grammar 0

65 58 0
  • Loading ...
1/65 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:32

Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic V3 Giả định khơng có thật q khứ - SHOULD have V3: Lẽ nên - COULD have V3 : Lẽ - MUST have V3: Hẳn - WOULD have V3: Lẽ Ex: She should have come to the party yesterday - Must (buộc phải) Have to (phải) You must that I’m hungry I have to eat sth You must not that You don’t have to that Không (Cấm) Không cần phải Suy luận có sở (Hẳn là) Adj Ex: He much be rich N Ex: He much be a teach Ving Hẳn làm gì? Must be + - Khơng thể Adj Ex: He can’t be rich N Ex: He can’t be a teach Can’t be + - Already, Recently: V2 (Mỹ) Have Recently V3 : HTHT Ex: I have recently … Mary to the party a.Take b.Took c.Taken d.Have taken I recently … Mary to the party a.Take b.Took - CT Nhấn mạnh: c.Taken d.Have taken Should be eating Should be Ving: Thật nên Will be Ving: Thật Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Ss với: bị động Should be V3 Will be V3 1.That door should be … before leaving a.Close b.Closed c.Closing d.To close 2.You should be … That door before leaving a.Close b.Closed c.Closing d.To close Thì V/Vs/es HTD - Diễn tả chân lý, thật hiển nhiên - Diễn tả thói quen, hành động thường xuyên xảy - Lưu ý: Thêm “es” vào động từ tận cùng: o, s, x, ch, sh (Ốc sên xào hành) Often, usually, frequently : Thường Always, constantly: Luôn Sometimes, occasionally: Thỉnh thoảng Seldom, rarely : Hiếm Every day/ week/ month/ year … : Mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm… HTTD Be + Ving - Cách dùng: Đang diễn lúc nói - Dấu hiệu: Now, right now, at the moment, at present - Lưu ý: Kô dùng HTTD với Vnhận thức tri giác: To be, see, hear, understand, know, like, want, glance, Feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget…Với động từ ta dùng HTD Have/Has + V3 - “OVER” = For = Since (qua) HTHT Ex: Our lives have been computerized OVER the past 10 years - Vừa xảy Ex: I have just seen my sitter in the park She finished her homework recently - Lặp lặp lại nhiều lần Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Ex: - Daisy has read that novel several times (Three, for) Bắt đầu khứ, kéo dài đến có khả tiếp tục tương lai Ex: Mary has lived in this house for ten year They have studied English since 1990 - Không biết rõ, không muốn đề cập thời gian xác Dấu hiệu: Just, recently, lately: Gần đây, vừa Ever: Đã Never : Chưa Already: Rồi Từ (Thời điểm) Yet : Chưa Since: For : Trong (khoảng thời gian) OVER: Sofar = Until now = Up to now = Up to the present HTHTTD Ex: - Cho đến Have/Has + Been + Ving I have been studying English for year but I haven’t spoken English will yet Nhấn mạnh: Tính liên tục hành động & thời gian Ex: Before I went to bed, I had taken a bath (before QKD, QKHT) QKHT, Before + QKD After (Ngược lại) Chú ý: Ex: HTHT + Since + QKD Since I was young Mr Smith (teach) at this school since he graduate in 1980 (HTHT since QKD)  Bên mệnh đề có chứa thời gian: When, Until, As soon as … : Kô chia TLD chia HTD bên TL, bên lại HT We’ll go out when the rain (stop):  V1 I (stay) here until he (answer) me:  V1 I (send) you some postcards as soon as I (arrive) in London: QKD  V1 V2/Ved – “TODAY” - Cách dùng: Xảy khứ, chấm dứt rồi, biết rõ thới gian - Dấu hiệu: Last week/ last month/ last year….(Tuần, tháng, năm trước…), ago (cách đây) Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Yesterday (hôm qua), this morning, TODAY Ex: I often go to school by bus, but today I went to school by car QKTD - Was/Were + Ving Cách dùng: Hành động xảy vào thời điểm khứ Ex: I was doing my homework at p.m last Sunday QKHT - Had + V3 Cách dùng: Trước thời gian khứ trước hành động khứ khác Ex: We had lived in Huế before 1975 QKHTTD Ex: Had + Been + Ving Before I went to bed, I had been taking a bath For hours - Nhấn mạnh: Tính liên tục hành động & Thời gian - Dấu hiệu: “Khoảng thời gian” TLD Will/ Shall + V(base – Infi.) - Cách dùng: Ý kiến, lời hứa, định tức thì, lời nói trực tiếp - Someday: ngày Next week/ month/ … Ex: 10 TLTD - Tomorrow: Ngày mai Soon: Chẳng I think Liverpool will win Will + Be + Ving Sẽ xảy vào thời điểm tương lai Ex: 11 TLHT He will be doing research at this time tomorrow Will + Have/Has + V3 - “BY THE TIME – Trước thời gian” - Sẽ hoàn tất trước thời điểm tương lai - Sẽ hoàn tất trước hành động khác tương lai Ex: By the time you are come back home, I will have finished my homework Ex: I often go to school I will often go to school Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Lưu ý: (ADV) đặt trước Vthường sau Vđặc biệt When I (arrive) at this house, he still (sleep) (was/ still) The light (go) out while we (have) dinner bên TD, bên lại QKD 12 TLHTTD - Ex: Will + Had + Been + Ving By the time you come back home, I will have been studying For hours (nhấn mạnh) 13 TLG: Be going to + V(bare-inf.) (Một dự định tới) Am, is, are + Ving (Sắp sửa) V1 – To V1 – Ving V1  Ex: My mother makes me clean the house Giúp Help Buộc Make Để Let  Thi: + O + V1 làm gì? HELP + V1 Help explain:  Thi: Giúp giải thích Làm cho Adj Make + O + V3/ed Ex: It is not very easy to make her … once she gets upset (vật) a.Please b.Pleasing - Nên - Thích làm việc việc c.Pleased s.Pleasure Had better + V1 Would rather + V1 + Than + V1 Ex: I would rather stay at home than go to the movie Ss với: Prefer + Ving + To + Ving Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Ex: I prefer staying at home to going to the movie - Sau động từ đặc biệt: - Công thức nhờ vả Can, May, Must… + V1 Have + Người + V1 Nhờ làm Have + Vật + V3/ed (by O) (bị động) Ex: I have Mary clean I have my hose cleaned by Mary Ss với: Get + Người + To V1 Get + Vật + V3/ed (by O) To V1 - Ex: My father advises me to study English [ Khuyên bảo … đề nghị ] làm gì? Ask, Tell, Request, Advise … + O + to V1 - Ex: It is easy to study English Be + adj + to V1 - Thi: Là để: - Thi: Sắp sửa: Be + to V1 Be about to V1 Ving - Sau giới từ: - Sau liên từ: On, In, At… + Ving After, When, While… + Ving Admit: Thừa nhận Avoid: Tránh Appreciate: Cảm kích Begin: Bắt đầu Consider: Xem xét Enjoy: Thích Delay = Postpone: Trỳ hỗn Deny: Từ chối Recall = Recollect:Gợi nhớ Escape: Thoát khỏi Finished: Hoàn tất Practise: Luyện tập Mention: Đề cập Mind: Phiền tối Report: Báo cáo Tài liệu tổng hợp ơn thi Toeic - - Prefer: Thích Miss: Bỏ lỡ Suggest: Khuyên bảo Resent: Bực tức Resist: Chống lại Quit: Thoát Resume = Continue = Keep: Tiếp tục Risk: Liều lĩnh Quen với việc gì? Be Accustomed To = Be Familiar with = Be use to = Get use to + [Ving] SS với: Đã Used to + V1 Trông mong Look forward to + Ving Không thể nhịn Can’t stand = Can’t help = Can’t bear + [Ving] Ex: I can’t stand laughing whenever I see him - Khơng thể đối mặt - Chẳng ích gì? - Đáng để làm gì? - Muốn làm gì? Can’t face + Ving It’s no use + Ving It’s worth = Be deserved + [Ving] Feel like + Ving  Bận làm gì? Be busy + Ving  Gặp rắc rối làm gì? Have trouble + Ving  Gặp khó khăn làm gì? Have difficulty = Have a difficult time + [Ving] - Ex: My home needs cleaning (bị động)  Trải qua để làm gì? Vật + Need +Ving Spend + khoảng thời gian + Ving - Bạn làm ơn Would you please + V1 - Bạn có muốn - Bạn có cảm phiền Would you like + To V1 Would you mind + Ving Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic  Một số động từ có sau To V1 & Ving: To V1 Dừng lại để làm gì? Ex: I stop to eat sth Ving Dừng hẳng việc làm Ex: I stop smoking To V1 Cố gắng Ex: I try to pass the exam Ving Thử Ex: I try smoking To V1 Muốn làm (nhất thời) Ex: I hungry, I like to eat sth Ving sở thích lâu dài Ex: I like watching Tv Stop + Try + Like +  Chú ý: Nhớ Remember Quên Forgert Tiếc Regert Ex: To V1 + Ving Việc chưa xảy nhiệm vụ phải làm việc xảy khứ (Thấy trạng từ khứ, hành động rõ ràng) Remember to look the door I remember looking the door yesterday  Động từ nhận thức tri giác: Look, See Feel + Hear, watch Ex: O + V1 Thấy toàn hành động.(Đã hoàn tất) O + Ving Thấy phần hành động.(Đang xảy ra) I saw her come in Can you smell sth burning (đang cháy)  - Allow, Permit Recommend Suggest, Advise O + To V1 Ex: My father suggest me to study English ko O + Ving Ex: My father suggest studying English + Ai phải để làm gì? It takes + O + khoảng thời gian + To V1 - The Coming year = The Year to Come: Năm tới (Thì Tương lai Will ) So Sánh - MLH 98  SS As + adj/ adv / N + As Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Ex: I have as many friends as you I have as much money as you Much + N: kô đếm Many + N: đếm  SS - Than - “-er” Khi tính từ có âm tiết tận phụ âm + y, đổi y thành i thêm –er Ex: Happy  Happier Adj (ngắn) + er More + Adj (dài) + Than Less + Adj - Much/ Far / Twice: Nhấn mạnh: Đằng trước hình thức so sánh Ex: Twice as large as – Lớn gấp lần Tom is … taller than peter (Much/ Far) Mary is … More/ Less beautiful ther SuSu (Much/ Far)  SS càng “er” The … The - The more + Adj (dài) Ex: The hotter it is, the more miserable I feel  SS - The “-est” Từ trở lên Adj (ngắn) + est The + Most/ Least + Adj (dài) - Đặt vào khoảng xác định phải có “The” Ex: John is the tallest boy in the family Mary is the shortest of the three sisters - Of the Three student, Tom is … (Trong  SS nhất) a.Taller - c.The taller d.The tallest Of the Two student, Tom is … (Trong  SS hơn) a.Taller - b.Tallest b.Tallest c.The taller d.The tallest Between them Tom is the taller (Trong  SS hơn) Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - Ss Ss Good/ well -better -best  The best + N Bad/ badly -worse -worsy Many/ much -more -most  The Most + long Adj Little -less -least  At least: Ngoại lệ: Vị trí N, Adj, Adv  N – Noun - Sau: A, an, the, this, that, these, those - Sau: My, your, his, her, Ann’S… (Tính từ sở hữu – Sỡ hữu cách) - Sau: Từ số lượng: Many, Some, Any …  ADJ – Tính Từ “Ưu tiên _able” - Sau động từ To Be: BE: am, is, are, was, were Ex: She is beautiful - Trước: N - Sau từ nhận thức, tri giác: Look, Feel, seem, smell, taste, Find, sound… - Sau: -thing, -body, -once, -where Ex: Something nice, Somewhere new - Sau: Stay, Remain, Become Ex: Becoming more Frequent (adj) Ex: This is intersting book Stay Remain Become a.Calm a.Quiet a.Angry b.Camly b.Quietly b.Angryly I find this excise dificult Ex: Find + O + Adj (Chỉ vật) FOUND: Found + O _(adj) A Intersted (Người) Ex: B.Intersting (Vật) I found your talk very … (adj – vật) a.Interested b.Interest c.Interesting d.Interestingly  ADV – Trạng Từ - Đứng đầu câu trước dấu phẩy (,) cuối câu Ex: Luckyly, he passed the exam 10 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Express: (n, v, adj) Tốc hành, Bày tỏ, Rõ ràng Expressing Appreciation : Bày tỏ cảm kích Expressed Concern: Bày tỏ lo lắng - Strategy: (n) - Promoted: (adj) Chiến lược Thăng tiến (văn phòng), bt: Đẩy mạnh Sự thăng tiến nhanh Promotion: (n) Promotional Product: - Quảng cáo sản phẩm Disclose: Tiết lộ Don’t disclose:  Thi: Ex: Đừng tiết lộ No matter how = However + [S+V]: Cho dù No matter how rich he is, he isn’t happy No matter how However = Tuy nhiên - Deposit: (n) Deposit  Bank: Tiền gửi Tiền gửi ngân hàng - Interest  Rates: - Mortgate: (n) Thế chấp - Transfer: Chuyển tiền - Withdraw: Rút tiền  Thi: Lãi suất cách mở khác This is to: Đây để This is to + V1 - Advertising: (n) Sự Q/c - Advertisement: (n) Mẫu Q/c - Brochure: (n) Tập giấy Q/c - Revise: (v) Duyệt lại Brochure  Revise:  Customer  Satisfaction: - Tờ Q/c cần duyệt lại Bộ phận chăm sóc khác hàng Satisfied  With = Contend  With = Pleased  With: Dissatisfied with: Hài lòng với Kơ hài lòng 51 Tài liệu tổng hợp ơn thi Toeic Complete Satisfaction: - Rất hài lòng Purchase: (n)  Thi: Mua Revenue: (n) Doanh thu Tax  Revenue: Thuế doanh Thu Tariff  Import, Export: Thuế Xuất Nhập - Focused On: Chú trọng vào - PremisseS: Khn viên (Bản thân tự có “s”) Library PremisseS: - Font desk: - Receptionist: (n) Khuôn viên Thu viện Quầy tiếp tân Nhân viên lễ tân Font desk (Desk)  Receptionist:  Thi: Take an order: Nhận đơn đặt hàng Place an order: Đặt hàng nhà - Tolerate: (v) Tha thứ - Executive: (n) Người điều hành - Take sick leave: Nghỉ bệnh - Clerk: (n) Nhân viên bán hàng  Thi: Draw Customer’s Attention: Lôi kéo ý …(ai đó) Draw Sb’s attention - Congestion: (n) Ease Congestion: - Tắc nghẽn, kẹt xe Làm dịu tắc nghẽn Khởi hành, rời (sân bay) Depart: (v) Depart filght: - Transit: (n) - Thi: Khởi hành chuyến bay Vận chuyển Đây vì: Thi is due to - In  Advance: Two weeks In advance: Trước Trước tuần - Physician: (n) Bác sỹ nội khoa - Domestic: (n) Nội địa 52 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - Earpiece: (n) - Economy: (n) Tai nghe Tiết kiệm (Vé máy bay hạng phổ thông)  Expense  Account: Cơng tác phí Expense = Outlay: (n) - Phí tổn Cover Expense: Việc trang trải phí tổn Reimbursement Expense: Chi phí bồi thường Surcharge: (n)  Thi: Tiền trả thêm Exceptional  Contribution: Đóng góp đặc biệt Thanks For your Exceptiona Contribution Đóng góp, tặng Contribute = Donate = Give: (v) Appreciate Contributions: Cảm kích đóng góp  Thi: While on duty: Trong làm nhiệm vụ While in Madagascar: Trong Madagascar In While + + duty On Trong vận chuyển While in transit: - cách tương ứng Accordingly: (adv) According To + [N]:  Constructive  Criticism: - Theo ( + Cụm danh từ) Phê bình mang tính xây dựng Criticcized  For: Phê bình Thi: The rear of the room: Phía sau văn phòng The rear of the vehicle: Phía sau xe - Charged to our Account: Tính thêm vào tài khoản - On  First Floor: Ở tầng  Thi: Thay mặt cho, đại diện cho On behalf of: my On + his her - Infer: (v) (Phần câu hỏi suy luận) - Who are Native: + behaly Suy luận Người xứ 53 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic DEVELOPING & TAGERT - Talk about: Nói - As to: Về việc - Would like = Would prefer Thích Would Like + To V1 = Would Prefer + To V1 - Available: (adj) Có sẵn Available for = Available to: Sẵn Currently Unavailable: - Hiện khơng có Unavailable = No longer available: Khơng có sẵn The use: (n,v) Người sử dụng  Thi: Có lẽ là: It Might V1  Thi: Renew  Subscriptions  Magazine: Việc đặt mua tạp chí hàng tháng Issue  Magazine = Journal = Newspaper: Renew  Subscriptions  Cancel Đợt phát hành tạp chí, ấn Magazine Membership Bank card Cancel, Renew  Magazine, Membership: Hủy bỏ, Gia hạn thành viên Subscriptions, Subscribe  Magazine, Membership: Đăng ký thành viên  Thi: Magazine = Journal = Newspaper : Tạp chí Cancel: (v) Hủy bỏ Renew: (v) Gia hạn Subscriptions: (n) Đăng ký, mua dài hạn Subscribe: (v) Đặt mua tạp chí hàng tháng Within + day (số ngày): Within thirty day: Trong vòng ngày Within: (Prep) Trong khi, Trong Within The organization, an Article: Within The company: Trong tổ chức Trong công ty 54 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Within The next few day:  Thi: Ex: - Trong ngày Những sau Of bổ nghĩa cho trước Of Within thirty days Of purchase Two weeks Of vacation Three years Of experience Process Of hiring Minimum Of 45,000 a year Manufacture: (n) Chế tạo Manufacturer: (n) Người chế tạo Ex: Customers …Manufacturer - Take Of: Cởi áo - Put on: Mặc vào - Fabrid: (n) Vải - Material: (adj, n) Vật chất - For Over: Trong For over fifteen years: Trong 15 năm - Invent: (v) Phát minh - Inventory: (n) - Decade: (n) - Show  That = Indicate  That: - Alert: (n) Cảnh báo - Spend: (v) Tiêu xài - Initial: (adj) Ban đầu Sự kiểm kê hàng hóa, Hàng hóa tồn kho Thập niên (10 year) Chỉ Initial Outlay = Initial Expence: Initial Shipment: - Chi phí ban đầu Hàng vận chuyển Guilty: (adj)  Thi:  Thi: Có tội Create: (v) Tạo Creation: (n) Sản phẩm Creativity: (n) Sự sáng tạo Creator: Người tạo (n) A/ An/ The O E O A I : An An apple, A pencil 55 Tài liệu tổng hợp ơn thi Toeic Đọc lên, kơ nhìn mặt chữ: one/w/, “The” xác định: Vì biết rõ “a” ko xác định  Thi: Ex: A(be) On sale  Phụ thuộc To be B For sale  Dễ xài ko phụ thuộc To be Be listed for sale Be on sale  Thi: - Result = Outcome: (N) Kết quả, hậu Result  In: (+ Kết quả) Result  From: (+ Nguyên nhân) Ăn cắp mua hàng Shoplift: (v) Shoplifting: Ăn cắp mua hàng (bị động nhận thức tri giác) - Convicted  Of: Buộc tội - From now on: Kể từ bây giời - Endless  Unlimited: Kô kết thúc  Thi:  Thi: It’s time + S + V2 Disposable: (adj) Chỉ dùng lần Disposal: (n) Thải bỏ Dispose: (v) Thải bỏ Sẵn lòng mở cửa (văn trang trọng) - Are Open(adj): - Sit on a box  a box to sit on Live in a house  a house to live in - - Line of  Product: Dây chuyền sản sẩm Line of  Equiqment: Dây chuyền thiết bị Entire: (adj) Entire city: - Finding: (n) Toàn Toàn thành phố Phát 56 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - Founding: (n)  Thi: Thành lập The map is yourS to keep: Bản đồ bạn để giữ (Your sai) Is _to keep a.Her b.HerS  Thi: Ex: Analyze: (v) Phân tích Analysis: (n) Sự phân tích Analyst: (n) Chỉ người phân tích Analytic: (adj) Phân tích Analytical: (adj) Phương pháp phân tích His … of the market was not as detailed as I expected a.Analyze b.Analysis c.Analytic d.Analyst … of the sales figures revealed that the advertising campaign that we launched last month was not as effective as we had a.Analyst b.Analysis c.Analyze d.Analytical ECONOMY RC 01, 02 03 & Test 07  1.37 Probaly: (adv) Chắc chắn Câu đủ nghĩa bỏ (Adv): Câu hoàn chỉnh – [S + V] Most + Adv Ex: Most likely  1.38 Throughout: (Prep) Xuyên suốt “Thoughout: The year, The month, The week, The day” - Throughout Blackroad: Xuyên suốt đường Black Throughout The countryside: Xuyên suốt miền quê 3.24 Ex: - 3.38 Please + V1 Please forward any information Although they are inexperienced (1) 57 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic  Despite being … (2) (1) Bỏ “they” chuyển “are  being” = (2) - 3.42 Furthermore: (adv) Hơn - 3.46 Among: (Prep) Trong số nhiều Among + N(số nhiều) Among Machines (N-số nhiều)  3.47 Familiarize With = Accustomed To: Broad Familiarity with: Quen với Quen biết rộng rãi  4.08 Discuss (V)  On: Thảo luận Discussion (N)  About: Thảo luận Discuss (V) kô với About (Prep) Confer = Discuss: (v) Thảo luận Bàn tán xu hướng tương lai Discuss Future Trends: - 4.20 Confident: (adj) Bảo mật Information Confidential: Bảo mật thông tin - 4.30 Highly (văn trang trọng) = Very (văn nói) (adv) - 4.31 Tread sb with respect: - 4.36 To the point: Những điểm (Trọng tâm) - 4.37 Motivate: (v) Thúc đẩy Cư xử tôn trọng với Motivated: (adj) - 4.47 Parking policy  Vehicles: - 5.16 - 5.45 & 6.25 Will also = May also: - 6.36 Merger: (n) - 7.19 Attributed sth To sth: Tích cực Chính sách đậu xe Like + O + to V1 Distribute To Cũng (tương tự nhau) Việc xác nhận Quy cho Distribute  Among - 7.24 Right: (n) Quyền - 7.41 Unlike: (adj) Khác, không giống  48 Come to a  Half = Come to an  End: Kết thúc việc 58 Tài liệu tổng hợp ơn thi Toeic - 9.26 I can be reached (thành ngữ) - 9.43 Conjunction With = Tagert  With: Cùng với  9.45 Ex: As + V3 Phim không hay mong đợi As Expected: - 10.23 Plus: (Prep) Cộng - 10.49 Given: Bởi ECONOMY RC 02 & 04 - 1.22 Only those: - 1.33 Enable To - 1.36 As soon as: Ngay As well as: Cũng As long as: Miễn As far as: Theo As far as I know: Chỉ Làm cho Theo biết - 1.37 Accounts For: Lý cho - 1.42 Even if: - 1.46 The upcoming sessions … on the 5th floor of the Stafford Suite building Thậm chí a.Will be held b.Have been held c.Are holding d.Were held Upcoming: (adj) Tiếp theo( Thì TL Will…) Upcoming Participate: Tham gia vào, dính líu vào Đứng đầu câu Ving - 1.49 Following: (n, adj) - 2.52 Itinerary at a … time (Thời gian ko dùng SS dùng SS hơn) a.Latest b.Lateness b.Lately c.Later - 3.08 & 6.32 Preference: (n) - 3.37 Despite + Having Received (N) Sự yêu thích 59 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - 3.45 – 3.46 Subject: Job offer 3.45 Position Vị trí cơng việc 3.46 Impressed Ấn tượng (khen C.ty) - 3.51 For Instance = For Example - 4.28 Once: (adv) - 4.34 Delegation: (n) Đoàn đại biểu - 4.37 Reach: (n,v) Vươn tới - 4.40 Though it is not Ví dụ Một khi, Đã Despite not being - 5.07 Kơ có QKD chọn HTHT The falling price of Chinese-made electronics last year … a number of companies to plan innovations to their products a.Causing b.Causes c.Has caused d.Is caused  5.12 Ra thi: Because of her … work ethic, Mrs.Moon, head of the marketing team, was awarded the Frank Watkins Award in May 2005 a.Strong b.Dependent c.Finished d.Probable - 5.39 Forwarded sth To swh Chuyển tiếp, gửi đến - 6.41 When it come to + Ving: Khi có vấn đề - 7.26 Is known: (V3) Know: (v) Được biết know/ knew/ Known/ - 7.27 Used For: - 7.32 By the last week Biết Sử dụng để By the end  7.39 Ra thi: As a … measure, Cordell Financial Fund does not disclose information about its clients unless legally mandated to so a.Continous Protective: (adj) - 7.48 Vendor: (n) b.Settled c.Rival d.Protective Biện pháp bảo vệ Người bán hàng rong 60 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - 7.51 Beginning: (n) Đứng đầu câu Ving - 7.52 As always: Như thường lệ - 8.20 How + Adj + [S + V] How Well-made - 8.21 Standard: (n) Tiêu chuẩn Strict Standard: - Tiêu chuẩn nghiêm ngặt 8.35 Anyone: Bất kỳ Whoever: - Cho dù 9.20 Ambitious: (adj) Tham vọng  9.24 Ra thi: An anniversary diner was held … for high-ranking officials in the corporation a.Gradually b.Nearly - c.Exclusively d.Precisely 9.26 Spacious: (adj) Spacious Room: Rộng rãi Kô gian rộng rãi Broad = Wide: (adj, n, adv) - Rộng 9.40 Granted: Ban tặng  9.44, 45, 46 Ra thi: Her workshop … the topic of how networking is important in every … of a business a.Addressed a.Passage b.addresses b.Facility c.had addressed c.Aspect d.Has addressed d.Reference Hơn - 10.05 Over = More Than: - 10.29 Some of/ One of/ None of/ Most of (ko có “S”) - 10.35 All the more: Hơn - 10.36 Rapidly = Quickly = Fast = Swiftly: Nhanh chóng Rapid = Quick = Fast = Swift: (adj) Nhanh  10.39 Ra thi: Bruce and Kate French have decided to quit their old jobs at Citadel Financial and start a financial consulting business of … 61 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic a.Them b.Theirs c.Their own Of their own: - d.Themselves Của riêng họ 10.44 Information: (ko đếm được)  Other Such Information Other Such: Những thông tin  10.45 Ra thi: The following … steps should be taken to protect your personal information a.Additional - b.Comparative c.Surplus d.Excessive 10.51 Nhân tố đính kèm (chủ động “Người” – ko biết rõ thời gian) – HTHT COMPLETE - 1.09 Repeatedly: Lặp lặp lại nhiều lần - 1.22 Since: Bởi vì, khi, - 1.34 In case of = In the event: In the case: - Trong trường hợp (sai) 2.51 All staff have … to use the packing lot a.Permission b.Permit Have: (v) c.Permitting d.Permitted (kơ có túc từ kèm) Có - 6.16 Get rid of: Tống khứ - 6.21 And then: Sau - 8.12 Instead of: Thay - 10.03 FINALLY : (adv) Cuối Các cụm từ đánh giá cao nói mems Account for (=explain) Example: The army made no attempt to account for the missing men Accustom oneself to (làm quen với) Example: I’ll try to accustom myself to the changes Agree to a plan (đồng ý) Example: Both sides agreed to the terms of the contract Agree with someone 62 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Example: Much as I respect you, I can’t agree with you in this case Approve of (=agree) Example: I thoroughly approve of what the management is doing Arrive at/in (địa điểm nhỏ: at; địa điểm lớn:in) Example : It was dark when we arrived at the station It was dark when we arrived in London Caution against (thận trọng với) Example: The authority cautioned the local residents against buying Chinese fruit Compete with (cạnh tranh với) Example: If a company competes with another, it tries to get people buy its products instead of the other company Contribute to (đóng góp) Example: Falling sales in the American market contributed to the company’s collapse 10 Cooperate with (hợp tác với) Example: He said he had cooperated with the government in its investigation 11 Deal with (giải quyết, xử lí) Example: The second part of the contract deals with the duties of both sides 12 Decide on (quyết định) Example: We’ve decided on the new design for the house 13 Increase/Decrease by (tăng/giảm bao nhiêu) Example: House rent increased by 5% last month 14 Depend on (phụ thuộc vào) Example: The city economy depends largely on the car industry 15 Divide …into (chia thành) Example: The manager divided the staff into groups working on the project 16 Divide between (2 people) Example: John divides his energies between running the company and playing golf 17 Divide among (more than people) Example : I think we should divide the costs equally among us 18 Interfere with (can thiệp) Example: Even a low level of noise interferes with my concentration 19 Invest in (đầu tư vào gì) Example: The company invested millions of dollars in the new programs 20 Participate in (tham gia) Example: Tom never participates in any of our discussions 63 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic MỘT SỐ TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN NGHE TRANH TOEIC Tranh người - Holding in a hand (cầm tay) - Opening the bottle’s cap (mở nắp chai) - Pouring something into a cup (rót vào cốc) - Looking at the mornitor (nhìn vào hình) - Examining something (kiểm tra thứ gì) - Reaching for the item (với tới vật gì) - Carrying the chairs ( mang/vác ghế) - Climbing the ladder (trèo thang) - Speaking into the microphone (nói vào ống nghe) - Conducting a phone conversation (Đang có nói chuyện điện thoại) - Working at the computer (làm việc với máy tính) - Cleaning the street (quét dọn đường phố) - Standing beneath the tree ( đứng bóng cây) - Crossing the street (băng qua đường) Tranh nhiều người - Shaking hands (bắt tay) - Chatting with each other (nói chuyện với nhau) - Facing each other ( đối diện với nhau) - Sharing the office space ( văn phòng) - Attending a meeting ( tham gia họp) - Interviewing a person ( vấn người) - Addressing the audience (nói chuyện với thính giả) - Handing some paper to another ( đưa vài tờ giấy cho người khác) - Giving the directions ( dẫn) - Standing in line ( xếp hàng) - Sitting across from each other ( ngồi chéo nhau) - Looking at the same object ( nhìn vào vật) - Taking the food order ( gọi ăn) - Passing each other ( vượt qua đó) - Examining the patient ( kiếm tra bệnh nhân) - Being gather together ( tập trung với nhau) - Having a conversation ( Có nói chuyện) Một hình thức từ verb +_al ➜ Noun Một số từ thường gặp: - approve (v) tán thành -> approval(n) - disapprove (v) phản đối -> disapproval (n) - remove(v) dời -> removal (n) - dispose (v) đặt, bố trí -> disposal (n) - reverse (v) đảo ngược -> reversal(n) - betray (v): phản bội -> betrayal (n) - withdraw (v): rút lui -> withdrawal(n) - deny (v): từ chối, phủ nhận -> denial(n) - retrieve (v) thu hồi -> retrieval (n) - defray (v): toán -> defrayal (n) - recite (v) thuật lại -> recital (n) - upheave (v): nổi lên , dấy lên, thay đổi đột ngột ->upheaval (n) - accrue (v) đổ dồn ->accrual (n) 64 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - acquit(v) trả xong (nợ nần, ) -> acquittal (n) - arouse(v) gợi lên, khuấy động -> arousal (n) - collate(v) so sánh, đối chiếu -> collateral (v) - inaugurate(v) khai mạc, khánh thành -> inaugural - rehearse (v) diễn tập -> rehearsal (n) - revive(v) sống lại -> revival (n “nội dung trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam” 65 ... lực - Remaining: (adj) Còn lại Remaining Forms: - Mẫu lại Vượt Exceed: (v) Exceed 1, 600 pounds: Vượt 1, 600 Kg Uk - Guarantee = Ensure: (v) Đảm bảo - Assure: (v) Cam đoan Asssured  Thì TL Will…... Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - Increase In: Tăng lên - Increase By 200 %: Sau by % Increase, Reduce = Declining  By 200 % - Campaign: (n, v) Chiến dịch - Definitely: (adv) Hoàn toàn - Wages... Để cho làm gì? For O to V1  Thi: When: (conj) – Liên từ + [Ving] 01 When I listen to music, I feel happy When + Ving (chủ động) 02 When he was asked to resign, to readed badly When asked (V3)
- Xem thêm -

Xem thêm: grammar 0 , grammar 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn