Tất tần tật về GIỚI từ đào mạnh cường

30 66 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Prepositions Prepositions of place Ví dụ Cách dùng At: , At home, at the station, at the airport/door/crossroad/office/seaside/the  Chỉ địa điểm cụ thể  Dùng trước tên tòa nhà ta đề cập tới hoạt động / kiện thường xuyên diễn At the cinema, at the meeting, at the concert, at the party … At work , at school, at college, at the doctor‟s office, at 518 Ngô Gia Tự…  Chỉ nơi làm việc, học tập, nhà, cửa hàng, địa In: Trong,  Vị trí bên diện tích hay khơng gian chiều (khi vật bao quanh In the room, in the building, in the park, kitchen/garden/restaurant/office …  Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố, đất nước In France, in Paris, …  Dùng vớ phương tiện lại xe / taxi In a car, in a taxi Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring  Dùng phương hướng số cụm từ nơi chốn In the South, in the North ,… in the middle, in the back … On: Trên,  Chỉ vị trí bề mặt On the table, on the wall …  Chỉ nơi chốn số tầng (nhà) On the floor, on the farm, …  Phương tiện lại công cộng/ cá nhân On a bus, an a plan, on a bicycle…  Dùng cụm từ vị trí On the left, on the right… Other prepositions + ABOVE (cao hơn, – không thiết phải trên) + BELOW (thấp hơn, dưới) + OVER (ngay – không tiếp xúc) + UNDER (dưới, dưới) + NEAR (Gần – khoảng cách ngắn) + BY/BESIDE/NEXT TO (Ngay cạnh) + INSIDE >< OUTSIDE (bên – bên ngoài) + BEHIND (phía sau) + BETWEEN (ở người/ vật) + AMONG (ở đám đơng nhóm người/ vật) + N (số nhiều) – Among N were: số… + AGAINST: tựa vào + OPPOSITE: đối diện + ACROSS: bên Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Prepositions of time Ví dụ Cách dùng At: Vào lúc  Chỉ thời điểm At 5pm/ midnight/ at noon/ night…  Nói kì nghỉ (tồn kì nghỉ) At the weekend, at Christmas, NewYear …  Trong cụm KHOẢNG thời gian At the moment/at present/at the same time/ In: Trong  Chỉ khoảng thời gian dài : tháng, mùa, năm In September, in 1995, in the 1990s ,…  Chỉ kì nghỉ cụ thể, khóa học buổi ngày In the morning, in the afternoon,…  Chỉ khoảng thời gian phải để hoàn thành việc khoảng thời gian tương lai In five minutes/ two weeks On: vào  Chỉ ngày tuần ngày tháng năm On Monday, on Tuesday ,… On 30th Octorber… Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring  Chỉ ngày kì nghỉ buổi ngày cụ thể On Chrismas Day, On Sunday mornings … * CHÚ Ý: KHÔNG DÙNG in/on/at trước từ sau: - today - tonight - this week - yesterday - the day after yesterday - tomorrow - the day after tomorrow - last night - yesterday evening - last week - next month - next week - tomorrow evening - everyday/week/month/year Other prepositions + DURING (trong suốt khoảng thời gian) + FOR (trong khoảng thời gian hành động việc xảy ra) + Khoảng Thời gian + SINCE (từ, từ – Thời điểm hành động việc bắt đầu) + Mốc thời gian + FROM … TO (từ … đến …) + BY (trước/ vào thời điểm đó) +UNTIL/ TILL (đến, cho đến) + BEFORE (trước) + AFTER (sau) + IN TIME (đúng lúc, kịp lúc) + ON TIME (Đúng giờ) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Prepositions of movement + TO (đến, tới nơi đó) + FROM (từ nơi đó) + ACROSS (qua, ngang qua) + ALONG (dọc theo) + ABOUT (quanh quẩn, đó) + INTO (vào – tòa nhà, văn phòng, xe hơi) + OUT OF (ra khỏi - tòa nhà, văn phòng, xe hơi) + UP (lên – điểm vị trí cao hơn) + DOWN (xuống – điểm vị trí thấp hơn) + THROUGH (qua, xuyên qua) + TOWARD(S) (về phía) + ROUND (quanh, vòng quanh) * CHÚ Ý: A PHÂN BIỆT SỐ GIỚI TỪ  Among between: - Among: nhóm gồm nhiều người/vật - Between: người, vật nơi chốn VD: + The girl sits between her mum and dad + He found it among a pile of old books  At in: dùng để nơi chốn - At: dùng để điểm dừng hành trình, điểm hẹn - In: dùng với thành phố, đô thị, miền, đất nước Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring VD: + what time they depart at HN? + When did you arrive in HN?  Beside besides: - Beside: bên cạnh - Besides: ngồi ra/thêm vào VD: + He was standing just beside me + No one writes to me besides you  Above, below over, under - Above: (nói cách tổng quát) - Below: (nói cách tổng quát) VD: The birds were flying high above the trees - Over: (nói cụ thể) - Under: (nói cụ thể) VD: The birds were flying over the house B NHỮNG CỤM TỪ THƯỜNG DÙNG VỚI ON/IN/AT ON IN AT On holiday In the rain On vacation In the sun On business In the shade At the age of On a trip In the dark At a speed On a tour In bad weather At a temperture of On a cruise In ink On television In pencil On the radio In words Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring On the telephone On a diet On fire On the whole = in general On purpose In figures In cash In cheque = in check In love with In one‟s opinion Other types of prepositions: Ngoài giới từ liệt kê trên, giới từ cụm giới từ sau dùng để diễn tả: a Mục đích chức năng: for, to, in order to, so as to (để) + For + V-ing/Noun VD: We stopped for a rest (Chúng dừng lại để nghỉ ngơi) + To/In order to/ So as to + V-Nguyên thể VD: I went out to/in order to/so as to post a letter (Tơi ngồi để gửi thư) b Nguyên nhân: for, because of, owning to = thanks to = on account of + Ving/Noun (vì, vì) VD: We didn’t go out because of the rain (Vì trời mưa nên chúng tơi khơng chơi) c Tác nhân hay phương tiện: by (bằng, bởi), with (bằng) VD: I go to school by bus (Tôi tới trường xe buýt)/You can see it with a microscope (Anh quan sát kính hiển vi) d Sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng) VD: They sell eggs by the dozen (Họ bán trứng theo tá) e Sự tương tự: like (giống) VD: She looks a bit like Queen Victoria (Trông bà giống nữ hoàng Victoria) f Sự liên hệ đồng hành: with (cùng với) VD: She lives with her uncle and aunt (Cơ sống với thím) g Sự sở hữu: with (có), of (của) VD: We need a computer with a huge memory (Chúng cần máy tính có nhớ thật lớn) h Cách thức: by (bằng cách), with (với, bằng), without (không), in (bằng) VD: The thief got in by breaking a window (Tên trộm vào nhà cách đập cửa sổ) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Prepositions following adjective, nouns and verbs A Adjective + preposition (Tính từ + giới từ) OF - ashamed of - ahead of - capable - doubtful of - full of - independent of - jealous of - sick of - quick of : xấu hổ … : trước : có khả : nghi ngờ : đầy : độc lập : ghen tỵ với : chán nản : mau, nhanh chóng - afraid of - aware of - confident of - fond of - hopeful of - proud of - guilty of - joyful of : sợ, e ngại… : nhận thức : tin tưởng : thích : hy vọng : tự hào : phạm tội (về), có tội : vui mừng TO - acceptable to : chấp nhận - agreeable to : đồng ý - delightful to sb : thú vị - clear to : rõ ràng - equal to : tương đương với, - grateful to sb : biết ơn - harmful to sb (for sth.) : có hại cho (cho gì) - important to : quan trọng - lucky to : may mắn - open to : mở - preferable to : đáng thích - rude to : thơ lỗ, cộc cằn - accustomed to - addicted to - familiar to sb - contrary to - favourable to - likely to - next to - pleasant to - profitable to - similar to : quen với : đam mê : quen thuộc : trái lại, đối lập : tán thành, ủng hộ : : kế bên : hài lòng : có lợi : giống, tương tự Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring - useful to sb : có ích cho - necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì, cho - available to sb : sẵn cho - Responsible to sb : có trách nhiệm với FOR - available for sth: có sẵn ( gì… ) - late for : trễ… - famous dor : tiếng … - necessary for : cần thiết - suitable for : thích hợp - qualified for : có phẩm chất - good for : tốt cho… - convenient for : thuận lợi cho - responsible for sth : chịu trách nhiệm việc - difficult for : khó … - dangerous for : nguy hiểm… - greedy for : tham lam… - perfect for : hoàn hảo - sorry for : xin lỗi - helpful/useful for : có lợi, có ích - grateful for sth : biết ơn việc … - ready for sth : sẵn sàng cho việc AT - good at - clever at - skilful at - quick at - excellent at - surprised at - clumsy at : giỏi (về…) : khéo léo … : khéo léo, có kỹ … : nhanh… : xuất sắc … : ngạc nhiên : vụng - bad at - amazed at - present at - angry at sth - annoy at sth : dở (về…) : vui … : diện : giận điều : khó chịu điều WITH - delighted with : vui mừng với - crowded with : đông đúc… - acquainted with : làm quen (với ai) - angry with : giận dữ… Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring - friendly with - fed up with - familiar with - lpleased with - satisfied with : thân mật … : chán … : quen thuộc … : hài lòng … : thõa mãn với … - bored with : chán … - busy with : bận … - furious with : phẫn nộ… - popular with : phổ biến - contrasted with : tương phản với ABOUT - confused about : bối rối (về …) - happy about : hạnh phúc, vui - serious about : nghiêm túc … - worried about : lo lắng - disappointed about sth : lo lắng việc - excited about : hào hứng … - sad about : buồn … - upset about : thất vọng - anxious about : lo lắng IN - sinterested in - successful in : thích, quan tâm (về …) : thành công (về…) - rich in : giàu ( …) - confident in sb : tin cậy vào FROM - isolated from - different from - safe from : bị lập : khác : an tồn - absent from : vắng mặt ( khỏi…) - far from : xa - divorced from : ly dị, làm xa rời : hăng hái - dependent on = reliant on : phụ thuộc vào ON - keen on * Lưu ý : sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V-ing) danh từ (Noun) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 4.D Dream of Die of (a disease) Descend from Depend on / rely on Do up Do away Do with Do without Disapprove of Differ from : mơ : chết (1 bệnh) : xuất : lệ thuộc, dựa vào : buộc chặt : chấm dứt : có liên quan tới : không liên quan tới : không tán thành : khác với 5.E Escape from End up Eat up : trốn thoát : kết thúc : ăn hết Eat out : ăn 6.F Fight with sb for sth Face up to Fall back on Fall in with Fall behind Fall through = put off, cancel Fall off Fall down : đánh : đương đầu , đối mặt : trông cậy , dựa vào : mê ( fall in love with SB : yêu say đắm ) : chậm so với dự định , rớt lại phía sau : hủy bỏ : giảm dần : thất bại Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Fell up to Fill in Fill up with Fill out Fill in for Find out Fine sb for : cảm thấy đủ sức làm : điền vào : đổ đầy : điền hết , điền : đại diện, thay : tìm : phạt 7.G Give place to Give way to Get on with = get along with Get on Get off Get out Go down with / for / against Go off / out / up / down Give in / up / out Get through to sb Get through get over Get into Get in Get off Get out of = avoid Get down Get sb down Get down to doing Get to doing : nhường chỗ cho : nhường đường cho : có mối quan hệ tốt với : lên xe : xuống xe : cút khỏi, khỏi : bị bệnh / tán thành / phản đối : nổ / dập tắt / tăng / giảm : nhượng / từ bỏ / thất bại : liên lạc với : hoàn tất ( = accomplish ) : vượt qua : vào, lên ( xe) : đến, trúng cử : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành : tránh né : xuống, ghi lại : làm thất vọng : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc ǵì : bắt tay vào làm việc ǵì Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Get round…( to doing) Get st across Get back Get up Get ahead Get away with Get over Get on one‟s nerves Give away Give st back Give up Give out Give off Go out Go out with Go through Go through with Go in for = take part in Go ahead Go back on one „ s word Go over Go up Go away Go on Grow out of Grow up : xoay xở , hoàn tất : làm cho ǵì đc hiểu : trở lại : ngủ dậy : vượt trước : cuỗm theo : vượt qua : làm phát điên , chọc tức : cho , tống , tiết lộ bí mật : trả lại : từ bỏ : phân phát , cạn kịêt : toả , phát ( mùi hương , hương vị) : ngồi , lỗi thời : hẹn ḥò : kiểm tra , thực cơng việc : kiên trì bền bỉ : tham gia : tiến lên : không giữ lời : kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng : tăng , lên , vào đại học : cút , khỏi : tiếp tục : lớn vượt khỏi : trưởng thành Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 8.K Keep pace with Keep away from = keep off Keep out of Keep sb back from Keep sb from = stop sb from Keep sb together Keep up Keep up with Keep on = keep ving Knock down = pull down Knock out : theo kịp : tránh xa : ngăn cản : ngăn cản khơng làm ǵì : khiến ngừng điều : gắn bó : giữ lại , trì : theo kip : tiếp tục làm : kéo đổ , sụp đổ, san : hạ gục H Hear of / about / from Hope for Hand down to = pass on to Hand in Hand back Hand over Hand out Hang round Hang on = hold on = hold off Hang up ( off) Hang out Hold on Hold back Hold up : nghe / / nghe tin : hy vọng : truyền lại ( cho hệ sau,,,,) : giao nộp ( , tội phạm ) : giao lại : trao trả quyền lực : phân phát(= give out) : lảng vảng : cầm máy (điện thoại ) : cúp máy : treo : cầm máy : kiềm chế : cản trở / trấn lột Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 10 I Infer from Insist on Introduce to sb 11 J Join in Jump at a chance /an opportunity chộp lấy hội Jump at a conclusion : vội kết luận Jump at an order : vội vàng nhận lời Jump for joy : nhảy lên sung sướng Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra) 12 L Lose sight of Live on Long for Lose touch with Lose track of Lay out Leave sb off = to dismiss sb Leave out = get rid of Let sb down Let sb in / out Let sb off Lie down Live up to Live on : suy từ : nài nỉ : giới thiệu với : tham gia vào : dấu : sống nhờ : mong mỏi : liên lạc : dấu : xếp, lập dàn ý : cho nghỉ việc : rời bỏ, từ bỏ : làm thất vọng : cho vào / , phóng thích : tha bổng cho : nằm nghỉ : sống xứng đáng với : sống dựa vào Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Lock up Look after Look at Look back on Look for Look forward to ving Look in on Look up Look into Look on Look out Look out for Look over Look up to : khóa chặt : chăm sóc : quan sát : nhớ lại hồi tưởng : tm kiếm : mong đợi , mong chờ : ghé thăm : tra cúư ( từ điển, số điện thoại ) : xem xét , nghiên cứu : đứng nhìn thờ : coi chừng : cảnh giác với : kiểm tra : tôn trọng 13 M Make use of Make room for Make a fuss over Make allowance for Make fun of Make up Make over Make out Make up to Make off with : sử dụng : dọn chỗ cho : làm ồn : chiếu cố : chế nhạo : bịa : chuyển nhượng : phân biệt : xu nịnh : khỏi Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Move away Move out Move in : bỏ đi, : chuyển : chuyển đến 14 P Put up with Put a stop to Pay a visit to Persist on Prefer … to Prevent….from Punish sb for Participate in Pay attention to Put on Put off Put out Put aside Pay for sth / pay sb Play on sb Provide sb with sth Provide sth for sb : chịu đựng : dừng lại : viếng thăm : cố tình : thích … : ngăn cản : phạt : tham gia : ý : mặc vào : trì hoãn : dập tắt : bỏ qua bên : trả tiền : chơi khăm : cung cấp : cung cấp 15 S Supply sb with sth Supply sth for sb : cung cấp : cung cấp Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 16 O Object to sb / V-ing Occur to = happen to Offer sb sth = offer sth for sb : phản đối / việc : xảy : đề nghị làm 17 S Set off / out Stand for Succeed in : khởi hành : tượng trưng : thành công 18 T Take care of Take after Take notice of Take account of Take into consideration Take advantage of Take part in Turn up Turn down Turn out Turn in Think of sb Think about sth Think to oneself : chăm sóc : trơng giống : ý : ý đến : xem xét : lợi dụng, tận dụng : tham gia : xuất hiện, vặn to : bác bỏ, vặn nhỏ : hóa : ngủ/nộp : nghĩ : nghĩ : tự nghĩ Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 19 W Wait for Work for Work as Wait for : đợi Wait up for: đợi đến tận khuya Watch out /over: coi chừng, cẩn thận Wear off : tác dụng , biến , nhạt dần Wear sb out: khiến kiệt sức Work off : loại bỏ Work out: tìm cách giải Work up : làm khuấy động Write down : viết vào : chờ đợi : làm việc cho : làm việc [CỤM ĐỘNG TỪ VỚI "COME"] Come about Come aboard Come across Come after Come again Come against Come along Come apart Come around 10 Come away 11 Come back 12 Come before 13 Come between : xảy ra, đổi chiều : lên tàu : tình cờ gặp : theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp : trở lại : đụng phải, va phải : cùng, xúc tiến, cút : tách khỏi, rời : quanh, làm tươi lại, đến thăm, đạt tới, xông vào : xa, rời : trở lại, nhớ lại, cải lại : đến trước : đứng giữa, can thiệp vào Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 14 Come by 15 Come clean 16 Come down 17 Come down on 18 Come down with 19 Come easy to 20 Come forward : đến cách, qua, có được, mua tậu : thú nhận : xuống, sụp đổ, truyền lại : mắng nhiếc, trừng phạt : góp tiền, bị ốm : khơng khó khăn : đứng ra, xung phong D Common Preposition Combinations Followed By Gerunds (Cách kết hợp giới từ thường có danh động từ theo sau – Hay dùng TOEIC) complain about/ of doing sth dream about/ of doing sth talk about/ of doing sth think of/ about doing sth apologize for doing sth blame (someone) for doing sth forgive (sb) for doing sth have an excuse for doing sth have a reason for doing sth 10 be responsible for doing sth : phàn nàn : lo lắng : nói : suy nghĩ : xin lỗi : trách (ai) : tha thứ (cho ai) : xin lỗi thứ lỗi cho việc : lý cho việc : chịu trách nhiệm cho 11.thank (sb) for doing sth 12 keep/prevent/stop (sb) from doing sth 13 prohibit (sb) from doing sth 14 believe in doing sth : cám ơn : ngăn khỏi : cấm (ai) làm : tin vào Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 15 be interested in doing sth 16 participate in doing sth 17 succeed in doing sth 18 be accused of doing sth 19 be capable of doing sth 20 for the purpose of doing sth : quan tâm tới : tham gia vào : thành công : bị buộc tội : có khả : nhằm mục đích 21 be guilty of doing sth 22 instead of doing sth 23 take advantage of doing sth 24 take care of doing sth 25 be tired of doing sth 26 insist on doing sth 27 be accustomed to doing sth 28 in addition to doing sth 29 be committed to doing sth 30 be devoted to doing sth : có tội/phạm tội làm : thay làm : tận dụng làm : quan tâm/chăm sóc : mệt mỏi làm : khăng khăng làm : thói quen, quen với việc làm : bên cạnh : cam kết làm : hết lòng, tận tâm làm 31 look forward to doing sth 32 object to doing sth 33 be opposed to doing sth 34 be used to doing sth : mong chờ mong đợi làm : phản đối làm : phản đối/chống lại : làm Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring E Những cụm từ kinh điển hay gặp đề thi Toeic Take advantage of something Ví dụ: You shouldn‟t take advantage of his generosity (tận dụng/lợi dụng gì) In favour/favor of Ví dụ: The majority was in favor of the new proposal (tán thành, ủng hộ) In charge of Ví dụ: Mr Phillip Vargas is in charge of the Sales Department (chịu trách nhiệm) On account of Ví dụ: The game was delayed on account of the rain (=because of) By means of Ví dụ: She tried to explain by means of sign language (bằng cách) Be at stake (be in danger- gặp nguy hiểm) Ví dụ: Thousands of people will be at stake if emergency aid does not arrive soon Be concerned about (lo lắng vấn đề gì) Ví dụ: I‟m a bit concerned about the limited time for this project cụm thuwòng xuất Part đề thi Toeic Take something into consideration (quan tâm, trọng đến gì) Ví dụ: When choosing a supplier, we should take price into consideration Demand for Ví dụ: There‟s no demand for that product nowadays (nhu cầu cho sản phẩm gì) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 10 Prior to (=before) (trước) Ví dụ: Ở phần đề thi TOEIC, tình thơng báo sân bay/ ga tàu hay có câu “ Please arrive at the airport hours prior to your flight departure” (Hãy đến sân bay sớm tiếng trước khởi hành!) 11 Divide between (2 people) – phân chia Example: John divides his energies between running the company and playing golf 12 Divide among Example : I think we should divide the costs equally among us (more than people) - phân chia 13 Interfere with Example: Even a low level of noise interferes with my concentration (can thiệp) 14 Invest in (đầu vào gì) Example: The company invested millions of dollars in the new programs 15 Participate in (tham gia) 16 Arrive at/in Example : It was dark when we arrived at the station It was dark when we arrived in London (địa điểm nhỏ: at; địa điểm lớn:in) 17 Caution against (thận trọng với) Example: The authority cautioned the local residents against buying Chinese fruit 18 Compete with (cạnh tranh với) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Example: If a company competes with another, it tries to get people buy its products instead of the other company 19 Contribute to (đóng góp) Example: Falling sales in the American market contributed to the company‟s collapse 20 Cooperate with (hợp tác với) Example: He said he had cooperated with the government in its investigation 21 Deal with (giải quyết, xử lí) 22 Account for Example: The army made no attempt to account for the missing men (=explain) 23 Accustom oneself to Example: I‟ll try to accustom myself to the changes (làm quen với) 24 Agree to a plan Example: Both sides agreed to the terms of the contract (đồng ý) 25 Agree with someone Example: Much as I respect you, I can‟t agree with you in this case (đồng ý với đó) 26 Approve of (=agree) Example: I thoroughly approve of what the management is doing Example: The second part of the contract deals with the duties of both sides Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 27 Decide on Example: We‟ve decided on the new design for the house (quyết định) 28 Increase/Decrease by Example: House rent increased by 5% last month (tăng/giảm bao nhiêu) 29 Depend on Example: The city economy depends largely on the car industry (phụ thuộc vào) 30 Divide …into (chia thành) Example: The manager divided the staff into groups working on the project ... phụ thuộc vào ON - keen on * Lưu ý : sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V-ing) danh từ (Noun) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring 10 Một... cửa sổ) Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring Prepositions following adjective, nouns and verbs A Adjective + preposition (Tính từ + giới từ) OF... worried about doing sth: lo lắng việc Tất tần tật GIỚI TỪ English - Written by: Đào Mạnh Cường – 01225 397.470 2016 - Spring C Verb + preposition (động từ + giới từ) ( Sắp xếp theo bảng chữ cái) A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tất tần tật về GIỚI từ đào mạnh cường , Tất tần tật về GIỚI từ đào mạnh cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn