grammar 14

142 51 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ENGLISH ONLINE Ngữ pháp TIẾNG ANH Ôn thi Toeic ( Tái lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 210/GD-01/1744/506-00 Mã số: O7655T8 Bài 1: Các chủ điểm ngữ pháp hỏi thi TOEIC Chào mừng bạn đến với “Hệ thống ngữ pháp” chuẩn Ôn Thi Toeic loạt hệ thống kiến thức trọng tâm học ôn Toeic hiệu Đúng tên gọi, mục lớn nhằm giúp người học biết, nắm bắt hiểu cách có hệ thống chun đề ngữ pháp cần có để hồn thành tốt thi Toeic với phần Nghe Đọc Khởi động vững với việc làm quen, phân biệt chia 12 Tiếng Anh nhanh chóng, xác Tiếp đó, tự tin học đặc tính từ loại, câu, mệnh đề Đặc biệt, người học hoàn tất khung ngữ pháp cách chắn gợi nhắc trường hợp ngoại lệ dễ gặp thi liên quan tới ngữ pháp Cụ thể, “hệ thống ngữ pháp” gồm 27 chuyên đề, chuyên đề gồm có lý thuyết trọng tâm, dễ hiểu 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện hiệu từ dễ tới khó: Bài 2: Hiện đơn, tiếp diễn Bài 3: Hiện hòan thành, hồn thành tiếp diễn Bài 4: Quá khứ đơn, khứ tiếp diễn Bài 5: Quá khứ hoàn thành, khứ hoàn thành tiếp diễn Bài 6: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn Bài 8: Tổng hợp thời Bài 9: Các dạng thức động từ: Ving, To Bài 10: Động từ khuyết thiếu Bài 11: Danh từ Bài 12: Mạo từ Bài 13: Đại từ Bài 14: Các loại câu hỏi Bài 15: Tính từ trạng từ Bài 16: So sánh Bài 17: Giới từ Bài 18: Bị động Bài 19: Hòa hợp chủ ngữ- động từ Bài 20: Câu điều kiện Bài 21: Mệnh đề quan hệ Bài 22: Giản lược mệnh đề quan hệ Bài 23: Mệnh đề danh ngữ Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ Bài 25: Liên từ Bài 26: Quá khứ phân từ (ed) phân từ (Ving) Bài 27: Câu giả định Có thể nói, phần vai trò lên lộ trình ơn lại kiến thức ngữ pháp cho bắt tay vào ôn thi Toeic khơng người mong muốn có tay chứng giá trị Hãy ln ghi nhớ nỗ lực bạn định bạn nắm hay khơng lượng kiến thức Tiếng Anh cần thiết trước tự tin đăng ký thi để chắn có cho điểm số Toeic cao Chúc bạn thành công bắt đầu với tâm cao nhé! Bài 2: Hiện đơn, tiếp diễn Thì đơn tiếp diễn thường khiến nhiều bạn lẫn lộn, khơng biết chúng khác cấu trúc ý nghĩa Vì v ậy, xem lại kiến thức đơn tiếp diễn Các bạn cần nắm cấu tạo, chức để làm tảng cho phần I Cấu Trúc HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN S + am/is/are + Ving S + V(s/es) + The children are playing football He plays tennis now S + not/ does not + S + am/is/are + not + Ving – Vinf The children are not playing She doesn't play tennis football now Am/Is/Are + S + Ving? Do/Does + S + Vinf? ? Are the children playing football Do you play tennis? now? II Cách sử dụng HIỆN TẠI ĐƠN Diễn tả thói HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Diễn tả hành động xảy HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN quen, hành tại động xảy thường Ex: xuyên lặp lặp lại - The children are playing football now - What are you doing at the moment? Ex: Dùng theo sau câu đề nghị, mệnh - He watches TV lệnh every night - What you Ex: every day? - Look! The child is crying - I go to school by - Be quiet! The baby is sleeping in the bicycle next room Diễn tả chân lý, thật hiển nhiên Ex: - The sun rises in the East - Tom comes from England - I am a student Thì dùng để diễn tả hành động xảy (THÌ TƯƠNG LAI GẦN) Ex: - He is coming tomorrow - My parents are planting trees tomorrow Lưu ý : Khơng dùng tiếp diễn với động từ nhận thức, tri Diễn tả lịch giác như: to be, see, hear, understand, trình có sẵn, thời know, like, want, glance, feel, think, khóa biểu, chương smell, love, hate, realize, seem, trình remember, forget, belong to, believe Ex: The plane leaves Với động từ này, ta thay for London at HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN 12.30pm Ex: - I am tired now Dùng sau cụm - She wants to go for a walk at the từ thời gian moment when, as soon as câu điều kiện HIỆN TẠI ĐƠN loại Ex: - We will not believe you unless we see it ourselves - If she asks you, tell her that you not know HIỆN TẠI TIẾP DIỄN III Dấu hiệu nhận biết HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Often, usually, frequently - Now - Always, constantly - Right now - Sometimes, occasionally - At the moment - Seldom, rarely - At present - Every day/ week/ month - Look! Listen! HIỆN TẠI ĐƠN IV Spelling HIỆN TẠI ĐƠN - Ta thêm S để hình thành ngơi số hầu hết động từ Nhưng ta thêm ES động từ có tận o, sh, s, ch, x, z Ex: He teaches French HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - Nếu động từ tận e đơn bỏ e trước thêm ing (trừ động từ : to age (già đi), to dye (nhuộm), to singe (cháy xém) động từ tận từ ee Ex: come > coming - Động từ tận nguyên - Nếu động từ tận âm phụ âm nhân đơi y đứng trước phụ âm cuối lên thêm ing phụ âm, ta đổi y thành i Ex: trước thêm es run > running HIỆN TẠI ĐƠN Ex: - He tries to help her - She studies at China HIỆN TẠI TIẾP DIỄN begin > beginning - Nếu động từ tận ie đổi thành y thêm ing Ex: lie > lying - Nếu động từ tận l mà trước ngun âm đơn ta nhân đơi l lên thêm ing Ex: travel > travelling Bài 3: Hiện hòan thành, hồn thành tiếp diễn Thì hồn thành hoàn thành tiếp diễn cặp khiến nhiều sĩ tử thi phải đau đầu Mời bạn xem qua kiến thức cặp đôi làm số tập củng cố kiến thức I Present Perfect (thì hồn thành) Cấu trúc: (+) S + has/have + PII (–) S + has/have + not + PII (?) Has/Have + S + PII? Yes, S + has/have No, S + has/have + not Cách sử dụng: 2.1 Diễn đạt hành động xảy thời điểm khơng xác định q khứ - Khơng có thời gian xác định +OR (hoặc) Ví dụ: Hurry up, or you will miss the train + EITHER…OR Ví dụ: - He isn’t either good or kind - I don’t have either books or notebooks + NEITHER … NOR ( khơng) Ví dụ: - She has neither husband nor children + BUT ( Nhưng) Ví dụ: - He is handsome but very mean + THEN ( thì, thì) Ví dụ: - You have eaten nothing; then you must be very hungry + CONSEQUENTLY ( kết là) Ví dụ: You didn’t work hard, consequently, he failed the exam + HOWEVER ( nhiên) Ví dụ: - He is a very lazy student; however, he can pass all the exams easily + NEVERTHELESS (nhưng ) Ví dụ: - She studies very hard; nevertheless, she always gets bad marks 125 + STILL, YET(mặc dầu vậy) Ví dụ: - I speak to you peaceably; still/yet you will not listen - She says she does not love me, yet, I still love her + OR, ELSE, OTHERWISE ( khơng thì) Ví dụ: - He has to work harder, or/else/otherwise he will lose the job + THEREFORE ( mà, nhờ mà) Ví dụ: - He violated the traffic rules, therefore he was fined Những liên từ phụ thuộc (chính phụ) Loại liên từ phụ thuộc nối kết nhóm từ, cụm từ mệnh đề có chức khác – mệnh đề phụ với mệnh đề câu Một số liên từ phụ thuộc: + FOR ( vì) Ví dụ: He will surely succeed, for (because) he works hard + WHEREAS ( trái lại) Ví dụ: - He learns hard whereas his friends don’t - Wise men love truth whereas fools avoid it + WHILE ( khi) Ví dụ: - they are looking for him while he is sleeping + BESIDES, MOREOVER ( bên cạnh đó) Ví dụ: 126 - We have to study hard at school; besides, we must pay attention to physical exercises - He stole two watches; moreover, he broke the window + SO ( mà) Ví dụ: - He has finished the work, so he can play games now + HENCE (do vậy, thế) Ví dụ: - I have no money now, hence I can buy flower for her 127 Bài 26: Quá khứ phân từ (ed) phân từ (Ving) Hiện phân từ khứ phân từ hai dạng đặc biệt động từ tiếng Anh Trong số trường hợp, phân từ khứ phân từ gây nhầm lẫn Dưới kiến thức hai dạng động từ Khái niệm 1.1 Hiện phân từ động từ thêm ”-ing” Hiện phân từ đư ợc gọi danh động từ, thành lập cách thêm ”-ing” vào sau động từ 1.2 Qúa khứ phân từ hay gọi khứ phân từ hai động từ, có dạng ”V-ed” (đối với động từ có quy tắc) động từ nằm cột thứ bảng liệt kê động từ bất quy tắc Cách dùng 2.1 Cách dùng phân từ + Dùng tiếp diễn diễn tả hành động xảy thời điểm định tiếp diễn, khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hoàn thành tiếp diễn, khứ hoàn thành tiếp diễn tương lai hồn thành tiếp diễn Ví dụ: - They are playing football at the moment 128 - She has been working in this company for years + Dùng làm chủ ngữ câu ( vai trò giống danhh từ.) Ví dụ: -Listening to music is his hobby - Going out now may be very dangerous + Dùng làm tân ngữ động từ Ví dụ: - I hate being asked a lot of questions about my private life - She remembers meeting him somewhere + Dùng làm tân ngữ cụm giới từ Ví dụ: - Mary is interested in reading books - They are keen on living here + Dùng bổ ngữ chủ ngữ Trong tiếng Anh, câu dạng S + Be+ complement ”complement” gọi bổ ngữ chủ ngữ Ví dụ: - My hobby is playing computer games - The main task in this program is teaching English for Children + Dùng tính từ câu Ví dụ: 129 - The smiling girl is my sister + Dùng mệnh đề quan hệ rút gọn ( Xem Giản lược mệnh đề quan hệ) Ví dụ: - She is the worker having the best quality 2.2 Cách dùng khứ phân từ + Dùng hồn thành hồn thành, q khứ hồn thành, tương lại hồn thành Ví dụ: - Ha has learned English for years - When I came, he had left + Dùng tính từ câu Ví dụ: She lived in an isolated village + Dùng câu bị động Ví dụ: The boy is taught how to play piano + Dùng mệnh đề quan hệ rút gọn ( Xem Giản lược mệnh đề quan hệ) Ví dụ: I have read the novel written by O’Henry 130 Bài 27: Câu giả định Câu giả định hay gọi câu cầu khiến loại câu đối tượng thứ muốn đối tượng thứ hai làm việc Câu giả định có tính chất cầu khiến khơng mang tính ép buộc câu mệnh lệnh Trong câu giả định, người ta dùng dạng ngun thể khơng có to động từ sau số động từ mang tính cầu khiến Thường có that câu giả định trừ số trường hợp đặc biệt Câu giả định dùng would rather that 1.1 Diễn tả việc (present subjunctive): Là loại câu người thứ muốn người thứ hai làm việc (nhưng làm hay khơng phụ thuộc vào người thứ hai) Xem thêm câu cầu khiến phần sau Trong trường hợp động từ mệng đề hai để dạng nguyên thể bỏ to Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] … I would rather that you call me tomorrow He would rather that I not take this train Ngữ pháp nói ngày đặc biệt ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that cấu trúc mà giữ nguyên hình thức giả định 131 1.2 Diển tả việc đối lập với thực tế Động từ sau chủ ngữ hai chia simple past, to be phải chia were tất S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] … Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does (His girlfriend does not work in the same department) Jane would rather that it were winter now (Infact, it is not winter now) Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb were not sau chủ ngữ hai Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does Jane would rather that it were not winter now 1.3 Diễn tả việc trái ngược với thực tế khứ Động từ sau chủ ngữ hai chia dạng past perfect Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + P2 S1 + would rather that + S2 + past perfect … Bob would rather that Jill had gone to class yesterday (Jill did not go to class yesterday) Bill would rather that his wife hadn’t divorced him Chú ý: Ngữ pháp đại cho phép lược bỏ that số câu giả định dùng would rather Câu giả định dùng với động từ bảng Advise Ask 132 Demand Prefer Insist Propose Require Stipulate Advise Demand Prefer Require Command Move Recommend Suggest Decree Order Request Urge - Trong câu định phải có that - Động từ sau chủ ngữ dạng nguyên thể bỏ to Subject1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] Ví dụ: We urge that he leave now Nếu bỏ that chủ ngữ trở thành tân ngữ, động từ trở dạng nguyên thể có to, câu ý nghĩa giả định trở thành câu bình thư ờng Ví dụ: We urge him to leave now Lưu ý : Trong tiếng Anh người Anh (British English), trước động từ nguyên thể bỏ to có should Nhưng tiếng Anh người Mỹ (American English) người ta bỏ Một số ví dụ The judge insisted that the jury return a verdict immediately The university requires that all its students take this course The doctor suggested that his patient stop smoking Congress has decreed that the gasoline tax be abolished We proposed that he take a vacation I move that we adjourn until this afternoon 133 Câu giả định dùng với tính từ Các tính từ dùng câu giả định gồm tính từ bảng Advised Necessary Recommended Urgent Important Obligatory Required imperative Mandatory Proposed Suggested Trong công thức sau, adjective định tính từ có bảng it + be + adjective + that + subject + [verb in simple form ] (any tense) Một số ví dụ: It is necessary that he find the books It was urgent that she leave at once It has been proposed that we change the topic It is important that you remember this question It has been suggested that he forget the election It was recommended that we wait for the authorities Trong số trường hợp dùng danh từ tương ứng với tính từ theo công thức sau it + be + noun + that + subject + [verb in simple form ] (any tense) Ví dụ: 134 It is a recommendation from a doctor that the patient stop smoking Dùng với số trường hợp khác - Câu giả định dùng số câu cảm thán, thường bao hàm lực siêu nhiên Ví dụ: God save the queen ! Chúa phù hộ cho nữ hoàng God be with you ! = good bye (khi chia tay nhau) Curse this frog !: cóc - Dùng với số thành ngữ:  Come what may: dù có chuyện Ví dụ: Come what may we will stand by you  If need be : cần Ví dụ: If need be we can take another road - Dùng với if this be trường hợp muốn nêu giả định từ phía người nói khơng thật chắn khả Ví dụ: If this be proven right, you would be considered innocent Câu giả định dùng với it is time 135 It is time (for smb) to smth : đến lúc phải làm (thời gian vừa vặn, khơng đưa giả định) Ví dụ: It is time for me to get to the airport (just in time) Nhưng: It is time It is high time subject + simple past định thời gian đến trễ chút) (đã đến lúc – giả It is about time Nhận xét: High/ about dùng trước time để thêm vào ý nhấn mạnh Ví dụ: It’s high time I left for the airport (it is a little bit late) 136 MỤC LỤC Bài 1: Các chủ điểm ngữ pháp hỏi thi TOEIC Bài 2: Hiện đơn, tiếp diễn Bài 3: Hiện hòan thành, hoàn thành tiếp diễn Bài 4: Quá khứ đơn, khứ tiếp diễn Bài 5: Quá khứ hoàn thành, khứ hoàn thành tiếp diễn Bài 6: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn Bài 8: Tổng hợp thời Bài 9: Các dạng thức động từ: Ving, To Bài 10: Động từ khuyết thiếu Bài 11: Danh từ Bài 12: Mạo từ Bài 13: Đại từ Bài 14: Các loại câu hỏi Bài 15: Tính từ trạng từ Bài 16: So sánh Bài 17: Giới từ Bài 18: Bị động Bài 19: Hòa hợp chủ ngữ- động từ Bài 20: Câu điều kiện Bài 21: Mệnh đề quan hệ Bài 22: Giản lược mệnh đề quan hệ Bài 23: Mệnh đề danh ngữ Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ Bài 25: Liên từ Bài 26: Quá khứ phân từ (ed) phân từ (Ving) Bài 27: Câu giả định Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THU Ỵ Biên tập : NGUYỄN TRỌNG BÁ Trình bày bìa: NGUYỄN QUỐC ĐẠI NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI TOEIC In 100.000 khổ 24 x 35 cm Công ti In Tiến An Giấy phép xuất số 1744/506-00 / XB-QLXB, kí ngày 09/11/2022 In xong nộp lưu chiểu quý IV năm 2022 Đón đọc Giá: 34.000đ ... động từ: Ving, To Bài 10: Động từ khuyết thiếu Bài 11: Danh từ Bài 12: Mạo từ Bài 13: Đại từ Bài 14: Các loại câu hỏi Bài 15: Tính từ trạng từ Bài 16: So sánh Bài 17: Giới từ Bài 18: Bị động Bài... at this moment last year • ago • at p.m last night • in + năm (vd: 1999) • while THÌ Q KHỨ ĐƠN 14 Bài 5: Quá khứ hoàn thành, khứ hoàn thành tiếp diễn Thì Q khứ hồn thành Q khứ hồn thành tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: grammar 14 , grammar 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn