grammar 001

39 68 0
  • Loading ...
1/39 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:32

Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu Từ vựng & Cấu trúc thiết yếu cho Toeic Lời Ngỏ Để đạt điểm tốt cho chứng Toeic Các bạn nên trang bị cho tảng vững thiết lập cho kế hoạch học tập phù hợp Mình soạn nhằm giúp bạn ơn tập hệ thống mà bạn học nhanh chóng trước thi giúp bạn có thêm vốn từ vựng Trong q trình soạn có nhiều thiếu xót mong bạn ủng hộ đóng góp Phần in đậm phần gạch chân hay gặp đề thi thật Chúc tất bạn đạt số điểm mà mong muốn Rất cảm ơn đóng góp tích cực bạn Nguyễn Phạm Luân hợp tác soạn với Nguyễn trung hiếu trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC STARTER - Would you like + to V1 : bạn có muốn - Keep + O + V3 : nghĩa bị động Ex : Keep that door closed - Keep out of the reach : giữ xa tầm với - Reach (v): với tới , liên hệ , đạt - The reach (n): tầm với - Take sb to somewhere : dẫn đâu - Immediately (adv): - Consult (v): tư vấn, tham vấn - Take the time : dành thời gian - Success (n): thành công - Productivity (n): suất , hiệu - Complaints (n): phàn nàn, lời phàn nàn - Complain (v): phàn nàn - Anticipate = Expect : mong đợi - Punctual : = On time - Observe : tuân thủ, quan sát - For + O + to V1 : làm - Marry to : kết hôn - Rút gọn mệnh đề quan hệ : có dạng - Thể chủ động : V-ing Ex : When I listen to music, I feel happy => When listening to music, I feel happy - Thể bị động : V3 Ex : When he was asked to resign, he reacted to badly => When asked to resign, he reacted to badly - Had (not) V3  (not) Having V3 Ex : He had not finished the task, he couldn’t take a vacation => Not having finished the task, he couldn’t take a vacation trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Located : tọa lạc => Located … conveniently : tọa lạc cách thuận tiện - Variety of : đa dạng - Retail sale : bán lẻ => Whole sale : bán sỉ - As well as = and : - dùng thay cho and công thức song song - Maintenance (n): bảo trì - Fines (n): tiền phạt - Fares (n): tiền vé - Warranty (n): bảo hành - Expire : hết hạn - Seek (v): tìm kiếm - Compensation (n): bồi thường , đền bù - Breach (v): phá vỡ - Supperior to = better than : tốt - Take effect = come into effect = be in effect = be effective = become effective : có hiệu lực - Discontinued : ngừng lại ( + V- ing ) - Upon request : theo yêu cầu - Prior to = Before : trước => Prior to/Before +V-ing - Pay attention to = Attention must be paid : ý - Estimate : ước tính - Wonder if : tự hỏi liệu - Do me a favor : giúp - Adj + enough, enough + Noun - Câu tường thuật không đảo ngữ - Các từ có tận -thing, -body, -one, -where ln đứng trước tính từ (adj) - Trong câu có từ mang nghĩa phủ định nằm đầu câu : hardly, rarely, not until, not only, neither,… ta phải đảo ngữ - Violate (v): vi phạm - Terminate : kết thúc - Refund (n,v): tiền hoàn lại, hồn tiền (ví dụ mua hàng bị lỗi trả hàng hồn lại tiền) trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Ln Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Reimburse (v): đền bù (ví dụ cơng tác cơng ty trả lại chi phí cơng tác) - Both … and : vừa … vừa… - Personnel (n): nhân (danh từ số nhiều không thêm ‘s’) - Contemporary : người thời, người đương thời - Urgent : khẩn cấp - Unless will nằm vế khác nhau, otherwise will nằm vế Ex : - Get up early, otherwise you will be late - Unless you get up early, you will be late - Otherwise = or else = or : không (chỉ hậu quả) - Shortly after = soon after : sau - On the contrary : trái lại - S + do/does/did + V +… : trợ động từ dùng câu khẳng định để nhấn mạnh ý nghĩa cần nói Ex : - I like sport : tơi thích thể thao - I like sport : tơi thật thích thể thao - Would like = want : muốn - Broke : cháy túi - Fill out … Form : điền vào phiếu - Used to + V1 : - Tell + O = say to + O : nói với - Make an appointment : xếp hẹn , đặt hẹn - Recommend = suggest = advise : khuyên bảo, đề nghị - S + recently/already + V2 : tiếng Anh người Mỹ, có have/has + V3 (HTHT) - Contact : liên hệ - Take advantage of : lợi dụng, tận dụng - Charge : phí lớn, phí dịch vụ - Cost : phí nhỏ, phí mua hàng hóa - Interested in : quan tâm => đằng sau phải có O/Noun, khơng chọn đáp án interested - Convenience : tiện lợi - Expert = specialist : chuyên gia - Improve … flexibility : cải thiện linh hoạt trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Be sure to V1 / Make sure to V1 : phải chắn làm - Include = Enclose = Attach : đính kèm => đứng đầu câu từ V3 - Routine : thói quen hàng ngày - Donor (n): hiến tặng - Donate (v): hiến tặng - Thank sb for sth : cảm ơn điều - Contribution : đóng góp - Without : khơng có - People in need / Children in need : người/trẻ em cần giúp đỡ - Product in demand : sản phẩm có nhu cầu - Drop by : ghé qua - Than usual : bình thường - Encourage : khuyến khích - Give up : từ bỏ - Enter : bước vào - Remind (v): nhắc nhở - Priority (n): ưu tiên - Policy (n): sách - Stricly enforced : áp dụng cách chặt chẽ - Update : cập nhật - Almost all : tất - Should be V-ing / Will be V-ing : thật nên, thật (công thức nhấn mạnh) - According to = Pursuant to : theo - Almost equal to : thứ - There for : - Serve as / Work as + vị trí nghề nghiệp : làm nghề Ex : I work as a secretary in this company - Annual : hàng năm, thường niên - Agenda : chương trình nghị - Memo : thư báo nội - Opinion : ý kiến, quan điểm - Item : mục, thứ, trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Staff (n): cán nhân viên - Appreciate : cảm kích , đánh giá cao - Deal with : giải quyết, xử lý - Discount : chiết khấu, giảm giá - In person : trực tiếp - In detail : cách chi tiết - In advace : trước ( thời gian ) - Regularly : thường xuyên , thường lệ , điều đặn - Throughout : xuyên suốt ( throughout the world :khắp giới, throughout the year… ) - Assignment : tập giao ( Homework ), nhiệm vụ giao - Make effort = Make attempt : nỗ lực - Regarding = Related to = Concerning : liên quan tới - Regardless of ( prep ): bất chấp, khơng kể đến - Remain : lại - Exceed = Surpass : vượt - Guarantee (v): bảo đảm , bảo hành - In addition to + V-ing : thêm vào … - Consecutive (adj): liên tiếp - Received : nhận (không dùng câu bị động chủ từ người) - Unfortunately : không may thay - Get + adj /Noun - Động từ đứng đầu câu : có dạng - V1 : câu mệnh lệnh Ex : Listen to me - To V1 : từ mục đích Ex : To pass the exam you have to study hard ( để vượt qua khảo sát bạn phải học tập chăm ) - V-ing : vị trí chủ từ Ex : Listening to music makes me happy ( việc nghe nhạc làm thấy hạnh phúc ) - Decision (n): định - Make decision : định - Facilities (n): sở vật chất trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Current : - Instructor : người hướng dẫn - Similar : tương tự - Transferability (n): chuyển đổi - Financial : tài => Financial aid : hỗ trợ tài - Factor (n): nhân tố - Cheat : gian lận - Tolerate : tha thứ - Suspension : đình - Assistance : hỗ trợ - During + thời kỳ : ví dụ during the festival - không dùng during + khoảng thời gian - For + khoảng thời gian : ví dụ for weeks - Deadline : hạn chót - Perhaps : có lẽ - Reject : từ chối - Aspect = Manner (n): khía cạnh - Consider : xem xét - Be about to + V1 : sửa … - Opening ceremony : lễ khai giảng - Guest speaker : khách mời nói chuyện - Dismissed = fired : sa thải - Significantly /greatly + increase/reduce : tăng/giảm cách đáng kể - Make … money : kiếm tiền - Campaign : chiến dịch - Diploma = Degree : cấp - Salary : lương tháng - Wages : lương làm ngắn hạn ( lương ngày , lương tuần ) - Per : đơn vị => Per + Noun(số ít) - ví dụ per year : năm, per person : người - Definitely : tuyệt đối - Make a difference : làm nên khác biệt - Object to/ Oppose to + Noun/V-ing : phản đối việc trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Subject to + Noun/V-ing : phải chịu, phải chấp nhận điều - S + recommend/suggest/advise + (that) + S + V1 (tất không thêm s/es) Ex : His father suggests he study English - It + be + adj + that + S + V1 (tất không thêm s/es) Ex : It’s necessary that he tell the truth - Mess (n): đống bừa bộn, Messy (adj) : bừa bộn - Tidy up : dọn dẹp - Be aware of : nhận thức - Valuables (n): tài sản có giá trị - Valuable (adj): có giá trị - Each other : lẫn - Vital : cần thiết = essential - Content : đồ đạc , nội dung , chứa đựng - Separately : cách tách biệt - Damage (n,v): thiệt hại, thiệt hại - Merchandise (n): hàng hóa trưng bày bán - Advise (v): khuyên bảo - Advice (n): lời khuyên - Bargain (n,v): hời, trả giá, mặc - For months : vòng tháng ( Hiện hồn thành ) - In months : tháng ( Tương Lai ) - years old -> year-old (adj) : bỏ ‘s’ thêm gạch nối để tính từ - Approximately : xấp xỉ = about : khoảng - Feature (v,n): có tính năng, tính - Featured (adj): bật - For further information : để biết thêm thông tin - Agent = representative (n): người đại diện - Efficient : hiệu - Indeed = In fact : thật vậy, Indeed đứng câu, In fact đứng đầu câu - Appliance : thiết bị điện - Problem free : không vấn đề - từ free phủ định cho danh từ đứng trước - Hesitate : dự trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - I don’t care if he comes (or not) : có If có khơng có or not - I don’t care whether he comes or not : có whether bắt buộc phải có or not - I don’t care whether or not he comes : or not đứng sau whether - I don’t care if he comes : or not đứng sau If - If/whether … or not : liệu có => thấy or not nghĩ đến if/whether - Senior citizen : người dân cao tuổi - Essential : cần thiết = vital (adj) - Cut down on : cắt giảm - I am pleased to : tơi vui lòng … - Inquiry (n): thư yêu cầu thông tin - Apologize for : xin lỗi - Utilities : tiện ích - Make + O + adj - Make + O + V3 : nghĩa bị động (ít gặp) - Don’t leave your bag unattended : trông chừng túi bạn - Increase/Reduce + by 200% - Increase/Reduce + in + Noun - In turn : đổi lại (chỉ luân phiên) - Well known = renowned = famous for : tiếng - Describe (v): mô tả - Based on : dựa (trong văn có based on base ln có ‘ed’) - Portrait (n): chân dung - Monitor (v): quản lý , giám sát = supervise (v) - Determine (v): xác định - Negative : tiêu cực # Positive : tích cực - Distraction (n): xao lãng - Leading : hàng đầu - Break : nghỉ - Handicapped : khuyết tật - Award : tặng thưởng - Verify = confirm (v): xác nhận trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Pick you up : đón bạn ( pick up + vật : lấy ) - Their own : riêng họ - Attend (v): tham dự - Attendance (n): tham dự , số người tham dự - Attendant (n): tiếp viên - Attendee (n): người tham dự - Sold-out : bán hết ( vé ) - File = submit : nộp, tài liệu * Note: … apply in writing to the Accounting office… : cẩn thận bị lừa thấy apply chọn to sai - Set up : thiết lập = establish - Apply + for : nộp để xin vào đâu - Apply + to : nộp cho - Colleagues (n): đồng nghiệp - Pleasure : vinh dự - Listen : lắng nghe nói , heard : nghe thấy, nghe tin - It has come to our attention = It has been brought to our attention : để ý thấy - Every : (chỉ luân phiên lặp lặp lại) - Coupon : phiếu khuyến - No longer : khơng Ex : - She no longer teaches at this school - She doesn’t teach at this school any longer / any more (câu phủ định không dùng no longer nữa) - In order to : để - Offical : thức => official … policy : sách… thức - Discriminated : phân biệt đối xử - Suppervisor (n): người giám sát - Procedure / ′ / (n): thủ tục - Get ahead = promote (v): thăng tiến - Keep up with : bắt kịp , đuổi kịp - Get involved in : tham gia vào - Gossip : tán gẫu trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 10 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Comprehensive (adj): bao quát, toàn diện - Comprehensive knowledge : kiến thức bao quát toàn diện - Offset (v): bù đắp - Operate (v): hoạt động, vận hành - Relatively : tương đối - Intend to : dự định - Intend for : dành cho - Combine (v): kết hợp - Description : mô tả - Influence (v): ảnh hưởng - Range (n): phạm vi - Release (v): tung ra, phóng thích - Take action : hành động - Experience (v,n): trải nghiệm, kinh nghiệm - Peform (v): hoạt động - Available (adj): có sẵn - Favor (v): thiên vị, liên hệ - Favorable market : thị trường thuận lợi - Collection : sưu tập - Express (v,adj): bày tỏ, tốc hành - Respond to : phản hồi - Response (n): phản hồi - Assign (v,n): định - Constantly = Continually : liên tục, liên tiếp - Impact (n): tác động - Investigate (v): tra, điều tra - Subscribe (v): đặt mua tạp chí - Appointment (n): bổ nhiệm, chức vụ bổ nhiệm, hẹn - Diagnose (v): chẩn đoán - Prevent (v): ngăn chặn => prevented … from - Record (v,n): ghi lại, thu âm, hồ sơ trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 25 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Serious (adj): nghiêm túc, nghiêm trọng - Alternative (adj,n): thay thế, lựa chọn để thay cho điều - Concern (n): lo lắng - Regardless (adv): bất chấp => Regardless of - Suit (v): phù hợp, thích hợp - Authorize (v): có thẩm quyền, ủy quyền - Designate (v): định, bố trí - Pertinent (adj) = Relevant (adj) : thích hợp, tương ứng => Relevance + to … (- Pertinent information => thấy information chọn pertinent trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 26 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC DEVELOPING - Talk + about : nói - As to : việc - Help/Make/Let + O + V1 : giúp/buộc/để làm - Would like/Would prefer + to V1 : muốn làm - Adjust (v): điều chỉnh - Use (v,n): sử dụng, việc sử dụng - Free of charge : miễn phí - Get involved in : tham gia vào - Thấy Subscription/Membership => Renew/Cancel (gia hạn/hủy) - Thấy Magazine => Subscription/Issue (việc đặt mua tạp chí hàng tháng/ấn bản) - Within + khoảng thời gian : vòng - Within + nơi : - Accompained by : đính kèm - Manufacturer : nhà sản xuất - Supply + O + with + sth : cung cấp cho - In … detail : chi tiết - Workshop : hội thảo - Last : kéo dài - Out of + Noun -> adj - Out of employment (adj): thất nghiệp - Out of service (adj): ngừng hoạt động - Criticized for : phê bình - Cruise : chuyến du ngoạn biển - Professional : chuyên nghiệp - For over : - Invent : phát minh - Event : kiện - Reward : tặng thưởng - Expertise : chuyên môn trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 27 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Decade : thập niên - Indicate that = so that : - Responsible for : chịu trách nhiệm - As far as : theo - Job/chance + opportunity : hội nghề nghiệp - Result in : kết - Interpreter : người phiên dịch - Despite the fact = although : - Whereas : - From now on : kể từ - Since : - Disposable (adj): sử dụng lần - Guidline : nguyên tắc đạo - Stuck : bị dính, bận rộn(nghĩa bóng) - Starving : chết đói - The cost involved : chi phí có liên quan - Entire : toàn - Findings : phát - Keep you up to date = Keep you updated: cập nhật - The map is yours to keep : bạn giữ lại đồ - Position : vị trí - Stay on schedule : lịch - Pottery : đồ gốm - Meet : đáp ứng - Faulty = Gilty (adj): có tội - Stay awake : thức - Be … for sale : …để bán - Convicted of : buộc tội - Realistic (adj): thực tế - Double the price : giá gấp đôi - Bail : phiếu bảo lãnh trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 28 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Steal : ăn cắp - Jail : tù - It’s time + S + V2 : đến lúc làm việc - Open : mở cửa (dùng văn trang trọng) - In a meeting (adv) => dấu hiệu tiếp diễn - Care for: quan tâm - Find(found) + O + Adj (chỉ vật) -> dùng Adj có -ing, khơng dùng -ed - Thấy New => coverage (việc đưa tin) trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 29 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC TARGET - Incentive (n) : động - Look over : nhìn qua - Scarce : hoi - On condition : điều kiện - A wealth of : nhiều - In the event = In case of : trường hợp - Positive : tích cực - All inclusive : bao gồm hết, tính hết - Spend on : tiêu xài - Periodical (n): tạp chí xuất định kỳ, định kỳ - Ad : mẫu quảng cáo - By + am : trước - Percentage : phần trăm - Precedent : tiền lệ, quy định - Grateful : biết ơn - On … floor : sàn - Right (adj,n,prep): ngay, quyền, phải - To live up to : sống xứng đáng với, sống theo với - Correct in : việc - Debating : tranh cãi - Precise (adj) : xác, tỉ mỉ - By his own admission : anh thú nhận - One more thing : thêm điều - It take + O + khoảng thời gian : để làm trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 30 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC ECONOMY - Technical description : mô tả kỹ thuật - By + the end : cuối - Precaution : phòng ngừa - Postponed … until : trì hỗn - One another : với (>2) ≠ Each orther : lẫn (=2) - How to V1 : làm để - Tool : công cụ - Further more : - Giới từ + Noun - Giới từ + V-ing + O - Only if : - Ease : làm dịu - And then : sau - Throughout + đường/năm/tháng : suốt … - Throughout the year : suốt năm - Throughout the day : suốt ngày - Throughout the world : khắp giới - Fallen : giảm giá, trượt giá - Popularity : phổ biến - Thấy Risk => face : đối mặt với hiểm nguy - Caliber : khả - Broad : rộng - Surplus : phần thừa - Support : hỗ trợ - Improper : khơng thích hợp - Please + V1 : vui lòng … - Thấy Compensation => review : xem xét lại - Pay increase (n) => Substantial pay increase : tăng lương mức độ lớn - Prolong (v): kéo dài trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 31 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Information from : thông tin từ - Interruption : ngắt quãng - Take into consideration : xem xét (thành ngữ) - Arlet : cảnh giác - Summary = Abstract : bảng tóm tắt - Instead of : thay - Under the supervision : giám sát - Develope : phát triển => Develop + khu vực dân cư (thành thị, nông thôn, đường) - Confidential : bảo mật - Nature : chất - Thấy Enter … password : nhập password - Thấy Session (phiên họp) => hold (tổ chức) - Following months : sau nhiều tháng - Sensitive : nhạy cảm, tế nhị - Approval (n): tán thành - Highly = very : rất(dùng văn trang trọng) - Reform (n): cải cách - To the point : trọng tâm - It is now : - We are trying our best to respond with timely advice and accuracy : cố gắng để phản hồi lời khuyên kịp thời xác - Thấy Renovation/maintenance => chọn Undergoing : trải qua tân trang/bảo trì - Appoint : bổ nhiệm - Once (adv): - Through a series : qua loạt - Unless/Withouht … permission : khơng có cho phép - Assure : cam đoan - Consistently : liên tục - Reduce expense : giảm chi phí - Carry out : tiến hành - Finally : cuối trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 32 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - to be/too + adj - Upcoming (adj): cấp bách - Leave a message with : để lại tin nhắn - May also : - Equal to : - As can I = So can I - So as to + V1 - Pillar : cột - Limit : giới hạn - Handle : giải - Complete with : hoàn tất, bao gồm - Comprehensive directory : bao quát tổng thể - Performance : nguồn - Definitive (adj): cuối cùng, dứt khốt, hồn tồn tuyệt đối - Assuming that : giả sử - Unlike : không giống - Valid evidence : chứng có giá trị - Come to a halt = Come to an end : kết thúc - Through : qua - Utilize : tận dụng - Much + more - Most likely: - Thấy discontinue => chọn appliance (thiết bị điện) - The day of receipt : ngày xuất hóa đơn - Analysis : phân tích - Whether … or : cho dù - So has + O = So + O - Waive : từ bỏ, khước từ - Enviable : đáng ganh tỵ - Stringent inspection : kiểm tra nghiêm ngặt - Even more : chí trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 33 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Exempt : miễn - Attorney : luật sư - Employment opening = Job vacancy : chỗ cần tuyển vào - On your own = by yourself : bạn - Note that : ý - In conjunction with : với - Fairly common : nhìn chung - Attribute (adj,v): thuộc tính, cho là, quy cho - Attributed to negligency : quy cho tính cẩu thả - Breach : phá vỡ - Spend … time + V-ing : dung thời gian cho việc… - Proportion : tỷ lệ - Obligation : bất lực - Contend with : đương đầu với - As + V3 - Given : - Resident: cư dân - They would have their voices hear (công thức nhờ vả) - Patient ( adj ) : kiên nhẫn (n) : bệnh nhân trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 34 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC ECONOMY - Turn : quay => Turn toward : quay phía - Initial (adj): ban đầu - Optimistic (v): lạc quan - For over 15 years : 15 năm - Unveiling : tham dự - Imperative : khẩn thiết - Only those : - Enable … to V1 : làm cho … - As soon as … will : … - Account for : lý cho - Even if : chí - Certain : chắn, - As : - Proof : chứng - Minor : lỗi nhỏ - Source … information : nguồn thông tin - Incidental : phụ - At all time : vào lúc - Finalize : hoàn tất - Tentative : thử, tạm thời => Tentative schedule : lịch trình tạm thời - Preference : ưu tiên, ưa chuộng - Apparent (adj): rõ ràng - Expedite : xúc tiến => Expedite an exchange : xúc tiến thay đổi - For instance = for example : ví dụ - Not only … but : không … mà … => không tồn Not only … also - Overwhelming : áp đảo, lấn át - Strong work ethic : đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ - Clearly changed : thay đổi cách rõ ràng - Forwarded … to : chuyển (cái gì) đâu trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 35 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Become + adj - Even though : - Recluctant : miễn cưỡng - Than … ever : hết - Over : - Allow + O + to V1 : cho phép làm - Come to investing : có vấn đề - Vary : khác - Exhibit : trưng bày - Vendor : người bán hàng rong - As always : thường lệ - Thấy giá cả, chi phí => dùng at + price/cost/charge - Guide tour : chuyến hướng dẫn - No matter how/However/How + adj + S + V - Relevant receipt : hóa đơn thích hợp - Enclusive : dành riêng => Enclusive property : tài sản riêng - Almost half : nửa - Câu tường thuật => khứ đơn - Eliminate : loại trừ - Institute (v,n): thành lập, lập nên, viện, thể chế - Ambitious : tham vọng - Spacious : rộng rãi - Outcome : kết - Grant : ban tặng - Thấy conference => chọn attend : tham dự hội nghị - Standard procedures : thủ tục tiêu chuẩn - All the more : - Rapidly : nhanh chóng - Just : có, vừa - Cooperation : hợp tác trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 36 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC COMPLETE - Nonimation : đề cử - Repeatedly warned : cảnh báo nhiều lần - Competent (adj): tài giỏi - Privilege : đặc quyền - Analytical information : thơng tin mang tính phân tích - Correct : sửa lại - Timely : kịp thời, lúc - Valued customer : khách(hàng) quý - Thấy committee (ủy ban) => appoint (bổ nhiệm) - Provide sth to sb : cung cấp cho - Sincere : chân thành - Bring this coupon with you - Unceasing : không ngừng - Night shift : ca đêm - We will our best to respond with accurate and swift advice : cố gắng để phản hồi lời khuyên xác nhanh chóng - Detail : chi tiết, liệt kê - About … on - Spread : lan rộng - Omission : bỏ xót - Declining (adj): giảm - Defective merchandise : hàng hóa bị lỗi - Newsletter : bảng tin tức - Shortage : thiếu hụt - Approriate attire : quần áo thích hợp - Committed … to : cam kết - Must also : phải - Evolve into : mở thành trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 37 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu TOEIC LONGMAN - Close (adj): thân ( a close friend : bạn thân ) - Governer : thống đốc - Encountered = face : đối mặt - Beyond : ( beyond repair : khơng sữa chữa ) - Appearance : xuất ,vẻ bề ngoài=> professional appearance : vẻ bề chuyên nghiệp - Implement : thực thi - Enthusiasm : nhiệt tình - Predict : đoán - Diligently : siêng - Faucet : vôi nước - Made in clearly : làm cho rõ ràng - Probably : có thể, có lẽ - Whichever : - Left unattended : không ý - Come/bring + sb/sth + to a halt : kết thúc … - County (n): tỉnh - Thấy Area => chọn restrict (giới hạn) - Find that : nhận thấy => bỏ that find -ví dụ : I still find going to the supermartket… - Thấy => chọn promptly ( , xác vào lúc ) - Cite : trích dẫn = excerpt : trích đoạn - Lately : gần - Disposal (n): vứt bỏ ( disposal of : loại bỏ ) - Inaugurate : khánh thành - Line of equipment : dây chuyền thiết bị - Ever since : kể từ - Conscious of = Aware of : nhận thức - Barely : - Sophisticated (adj): tinh vi - Optimize (v): tối ưu hóa trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 38 Practice Vocabulary & Gramar TOEIC -* - By Designer : Nguyễn Trung Hiếu - Treat sb with respect : cư xử tôn trọng với - Dumping : hạ giá - Lower : hạ thấp - Almost double : gấp đơi - Aim : mục đích = goal = target ( mục tiêu ) - Bring/brought sth to sb : mang ……… đến cho Ex : …he has brought negativity to all the employees in the marketing Translation : anh mang lại phiền toái tới tất nhân viên chợ trunghieuxdcd06@gmail.com Assistance: Nguyễn Phạm Luân 39
- Xem thêm -

Xem thêm: grammar 001 , grammar 001

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn