TOEIC 600 WORDS

46 69 0
  • Loading ...
1/46 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG L1 Contracts /'kɔntrækt/ (n): Hợp đồng Abide by (v) = to comply with, to conform: tuân theo Agreement /ə'gri:mənt/ (n) = a mutual arrangement, a contract: thỏa thuận Agree /ə'gri:/ (v): đồng ý Agreeable (adj): hài lòng, lòng Assurance /ə'ʃuərəns/ (n) = guarantee, confidence: đảm bảo Cancellation (n) = stopping = annulment: hủy bỏ Determine /di'tə:min/ (v) = to find out, to influence: tìm ra, tìm hiểu Engage / in'geidʒ/ (v) = participate, to involve: tham gia vào Establish /is'tæbli∫/ (v) = to institute permanently, to bring about: thành lập Obligate / 'ɔbligei/ (v): trói buộc Obligation /,ɔbli'gei∫n/ (n): nghĩa vụ Obligatory (adj): bắt buộc, trói buộc Provision /provision/ (n) = a stipulation: điều khoản Provide (v): cung cấp Provider (n): nhà cung cấp 10 Party (n): Bên (bên A, bên B) 11 Resolve /ri'zɔlv/ (v) = to deal with successfully, to declare: giải (vấn đề, rắc rối) 12 Specific (adj) = particular: cụ thể Specify /spesi, fai/ (v): định, xác định Specification (n): rõ, ghi rõ L2 Marketing: thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng Attract /ə'trækt/ (v) = to draw by appeal: thu hút Attraction (n): thu hút, thích thú Attractive (adj): hấp dẫn, thú vị Compare /kəm'peə/ (v): so sánh Comparison /kəm'pærisn/ (n): so sánh Comparable /'kɔmpərəbl/(adj): so sánh Competition (n) = a contest or struggle: Cuộc thi, cạnh tranh Compete /kəm'pi:t/ (v): cạnh tranh Competitive (adj): cạnh tranh, tranh đua Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Consume /kən'sju:m/ (v) = to absorb, to use up: tiêu thụ Consumer /kən'sju:mə/ (n): người tiêu dùng Consumable /kən'sju:məbl/ (adj): tiêu hao Convince /kən'vins/ (v) = to bring to believe by argument, to persuade: thuyết phục Currently (adj) = now: đang, nay, Fad /fæd/ (n) = a craze: đam mê thời, thời Inspiration (n): cảm hứng Market (v) = the course of buying and selling a product,(n) the demand for a product: thị trường Marketing (n): tiếp thị Marketable (adj): thị trường 10 Persuasion (n) = the power influence, a deep conviction or belief: thuyết phục 11 Productive (adj) = Constructive, high yield: hiệu suất cao 12 Satisfaction (n) = happiness: hài lòng Satisfy /'sỉtisfai/ (v): trả nợ Satisfactory (adj): thỏa đáng L3 Warranties /wɔrənti/: Giấy bảo hành Characteristic /,kæriktə'ristik/ (adj) = Revealing of individual traits: đặc điểm, đặc tính Characterize (v): đặc trưng Characteristically (adv): tính cách đặc biệt Consequence /'kɔnsikwəns/ (n) = that which follows necessarily: kết Consider /kən'sidə/ (v) = to think about: cân nhắc Considerable (adj): đáng kể, to tát Consideration (n): xem xét Cover (v) = to provide protection against: bao hàm, bìa, bọc Expiration (n) = the end: hết hạn Expire /iks'paiə/ (v): đáo hạn, hết hạn Frequently /'fri:kwənt/ (adv) = Occurring commonly, widespread: thường xuyên Imply /im'plai/ (v) = to indicate by inference: ám Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Implication (n): ý nghĩa implicit (adj): ngầm Promise (n) = (v) to pledge to do, bring about, or provide: lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; hứa hẹn Protect (v) = to guard: bảo vệ, bảo vệ Protection (n): Bảo vệ Protective (adj): Bảo vệ 10 Reputation /,repju:'teiʃn/ (n) = the overall quality of character: danh tiếng Reputable (adj): có uy tín Reputed (adj) /'repjutəbl/: có uy tín 11 Require /ri'kwaiə/ (v) = to deem necessary or essential: đòi hỏi, yêu cầu Requirement (n): lời yêu cầu, thỉnh cầu Requisite (adj): điều kiện tiên 12 Variety (n) = many different kinds: đa dạng L4 Business planning: Lập kế hoạch kinh doanh Address (n) = to direct to the attention, a formal speech (n): Địa chỉ, nói chuyện, diễn văn, cách nói năng, tác phong lúc nói chuyện Avoid /ə'vɔid/ (v) = to stay clear of, to keep from happening: tránh, tránh xa, ngăn ngừa Avoidance (n): tránh Avoided (adj): tránh Demonstrate /'demənstreit/ (v) = to show clearly and deliberately, to present by example: chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu lộ, làm thấy rõ Demonstration (n): trình diễn Demonstrative (adj): thị Develop /di'veləp/ (v) = to expand, progress, or improve: phát triể(n) = mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt Development (n): Phát triển Developer (n): Nhà phát triển Evaluate /i'væljueit/ (v) = to determine the value or impact of: ước lượng, định giá, xóa bỏ, diệt trừ Evaluation (n): Đánh giá Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Evaluator (n): Đánh giá Gather /'gæðə/ (v) = to accumulate, to conclude: tập hợp lại, tụ họp lại, kéo đến Offer (v) = to propose, to present in order to meet a need or satisfy a requirement: đưa đề nghị, sẵn lòng giúp đỡ, chào hàng Primarilly (adv) = first = most importantly: trước hết, đầu tiên, chủ yếu, phần lớn, bậc nhất, quan trọng Primary /'praiməri/ (adj): chính, đầu tiên, nguyên, Risk (n) = the chance of loss or damage: rủi ro, nguy hiểm, mạo hiểm 10 Strategy /'strætidʤi / (n) = a plan of action: chiến lược Strategize (n): Chiến thuật Strategic (adj): Chiến lược 11 Strong (adj) = Powerful, economically or financially sound: chắ(n) = kiên cố, mạnh khỏe, bền vững 12 Substitute /'sʌbstitju:t/ (v) = replacement: thế, thay Substitution (n): thay Substituted (adj): thay L5 Conferences /'kɔnfərəns/: hội nghị Accommodate /ə'kɔmədeit/ (v) = to fit, to provide with something needed: điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp, hòa giải, dàn xếp Accommodation (n): nhà trọ Accommodating (adj): thuận tiện Arrangement /ə'reindʤmənt/ n, the plan or organization: xếp, đặt, xếp, đặt Arrange (v): xếp arranged (adj): xếp Association /ə,sousi'eiʃn/ (n) = an organization of persons or groups having a common interest: hội, hội liên hiệp; đồn thể, cơng ty Associate (v): liên kết Associated (adj): liên quan Attend /ə'tend/ (v) = to go to, to pay attention to: dự, có mặt Attendee (n): tham dự Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Attendance (n): tham gia Get in touch (v) = to make contact with: giữ liên lạc Hold (v) = to accommodate; to conduct: tổ chức, tiến hành Location /lou'keiʃn/ (n) = a position or site: vị trí Overcrowded /'ouvə'kraud/ a, too crowded: kéo vào đông, dồn vào đông Register (v) = to record: đăng ký Register (n) = registration (n): đăng kí 10 Select (v) = to choose from a group: chọn = lựa chọn Selection (n): lựa chọn Selective (adj): chọn lọc 11 Session (n) = a meeting: phiên, kì, buổi họp, kỳ họp, khóa học 12 Take part in (v) = to join or participate: tham gia, tham dự L6 Computers Access (v) = to obtai(n) = to gain entry: truy cập, đường vào, kết nối Access (n) = accessible (adj): truy cập Allocate/'æləkeit/ (v) = to designate for a specific purpose: định, chia phần, phân chia, phân phối Allocation (n): phân bổ, phân phối Allocated (adj): phân bổ, phân phối Compatible /kәm’pætәbl/ a, able to function together: tương tác, thích ứng, thích hợp Delete (v) = to remove; to erase: xóa Display (n) = what is visible on a monitor; (v) to show: trình bày, trưng bày Duplicate /´dju:plikit/ (v) = to produce something equal; to make identical: sao, gấp đôi Duplicate (n): bảo Duplication (n): chép Failure (n): không, không xảy ra, không nắm vững, hư hỏng, thất bại Fail (v): hỏng Fallible (adj): hỏng Figure out (v) = to understand, to solve: ra, hiểu Ignore (v) = not to notice; to disregard: bỏ qua, lờ Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Ignorance (n): thiếu hiểu biết Ignored (adj): bỏ qua 10 Search (v) = to look for; (n) = investigation: tìm kiếm, tìm hiểu 11 Shot down (v) = to turn off; to cease operation: đóng lại, ngừng lại, 12 Warning (n) = to alert; to tell about a danger or problem: cảnh báo Warning (n): cảnh báo Warn (v): cảnh báo L7 Office Technology: thiết bị văn phòng Affordable a, able to be paid for; not too expensive: hợp lý, đủ khả Afford (v): đủ khả affordability (n): khả chi trả As needed (adv) = as necessary: cần thiết Be in charge of (v) = to be in control or command of: chịu trách nhiệm, nghĩa vụ Capacity (n) = the ability to contain or hold; the maximum that something can hold: sức chứa, khả Durable a, sturdy, strong, lasting: lâu bền Initiative (n) = the first step; an active role: bước đầu, khởi đầu, sáng kiến Initiate (v): bắt đầu Initiation (n): bắt đầu Physical (adj) = perceived by the senses: vật chất, điều liên quan đến tự nhiên, theo luật tự nhiên Physically (adv): thể chất Physique (n): vóc dáng, thể chất Provider (n) = a supplier: nhà cung cấp Provide (v): cung cấp Provision (n): cung cấp, dự bị, dự phòng Recur (v) = to occur again or repeatedly: tái diễn, tái hiện, trở lại Recurrence (n): tái phát, tái sanh, lại, nhớ lại, tái xuất Recurring (adj): định kì 10 Reduction (n) = a lessening, a decrease: thu nhỏ, giảm bớt Reduce (v): giảm Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Reducible (adj): giảm giá 11 Stay on top of (v) = to know what is going on; to know the latest information: vị trí đầu 12 Stock (n) = a supply (v) = to keep on hand: tích trưc, cung cấp, dự trữ L8 Office Procedures: Nguyên tắc nơi làm việc Appreciate (v) = to recognize, understand the importance of; to be thankful for: đánh giá cao, đánh giá Appreciation (n): đánh giá cao Appreciated (adj): đánh giá cao Be made of (v) = to consist of: làm Bring in (v) = to hire or recruit; to cause to appear: dẫn tới, mang tới Casually (adv): informally: tình cờ, ngẫu nhiên Code (n) = rules of behavior: luật, quy luật, luật lệ Coded (adj): ám hiệu, dấu hiệu, mã hóa Code (v): ám hiệu, hiệu Expose (v): phơi ra, bày ra, lộ Exposure (n): tiếp xúc Exposed (adj): tiếp xúc, chưng bày, lộ Glimpse (n) = a quick look: lướt qua, thoáng qua Out of (adj) = no longer having, missing: hết, Outdated (adj) = obsolete; not currently in use: lỗi thời 10 Practice (n) = method of doing something: thực hành Practice (v): thực hành, tập luyện Practical (adj) = thực tế, thực hành 11 Reinforce (v) = to strengthe(n) = support: củng cố, gia cố Reinforcement (n): tăng cường Reinforcing: gerund): củng cố 12 Verbally (adj): lời nói Verbalize (v): dùng động từ Verbally (adv): lời nói L9 Electronics: Điện tử Disk (n) = an object used to store digital information: đĩa máy tính Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Facilitate (v) = to make easier: làm cho dễ dàng, thuận tiện Network (n) = an interconnected group or system: mạng lưới Popularity (n) = the state of being widely admired, sought: tính đại chúng, phổ biến Popularize (v): phổ biến, truyền bá Popular (adj): phổ biến Process (n) = a series of operations or actions to bring about a result: xử lí, chế biến, gia cơng Replace (v) = to put back in a former place or position: thay Replacement (n): thay Replaceable (adj): thay Revolution (n) = a sudden or momentous change in a situation: cách mạng, quay vòng Revolutionized (v): cách mạng, cách mạng hóa Revolutionary (adj): cách mạng Sharp a, abrupt or acute; smart: sắc nét Skills (n) = developed ability: kỹ năng, khéo léo Skilled (adj): khéo léo, tay nghề cao Skillfully (adv): khéo léo 10 Software (n) = the programs for a computer: phần mềm 11 Storage (n) = the safekeeping of goods or information: kho, dự trữ Store (n): cửa hành Store (v): chứa đựng, cất, tích trữ 12 Technically (adv) = special skill or knowledge: Kỹ thuật Technical (adj): kĩ thuật Technicality (n): công nghệ L10 Correspondence: Thư tín Assemble (v) = to put together; to bring together: thu thập, lắp ráp Beforehand (adv) = early, in advance: sẵn sang trước, chuẩn bị trước Complication (n): biến chứng, khó chịu, phiền phức Complicate (v): phức tạp, rắc rối Complicated (adj): rắc rối, phức tạp Courier (n) = a messenger: người chuyển phát, đưa thư Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Express (adj) = fast and direct: chuyển phát nhanh, xe tốc hành, xe nhanh Fold (v) = to bend paper: phủ, bao bọc, gấp lại Layout (n) = a format; the organization of material on a page: Sự bố trí trang giấy Mention (v) = to refer to; (n) something read or written: đưa ra, đề cập đến Mention (n): nhắc lại, ghi chép lại, đề cập đến Mentionable (adj): đưa ra, đề cập đến Petition (n) = a formal, written request; (v) to make a formal request: lời thỉnh cầu, đề nghị Petition (v): cầu xin, yêu cầu Petitioners (n): người cầu xin, người yêu cầu 10 Proof (v) = to look for errors: chống lại ăn mòn, chống thấm Proofreader (n): người đọc thử Proofing: gerund): khơng bị ăn mòn, làm chống thấm 11 Register (v) = to record = to track: vào sổ, đăng ký Registration (n): đăng kí Registered (adj): đăng kí 12 Revise (v) = to rewrite: sửa lại, sửa, sửa đổi Revised (adj): sửa đổi, xem lại Revision (n): sửa đổi, đọc lại, xem lại L11 Job Advertising and Recruiting: Đăng tìm việc tuyển dụng Abundant /ə´bʌndənt/ (adj) = plentiful, in large quantities; (n) a large number: nhiều, thừa thãi, phong phú Accomplishment /ə'kɔmpliʃmənt/ (n) = an achievement, a success: Việc hồn thành, thành quả, thành tựu, thành tích Accomplish /ə'kɔmpliʃ/ (v) = Hoàn thành, làm xong, làm trọn Accomplished (adj): xong đã, hoành thành, làm xong Bring together (v) = to joi(n) = to gather: gom lại; nhóm lại, họp lại Candidate /'kỉndidit/ (n) = one being considered for a positio(n) = office: Người dự thi; thí sinh, ứng viên dự tuyển Come up with (v) = to pla(n) = to invent, to think of: ý định, ý tưởng Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Commensurate (adj) = in proportion to, corresponding, equal to: to, with: kích cỡ với, xứng với, diện tích với Match (n) = a fit, a similarity: ngang hàng, tranh đấu, phù hợp với Match (v): xứng với, ngang hàng với, phù hợp với Matching (adj): phù hợp, tương xứng Profile (n) = a group of characteristics or traits: Tiểu sử sơ lược; mô tả sơ lược Profile (v): vẽ, tiện, chạm bên Profiled (adj): định hình Qualifications /,kwalifi'keiSn/ (n) = requirements, qualities, or abilities needed for something: Phẩm chất, lực, trình độ chun mơn Qualify /'´kwɔli¸fai/ (v): Đủ tư cách, khả năng, điều kiện Qualified (adj): đủ điều kiện 10 Recruit /ri'kru:t/ (v) = to attract people to join an organization of a cause: tuyển dụng, tuyển mộ, thuê Recruitment (n): tuyển dụng, chiêu mộ, tuyển mộ Recruiter (n): nhà tuyển dụng 11 Submit /səb´mit/ (v) = to present for consideration: biện hộ, lập luận Submission (n): đệ trình, trình, biện hộ Submittal (n): trình, đệ trình 12 Time-consuming (adj) = taking up a lot of time: cần nhiều thời gian L12 Applying and Interviewing: Nộp hồ sơ vấn Ability (n) = a skill, a competence: khả năng, lực, tố chất Apply (v) = to look for: Xin việc, tìm việc Applicant (n): ứng xin, người dự tuyển Application (n): ứng dụng, đơn xin việc Background (n) = a person’s experience: kinh nghiệm Be ready for (v) = to be prepared: sẵn sàng cho Call in (v) = to request: yêu cầu, lời mời, mời tới Confidence (n) = a belief in one’s ability: tự tin, tin tưởng Confident (adj): tự tin, chắn, Confidently (adv): tự tin Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Announcer (n): người thông báo, người báo cáo Beverage (n) = a drink other than plain water: đồ uống, thức uống 4, Blanket (n) = a covering for keeping warm, especially during sleep; any full coverage; (v) to cover uniformly: mền chăn Board (v) = to enter a boat, plane, or train; to furnish to see the roads (v): lên tàu, đóng bìa Board (n): hội đồng quản trị Onboard (adj): tàu Claim (v) = to take as rightful; to retrieve: đòi hỏi, quyền yêu sách Claim (n): đòi, yêu cầu, thỉnh cầu Claimant (n): nguyên đơn, nguyên cáo, người đứng kiện Delay (v) = to postpone until a later time; (n) the period of time during which one is delayed (n): trì hỗn Delay (n): trì hỗn, chậm trễ, trì hỗn Depart (v): rời đi, rời khỏi, khởi hành Departure (n): đi, khởi hành, lên đường Departed (adj): đi, chết Embarkation (v) = to go onboard a flight or ship; to begin: cho lên tàu Itinerary (n) = a proposed rout for a journey, showing dates and means of travel: nhật kí đường, hành trình 10 Prohibit (v) = to forbid by authority or to prevent: ngăn cấm, ngăn chặn 11 Valid (adj) = having legal efficacy or correctness: hiệu lực, giá trị Validate (v): xác nhận Validation (n): xác nhận, công nhận L37 Airlines: Hàng không Deal with (v) = phrase, to attend to; mange; to see to: có quan hệ với, đối phó với, giải Destination (n) = the place to which one is going or directed: điểm đến Distinguish (v) = to make noticeable or different: nhận ra, nhận biết Distinguishable (adj): phân biệt Distinguishably (adv): nhận Economize (v) = to be careful about spending money: tiết kiệm Economy (n): kinh tế Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Economically (adv): kinh tế Equivalent (adj) = equal: tương đương, Excursion (n) = a pleasure trip; a trip at a reduced fare: chuyến thăm quan, chơi Expensive (adj) = marked by high prices: đắt Expense (n): chi tiêu, phí tổn Expensively (adv): chi phí, tốn Extend (v) = to make longer; to offer: kéo dài, gia hạn, mở rộng Extend (n): thêm, mở rộng Extensive (adj): mở rộng Prospective (adj) = likely to become or be: tương lại, tới Prospect (n): tương lai 10 Situation (n) = the combination of circumstances at a given moment: vị trí, tình thế, hồn cảnh 11 Substantial (adj) = considerable in importance, value degree amount, or extent: đáng kể, quan trọng Substance (n): chất, vật chất Substantially (adv): đáng kể, quan trọng 12 System (n) = a functionally related group of elements: hệ thống, chế độ L38 Trains: Tàu hỏa Comprehensive (adj) = covering broadly; inclusive: bao hàm, toàn diện Comprehensiveness (n): toàn diện Comprehensively (adv): toàn diện Deluxe (adj) = noticeably luxurious: thuộc loại sang trọng, xa xỉ Directory (n) = a book or collection of information or directions: danh mục, danh bạ, sách hướng dẫn, sách dẫn Direct (v): trực tiếp Direction (n): hướng Duration (n) = the time during which something lasts: khoảng thời gian, thời gian Entitle (v) = to allow or qualify: cho quyền làm Fare (n) = the money paid for transportation: tiền xe, tiền vé Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Offset (v) = to counterbalance: đền bù, bù đắp Operate (v) = to perform a function: hoạt động Operation (n): hoạt động Operational (adj): hoạt động Punctual (adj) = prompt: Punctuality (n): Punctually (adv): hẹn 10 Relatively (adv) = somewhat: tương đối, vừa phải, có liên quan, quan hệ với 11, Remainder (n) = the remaining part: phần lại Remain (v): còn, lại, thừa lại Remains (n): lại 12, Remote (adj) = far removed: xa xôi, tách biệt Remoteness (n): xa xôi Remotely (adv): Sự xa xôi, xa L39 Hotels: Khách sạn Advance / əd'vɑ:ns/ (n) = a move forward, advance in something: cải tiến, tiến bộ, tiến triển, tiến tới Advance (v): tiến bộ, tăng lên Advanced (adj): nâng cao, tiến bộ, tiến tới Chain / t∫ein/ (n) = a group of enterprises under a single control: dãy, chuỗi, loạt, xích Các công việc kinh doanh người làm chủ Check in (v) = to register at a hotel; to report one’s presence: đăng ký khách sạn, đăng ký máy bay Confirm (v) = to validate: xác nhận; chứng thực Confirmation (n): xác nhận Confirmed (adj): khẳng định, xác nhận, thừa nhận Expect (v) = to consider probable or reasonable: mong đợi, dự đốn, đốn trước Expectation (n): chờ đợi, trơng mong, hy vọng, dự đốn Expectant (adj): trơng mong, mong đợi Housekeeper (n) = someone employed to domestic work: quản gia Notify (v) = to report: thông báo, cho biết, báo cáo Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Notification (n): thôn g báo, báo cáo Preclude (v) = to make impossible; to rule out: ngăn cản, ngăn ngừa Quote (v) = to give exact information on; (n) = a quotation: trích dẫn Quotation (n) : báo giá Quotable (adj): lời trích dẫn, dẫn chứng 10 Rate (n) = the payment or price according to a standard: giá 11 Reservation (n) = in reserve (n): đặt chỗ trước, đặt chỗ Reserve (v) = to set aside: dự trữ, dự phòng, để dành In reserve (n): dự trữ 12 Service (n) = useful functions: dịch vụ, phục vụ L40 Car Rentals: Cho Thuê Ô tô Busy (adj) = engaged in activity: bận, náo nhiệt đông đúc Coincide (v) = to happen at the same time: xảy trùng khớp, đồng thời Coincidence (n): trùng hợp ngẫu nhiên, phù hợp Coincidentally (adv): thật trùng hợp Confusion (n) = a lack of clarity, order, or understanding: nhầm lẫn, bối rối Confuse (v): lộn xộn, xáo trộn, gây nhầm lẫn Confusing (adj): khó hiểu, lộn xộn, mơ hồ Contact (v) = to get in touch with: liên hệ với Disappoint (v) = to fail to satisfy the hope, desire, or expectation of: làm thất vọng Disappointment (n): thất vọng, chán nản Disappointing (adj): thất vọng Intend (v) = to have in mind: dự định Intention (n): ý định, ý muốn, mục đích Intent (adj): ý định, thèm muốn, thèm khát License (n) = the legal permission to or own a specified thing: cấp phép, giấy phép Nervous (adj) = easily agitated or distressed; uneasy or apprehensive: hồi hộp, lo lắng Nervousness (n): căng thẳng Nervously (adv): lo lắng Optional (adj) = not compulsory or automatic: tùy ý, ko bắt buộc Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG 10 Tempt (v) = to be inviting or attractive to: lôi kéo, xúi giục, cám dỗ Temptation (n): cám dỗ Tempting (adj): hấp dẫn, xúi giục 11 Thrill (n) = the source or cause of excitement or emotion: rùng mình, rùng rợn li kỳ 12 Tier (n) = a rank or class: dãy, tầng, lớp, bậc, thứ hạng L41 Movies: Phim ảnh Attainment (n) = to achievement: đạt được, giành được, thành tích, huy chương, huy hiệu Attain (v): đạt Attainable (adj): đạt Combine (v) = to come together: kết hợp, phối hợp Continue (v) = to maintain without interruption: tiếp tục Continuation (n): nối tiếp, tiếp tục Continual (adj): liên tục, không ngừng Description (n) = a representation in words or pictures: mô tả, diễn tả Describe (v): mô tả, miêu tả Descriptive (adj): mô tả Disperse (v) = to spread widely, to scatter: phân tán, giải tán Entertainment (n) = a diverting performance or activity: giải trí Entertain (v): giải trí Entertaining (adj): giải trí Influence (v) = to alter or affect: ảnh hưởng, tác động Range (n) = the scope: phạm vi, trình độ, lĩnh vực Release (v) = to make available to the pubic; to give permission for performance: công bố, phát hành 10 Representation (n) = to typify: đại diện, diện, thay mặt Represent (v): đại diện, thay mặt Representative (n): đại diện, thay mặt 11 Separately (adv) = detached; kept apart: tách bạch, tách tiêng, riêng rẽ Separate (v): chia ra, phân chia, riêng biệt Separate (adj): riêng biệt, tách bạch, tách tiêng, riêng rẽ 12 Successive (adj) = following in order: liên tục, liên tiếp, Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG L42 Theater: Nhà hát (Rạp chiếu) Action (n): hành động Acting (n) = the series of events that form the plot of a story or play: thủ vai, diễn xuất Act (v): hành động Actor (n): diễn viên Approach (v) = to go near; to come close to in appearance or quality; (n) = a way or means of reaching something: đến gần tiếp cận, lại gần) Approachable (adj): lại gần Approach (n): phương pháp tiếp cận, cách tiếp cận Audience (n) = the spectators at a performance: khán giả Create (v) = to produce through artistic or imaginative effort: sáng tạo Creation (n): tạo, sách tạo Creative (adj): sáng tạo Dialogue (n) = a conversation between two or more persons: giai thoại, hội thoại Element (n) = fundamental or essential constituent: yếu tố, nguyên tố Experience (n) = an event or a series of events participated in or lived through (v): kinh nghiệm Experienced (adj): kinh nghiệm Experience (v): trải qua, thử thách Occur (v) = to take place; to come about: xuất hiện, xảy ra, xảy đến Perform (v) = to act before an audience, to give a public presentation of: diễn xuất Performance (n): biểu diễn, trình diễn, thể hiện, trình bày, hiệu suất Performer (n): người biểu diến 10 Rehearse (v) = to practice in preparation for a public performance; to direct in rehearsal: diễn tập Rehearsal (n): diễn tập Rehearsed (adj):luyện tập 11 Review (n) = a critical estimate of a work or performance; (v) writing a criticism of a performance: phê bình, lời phê bình, xem lại Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG 12 Sold out (adj) = having all tickets or accommodations completely sold, especially ahead of time; (v) to sell all the tickets: bán ra, bán L43 Music: Âm nhạc Available (adj) = ready for use; willing to serve: sẵn sàng để dùng, có sẵn Broad (adj) = covering a wide scope: rộng rãi, rõ ràng Broaden (v): mở rộng Broadly (adv): rộng rãi Category (n) = a division in a system of classification; a general class of ideas: hạng, loại Categorize (v): chia, hạng, loại Categorical (adj): phân minh, định Disparate (adj) = fundamentally distinct or different: khác loại Divide (v) = to separate into parts: phân chia Favor (v): bênh vực, giúp đỡ, ủng hộ Favorite (adj) = preferred: ưa thích, yêu thích Favorable (adj) = favorably (adv): thuận lợi, thuận tiện Instinct (n) = an inborn pattern that is a powerful motivation: Prefer (v): đề bạt, thăng cấp Preference (n) = someone or something liked over another or others: ưa thích, thích Preferential (adj): ưu đãi Reason (n) = the basis or motive for a action; an underlying fact or cause: lý 10 Relaxation (n) = the act of reacting or the state of being relaxed; refreshment of body or mind: thư giãn Relax (v): thư giãn Relaxed (adj): thoải mái 11 Taste (n) = the ability to discern what is excellent or appropriate: sở thích, thị hiếu 12 Urge (v) = to advocate earnestly; a a natural desire: thúc giục, giục giã Urge (n): đôn đốc, thúc giục Urgent (adj): khẩn cấp, cấp bách Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG L44 Museums: Bảo tàng Acquire (v) = to gain possession of; to get by one’s own efforts: đạt được, thu Admire (v): ngưỡng mộ, ham muốn, khao khát Admired (adj): ngưỡng mộ, ham muốn, khao khát Admire (v) = to regard with pleasure; to have esteem or respect for: khâm phục, hâm mộ Collection (n) = a group of objects or works to be see(n) = studied, or kept together: sưu tập Collect (v): thu nhập, sưu tầm, gom góp Collector (n): người sưu tầm, người gom góp Criticism (n) = an evaluatio(n) = especially of literary or other artistic works: phê bình, bình phẩm Criticize (v): Phê bình Critic (n): nhà phê bình Express (v) = to give an opinion or depict emotion: bày tỏ, biểu lộ tình cảm Fashion (n) = the prevailing style or custom: thời trang Leisure (n) = freedom from time-consuming duties; free time: thời gian rảnh rỗi Respond (v) = to make a reply; to react: hồi âm, phúc đáp Response (n): phản ứng, trả lời Responsive (adj): trả lời, đáp lại Schedule (n) = a list of times of events; (v) to enter on a schedule: lịch trình, kế hoạch làm việc Schedule (v): lên lịch Scheduled (adj): dự kiến 10 Significant (adj) = meaningful; having a major effect; important: quan trọng, đáng kể) 11 Specialize (v) = to concentrate on a particular activity: chun mơn hóa Specialist (n): Specialized (adj): chuyên ngành, chuyên môn 12 Spectrum (n) = a range of related qualities, ideas, or activities: phân bổ theo tính chất, số lượng, hành vi Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG L45 Media: Truyền thông Assignment (n) = (v) = something, such as a task, that is assigned: nhiệm vụ, công việc, phân công, giao việc Choose (v) = to select one thing over another: lựa chọn Choice (n): lựa chọn Choosy (adj): tỉ mỉ Constantly (n) = something that is unchanging or invariable: luôn, lặp lặp lại, liên tiếp Constancy (n): thường xuyên, liên tục Constant (adj): thường xuyên, liên tục Constitute (n) = to be the elements or parts of: tạo thành, thành lập, thiết lập Decisive (adj) = characterized by decision and firmness: dứt khoát, quyết, định Decide (v): định Decision (n): định, phán Disseminate (v) = to scatter widely; to distribute: truyền bá phổ biến Impact (n) = a strong, immediate impression: ảnh hưởng, tác động In-depth (adj) = in complete detail; thorough: tỷ mỉ, cẩn thận, chu đáo Investigative (adj) = specializing in uncovering and reporting hidden information: điều tra, nghiên cứu Investigation (n): điều tra Investigate (v): điều tra, xem xét 10 Link (n) = an association; a relationship: liên kết 11 Subscribe (v) = to receive a periodical regularly on order: đặt mua dài hạn Subscription (n): mua báo dài bạn, thuê bao điện thoại Subscribers (n): người mua báo dài hạn 12 Thorough (adj) = exhaustively complete: tỉ mỉ, chu đáo Thoroughness (n): tận tâm, tỉ mỉ, hết lòng Thoroughly (adv): tận tâm, triệt để L46 Doctor’s Office: Phòng khám Annual (adj) = yearly: xảy hàng năm Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Appointment (n) = arrangements for a meeting; a position in a profession: hẹn gặp, bổ nhiệm Assess (v) = to determine the value or rate of something: định giá, ước định, định lượng Assessment (n): đánh giá, đánh giá Assessable (adj): định giá Diagnose (v) = to recognize a disease; to analyze the nature of something: chẩn đoán Diagnosis (n): lời chuẩn đoán Diagnostic (adj): Triệu chứng Effective (adj) = producing the desired effect; being in effect: ảnh hưởng Instrument (n) = a tool for precise work; the means whereby something is achieved: điều trị Manage (v) = to handle; to deal with; to guide: giải quyết, xoay sở, quản lí Prevent (v) = to keep from happening; to hinder: ngăn ngừa, chống lại, phòng chống Prevention (n): phòng ngừa, phòng chống Preventive (adj): phòng ngừa, dự phòng Recommendation (v) = to present as worthy; to endorse: giới thiệu, tiến cử Recommendation (n): giới thiệu, tiến cử Recommendable (adj): giới thiệu, tiến cử 10 Record (v) = to set down in writing; (n) a official copy of documents: ghi lại, lưu lại Record (n): hồ sơ, sơ yếu lí lịch Recorded (adj): ghi lại 11 Refer (v) = to direct for treatment or information; to mention: đề cập đến, liên quan đến 12 Serious (adj) = weighty: nghiêm trọng Seriousness (n): đứng đắn, nghiêm trọng Seriously (adv): nghiêm túc L47 Dentist’s office: Phòng Khám Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Aware / ə'weə/ (adj) = having knowledge: có kiến thức nhận thức ai/cái gì, nhận thấy, nhận biết Catch up (v) = to bring up to date: nắm lấy, bắt lấy Distraction / dis'træk∫n/ (n) = the act of being turned away from the focus: lãng, làm lãng đi, làm đứt quãng: mạch tư tưởng, cơng việc làm ); lãng trí, đãng trí; điều xao lãng Distract (v): làm rối bời, làm rối trí, đánh lạc hướng Distracted (adj): bị phân tâm, rối trí Encouragement / in'kʌridʒmənt/ (n) = inspiration or support: niềm động viên Encourage (v): khuyến khích, phấn khởi Encouraging (adj): làm khuyến khích, làm phấn khởi Evident (adj) = easily seen or understood; obvious: hiển nhiên, rành rành Evidence (n): chứng Evidently (adv): rõ ràng, minh bạch, hiển nhiên Habit (n) = a customary manner or practice: thói quen, tập quán Habitual (adj): thói quen Habitually (adv): thường lệ, thơng thường Illuminate / i'lu:mineit/ (v) = to provide or brighten with light: chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng Irritate/ 'iriteit/ (v) = to chafe or inflame, to bother: kích thích; làm tấy lên, làm rát Irritation (n): kích thích Irritable (adj): cáu kỉnh Overview / 'ouvəvju :/ (n) = a summary; a survey; a quick look: miêu tả chung ngắn gọn; nhìn khái quát; tổng quan 10 Position / pə'zi∫n/ (n) = the right or appropriate place: vị trí, chỗ (của vật gì) 11 Regularly / 'regjuləri/ (adv) = occurring at fixed intervals: thường xuyên Regulate (v): đỉnh chỉnh, chỉnh đốn Regular (adj): thường xuyên, đặn 12 Restore (v) = to bring back to an original condition: khôi phục lại Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG L48 Health Insurance: Bảo hiểm y tế Allow /ə'lau/ (v) = to let or happen; to permit: cho phép, cấp cho, trợ cấp, cấp phát Allowance (n): tiền trợ cấp, trợ cấp Allowable (adj): cho phép Alternative /ɔ:l'tə:nətiv/ (n) = the choice between two mutually exclusive possibilities: lựa chọn, hai Alternate (v): ln phiên Alternatively (adv): ngồi Aspect /'ỉspekt/ (n) = a feature element; an appearance: vẻ, bề ngoài; diện mạo Concern /kən'sə:n/ (v) = to be of interest or importance to: lo lắng, băn khoăn; lo ngại, quan tâm Concern (n): liên quan, quan hệ Concerned (adj): liên quan, lo âu Emphasize /'emfəsaiz/ (v) = to stress: nhấn mạnh Emphasis (n): nhấn mạnh, cương Emphatic (adj): cử cương Incur (v) = to acquire or come into: gánh chịu, chịu lấy Personnel (n) = a group of employees or workers: cán bộ, nhân viên Policy (n) = a set of rules and regulations: sách, điều khoản Hợp đồng bảo hiểm Portion (n) = a section or quantity within a larger thing; a part of a whole: phân chia, phần 10 Regardless (adv) = in spite of: bất chấp, không đếm xỉa tới, không ý tới Regard (v): ý, để ý, vấn đề Regardful (adj): dính dáng 11 Salary (n) = a fixed compensation paid regularly for work done; one’s pay: lương 12 Suitable (adj) = appropriate to a purpose or an occasion: thích hợp với, quen với Suit (v): Hợp với Suitably (adv): phù hợp Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG L49 Hospitals: Bệnh Viện Admit /əd'mit/ (v) = to permit to enter: hứa được, nhận được, có đủ chỗ cho, nhận vào, cho vào, kết nạp Admittance (n): lối vào, quyền vào, cho phép vào Admission (n): nhận vào, cho phép vào, thừa nhận, công nhận Authorize /,ɔ:θərai'/ (n) = the act of sanctioning: cho quyền, cho phép Authority (n): nhà thẩm quyền ủy quyền Authorization (n): ủy quyền, cho phép, phép Designate /'dezignit/ (v) = to indicate or specify: rõ, định rõ Designation (n): định, thị, định Designator (n): nhà thiết kế Escort /eskɔ:k - is'kɔ:t/ (n) = a person accompanying another to guide or protect: người bảo vệ; người dẫn đường; người theo Identify /ai'dentifai/ (v) = to ascertain the name or belongings of: đồng hoá, coi Identifiable (adj): nhận dạng Identification (n): xác định, nhận dạng, chứng minh thư Missing (n) = an inner calling to pursue an activity or perform a service: the missing: người tích Permit /'pə:mit/ (v) = to allow: cho phép Permissible (adj): cho phép Permission (n): cho phép, chấp nhận Pertinent /'pɔ:tinənt/ (adj) = having relevance to the matter at hand: thích hợp, thích đáng, chỗ; thẳng vào (vấn đề ) Procedure /procedure/ (n) = a series of steps taken to accomplish an end: thủ tục 10 Result /ri'zʌlt/ (n) = an outcome: kết 11 Statement /'steitmənt/ (n) = an accounting showing an amount due; a bill: bày tỏ, trình bày, phát biểu 12 Usual /'ju: u l/ (adj) = ordinary, expected: thường, thông thường, thường lệ, thường dùng Unusual (adj): bất thường Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG Usually (adv): thường xuyên L50 Pharmacy /'fɑ:məsi/: Nhà thuốc Consult /kən'sʌlt/ (v) = to seek advice or information of: hỏi ý kiến, tham khảo, thăm dò Consultation (n): tham khảo, tư vấn Consultative (adj): tư vấn, hỏi ý kiến Control /kən'troul/ (v) = to exercise authoritative or dominating influence: điều khiển, huy, kiểm tra, kiểm soát, thử lại Convenient /kən'vi:njənt/ (adj) = suited or favorable to one’s purpose; easy to reach: tiện lợi, thuận lợi; thích hợp Convenience (n): tiện lợi, tiện Conveniently (adv): thuận tiện Detect /di'tekt/ (v) = to discover or ascertain: dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát Detection (n): phát hiện, khám phá, dò ra, tìm Detectable (adj): phát Factor /'fæktə/(n) = a contribution to an accomplishment, a result, or a process: nhân tố, người quản lí, người đại diện Interaction /,intər'ækʃn/ (n) = an influence; a mutual activity: ảnh hường, tác động qua lại lẫn Limit (n) = the point beyond which something cannot proceed: giới hạn, hạn độ Limit (v): hạn chế, hạn định, tiết chế Limited (adj): có hạn, hạn chế Monitor (v) = to keep track of: giám sát Potential /pə'tenʃəl/ (adj) = capable of being but not ye in existence; possible: tiềm năng, khả Potential (n): tiềm lực Potentially (adv): có khả 10 Sample /'sɑ:mpl/ (n) = a portion = piece, or segment that is representative of a whole: mẫu, mẫu hàng 11.Sense /sens/(n) = a judgment; an intellectual interpretation: khả phán đoán, tri giác, cảm giác, giác quan Written by ĐÀO MẠNH CƯỜNG 12.Volunteer /,vɔlən'tiə/ (n) = one who performs a service without pay; (v) to perform as a volunteer: người tình nguyện, người xung phong Volunteerism (n): hoạt động tình nguyện Voluntary (adj): tự nguyện Volunteer (v): tình nguyện ... nhân, riêng lẻ Individualize (v): rõ Individually (adv): cá nhân List (n) = a series of names, words, or other items; (v) to make a list: danh sách Multiple (adj) = having, relating to, or consisting
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC 600 WORDS , TOEIC 600 WORDS , Duplicate /´dju:plikit/ (v) = to produce something equal; to make identical: bản sao, gấp đôi, Submit /səb´mit/ (v) = to present for consideration: biện hộ, lập luận, Regardless (adv) = in spite of: bất chấp, không đếm xỉa tới, không chú ý tới

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn