Duong is the city where I was born in - she is the person of whom I admire most - she is the person who / whom I admire of most B) Non – defining relative clause ( mệnh đề quan hệ hạn định ) : - mệnh đề quan hệ không hạn định đặt sau danh từ định bổ trợ , khơng bị ngăn cách dấu phẩy dấu gạch ngang , chỏ có chức thêm thơng tin khơng có chức khu biệt danh từ với danh từ khác loại danh từ hạn định sẵn bỏ mệnh đề mà câu không bị tối nghĩa Vd : uncle Ho , who was born in Nghe An , sacrified his life to his people ( bác hồ , người mà sinh nghệ an , hy sinh đời Người cho dân tộc )  NOTE : - “ that ” không sử dụng mệnh đề quan hệ hạn định - đại từ quan hệ làm tân ngữ k bỏ 3) Adverbial clause : = adv ( mệnh đề trạng ngữ ) a) Adverbial clause of time ( mệnh đề trạng ngữ thời gian ) * bắt đầu : - when / as / since / as soon as - soon after : không sau - right after : sau - after : sau - before : trước - right before : trước - while : - meanwhile : lúc - until : - not until - no longer before : - then -since then - so far - Whenever b) Adverbial clauses of place ( mệnh đề trạng ngữ nơi chốn ) - where - wherever - as far as - as near as C) Adverbial clause of reason ( mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân ) - because : - since - as - now that - seeing that - for Conjunction ( liên từ ) + S V  Có thể thay : - because of : - owning to - on account of - thanks to ( : nhờ có : mang tính biết ơn ) - Result from - due to Prep ( giới từ ) + noun / gerund( danh động từ ) The fact that + S V Vd : because I don’t have time , I never go out for a drinh with my friend  because of not having time , I never ……… D ) Adverbial clauses of contrast ( mệnh đề trạng ngữ tương phản / nhượng ) 1) - Although - though - even though - even if Conjunction : + S V , S V  Có thể thay : - despite : - in spite of Prep + noun / gerund / the fact that S V Vd : - although he had a broken leg , he was able to get out of the car - despite a broken leg , he was able to get …… - despite the fact that he had a broken leg , he was able to get …… - despite having a broken leg , he was …… - although costly , this system is necessary to many pple Verblless clause : mệnh đề không động từ  chủ ngữ vế câu , động từ tobe viết dạng mệnh đề khơng động từ  although this system is costly , it is necessary … 2) - no matter how ( adv / adj ) S V : cho dù - no matter what ( noun ) S V When S V Who S V Which S V Why S V Vd: no matter how hard I tried , I couldn’t be good at this language - no matter what we eat , we can’t forget rice ) whatever : Whenever : Wherever : nơi + S V Whoever : Whomever : Whichever : … Nào Vd : whatever we eat , we can’t forget rice - whoever you get married to , I don’t care ) however adj S be : cho dù However adv S V : cho dù Vd : However hard English is , t try to learn it - however hard I try , I can’t seem to master English ) * Adj as S be - beautiful as she is , she is still single ( xinh mà ế ) * adv as S V - hard as we work , we haven’t got a raise ( làm việc chăm mà không nhận tang lương ) ) while / whereas : ngược lại - he is very smart , while his brother seems a bit dull ) contrary to noun : trái ngược với … - contrary his knowledge of marketing , he seems to know nothing about car ( trái ngược với kiến thức markrting anh anh giường khơng biết ô tô ) E ) adv clause of comparison (mệnh đề trạng ngữ so sánh) - As … as - Than F ) adverbial clause of purpose ( mệnh đề trạng ngữ mục đích ) - so that - in order that - so  Note : số cụm từ thay : - ( for O ) ( not ) to something - in order ( for O ) to - so as ( for O ) to Vd : we worked overtime so that we could get the project done in time ( làm việc thêm dự án hoàn thành hạn )  chủ ngữ viết : - in order to get the project done in time , we worked overtime - for the customer to utilize our services , we have set up a new website ( để khách hang tận dụng dịch vụ , lập nên trang web ) G ) adv clause of manner ( trạng từ thể cách ) - as if : thể - as though - they talked as if they had done all the job ( họ nói thể họ làm tất công việc ) Pronouns ( = noun ) 1) Personal pron ( đại từ nhân xưng ) I / we / you / they / she / he / it 2) Object pron ( đại từ tân ngữ ) Me / us / you / them / her / him / it 3) Possessive pron ( đại từ sở hữu ) Mine / ours / yours / theirs / hers / his / ( its )  Note : possessive adj + noun Possessive adj : my / our / your / their / her / his / its Vd : this is my book ( sách ) Possessive adj That is yours ( = your book ) ( sách bạn ) 4) Demonstrative pron ( đại từ định ) - This / that  V số - these / those  V số nhiều  Note : This / that / these / those + noun  tính từ định Vd : this book is mine Demonstrative adj 5) Relative pron ( đại từ quan hệ ) - who / whom / which / that  Note : where / when trạng từ quan hệ 6) Interogative pron ( đại từ nghi vấn ) - who / which / what / whose / whomever / whoever / whichever Vd : who did the homework ? Which would you like ? Whose is this ? ( ) 7) Indefinite pron ( đại từ bất định ) - Every one - Every thing - Every body - Some thing - Some body - Some one + V ( số ) - Any one - Any body - Any thing - No one - Nobody - Nothing - All Both Either … Or Some Any Many Much - Another : khác Others : khác The other : / người lại The others : / người lại 8) Reflective pron ( đại từ phản thân ) I V myself He V himself She V herself It V itself We V ourselves They V themselves You V yourself ( số ) Yourselves ( số nhiều ) Vd : he cut himself He killed himself ( anh tự tử )  Note : 1) đại từ phẩn thân đứng vị trí nhấn mạnh S + ĐTPT : nhấn mạnh chủ ngữ S V O + ĐTPT : nhấn mạnh tân ngữ Vd : I myself saw you ( tơi mắt nhìn thấy bạn ) I saw you yourself ( tơi nhìn thấy bạn ) ) tự làm : - he himself answered the phone calls ( tự trả lời điện thoại ) - he answered the phone call by himself On his own 9) Preciprocal pron ( đại từ tương hỗ ) - each other : người - one another : người trở nên  tác động qua lại lẫn Vs : they are fighting each other ( họ đánh )  theo sau other / another noun khơng phải đại từ mà tính từ quan hệ 10) Đại từ thay : - one / ones - that ( số , không đếm ) - those ( số nhiều )  that / those : dùng để thay câu so sánh Vd : houses in Ha Noi are more expensive than those in HP Lượng từ - Lots of - A lot of - Plenty - Amount - Deal - Many : nhiều - Few : - A few : vài  V số nhiều + N số nhiều + N không đếm  V số + N khơng đếm  V số + N số nhiều - Much - Little : , khơng đủ để làm - A little : , đủ để làm - The number of + N số nhiều , đđ - number of + N số nhiều , đđ  V số nhiều + N kdđ  V số  V số  V số nhiều - Some + N số :  V số - Some + N số nhiều : vài  V số nhiều - Some + N kđđ :  V số  some khơng dùng câu khẳng định mà dùng câu nghi vấn với mong muốn người trả lời trả lời “ yes ” - Any + N số :  V số + N số nhiều  V số nhiều + N không đếm  V số - Everyone Everybody Someone Anyone No one + V số - Every day : số - Every months : số nhiều : diễn tả tần suất - One of : + N số nhiều  V số - One of + N số nhiều + who + V số nhiều + V số Vd : one of the workers who are in the lD office wants transfer - Both + N đếm , số nhiều - All ( of ) + N số nhiều + N không đếm - S  V số nhiều  V số nhiều  V số + accompanied by : với + V ( chia theo chủ ngữ ) Along with + …… : với As well as + ……… : ... lát , sau cho that miệng , mũi bên cạch mũi - voiceless ( âm vô ) : θ t k p f s ʃ tʃ h - 15 voiced ( 15 âm hữu ) : d g b v z ʒ dʒ l m n ƞ r w j ᶞ present simple form : + ) I / we / you / they
- Xem thêm -

Xem thêm: grammar 15 , grammar 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn