340 cum tu hay

23 75 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:28

VOCABULARY - TOEIC Vocabulary Lesson 1: CONTRACTS Abide by Commitment Negotiations Specific Mutual Obligate breach violate terminate Meaning (v) tuân thủ (n) cam kết (n) thương lượng (a) đặc biệt (a) chung (v) bắt buộc (n) phá vỡ (bản thoả thuận) (v) vi phạm (v) chấm dứt Example - Note = to comply with = to conform to = adhere to = particular: agreement; mutual benefit: lợi ích chung breach of contract: phá vỡ hợp đồng/ breach the law: phá vỡ/ vi phạm luật Lesson 2: MARKETING Attract to Compare to Convince Currently Draw sb’s  attention (v) thu hút (v) so sánh với (v) thuyết phục (adv) lôi kéo sự chú ý của ai = appeal to Compare  sth  with  sth: so sánh cai với khác Lesson 3: WARRANTIE Characteristic Cover Expiration Reputation Require Variety expire inquriy (a) đặc tính, đặc điểm (chi tiết) (v) phạm vi (n) hết hạn (n) danh tiếng (v) yêu cầu (n) đa dạng (n) hết hạn (n) thư yêu cầu thông tin her a/ character: tính cách b/ Characteristic: đặc điểm  warrarity / insurance  cover Variety of warranty….expire Lesson 4: BUSSINESS PLANNING Address Demonstrate Evaluate Primarily Lucrative Substitution 7. Be + to V1 Sufficient instruct 10 aid 11 valuable (v) (n) diễn văn trang trọng (v) chứng minh (v) đánh giá (adv) chủ yếu (a) sinh lợi (n) thay  là để (n) đủ (v) hướng dẫn (n,v) hỗ trợ (a) có giá trị = speech (n) = benefit = profit = replacement  product = enough construct (v) xây dựng aide (n) trợ lý = assistant valuables (n) tài sản Lesson 5:   CONFERENCE Accommodate to Scheduled Arrangement 4. Get in touch with  Hold Location Session Take part in facilities (v) đáp ứng (n) thời khóa biểu (v) lên lịch (n) xếp (v) giữ liên lạc với (v) chứa/ tổ chức/ nắm giữ (n) vị trí (n) phiên họp (v) tham gia (n) sở vật chất (phòng) rescheduled = delay = put off = postpone: đổi lịch, hủy bỏ, trì hoản Make arrangement : đặt hẹn = site = meeting = conference = participate = join facilitie: phương tiện Lesson 6: COMPUTER Failure Ignore access warning enter (n) lỗi hệ thống (v) phớt lờ (n) kết nối (n) cảnh báo (v) truy cập, vào = error           Failure + to V : khơng chịu làm gì  website  problem password/ information/ directly Lesson 7: OFFICE TECHNOLOGY Affordable Undergo Capacity Initiative Stock (a) có khả chi trả (v) trải qua (n) khả năng, sức chứa (n) đề sướng, sáng kiến (v) tích trữ (n) hàng hố renovation / changes : tân trang, đổi Lesson 8: OFFICE PROCEDURES Appreciation Bring in Expose to 4.Outdated Customer Buy Practice (n) cảm kích (v) thuê (v) phơi bày (a) lỗi thời (n) khách hàng (v) mua (n) hoạt động = to hire = recruit = client = patron value / potential / existing = purchase Lesson 9: ELECTRONICS Appliance Popularity (n) dụng cụ, thiết bị (n) phổ biến = tool = equipment Lesson 10: CORRESPONDENCE In advance express register (adv) trước (a) tốc hành (v) đăng ký Revise (v) duyệt lại Recipient Appropriately In addition to magazine (n) người nhận (adv) cách thích hợp ngồi (n) tạp chí =beforehand = in anticipation Ex: Two week By express mail: thư tốc hành = rewrite  brochure/ magazine      ex: Brochure……revised In addition to + Ving issue magazine: phát hành/ xuất tập chí Lesson 11: JOB ADVERTISING & RECRUITING Accomplishment Candidate Come up with Commensuate 5.Recruit major personnel payroll payment 10 paycheck (n) thành tựu (n) ứng cử viên (v) đưa (a) tương xứng với (v) tuyển dụng (n) chủ yếu (n) nhân (n) bảng lương (n) toán lương (n) tiền lương Commensuate with # minor: phụ hire personnel: thuê mướn nhân Lesson 12: APPLYING & INTERVIEWING employee Present expert constantly resolved obtain background submit call in 10 in person (n) nhân viên (v) trình bày, xuất trình (n) chuyên gia (a) liên tục (a) quan tâm (v) giành (n) lý lịch (v) nộp (v) gọi vào trực tiếp 11 attention (n) ý 12 impression 13 apply to apply for 14 involed in 15 enrolled in (n) ấn tượng nộp cho nộp để xin vào đâu (v) tham gia vào (v) ghi danh Lesson 13: HIRING AND TRAINING = worker = laborer = gain It has come to my attention: để ý thấy = It has been brought to my attention give  impression: gây ấn tượng courses/ class… 1.Conduct 2.Keep up with 3.Reject 4.Update (n) thực (v) bắt kịp (n) loại bỏ (v) cập nhật 5.extend (v) gửi tới 6.set up (v) thiết lập  survey / poll: khảo sát Please extend my thanks to him _ convey Lesson 14: SALARIES AND BENEFITS 1.Be aware of 2.Benefit 3.Compensate 4.Delictely 5.Eligible 6.Flexibly 7.Negotiate 8.Unique 9.Adequately 10.Retirement 11.Review (v) nhận thức (n) thưởng (v) bồi thường (adv) tinh tế, tế nhị (a) đủ điều kiện (adv) linh hoạt (v) thương lượng (a) độc nhất, đặt biệt, riêng biệt (adv) cách đầy đủ (n) nghỉ hưu (v) đợt xem xét tăng lương seek compensation: tìm bồi thường improve your flexibitity: cải thiện linh hoạt Retirement plan: kế hoạch về hưu Lesson 15: PROMOTIONS, PENSIONS & AWARDS 1.Award 2.Pension 3.Achievement 4.dedication 5.loyal 6.obviously 7.contribute (v) trao thưởng, tặng thưởng (n) phần thưởng (n) lương hưu (n) thành tựu (n) cống hiến (a) trung thành (adv) rõ ràng (v) đóng góp Lesson 16: SHOPPING = reward Pensions plan: kế hoạch hưu = add to = give = donate expand mandatory merchandise strictly mark down (n) hời (v) mặc (v) mở rộng (a) bắt buộc (n) hàng hoá (adv) cách chặt chẽ giảm giá attend (v) ý bargain = goods = flexibility/ strictly enforced: áp dụng cách chặc chẽ Don't leave your bag unattended: dừng bỏ rơi túi xách bạn mà không ý tới = Watch you bag:  Lesson 17: ORDERING SUPPLIES maintain retail obtain prerequisite quality source (v) trì (v) bán lẻ (v) có (n) điều kiện tiên (n) chất lượng (n) nguồn retail sale Lesson 18: SHIPPING accurately fulfill sufficiently supply import export (adv) cách xác (v) hồn tất (adv) đủ (n) hàng hoá (v) cung cấp (n,v) nhập (n,v) xuất = correctly; without errors fulfilled a client's request : hoàn tất yêu cầu = enough supply sb with sth = provide sb with sth Tariff import/export: thuế nhập/ xuất Lesson 19: INVOICES efficient estimate impose promptly (a) hiệu (v) ước tính (v) áp đắt; áp dụng (adv) cách nhanh chóng = on time: # in time: kịp   reply/ respond terms take an order placed an orther outstanding (n) điều khoản (trong hợp đồng) (n) kỳ hạn (trong hoá đơn) nhận đặt hàng đặt hàng (v) bật = conditions: điều khoản (dùng cho cửa hàng) (dùng cho khách hàng) outstanding bills: hoá đơn chưa toán Lesson 20: INVENTORY adjustment disturb liability verify (n) điều chỉnh (v) quấy rầy (n) trách nhiệm (v) xác nhận = interfere with = interrupt: gián đoạn = responsibility = confirm Lesson 21: BANKING balance dividend mortgage restricted transaction considerable (n) số dư tài khoản (n) cổ tức (n) chấp (a) giới hạn (n) giao dịch (a) đáng kể = limited Lesson 22: ACCOUNTING audit outstanding observe (n) kiểm toán (a) chưa toán (v) quan sát audit by the government outstanding bills: hoá đơn chưa toán Lesson 23: INVESTMENTS invest long - term (v) đầu tư (a) dài hạn invest in stock / to put money into a business Lesson 24: TAXES deadline file fill out give up (n) hạn chót (v) nộp (v) điền vào (v) từ bỏ = complete/  fill out my tax form refund reimburse withhold paycheck payment (n,v) hoàn tiền (v) đền bù (v) giữ lại tiền lương việc tốn (hồn tiền + hoàn tài sản) My employer withhold money from each paycheck to apply toward my income taxes Lesson 25: FINANCIAL STATEMENTS project target (n) dự án (v) dự tính (v) lập mục tiêu (n) mục tiêu projected income : thu nhập dự tính trước = goal, aim Lesson 26: PROPERTY & DEPARTMENTS adjacent to opt lobby (a) kế bên (v) chọn lựa (n) hành lang = next to = choose, decide on Lesson 27: BOARD MEETINGS & COMMITTEES adhere to agenda objective lengthy priority (in) progress waste (v) tuân thủ (n) chương trình nghị (n) mục tiêu (a) khách quan (a) dài (n) ưu tiêu (n) tiến trình (v) lãng phí Lesson 28: QUALITY CONTROL brand enhance (n) thương hiệu (v) quảng bá thương hiệu (v) tăng cường = goal # subjective (a) chủ quan inspect maintenance (v) tra (a) bảo trì Lesson 29: PRODUCT DEVELOPMENT responsibility supervisor (n) trách nhiệm (n) người giám sát take responsibility = a task under supervisor: dứơi giám sát Lesson 30: RENTING & LEASING circumstance due to fluctuate get out of indicator occupy option subject to (n) hồn cảnh (prep) (nghĩa tiêu cực) (v) thay đổi, biến động (v) thoát (n) dấu hiệu (v) chiếm giữ (n) lựa chọn (a) phải chịu, phải chấp nhận under any circumstance: dứơi mội hoàn cảnh because of : = exit, escape = site # object to (a) phản đối Lesson 31: SELECTING A RESTAURANT guide majority rely subjective complete remind (n) nguười hướng dẫn, sách hướng dẫn (n) phần lớn mojority of (v) dựa vào rely on = depend on = confidence in (a) chủ quan # objective (a) khách quan (a,v) hoàn tất (v) nhắc nhở Lesson 32: ORDERING LUNCH delivery impress individual narrow pick up settle Punctual (n) giao hàng (v) gây ấn tượng (a) cá nhân (v) thu hẹp (v) đón lấy (v) giải (a) down: thu hẹp xuống pick up the order = on time Lesson 33: EVENTS & GENERAL TRAVEL coordinate site agent announcement board delay depart itinerary prohibited 10 valid (v) kết hợp (n) vị trí (n) người đại diện (n) cơng bố (v) lên tàu/ lên máy bay (v) trì hoản (v) khởi hành (n) lịch trình (v) ngăn cấm (a) hợp lệ = representative prohibited from Lesson 34: AIRLINES deal with expense extend prospective substantially (v) xử lý (n) phí tổn (v) gửi lời cảm ơn (a) tiềm (a) cách đáng kể living expense = cost of living prospective clients = potential clients = significantly Lesson 35: TRAINS comprehensive entitle offset operate relatively (a) bao quát, toàn diện (v) quyền (v) bù đấp (v) hoạt động (adv) tương đối comprehensive knowledge Lesson 36: HOTELS confirm expect notify rate (v) xác nhận (v) mong (v) thông báo (n) giá (dùng khách sạn) = verify expect to = look forward to + Ving reservation intend charge (n) đặt chỗ trước (v) dự tính (n) phí dịch vụ make reservation intend to Lesson 37: MOVIES & THEATER combine description influence range separately action approach experience perform 10 rehearse (v) kết hợp (n) mô tả (v) ảnh hưởng (n) phạm vi (adv) cách tách biệt (n) hành động (v) tiến đến gần (n) kinh nghiệm (v) hoạt động (v) diễn tập take action Lesson 38: MUSIC & MUSEUMS  available favor collection express respond (a) sẵn (v) ưu ái; thiên vị; ủng hộ (n) sưu tập (v) bày tỏ (a) tốc hành (v) phản hồi favorable market : thị trường thuận lợi by express mail respond to Lesson 39: MEDIA assignment constantly impact investigate (n) tập giao/ nhiệm vụ giao (v) giao, định ai, sai làm (adv) liên tục (n) tác động (v) điều tra = continually subscribe (v) đặt mua  magazine, newspaper Lesson 40: DOCTOR'S OFFICE & DENTIST'S OFFICE annually appointment diagnose prevent serious aware take Sb to … keep out of the reach distraction 10 Consult (adv) thường niên (n) hẹn (v) bổ nhiệm (v) chuẩn đón (v) ngăn chặn (a) nghiêm trọng, nghiêm túc (a) nhận thức dẫn đâu để xa tầm với (n) xao lãng (v) tư vấn, tham vấn = yearly = once a year make appointment He is appointed  (được bổ nhiệm → bị động) prevent sb from sth aware of : nhận thức Ex: take the patient to the emergency room Lesson 41: HEALTH  INSURANCE & HOSPITALS alternative aspect concern personnel regardless suit authorize designate pertinent 10 procedure (a) lựa chọn (n) khía cạnh (n) lo lắng (n) nhân (adv) bất chấp (v) phù hợp (v) có thẩm quyền/ uỷ quyền (v) định (dành cho vật) (a) thích hợp (n) thủ tục regardless of = appropriate = satisfy = relevant to PREPOSITIONS AT : thời gian nơi chốn at 2pm/ at night/ at once: / at the moment/ at last/ at Christmas… At home/ at the top/ at the beginning / at the end/ arrive at the airport ( arrive at: cho nơi nhỏ/ không dùng cho TP, đất nước phải dùng arrive in) IN ( trong): thời gian nơi chốn + năm/ tháng/ mùa/ buổi (trừ at night), in time: lúc, kịp lúc + TP, đất nước, miền, phương hướng Ex: in Viet Nam/ in the room/ in English: tiếng Anh/ in the middle of (the room): (phòng) ON (trên): thời gian nơi chốn BY MAKE Take Sth into account + thứ (ngày tuần)/ ngày tháng (on May 16th)/ ON TIME: (chính xác) on the table/ on hoseback: lưng ngựa/ on foot: chân (đi bộ) +O BỞI: by Mary (bị động) +N BẰNG: by car (phương tiện lại) + TIME TRƯỚC lúc: by the time/ by chance: tình cờ/ learn by heart: học thuộc lòng + Ving Giới từ: + Ving + O + sefl Bằng thân…: By him sefl = on his own = on his behalf + O + V3/ed + O + (n) + O + (a) bị động biến thành kia: Make cake làm cho ai/ Ex: You make me happy make sure + to V1 be sure + to V1 Make decision Make appointment Make arrangement Make effort phải chắn làm đưa định đặt lịch hẹn dàn xếp, xếp nỗ lực xem xét UNDER UNDER việc tình trạng Ex: The road is under repair (= The road is being repaired) pressure áp lực supervisor giám sát circumstance hoàn cảnh INTO (vào trong) in turn consideration suy xét Dùng sau động từ: go/ put/ get/ fall/ jump/ come đến lượt It my turn to pay: đến lượt trả 10 increase / decrease + by + …% 11 for        + 2 weeks During  + thời kỳ ( a summer, a meeting…) increase by 20 % FOR + 2 months: trong 2 tháng IN    + 2 months: trong 2 tháng nữa 12 For sale = be on sale bày bán 13 related to liên quan tới = regarding = concerning 14 expect to mong đợi, trông mong = look forward to + Ving 15 required to yêu cầu 16 write to viết để… 17 write letter to SO viết thư cho = cover letter for SO 18 approach to (n) giải pháp = solution = method = measure 19 marries to kết hôn với… = get marrried 20 superior to tốt = better than 21 according to + Nphr Theo 22 due to (nghĩa tiêu cực) = Because of + N 23 pleased to (a) vui lòng I'm please to…….: Tơi vui lòng… 24 prior to + Ving trước (là liên từ) = before + Ving 25 in addition to this,  thêm vào cách mở đề trực tiếp 26 pay attention to + Ving ý vào You must pay attention to = Attention must be paid to 27 tobe about to V1 sửa 28 apologize for Sth to Sb xin lỗi 29 for + O + To V1 để cho ai làm gì 30 Tobe Likely + To V1 rất có thể 31 Tobe + Adj + To V1 Tobe busy + Ving 32 variety of (n) đa dạng 33 worth of đánh giá 34 aware of nhận thức 35 wealth of  nhiều 36 Take advantage of tận dụng, lợi dụng 37 wonder if tự hỏi liệu 38 retain from cầm, giữ lại 39 live up with đáp ứng 40 at work (v) làm việc 41 interested in (v) thích thú, quan tâm tới, thú vị 42 Almost all tất 43 serve as work as 44 based on + Vị trí, nghề nghiệp  (v) dựa = a number of = on duity Ex: I work as a secretary in this company 45 cut down on cắt giảm 46 insist on khăn khăn 47 pick up my mother pick you up đón 48 provide S.O with S.th = supply S.O with Sth : cung cấp cho 49 provide Sth to S.O : cung cấp cho 50 provided = provided that = providing that = as long as + (S + V) : miễn 51 ask Sb for Sth: hỏi xin 52 keep + O + V3/ed (bị động) Ex: keep that door closed 53 No one BUT Mary: khơng NGỒI Mary No choice BUT to choose another deliverer 54 take effect = come into effect = be effective = become effective = be in effect: có hiệu lực if…………….Or not 55 Whether … Or not liệu có hay khơng Ex: I don't care if he comes (or not)      = I don't care whether or not he comes = I don't care if or not he comes No matter + (WH_) + (S+V) 56 Whatever + (N) + (S+V) regardless of + Nphr No matter how = However: cho dù thế nào Ex: No matter Who you are, I still love you Ex: whatever others may say, you are certainly right 57 because of/ due to/ owing to + N/ Nphr/ Gerund ( lý do) 58 because/ Since/ As + (S+V) Since/ As thường đứng đầu câu 59 In spite of Despite + N/ Nphr/ Gerund Mặc dầu 60 Although/ Though (câu chưa hoàn chỉnh)/ even though + (S+V): Dù, cho dù Muốn chuyển từ Although/ though/ even though  → Despite:  61 1/ Thêm " The fact that trước (cả câu) 2/ Chuyển (v) trong câu → Ving (đưa ra đầu câu) 62 show that = indicate That Ex: Although the weather was very bad, we had a picnic → A fact that the weather was very bad, we had a picnic = Being the weather very bad, we had a picnic Ex: Even though I didn't know anybody at the party, I had a nice time → Not knowing anybody at the party, I had a nice time 63 So that + S + Modal + V1 để = ( To V1 = in order to = so as to) + V1 64 SO + (adj/ adv) + THAT = such + ( a/an) + adj + N + that 65 (adj / adv) + enough enough + (N) Đủ … Để 66 Too + adj/adv + To V1 Quá …… 67 Both… and vừa này… vừa (trong cái) 68 Neither… nor 69 Either… or A: I don't like sport B: Neither I = Nor I = I don't either không này…cũng không ( Tôi không) (trong cái) A: I like sport này… Hoặc B: So I = I do, too ( Tôi vậy) ( cái) 70 any/ none/ all việc 71 Whether…….or not liệu có hay khơng 72 SOME (somebody/ someone : đó) (something: đó) Dùng câu khẳng định, lời mời, yêu cầu 73 ANY (anybody/ anyone: ai) (anything: gì) Dùng câu phủ định, nghi vấn, mệnh đề IF 74 NO (nobody/ no one/ nothing: khơng ai, khơng gì) no + danh từ/ khơng dùng thêm động từ phủ định 75 Some of/ most of/ none of… + the, this, that, these, those, my, his, Tu's… CHỈ XÁC ĐỊNH 76 Much, little + danh từ không đếm 77 Many, few + danh từ đếm số nhiều A lot of, lots of, plenty of : dùng được cả 2 loại dùng câu (+) có very/ so/ as/ too Ex: I like him so much 78 Much/ many dùng câu (-), (?) 79 A lot of dùng câu (+) 80 little/ few hầu như khơng có mang nghĩa (-) 81 a little/ a few có 82 The other: (ít) lại mang nghĩa xác định Có The → xác định  (số ít) Ex: There are chairs, one is red, the other is blue (= the other chair) 83 The others: 84 Another: khác (ít) 85 Others: những khác 86 No longer lại lượng định Tất OTHER + (N) không thêm 's' sau OTHER → 's' chuyển sang cho (N)s Ex: There are 20 students, one is fat, the others are thin (= the other s students) khơng nằm số lượng Khơng có The → không xác định Ex: I have eaten my cake, give my another (= another cake) không nằm số lượng Tất OTHER + (N) không thêm 's' sau OTHER → 's' chuyển sang cho (N)s Ex: Some students like spoet, others don't (= the others students) không She no longer teaches at this school = She doesn't teach at this school any longer/ any more → Trong câu có 'not' (-) thì khơng dùng 'No longer' 87 Hardly 88 For now on kể từ 89 now that seeing that Bây thấy 90 otherwise = or else = or unless = if …not không không 91 shortly chẳng khi, sau 92 in addition to this, thêm vào = Because = soon after 93 completely free = absolutely free: hồn tồn miễn phí 94 For further information để biết thêm thơng tin 95 Until further notice có thêm thông báo 96 Do me a favor giúp GRAMMER NOTE CHIA (N): Each/ every Every/ any/ no/ some + ( Body, thing, one) Thời gian, tiền, khoảng cách CHIA (V): Either/ neither/ Not only Là (S) số ít News, economics, The philippines… (tên môn học, loại bệnh, tên quốc gia, (N) khơng đếm → (S) số ít Là (S) số ít Muốn biến câu → Nphr/ S: Thêm 1/ That: trước câu hoàn chỉnh nghĩa 2/ What: trước câu chưa hồn chỉnh nghĩa (v) chia theo (S) xác bên The number of (The : số lượng ít) (v) chia số A number of ( số: nhiều) (v) chia số nhiều All, Some, None, Plenty, Hafl, Most The rest, A lot, Lots + OF Ex: Not only my brother but also my sister is here Ex: The number of students in this class is fat Ex: A number of problems have arisen Ex: Most of the students in this class are fat (v) chia theo (S) Ex: Most of this land is mine trước giới từ Ex: A box of cigarettes contains 20 pipes (1 hộp - số ít) (n,v) love, support, help, order, change, request SHTT + N her car = hers + "AL" (n) proposal ( đề xuất), renewal ( làm mới), approval ( đồng ý), arrival ( đến) Đuôi (n) Tion/ ance/ ence/ ent/ ism/ ship/ ity/ er/ or/ ee Đuôi (v) ize/ ate/ en (lengthen)/ fy Đuôi (a) y/ ous/ ious/ able/ al/ ic/ ful/ less/ tory Đuôi (adv) ly Her cat = this cat is hers Không dùng Received bị động (S) người Trong câu không phủ định lần SO SÁNH Hardly, seldom: mang nghĩa phủ định So sánh bằng: AS many + (N) đếm AS much + (N) không đếm AS So sánh hơn: (bắt buộc có THAN) adj/adv ngắn -ER  + THAN MORE/ LESS-adj/adv dài + THAN AS Note:   Adj dài tận "Y" → "IER" - Thêm "MUCH/ FAR" trước hình thức so sánh → nhấn mạnh - Trong câu có: Between/ of the two dùng So sánh So sánh kép: THE  _(ssh)  THE  _(ssh) So sánh nhất: dùng so sánh từ đối tượng trở lên THE + (adj /dav ngắn)-EST THE + Most/ Least -(adj/adv dài) BỊ ĐỘNG - HTĐ/ QKĐ: was, were am/ is/ are - HTTD/ QKTD: was, were - HTHT/ QKHT: Had am/ is/ are Have, has CAN/ MAY… + V3/ed + BEING + V3/ed + BEEN + V3/ed + BE + V3/ed TỪ CHỈ NHẬN THỨC, TRI GIÁC (look/ feel/ see/ watch/ hear… + O ) +? chủ động có thề:  1/ V1:(thấy) tồn hành động (đã hoàn tất) 2/ Ving:(thấy) phần hành động (đang xảy ra) MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - Dùng BY/ WITH bị động - WITH Dùng cho vật không chuyển động Ex: The room was filled with smoke → 1/ To V → 2/ Ving 1/ They saw her come in She was seen to come in 2/ They saw the lorry running down the hill The lorry was seen running down the hill 1/ WHO: người ( đứng sau (S) / (O)) + (S) /  (v) 2/ WHOM: người ( đứng sau (S)) + (S) 3/ WHICH: vật ( đứng sau (S) / (O)) + (S) /  (v) 4/ THAT: người, vật -Trong mệnh đề xác định (có a, the, this, SHTT - Luôn sau đại từ: everything, something, anything, all, little, much, none, so sánh nhất 5/ WHOSE: sở hữu THẰNG liền trước + (n) 6/ WHEN: thời gian Đứng sau (n) thời gian 7/ WHERE: nơi chốn Đứng sau (n) nơi chốn 8/ WHY: lý Đứng sau "the reason" - Không Dùng sau giới từ - Dùng thay cho WHO/ WHOM/ WHICH - Không dùng THAT sau dấu ","  - Không dùng THAT sau giới từ  - Không Dùng sau giới từ Ex: Lan found a cat whose leg was broken Dùng thay: + at WHICH: giờ  (at 7 pm) + on WHICH: ngày  (on Monday) + in WHICH: năm, tháng, buổi, mùa  + THEN Không Dùng sau giới từ Dùng thay: at/ in/ to WHICH, THERE + 90% là dùng in WHICH (The land where = The land on WHICH) Không Dùng sau giới từ Dùng thay: for WHICH Không Dùng sau giới từ DẤU PHẨY ","  TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Dùng bổ nghĩa cho mệnh đề trước dấu phẩy RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ , Ex: Tom gets bad marks at school Which marks his father sad Thấy dấu phẩy→ mệnh đề trước dấu phẩy (S) số ít → Vs/es 1/ Ở CHỦ ĐỘNG 2/ Ở BỊ ĐỘNG Ving The man who is sitting next to you is my uncle The man siting next to you is my uncle Do you know the boy who broken the windows last night? Do you know the boy breaking the windows last night? V3/ed The books which were writen by To Hoai are interesting The books written by To Hoai are interesting A bridge which was built only two years ago has been declard unsafe A bridge built only two years ago has been declard unsafe ĐIỀU KiỆN IF  ĐẢO NGỮ IF IF1     Vs/es  …………Will/Can            + V1 Có thể xảy Ex: If Mary studies hard, She will pass the exam - Đưa SHOULD đầu câu Ex: Should Mary study hard, she will pass the exam IF2     Were / V2/ed ….Would/Could   + V1 Không thật Ex: If today were Sunday, I would go shopping HT - Đưa WERE đầu câu Ex: Were today Sunday, I would go shopping IF3     Had V3/ed……  Would/ Could  +   Have V3/ed Ex: If Mary had studied hard, She would have passed the exam - Đưa HAD đầu câu Ex: Had Mary studied hard, she would have passed the exam Không thật QK WISH Ở Tương lai:        S + WISH IF ONLY Ở Hiện tại:            S + WISH IF ONLY      Ở Quá khứ:          S + WISH IF ONLY      + S + Would/ Could + V1 Ex: I wish would be an teacher in the futures + Were (mọi ngôi) V2/ed Ex: She wishes she were rich Ex: I wish could swim + Had V3/ed could have V3/ed Ex: She wishes she had had enough money to buy the house Ex: She wishes could have been there
- Xem thêm -

Xem thêm: 340 cum tu hay , 340 cum tu hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn