Từ vựng + mẹo làm bài TỔNG hợp ECO 12345 ETS + 600 từ TOEIC đào mạnh cường (1)

27 100 0
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 WORD MEAN Các TRẠNG TỪ/CỤM TỪ/TỪ hay xuất đáp án: + regularly: thường xuyên + quickly: nhanh chóng + finally: cuối + currently: + recently: gần + consistently: kiên định, quán, kiên quyết, cứng rắn + flexibility: linh hoạt, linh động + already: + (Un)usually: (bất thường) thường xuyên + dramatically/significantly/considerably: đột ngột, đáng kể + occasionally: + relatively: tương đối + absolutely: hồn tồn, tuyệt đối + accordingly: thích hợp + promptly/rapidly: nhanh chóng, xác + completely: hồn thành, hồn toàn + conveniently: thuận tiện + directly: trực tiếp + easily: dễ dàng + effectively/efficiently: hiệu quả, hiệu lực + exclusively: độc quyền, riêng biệt, dành riêng + finally: cuối + highly: cao + immediately: + mutually: lẫn + shortly = soon: sớm/trong thời gian ngắn + temporarily: tạm thời + previously: trước + definitely: dứt khoát, chắn, rõ ràng + Once ==> 70% Đáp án + Primarily/primary: chính, chủ yếu, quan trọng + feature: tính năng, chức năng, đặc biệt, đặc chưng, riêng biệt + Present/Represent/Presence: có mặt, đại diện, + outstanding: bật, xuất sắc/ số dư nợ/tiền chưa trả + advancement: thăng chức, tiên tiến, tiến + remaining: lại Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 + overwhelming: lớn, lớn + characteristic: đặc điểm đặc trưng, đặc tính + sales representative: đại diện bán hàng + acceptable form of payment + exceed target/goal + plats ==> grow + Process….into + expert in the field + After/Before/upon/When + Ving (V3/Ved + by O) ==> Xuất 90% đáp án đáp án Nếu có đáp án trùng ==> DỊCH đáp án trạng từ khác LOẠI Các Danh từ ĐẶC BIỆT cần nhớ: - assembly line: dây chuyền sản xuất - pay increase: tăng lương - financial aid: hỗ trợ tài - potential: tiền - removal: xóa bỏ - renewal: đổi - arrival: đến - proposal: đề xuất - approval: chấp thuận - Critic: trích - building: tòa nhà - planning: kế hoạch - funding: gây quỹ - finding: tìm - holding: sở hữu, cầm giữ, nắm giữ - objective: mục tiêu, khách quan - initiative: sáng kiến, sáng tạo - alternative: thay Be close to Ving = Be about to V Sắp sửa làm As a WHOLE Tồn contribute/sponsor/support/help ==> Đóng góp/hỗ trợ/hỗ trợ/giúp đỡ ==> hào Generous/appreciate/exceptional phóng/cảm kích/đặc biệt Housing development Sự phát triển nhà Move quickly Di chuyển nhanh chóng Những nhiệm vụ/thói quen/kiểm tra thường Routine tasks/inspection ngày conduct ==> Survey tiến hành ==> Cuộc khảo sát Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 most likely = very likely = most probably Record ==> hours/samples/expeneses/oders 10 postpone until + trạng từ thời gian 11 Throughout ==> the year/the month/the day/ the countryside/the world/ the conference/the district/the ceremony 12 Be Aware of/that 13 Be eligible/responsible/qualified/considered for/to V 14 Considering (giới từ) Concerning = regarding (giới từ ) Given: (giới từ) Given THAT + CLAUSE 15 take precaution/advantage of 16 Besides (bên cạnh đó, ngồi ra) + N/Cụm N 17 matters/items = goods = merchandise/belongings ==> Personal 18 hire = recuirt = employ ==> more addition person 19 Plan/Prepared/Take/Fail/choose/option/ready /Obligation/Promise/Mean/Precaution/Wish/willin g/seek Afford to V 20 Help/ (V/sb/sth) to V 21 at no additional/extra charge/cost = at no cost = at a low cost 22 There are/ is = there remain/exsit 23 Interested in 24 Completely/absolutely free of charge = Complimentary = free 25 charge/expenses Shipping/handling/living 26 efforts/growth ==> Considerable/significant/sustainable 27 To ease congestion 28 First…then…finally… 29 invalidate = cancellation 30 sale/price/market/profit/condition/rate ==> rise/fall/decline =decrease/(un)reasonable=affordable/favorable/co mpetivive/discount/target 31 attached ST for 32 used to V be/get used to Ving 33 be subject/dedicate to sth Có thể/có khả Ghi lại ==> giờ/mẫu/chi phí/đơn đặt hàng Trì hỗn tận Xuyên suốt ==> năm/tháng/ngày/miền quê/thế giới/hội nghị/quận/lễ kỉ niệm Am hiểu về/rằng Thích hợp/chịu trách nhiệm/tiêu chuẩn/xem xét cân nhắc cho Cho rằng, xem xét kĩ Liên quan đến, việc Dựa vào/Bởi Biện pháp phòng ngừa/tận dụng bên cạnh, ngồi việc Vấn đề/mặt hàng/hành lý cá nhân Thuê thêm người Kế hoạch/chuẩn bị/thực hiện/thất bại/chọn/lựa chọn/sẵn sàng/bắt buộc/hứa hẹn/nghĩa vụ/phòng ngừa,tránh/muốn/sẵn sàng/khả làm Giúp đỡ (làm gì/ai đó/cái gì) để làm K tính thêm phí/phí thấp Vẫn Quan tâm đến Hồn tồn miễn phí Chi phí/phí ==> chuyển/sử lý/sinh hoạt Nỗ lực/tăng trưởng ==> đáng kể Giảm tắc nghẽn giao thơng Đầu tiên…sau đó…cuối Hủy bỏ Doanh thu/giá/thị trường/lợi nhuận/điều kiện/tỷ lệ ==> tăng/giảm/giá rẻ/không thuận lợi/cạnh tranh/giảm giá/mục tiêu Đính kèm cho Đã Quen với Phải chịu, chịu/tận tâm, cống hiến Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 34 in advance = ago = before = by = by the time = prior to 35.report/information/program/manual/booklet/ph amphlet/guide ==> details/error ==> minor/incidental 36 transaction ==> fail/improper 37.It looks like ==> chủ ngữ giả ==> k ảnh hưởng chia thi/ngôi câu 38 Require/Request/ask/advice (sb) to V 39 Please + V Be Pleased to + V 40 until further notice 41 Among N were 42 protect TÂN NGỮ/ĐTPT against/from 43 Prolong ==> life/equitment 44 Even if…still… 45 Information from/about 46 Expose/Oppose…to 47 Familiarize yourself/sb with 48 discussion on/about/of 49 A(an) summary/copy/list/source/variety/series/array/act/b lend of 50 nature/ place ==> confidential /secure 51 Enter ==> password 52 Sensitive client information 53 structured/regarded/trainable/rated ==> highly 54 In an effort to V 55 To the point 56 As anticipated/expected/requested (V3/Ved) 57 undergo ==> renovation /maintenance work ==> subtantial = significant = considerable 58 + result in + result from 59 customer/client satisfication 60 Issue ==> magazine /journal ==> subscriber/subscription/contract ==> renew 61 located ==> Conveniently/perfectly/ideally 62 get (adv) out of (cụm adj) ==> Giống với available (adv) to: cụm (adj) Trước Báo cáo/thơng tin/chương trình/mở rộng ==> chi tiết/lỗi ==> nhỏ, k đáng kể/không đáng kể Giao dịch ==> khơng thành cơng/khơng thích hợp Có vẻ u cầu/khun (ai đó) làm Vui lòng làm Hài lòng, vui lòng làm Cho đến có thơng báo thêm Trong số sth có… Bảo vệ Kéo dài ==> tuổi thọ/thiết bị Ngay khi… Thông tin từ/về Lộ ra, phơi bày ra/phản đối Quen với Thảo luận Tóm tắt/sao chép/danh sách/nguồn/đa dạng/loạt/dàn hàng, danh sách/ hành động/pha trộn Tính chất/nơi ==> bí mật/an tồn Nhập ==> mật Thông tin nhạy cảm khách hàng Cấu trúc/đánh giá/có thể đào tạo/bình chọn ==> cao Trong cố gắng nỗ lực để làm Đi thẳng vào vấn đề Dự đoán/ dự kiến/ yêu cầu Trải qua ==> Đổi mới, sửa chữa/bảo trì cơng việc ==> đáng kể Do bởi, nguyên nhân Kết từ Sự hài lòng khác hàng Phát hành, số ==> tạp chí ==> Người đặt mua dài hạn/ đặt mua dài hạn/hợp đồng ==> gia hạn, đổi Vị trí/nằm ==> Thuận tiện/ hoàn hảo/ lý tưởng Hết, ==> có sẵn Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 63 Giới từ (adv) Ving 64 A later time/ at all times/later this time 65 like sb to V 66 be highly recommend practice 67 Relationship/consent ==> matual 68 Consideration for 69 Knowledge/directory ==> comprehensive 70 A List of + N(Số nhiều) 71 Effective technique skilled technician 72 Make money 73 improve on/upon sth 74 + under tight deadline pressure + under consideration + under any circumstance + under supervision + under the insurance policy = under guarantee + upon request 75 schedule ==> appointment 76 hesitant ==> share/please 77 To be honor (sb) for sth 78 participate in = take part in = engage in = involved in = be present at = join in = enter = attend 79 (in retail sale) (on sale growth) 80 Forward sth to sth/sb 81 Intend (for/to) 82 Particularly in =especially 83 Equal to 84 to take (st) into account = take account of sth = consider 85 customer/product ==> warranty/limit ==> date/refund receipt 86 Reserve the right to V 87 Enclose đứng đầu câu lun hình thức bị động: Enclosed = Attached 88 Expected/supposed to V 89 come to a halt = Stop 90 come to someone's attention 91 Reserve sth for s.th/s.b 92 Especially considering/preferred Một thời gian sau/ lúc/sau Thích/muốn làm Thói quen đánh giá cao Mối quan hệ ==> lẫn Cân nhắc, xem xét cho Kiến thức/danh bạ ==> toàn diện Danh sách Kĩ thật hiệu Kĩ sư có kinh nghiệm Kiếm tiền Cải thiện +Dưới áp lực hạn chót +đang xem xét, cân nhắc +Dưới hồn cảnh +Dưới kiểm sốt +Dưới sách bảo hiểm, đảm bảo +Theo yêu cầu Lịch trình ==> hẹn gặp Ngại ngùng, dự ==> chia sẻ Vinh danh (ai đó) cho Tham gia Danh thu,doanh số bán lẻ/sự tăng trưởng danh số/doanh thu Chuyển tiếp đến gì/cho Có ý muốn cho Đặc biệt Tương đương với Xem xét cân nhắc việc khách hàng, sản phẩm ==> bảo hành/giới hạn ==> ngày/hồn trả tiền hóa đơn Có quyền làm Đính kèm, Gắn kèm Mong đợi, mong chờ làm Dừng lại Sự ý Đặt trước cho Cân nhắc đặc biệt/ thích Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 93 Dedicate sth to 94 Declining sales 95 And would/and then 96 Range from 97 Retirement party 98 Side of 99 Woker native Productive woker 100 Suggest/recommend/difficult/commit to/look forward to/enjoy/advoid/admit/practice/in addtion to/consider + Ving - It's no use / It's no good + Ving - There's no point ( in) + Ving - It's ( not) worth + Ving - Have difficult/trouble ( in) + Ving - It's a waste of time/ money + Ving - Spend/ waste time/money + Ving - Be/ get used to + Ving - Be/ get accustomed to + Ving - Do/ Would you mind + Ving? - be busy + Ving - What about + Ving ? How about + Ving? - Go + V-ing…? Go shopping, go swimming 101 suit/fit/meet/customize/accommodate need 102 effects of 103 Waive (sb/sth) right to V/sth for 104 Controversy new book professional agricultural advisors 105 more room for 106 notify of/about 107 To reach at/by sth To arrive at somewhere 108 employment/job ==> openings = job vacancies 109 customer ==> percent ==> discount 110 On sale For sale 111 Indicate/(be) noted/(be)advised/apparent/fact/ reminder/confirm (that) 112 As anticipated/expected/requested (V3/Ved) 113 explains, describe, know, predict, comfirm, review… WHAT remains, pleased….==> CHỌN NGAY “WHAT” Cống hiến Sự giảm doanh thu Và sẽ, sau Phạm vi từ Bữa tiệc nghỉ hưu Khía cạnh, bên cạnh Người địa/bản xứ Năng suất nhân viên Gợi ý/ khun/ khó khăn/mong chờ mong đợi/thích thú/tránh/thừa nhận/thực hành/bên cạnh đó, ngồi Phù hợp/phù hợp/đáp ừng/tùy chỉnh/đáp ứng ==> nhu cầu ảnh hưởng Từ bỏ quyền/quyền lợi Cuốn sách gây tranh cãi Chun gia nơng nghiệp chun nghiệp Vẫn khả Thơng báo của/về Đến/với tới nơi Việc làm/ cơng việc ==> hội = vị trí trống Khách hàng ==> phần trăm ==> giảm giá Giảm giá Để bán Chỉ ra/chú ý/khuyên/rõ ràng/thực tế/nhắc nhở/xác nhận (rằng) Dự đốn/ dự kiến/ u cầu Giải thích/mơ tả, biết, dự đốn, xác nhận, xem lại….WHAT …còn lại, vui lòng Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 114 Enable (sb/sth) to V 115 a relatively/comparatively small number of + N(số nhiều) ==> Số nhiều 116 Estimate/permission written 117 appreciative of sth 118 Superior to sth 119 Be fairly common for 120 in conjunction/compliance/contend/keeping with 121 Spend sth (on) Ving sth 122 Provide/offer sb with sth/sb sth/sth to sb Provide with 123 In order for/Both of + sb (Tân ngữ) 124 Suggest Ving/that+S+V(nguyên thể) Require/Request/ask/advice/wish (sb) to V 125 Turn sb attention toward/to sth/Ving sth 126 optimisti cabout 127 Talk/respond/reply to 128 Concern about/over/with 129 Inquire about/into sth 130 Apply sth to 131 Put on 132 Aircarft manufacture 133 Priority to/for 134 Dress code compliant 135 Adapt to 136 Comment on 137 Government regulations 138 Employment agency 139 Enrollment fee 140 Except for/to (k có FOR/TO trước all/everyone/anything/everything/everyday….) 141 Discount = 15% off 142 Years/day/sales ==> proceeding/consecutive/following 143 In keeping with = obey = abide by = adhere to = comply with 144 Invite sb to V Có khả cho đó/cái làm Một số lượng tương đối nhỏ Bản ước tính,báo giá/sự cho phép ==> viết tay Đánh giá cao Ưu việt Khá phổ biến Kết hợp/ tuân thủ/tranh chấp/ hòa hợp, kết hợp Chi tiêu cho việc Cung cấp/ đề nghị Cung cấp với Để cho Gợi ý Yêu cầu/ khuyên/ muốn Chuyển ý sang Lạc quan Phản hồi, trả lời Lo ngại/ trên/ với Yêu cầu, câu hỏi Áp dụng đến Đưa vào Sản xuất động Ưu tiên Nguyên tắc ăn mặc Thích nghi với Bình luận Quy định phủ Đại lý Việc làm Phí đăng kí Ngoại trừ Giảm giá Năm/ ngày/doanh thu ==> trước đây/liên tục/sau Tuân thủ Mời làm Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 145 To V, Please V, Let’s V , V (nguyên thể) 146 Receptive to Sth 147 Priority (to/for) 148 In stock 149 To either of these 150 Count to/up to 151 Devise sth 152 The vicinity of the city 153 An affordable rate 154 Rank among 155 Encourage sb to V 156 Be open to 157 Business use 158 All or part of/as part of 159 (Only)(For)those(Who) 160 Number ==> capacity/approximately/exceed/Over/up to/nearly/at least 161 paperwork/information ==> related to 162 attend = take part in = enroll in = participate in = enter 163 Would prefer to V Had better = should + V 164 Account for = explain 165 (un)certain that/about… 166 expenses => reimbursement 167 Forms of correspondence 168 Preference for/on 169 Debate/dispute ==> settle 170 Office supplies 171 Be (Dis)satisfied with 171 Deem sth (that) 172 Involve in Involvement in 173 For instance = for example 174 Last until 175 Reach an agreement 176 Take action/time Để/làm ơn/cho phép… Dễ tiếp thu, nhận thức Ưu tiên Có sẵn Tính tốn/đếm đến/lên đến Sửa lại Vùng lân cận Tỷ lệ giá Hạng loại Khuyến khích/động viên làm Mở rộng, sẵn sàng Sử dụng kinh doanh Như phần Số ==> sức chứa/xấp xỉ, khoảng/ vượt quá/ trên, quá/lên đến/gần như, hầu như/ít Sổ sách, giấy tờ/ thơng tin ==> liên quan đến Tham gia Thích làm Nên làm Giải thích Nhất định mà Chi phí ==> hồn trả Hình thức thư tín/mẫu thư tín Sở thích ưu chuộng Tranh luận/ tranh chấp ==> dàn xếp Đồ dùng văn phòng Hài lòng,khơng hài lòng với Dường Bao gồm, bao hàm Tình trạn rắc rối, gặp phải Ví dụ Kéo dài tận Đạt thỏa thuận, hợp đồng Hoạt động Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 177 Be reluctant to V 178 Available in/for/to/from 179 Diagnose ==> illnesses 180 While on duty/in transit/at school/in a foreign country 181 Comply/Deal/Equipped/Crowded with 182 When it come to + Ving 183 Company/institute/research facilities ==> leading 184 Lack of 185 Guide ==> tour/tips 186 Training/computer session Extensive session 187 property ==> Exclusive (for) 188 Unless specific otherwise 189 Continue to V/Ving 190 Beginning + Thời gian 191 address/express ==> Concern 192 Chance/Some/Most/One of/several of + Mạo từ + N 193 Of …ability 194 Motivation ==> boost 195 Enough + N + to V Adj + enough to V 196 features/instructions ==> Specific ==>feature => xuất 96.69 % đáp án 197 Access to/across 198 The same N + as The same N The same as The same 199 Within walking distance 200 ,And/,And then 201 Compare to 202 Conference call 202 Work/employee productivity 203 Yet to V Miễn cưỡng làm Có sẵn, sẵn sàng Chuẩn đốn ==> Bệnh Trong làm nhiệm vụ/quá trình di chuyển/ở trường/ở nước ngồi Tn theo/giải quyết, cư xử/trang bị/q đơng Khi nhắc đến, kể đến việc Cơng ty/hiệp hội/cơ sở vật chất nghiên cứu ==> hàng đầu Thiếu Hướng dẫn ==> du lịch/mẹo Phiên tập huấn, huấn luyện/máy tính Tập huấn, huấn luyện mở rộng Tài sản ==> Độc quyền cho Trừ có quy định/quyết định khác Tiếp tục Bắt đầu + thời gian Bày tỏ ==> lo lắng, băng khoăn Cơ hội/ Một vài/Hầu hết/ Một số Khả Động lực ==> thúc đẩy Đủ để làm Hướng dẫn/tính ==> cụ thể Truy cập, vào, lỗi vào So sánh giống Trong vòng khoảng cách Và/và sau So sánh Cuộc gọi hội nghị Năng suất công việc/nhân viên Chưa làm Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 204 Inspection/test/procedures/regulation ==> stringent/strict/rigorous/safety ==> Standard (for) 205 Until further notice 206 In honor/celebration of 207 Accustomed/access to 208 Go on a business trip 209 Take on 210 Accompanied (sth) by/with 211 Place on 212 Implement sth for sb toV 213 Came as no surpise 214 High Board Kiểm tra/thử nghiệm /thủ tục/ quy định ==> nghiêm ngặt/nghiêm ngặt/nghiêm ngặt/an toàn ==> tiêu chuẩn cho Đến có thơng báo Nhân danh/nhân kỉ niệm Quen với, thói quen Chuyến cơng tác Gánh vác, đảm nhận Đi kèm Giới từ "on" dùng để ảnh hưởng lên Thực hiện, thi hành, tiến hành Khơng ngạc nhiên + Tức hiểu biết sâu lĩnh vực + Là để nói người hiểu biết rông nhiều lĩnh vực 215 Walk past Walk over Walk down qua xuống 216 Cleaning service Dịch vụ lau dọn 217 Facility houses/company 218 Accounting firm 219 Ability to 210 Lead to/by = result in 211 decide/know ==> whether (or) or (NOT either…or) 212 Briefly on 213 Be crowded with 214 Be close to somewhere = near somewhere 215 Escort sb to sth 216 Eager to sth 217 Be on time for st 218 Outsource sth 219 Integrate something into something 220 Priority to/for Cở sở vật chất Nhà máy/cơng ty Cơng ty kế tốn Có khả Dẫn đến Quyết định/biết ==> liệu Ngắn gọn xúc tích Đơng đúc Gần nơi Hộ tống Háo hức Đã đến lúc làm Hợp thành, hợp Tích hợp vào Ưu tiên Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 65 allocate (v) 66 compatible with (adj) 67 delete (v) 68 display (n, v) 69 duplicate (v) 70 failure (n) 71 figure out (v) 72 ignore (v) 73 search (n, v) 74 Shut down (v) 75 warning (n) 76 technology (n) 77 affordable (adj) 78 as need = necessary (adv) 79 be in charge of (v) 80 capacity (n) 82 durable (adj) 83 initiative (adj) 83.provider (n) 84 physiscally (adv) 85 recur (v) 86 reduction (n) 87 stock (n, v) 88 Office procedures (n) 89 appreciation (n) 90 Be made of (v) 91 Bring in (v) 92 casually (adv) 93 code (n) 94 expose…to (v) 95 glimpse (n, v) 96 out of (adv) 97 outdated (adj) 98 practice (n) (n) Phân bố, phân bổ, phân phát, định, định rõ Tương thích với, tương hợp Xóa Trưng bày (n) Hiển thị, trưng bày, trình bày (v) Sao chép, nhân đơi, hỏng hóc, thất bại, khơng thành cơng Tìm hiểu, tìm ra, đốn bỏ qua, phớt lờ Sự Tìm kiếm (n) Tìm kiếm, điều tra, thăm dò, tỉm hiểu (v) Đóng lại, ngừng lại, tắt máy cảnh báo Công nghệ đủ khả năng, giá hợp lí cần thiết chịu trách nhiệm Cơng suất, sức chứa, dung tích, khả năng, lực Lâu bền Sáng kiến, khởi xướng Nhà cung cấp thuộc thân thể, tự nhiên, cách vật lý Tái diễn, tái hiện, tái phát, lặp lặp lại giảm, thu nhỏ cố phiếu, cổ phẩn, kho/hàng dự trữ (n) tích trữ, lưu trữ (v) Thủ tục văn phòng đánh gia cao làm Thuê, mướn, tuyển dụng Tình cờ, ngẫu nhiên, thân mật Mã, luật, điều lệ, quy định để lộ ra, phơi bày ra, trưng bày Thoáng qua, lướt qua hết, lỗi thời thực hành, thực tiễn, thói quen Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 99 reinforce (v) 100 verbally (adv) 101 Electronics (n) 102 disk (n) 103 network (n) 104 facilitate (v) 105 popularity (n) 106 process (n, v) 107 replace (v) 108 revolution (n) 109 sharp (adj) 110 skill (n) 111 software (n) 112 Store 113 form of Conrrespondence (n) 114 negotiate (v) 115 Complication (n) 116 assemble (n) 117 courier (n) 118 express (adj, v) 119 layout (n) 120 mention (v) 121 petition (n, v ) 122 proof (n, v) 123 be eligible for (adj) 124 revise (v) 125 job advertising and recruiting (n) 126 abundant (adj) 127 accomplishment (n) 128 candidate (n) 129 come up with (v) 130 commensurate WITH Tăng cường, củng cố, cải thiện lời nói, miệng Điện tử Đĩa mạng lưới Làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện, tiện lợi phổ biến, tiếng Quá trình, tiến trình, quy trình, phương pháp, cách thức (n) Xử lý (v) Thay cách mạng sắc, nét, thông minh, đột ngột Kĩ năng, khéo léo, tinh vi phầm mềm Cửa hàng, kho hàng (n) Lưu trữ, cất trữ (v) Mẫu Thư tín Đàm phán, thương lượng Sự phức tạp, rắc rối lắp ráp, sưu tập, thu nhập Người đưa thư, ng chuyển phát (adj) Nhanh, chuyển phát nhanh (v) bày tỏ bố trí, xếp, bố cục nhắc đến, đề cập đến, nói đến thỉnh cầu, đề nghị, cầu xin (n) cầu xin, kiến nghị (v) Chứng minh, chứng, chứng cớ (n) Kiếm tra (v) đủ cách cho, thích hợp cho sửa đổi, xem lại, đọc lại, duyệt lại quảng cáo công việc tuyển dụng nhiều, thừa thãi, phong phú Thành quả, thành tích, thành tựu, hồn thành ứng viên, thí sinh dự thi Ý tưởng, phát minh xứng với, tương thích, tương xứng Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 131 match (n, v) 132 profile (n) 133 qualification 134 recruit (n, v) 135 submit (v) 136 time-consuming (adj) 137 interview (v) 138 ability (n) 139 apply for (v) 140 background (n) 141 be ready for (v) 142 confident (adj) 143 constantly (adv) 144 expert (n) 145 follow up (n) 146 weakly (adv) 147 hesitant (adj) 148 present (adj, n, v) 149 hiring and training (n) 150 conduct (v) 151 generate (v) 152 keep up with (v) 153 hire (n, v) 154 mentor (n) 155 reject (n, v) 156 set up (v) 157 update (v) 158 success (n) 159 traning (n) 160 salaries and benefits 161 basic (n) thi đấu, đối thủ, phù hợp với, xứng với (n) hợp, xứng với (v) hồ sơ cá nhân cấp, trình độ chun mơn, lực, khả Nhân với mới, thành viên (n) tuyển dụng, thuê (v) nộp, đệ trình tốn thời gian vấn khả năng, lực nộp đơn cho Kinh nghiệm, tảng sẵn sàng cho tự tin Liên tục, liên miên, biến đổi không ngừng Chuyên gia Theo sau Yếu ớt, yếu ngần ngại, dự, ngập ngừng Có mặt, diện, tại, (adj) Hiện tại, q (n) Trình bày, đưa ra, bày tỏ (v) Thuê đào tạo tiến hành tạo ra, phát bắt kịp, theo kịp Sự thuê mướn, tiền trả công (n) Thuê, mướn (v) người cố vấn Đồ bỏ đi, đồ thừa (n) Từ chối, loại bỏ (v) Cài đặt, thiết lập cập nhật Thành công Đào tạo Lương chế độ đãi ngộ Nền tảng, bản, sở Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 162 be aware of (v) 163 Benefit (n, v) 164 compensate (v) 165 be eligible for (adj) 166 flexibly (adv) 167 raise (n, v) 168 retire (v) 169 wage (n) 170 award (n) 171 achievement (v) 172 contribute (v) 173 be dedicated to (v) / dedication (n) 174 loyal (adj) 175 merit (n, v) 176 obviously (adv) 177 productive (adj) 178 promote (v) 179 recognition (n) 180 value (n, v) 180 bargain (v) 181 bear (n, v) 182 behavior (n) 183 checkout (n) 184 comfort (n) 185 expand (v) 186 explore (v) 187 mandatory (adj) 188 merchandise (n) = items =goods 189 strictly (adv) 190 trend (n) 191 diversify (v) 192 enterprise (n) = company 193 essentially (adv) Am hiểu về, có ý thức, nhận biết Tiền lương, lợi ích, trợ cấp (n) Làm lợi ích cho (v) bồi thường, đề bù đủ tiêu chuẩn, đủ cách cho Linh hoạt, linh động Sự nâng lên, tăng lên, nâng lương (n) Nâng lên, đưa lên (v) nghỉ hưu tiền công, tiền lương – theo Giải thưởng Thành tựu, thành tích Đóng góp, góp phần cống hiến, tận tâm Trung thành Giá trị, công lao (n) xứng đáng, đáng (v) Rõ ràng, hiển nhiên Năng xuất, sản xuất Thăng chức, đề bạt, xúc tiến, quảng cáo công nhận, nhận Giá trị (n) Đánh giá, định giá, coi trọng (v) mặc (v) Con gấu (n) phải chịu, chịu, chịu đựng (v) Hành vi, cư xử, thái độ Thanh toán thoải mái mở rộng Khám phá, khảo sát, thăm dò bắt buộc Hàng hóa Nghiêm ngặt, nghiêm khắc Xu hướng, xu Làm cho đa dạng, nhiều vẻ Kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức, công ty chất, Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 194 function (n) 195 maintain (v) 196 obtain (v) 197 prerequisite (n) 198 quality (n) 199 smooth (adj) 200 source (n) 201 stationery (n) 202 ship (n, v) 203 accurately (adv) 204 carrier (n) 205 catalog (n) 206 fulfill (v) = conduct = implement 207 Integral (adj) 208 inventory (n, v) 209 sufficiently (v) 210 supply (n, v) 211 remember (v) 212 invoice (n) 213 Charge (n, v) 214 Compile (v) 215 Customer (n) 216 Discount (n, v) 217 Efficient (adj) 218 estimate (n, v) 219 Impose….on (v) 220 Mistake (n, v) 221 Order (n, v) 222 Promptly (adv) 223 Rectify (v) 224 terms (n) Tính năng, chức bảo đảm, trì, bảo trì, bảo vệ đạt được, lấy điều kiện tiên chất lượng, phẩm chất, khả năng, lực Êm ấm, suôn sẻ, trơi chảy nguồn, nguồn gốc đồ dùng văn phòng Tàu (n) Vận chuyển (v) cách xác người đưa hàng, người đưa thư Sách danh mục hình ảnh Hồn thành, thi hành Cần thiết, khơng thể thiếu kiểm kê hàng hóa, hàng tồn kho (n) kiểm kê (v) cách đầy đủ cung cấp, dự trữ (n) cung cấp (v) Nhớ Hóa đơn Tiền phải trả, thù lao, thù cơng (n) Tính phí, chi phí (v) soạn thảo Khách hàng giảm giá hiệu quả, có suất báo giá, ước tính (n) ước tính, ước lượng (v) Áp đặt, ép buộc lỗi (n) sai lầm, hiểu lầm (v) Đơn đặt hàng (n) Đặt hàng (v) cách nhanh chóng, xác sửa lại, sửa đổi điều khoản, điều kiện, kì hạn Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 225 adjustment (n) 226 automatically (adv) 227 crucial (adj) 228 discrepancy (n) 229 Disturb (v) 230 liability (n) 231 reflection (n) 232 tedious (adj) 233 verify (v) 234 scan (v) 235 subtract (v) 236 accept (v) 237 balance (n, v) 238 borrow (v) 239 cautiously (adv) 240 deduct (v) 241 dividend (n) 242 payment (n) 243 mortgage (n, v) 244 restricted (adj) 245 signature (n) 246 check in (v) 247 transaction (n) 248 Take out (v) 249 accounting (n) 250 accumulate (v) 251 asset (n) 252 audit (n, v) 253 budget (n, v) 254 client (n) 255 debt (n) 256 outstanding (adj) 257 profitably (adv) 258 Turnover (n) 259 investments (n) Điều chỉnh cách tự động định, cốt yếu, chủ yếu Phân biệt, khác biệt Quấy rối, quấy rầy, làm phiền Trách nhiệm pháp lí phản ánh, phản chiếu Chán nản, buồn chán, nhạt nhẽo thẩm tra, kiếm tra, xác minh Quét, lướt Trừ, khấu trừ, loại chấp nhận Thăng bằng, cân bằng, số dư tài khoản (n) Quyết toán (v) Vay, mượn cách thận trọng khấu trừ Phân chia Thanh toán Vay mượn, cầm cố, chấp Bị giới hạn, hạn chế chữ kí Đăng kí Giao dịch Rút tiền Tính tốn, tốn Tích lũy, gom góp Tài sản Kiểm tra hàng hóa, sổ sách (n) kiểm tốn (v) Ngân sách, ngân quỹ Khách hàng khoản nợ bật, xuất sắc, khoản nợ tồn tại, chưa giải xong Có lời, có lợi nhuận Doanh thu, doanh số đầu Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 260 aggressively (adv) 261 long-term (adj) 262 attitude (n) 263 commit to (v) 264 conservative (adj) 265 fund (n, v) 266 invest (v) 267 portfolio (n) 268 resource (n) 269 return (v) 270 wisely (adv) 271 taxes (n) 272 Calculation (n) 273 deadline (n) 274 File (n, v) 275 withhold (v) 276 fill out (v) 277 Give up (v) 278 owe (v) 279 penalty (n) 280 preparation (n) 281 refund (n, v) 282 spouse (n) 283 financial statements 284 desire (n, v) 285 detail (n, v) 286 forecast (n, v) 287 level (n) 288 Overall (adj) 289 perspective (n) 290 project (n, v) 291 realistic (adj) 292 target (n, v) 293 translation (n) 294 responsibility (n) Hung hăng, hống hách Dài hạn Thái độ Cam kết Thận trọng, bảo thủ quỹ dự trữ, tiền vốn (n) gây quỹ, tài trợ (v) đầu Sách danh mục đầu Tài sanr, tài nguyên, nguồn lực trở lại, quay trở cách thông minh thuế Sự tính tốn hạn chót Tài liệu (n) Sắp xếp, đặt (v) Giấu, giấu giếm, kìm lại, giữ lại Hoàn thành, điền vào Từ bỏ, bỏ nợ phạt chuẩn bị Sự trả lại, hoàn tiền (n) Trả lại (v) vợ chồng Báo cáo tài Đáng mong ước, mơ ước, ước muốn Chi tiết dự đoán, dự báo mức độ, thứ hạng Tổng thể, tổng cộng, tất cả, nói chung Viễn cảnh, triển vọng, luật phối cảnh xa gần dự án thực tế, thực mục tiêu dịch Trách nhiệm Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 295 typically (adv) 296 property and department 297 adjacent (n) 298 collaboration (n) 299 concentrate (v) 300 disruption (n) 301 Hamper (v) 302 lobby (n) 303 opt (v) 304 Board meeting and committees 305 adhere to (v) 306 agenda (b) 307 conclude (v) 308 goal (n) 309 lengthy (adj) 310 matter (n) 311 periodically (adv) 312 priority to (v) 313 progress (n, v) 314 waste (adj) 315 quality control 316 brand (n) 317 conform (v) 318 defect (n) 319 enhance (v) 320 garment (n) 321 inspect (v) 322 perceptive (adj) 323 take back (v) 324 throw out (v) 325 uniformly (adv) 326 product development 327 anxious (adj) 328 assume (v) điển hình, tiêu biểu, đặc trưng Bất động sản (tài sản) Căn hộ, văn phòng Ngay cạnh, liền kề, kế bên hợp tác, cộng tác tập trung gián đoạn Làm vướng, gây trở ngại, cản trở Hành lang, sảnh chờ lựa chọn, chọn, định Họp hội đồng chủ tịch quản trị ủy ban Tuân theo, tuân thủ Chương trình nghị sự, thời kết luận mục tiêu Lâu dài, dài dòng Vấn đề định kì, thường kì Ưu tiên tiến trình, tiến triển, trình Lãng phí kiểm sốt chất lượng Nhãn Làm cho thích hợp, làm cho phù hợp Sai sót, nhược điểm, khuyết điểm Củng cố, tăng cường Áo quần kiểm tra nhận thức được, cảm giác lấy lại, mang Ném đi, vứt Giống nhau, đồng Phát triển sản phẩm Lo lắng, băn khoăn Cho rằng, giả sử rằng, thừa nhận 329 Decade (n) 330 examine (v) 331 experiment (n, v) 10 năm kiểm tra, xem xét Thí nghiệm (n) Làm thí nguyện, trải nghiệm (v) Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 332 logical (adj) 333 research (n, v) 334 responsibility (n) 335 solve (v) 336 renting and leasing 337 apprehensive (adj) 338 circumstance (n) 339 condition (n) 340 due to = because of = thanks to = on account of 341 fluctuate (v) 342 indicate (v) /indicator (that) (n) 343 Get (adv) out of (v) 344 plan (n, v) 345 lease (n, v) Lơ gic, hợp lí Nghiên cứu Trách nhiệm giải Thuê hợp đồng cho thuê E sợ, sợ hãi trường hợp, tình huống, hồn cảnh điều kiện Vì, biến động, biến đổi rằng/người hết, kế hoạch hợp đồng thuê nhà (n) cho thuê (v) 346 occupy (v) chiếm, giữ, đóng 347 option (n) lựa chọn 348.Be subject (adj) to phải chịu, chịu 349 selecting a restaurant lựa chọn nhà hàng 350 appeal (n) Thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, lời kêu gọi, thỉnh cầu 351Compromise (n, v) Thỏa hiệp, dàn xếp 352 familiar (adj) (ĐTPT/TÂN NGỮ) with Quen với 353 guide (n, v) người hướng dẫn, sách hướng dẫn (n) dẫn đường, đường (v) 354 majority (n) phần lớn, đa số 355 mix (n, v) Hỗn hợp, hòa hợp (n) Trộn lẫn, pha lẫn (v) 356 rely on = base on = rely on = depend dựa vào on 357 suggestion (n) gợi ý 358 secure (adj, v) bảo mật, bảo vệ, an tooàn 359 Subjective (adj) Chủ quan 360 basic (adj) tảng, bản, sở 361 excite (v) Kích động, hào hứng 362 complete (v) Hoàn thành 363 Flavor (n) Mùi vị, hương vị 364 ingredient (n) Thành phần, cấu tạo ,cấu thành Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 365 Judge (v) 366 patron (n) 367 predict (v) 368 randomly (adv) 369 remind (v) 370 ordering lunch 371 Commonly (adv) 372 delivery (n) 373 elegance (n) 374 impress (v) 375 individual (adj) 376 list (n) 377.multiple (adj) 378 narrow (adj, v) 379 pick (sb) up 380 settle (v) 381 fall (v) 382 Cooking as a career 383 Apprentice (n) 384 Culinary (adj) 385 accustom to (v) 386 demand (n, v) 387 draw (v) 388 incorporate (adj, v) 389 method (n) 390 outlet (n) 391 profession (n) 392 theme (n) 393 assist (v) 394 coordinate (v) 395 Dimension (n) 396.exact (adj) 397 general (adj) 398 ideally (adj) 399 proximity 400 regulate (v) 401 stage (n, v) Thẩm phán, xét xử, đánh giá Khách hàng quen dự đooán, dự báo cách ngẫu nhiên, tình cờ nhắc nhở đặt bữa trưa Thường thường, thông thường Giao hàng, việc giao hàng lịch sự, tao nhã ấn tượng, bày tỏ Cá nhân Danh sách nhiều, đa dạng, phong phú hẹp, eo hẹp lấy đó/đón Giàn xếp, hòa giải, định cư, ổn định ngã Nghề nấu ăn Người học việc, người vào nghề Nấu nướng, bếp núc Quen với Nhu cầu Kéo, lôi kéo, vẽ kết hợp, hợp thành, sáp nhập Phương pháp, cách thức chỗ lối ra, thị trường tiêu thụ Nghề nghiệp chủ đề Hỗ trợ Điều phối, xếp Kích thước, chiều, cỡ, khổ Chính xác Chung chung, phổ biến, nói chung cách lý tưởng Gần gũi Thường xuyên sân khấu, giai đoạn (n) trình diễn,sắp xếp, tổ chức (v) Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 402 Proximity (n) 403 plan (n, v) 404 Site (n) 405 events (n) 406 agent (n) 407 announcement (n) 408 beverage (n) 409 blanket (n) 410 board (v) 411 claim (v) 412 delay (n, v) 413 depart (v) 414 intinerary (n) 415 prohibit (v) 416 valid (adj) 417 deal with (v) 418 destination (n) 419 distinguish (v) 420 economize (v) 421 equivalent (adj) 422 Excursion (n) 423 expense (n) 424 extend (v) 425 situation (n) 426 prospective (adj) 427 Substantially (adv) 428 system (n) 429 trains (n, v) 430 comprehensive (adj) 431 deluxe (adj) 432 directory (n) 433 duration (n) 434 be entitle to V (v) 435 fare (n) 436 offset (v) 437 operate (v) 438 punctually (adv) Sự gần, gần gũi Kế hoạch Nơi, chỗ, vị trí, địa điểm Sự kiện đại lý Thơng báo đồ uống Chăn, mềm Lên tàu Đòi hỏi, yêu cầu, thỉnh cầu Trì hỗn khởi hành lịch trình, hành trình Ngăn cản, ngăn cấm Giá trị giải quyết, cư xử, thỏa thuận điểm đến Phân biệt, khác biệt tiết kiệm Tương đương Chuyến tham quan, chơi Phí tổn, chi tiêu, chi phí mở rộng, kéo dài Tình Tương lai, sau, triển vọng cách đáng kể hệ thống Tàu (n) Đào tạo (v) Toàn diện, bao hàm Xa xỉ Danh bạ Lâu bền Cho quyền làm tiền xe, tiền vé bổi thường, đền bù vận hành, hoạt động cách xác Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 439 relatively (adv) 440 remainder (n) 441 remote (adj) 442 advanced (adj) 443 chain (n) 444 check in (v) 445 confirm (v) 446 expect (v) 447 housekeeper (n) 448 notify (sb) of/about (v) 449 quote (n, v) 450 rate (n) 451 reservation (n) 452 service (n) 453 rental (n) 454 confusion (n) 455 contact (v) 456 disappoint (v) 457 Intend to/for (v) 458 license (n) 459 optional (adj) 460 nervous (adj) 461 tempt (v) 462 attainment (n) 463 combine (v) 464 continue (v) 465 description (n) 466 entertainment (n) 467 influence (n, v) 468 range from (n) 469 release (v) 470 separately (adv) 471 representations/representatives (n) 472 action (v) 473 approach (n, v) 474 audience (n) 475 creative (adj) Tương đối phần lại Xa xơi, hẻo lánh Tiên tiến, tiến bộ, cấp cao chuỗi Đăng kí Xác nhận Mong đợi quản gia, người coi nhà, nhà Thơng báo báo giá, trích dẫn (n) trích dẫn (v) Tỉ lệ, giá, loại, hạng đặt chỗ, đặt trc dịch vụ Cho thuê, tiền thuê nhầm lẫn Liên lạc thất vọng Ý định, mục đích giấy phép, cấp phép Không bắt buộc Lo lắng, bồn chồn Xúi, xúi giục đạt được, giành được, có kết hợp tiếp tục Mơ tả Vui chơi, giải trí, tiếp đãi ảnh hưởng, tác động phạm vi Công bố, phát hành Tách riêng, tách biệt, phân biệt đại diện, thay mặt Hành động tiếp cận khán giả Sáng tạo Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 476 dialogue (n) 477 Element (n) 478 experience (n, b) 479 occur (v) 480 perform (v) 481 review (v) 482 theater (n) 483 available in/for (adj) 484 category (n) 485 divide (v) 486 favor (v) 487 prefer…to (v) 488 reason (n) 489 relaxation (n) 490 taste (n, v) 491 Urge (v) 492 museum (n) 493 acquire (v) 494 admire (v) 495 collection (n) 496 criticism (n) 497 fashion (n) 498 leisure (b) 499 respond to = talk to = reply to 500 schedule (n, v) 501 significant (adj) 502 specialize in (v) 503 Media (n) 504 Assignment (n) 505 Choose (v) 506 Constantly (adv) 507 Consititute (v) 508 Decision (n) 509 Impact (n) 510 Investigate (v) 511 Link (n) 512 Subcribe (v) hội thoại Yếu tố, nguyên tố Kinh nghiệm, trải (n) Trải qua (v) Tái hiện, tái diễn thực hiện, thi hành, tiến hành Xem lại, duyệt lại, phê bình rạp hát, nhà hát sẵn sàng, sẵn có loại, hàng Phân chia Chiếu cố, thiên vị Thích Lí Thư giãn, giải trí nếm, hương vị, mùi vị Thúc giục, thúc đẩy bảo tàng Đạt đươck, thu được, giành được, kiếm Khâm phục, ngưỡng mộ Bộ sưu tập trích, phê bình thời trang, sang trọng thời gian rảnh rỗ phản hồi, trả lời lịch trình, kế hoạch Đáng kể Chuyên Truyền thông Nhiệm vụ, phân công Lựa chọn Liên tục Tạo thành, thành lập, thiết lập Sự định, giải ảnh hưởng, tác động Điều tra, nghiên cứu Sự liên kết, kết hợp Đặt mua định kì i Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 513 Thorough (adj) 514 annually (adv) 515 appointment (n) 516 assess (v) 517 diagnose (v) 518 effective (adj) 519 instrument (n) 520 Manage (v) 521 prevent (v) 522 recommendation (n) 523 record (n, v) 524 refer (v) 525 serious (adj) 526 Be aware of (adj) 527 catch up (v) 528 distraction (n) 529 encouragement (n) 530 evident (adj) 531 habit (n) 532 illuminate (v) 533 irritate (v) 534 overview (n) 535 restore (v) 536 allow (sb) to V 537 alternative (adj, n) 538 aspect (n) 539 concern (n, v) 540 emphasize (v) 541 incur (v) 542 policy (n) 543 portion (n) 544 regardless (adj) 545 salary (n) 546 suit (v) 547 admit (v) 548 authorize (v) 549 Designate (v) Kĩ càng, tỉ mỉ Hàng năm Cuộc hẹn gặp Đánh giá, định giá Chuẩn đoán Hiệu lực, hiệu Dụng cụ Quản lý Ngăn ngừa, ngăn chặn, phòng tránh Sự gợi ý Hồ sợ, biên bản, kỉ lục (n) Ghi lại (v) Ám chỉ, nói đếm nghiêm trọng Am hiểu Bắt kịp, đuổi kịp Sao nhãng, lãng trí, rối trí Khuyến khích, cổ vũ Rõ ràng, hiển nhiên Thói quen, tập quán Sáng, chiếu sáng, sáng tỏ Làm cáu, bực tức Chung, tổng quan, tổng quát Phục hồi, khôi phục Cho phép làm Thay thế, lựa chọn Khía cạnh, bề ngoài, diện mạo Băn khoăn, lo lắng, liên quan Nhấn mạnh Chịu, gánh chịu Chính sách, đường lối Phần Bất cấp, k đếm xỉa tới Tiền lương Đáp ứng, phù hợp Thừa nhận, chấp nhận Cho phép, ủy quyền Chỉ rõ, định rõ Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 550 escort sb to (v) 551 indentify (v) 552 mission (n) 553 permit (n, v) 554 pertinent (adj) 555 procedure (n) 556 statement (n) 557 Result in/form (n) 558 Pharmacy (n) 559 consult (v) 560 Control (v) 561 convenient (adj) 562 detect (v) 563 factor (n) 564 interaction (n) 565 potential (n) 566 sample (n) 567 sense (n) 568 volunteer (n) 569 monitor (n, v) 570 Limit (n, v) Hộ tống Nhận ra, nhận biết, nhận dạng Nhiệm vụ, sứ mệnh Giấy phép (n) Cho phép (v) Thích hợp Thủ tục, quy trình Tun bố Kết Nganh dược Hỏi ý kiến, vấn Kiếm tra, kiếm sốt, điều khiển, huy Thuận tiên Dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát Nhân tố Tương tác, ảnh hưởng Cá nhân Mẫu Giác quan, cảm giác, ý thức Tình nguyện viên Lớp trưởng, hình (n) Giám sát, quản lý (v) Giới hạn ... nơi Hộ tống Háo hức Đã đến lúc làm Hợp thành, hợp Tích hợp vào Ưu tiên Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 600 TỪ TOEIC Written by Đào Mạnh Cường Words (TỪ) contracts (n) abide by=Comply...Written by: Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 + overwhelming: lớn, lớn + characteristic: đặc điểm đặc trưng, đặc tính + sales representative: đại diện bán hàng + acceptable form of payment + exceed... 190 Beginning + Thời gian 191 address/express ==> Concern 192 Chance/Some/Most/One of/several of + Mạo từ + N 193 Of …ability 194 Motivation ==> boost 195 Enough + N + to V Adj + enough to V
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng + mẹo làm bài TỔNG hợp ECO 12345 ETS + 600 từ TOEIC đào mạnh cường (1) , Từ vựng + mẹo làm bài TỔNG hợp ECO 12345 ETS + 600 từ TOEIC đào mạnh cường (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn