Đây là bài rút gọn MỆNH đề em đã học (1)

9 57 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:29

Đây là bài RÚ T GỌN MỆNH ĐỀ em đã ho ̣c Anh Chi ̣haỹ vào ah! Chiến Gôku, Panda Đô Rê Mi, Sakura Chin I- Tổng quan cách rút gọn 1) Rút gọn cách dùng participle phrases (V-ing phrase) • Nếu động từ mệnh đề quan hệ thể chủ động (active), ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề ví dụ: - The man who is standing there is my brother -> The man standing there is my brother - Do you know the boy who broke the windows last night? -> Do you know the boy breaking the windows last night? 2) Rút gọn cách dùng past participle phrase (V-ed phrase) Nếu động từ mệnh đề quan hệ thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase Ví dụ: - The books which were written by To Hoai are interesting ->The books written by To Hoai are interesting - The students who were punished by teacher are lazy -> The students punished by teacher are lazy 3) Rút gọn to-infinitive • Dùng danh từ đứng trước có chữ sau bổ nghĩa: the only, the first, the second, the last, so sánh nhất, mục đích Ví dụ: - Tom is the last person who enters the room -> Tom is the last person to enter the room - John is the youngest person who takes part in the race -> John is the youngest person to take part in the race • Động từ HAVE/HAD - I have many homework that I must -> I have many homework to do., • Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE), - There are six letters which have to be written today There are six letters to be written today Ghi nhớ: Trong phần to infnày ta cần nhớ điều ( Đọc thêm viết tiếng Anh bản) • Nếu chủ từ mệnh đề khác thêm cụm "for sb" trước "to inf" - We have some picture books that children can read - We have some picture books for children to read • Tuy nhiên chủ từ đại từ có nghĩa chung chung we, you, everyone khơng cần ghi ví dụ: - Studying abroad is the wonderful thing that we must think about - Studying abroad is the wonderful (for us) to think about • Nếu trước relative pronoun có giới từ phải đem xuống cuối câu (đây lỗi dễ sainhất) - We have a peg on which we can hang our coat - We have a peg to hang our coat on 4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ) Dùng mệnh đề tình từ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ Cách làm: bỏ who ,which be, ví dụ: - Football, which is a popular sport, is very good for health - Football, a popular sport, is very good for health - Do you like the book which ison the table? - Do you like the book on the table? 5) Mệnh đề tính từ có dạng be tính từ/cụm tính từ: Có công thức rút gọn a) Công thức 1: Bỏ who, which to be -> giữ nguyên tính từ phía sau •Điều kiện 1: Nếu phía trước that đại từ phiếm something, anything,anybody - There must be something that is wrong - There must be something wrong •Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước phải có từ tính từ trở lên, ví dụ: - My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house - My grandmother, old and sick, never goes out of the house b) Công thức 2: Những trường hợp lại ta đem tính từ lên trước danh từ, - My grandmother, who is sick, never goes out of the house - My sick grandmother never goes out of the house - I buy a hat which is very beautiful and fashionable - I buy a very beautiful and fashionable hat Tuy nhiên cụm tính từ gồm danh từ ta cách dùng V-ing mà thơi - I met a man who was very good at both English and French - I met a man being very good at both English and French Tóm lại cách rút gọn loại phức tạp tùy thuộc vào đến yếu tố: có hay nhiều tính từ - danh từ đứng trước có phải phiếm khơng có dấu phẩy hay khơng 6) Mệnh đề tính từ thành tính từ ghép Cách làm: Ta rút gọn mệnh đề thành tính từ ghép cách tìm mệnh đề số đếm danh từ sau nó, sau ta để chúng kế thêm dấu gạch nối Đem tính từ ghép trước danh từ đứng truớc who, which - phần lại bỏ hết Lưu ý: • Danh từ khơng thêm "s" • Chỉ dùng dạng mệnh để tính từ có số đếm • Các cụm tuổi viết lại từ gạch nối chúng (two years old two-year-old) Ví dụ: - I have a car which has four seats - I have a four-seat car -I had a holiday which lasted two days -I had a two-day holiday II CÁCH LÀM BÀI TẬP RÚT GỌN MỆNH ĐỀ Khi học ta học từ dễ đến khó làm ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ Bước 1: Tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào: Bước dễ mệnh đề tính từ thường bắt đầu WHO, WHICH, THAT Bước 2: Bước chủ yếu giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, nhiên cách suy luận phải theo thứ tự không làm sai - This is the first man who was arrested by police yesterday =>Mới nhìn ta thấy câu bị động vội vàng dễ dàng biến thành : This is the first man arrested by police yesterday => sai Thật đáp án là: This is the first man to be arrested by police yesterday(đúng) Vậy cách thức để không bị sai? Các bạn làm theo bước sau: • Nhìn xem mệnh đề có cơng thức S + BE + CỤM DANH TỪ khơng ? Nếu có áp dụng cơng thức • Nếu khơng có cơng thức xem tiếp trước who which có dấu hiệu first ,only v v khơng ,nếu có áp dụng công thức (to inf ) lưu ý thêm xem chủ từ có khác khơng ( để dùng for sb ) • Nếu khơng có trừong hợp xét xem câu chủ động hay bị động mà dùng V-ING hay P.P Rút gọn mệnh đề trạng từ Mệnh đề trạng từ mệnh đề nối liên từ when, because, while Điều kiện rút gọn hai chủ từ phải giống Cơng thức • Bỏ liên từ ( để lại biến thành giới từ) • Chủ động đổi động từ thành Ving • Bị động dùng p.p ( giữ lại liên từ, có NOT phải để lại to be thêm ing vào to be : ( being + p.p )- ngoại trừ liên từ when, if, though lại bỏ ln to be Đối với liên từ when, as ( khi) mà động từ mệnh đề to be + N mang nghĩa "là" bỏ ln to be mà giữ lại danh từ thơi Ví dụ: - Chủ động: When he went home, => (When) going home, - Bị động: Because I was given a book, I => Because of being given a book, I ( giới từ because because of, bắt buộc để lại to be ) When he was attacked by a big dog, he ran away +Cấp độ 1: bỏ chủ từ => When being attcked by a big dog, he ( theo nguyên tắc để lại liên từ phải để lại to be) +Cấp độ 2: bỏ to be => When attacked by a big dog, he ( với when bỏ ln to be ) +Cấp độ 3: bỏ liên từ => Attacked by a big dog, he • Eg: Because he wasn't rewarded with a smile, he Not being rewarded with a smile, he ( có NOT nên bắt buộc để lại to be ) • As he was a child, he lived in the countryside => As a child, he lived ( bỏ to be ) Nếu sau to be cụm danh từ người ta lược bỏ AS mà để lại cụm danh từ trơ trọi Nếu em không hiểu nguyên tắc khơng thể hiểu lí mà cụm danh từ lại đứng đầu câu vậy, mà khơng hiểu phân tích câu mà làm phải không? Các đề thi thường lợi dụng rắc rối mà "bẩy" thí sinh (hoc tieng anh giao tiep)Mà không "bẩy" nhiêu đâu, người ta kết hợp với cơng thức khác chứ! Hãy lấy ví vụ câu đề thi ĐH năm 2008 xem nhé: - A child of noble birth, his name was famous among the children in that school Để làm câu thí sinh phải hiểu rỏ cụm danh từ đầu câu rút gọn từ mệnh đề trạng từ, Câu gốc lúc chưa rút gọn : As he was a child of noble birth • Rút gọn cấp độ 1: As being a child of noble birth ( bỏ chủ từ, động từ thêm ING ) • Rút gọn cấp độ 2: As a child of noble birth ( bỏ ln động từ to be mang nghĩa "là " ) • Rút gọn cấp độ 3: A child of noble birth ( bỏ liên từ ) Hiểu tới chưa làm mà phải thuộc lòng nguyên tắc rút gọn: chủ từ mệnh đề phải giống Rõ ràng sau "phục hồi" lại câu gốc lúc chưa rút gọn ba ̣n thấy chủ từ mệnh đề khác nhau: As he was a child of noble birth, his name was famous ( he his name) => phải sửa chủ từ đó, mà người ta gạch chủ từ mệnh đề sau nên ta chọn, his name sửa thành he GOOD LUCK !!!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đây là bài rút gọn MỆNH đề em đã học (1) , Đây là bài rút gọn MỆNH đề em đã học (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn