LÝ THUYẾT MỆNH đề DANH từ và MỆNH đề TRẠNG từ m CƯỜNG

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

Written by Đào Mạnh Cường MỆNH ĐỀ DANH TỪ Khái niệm: - MĐ danh từ mệnh đề phụ có chức danh từ, mở đầu từ để hỏi (where, what, how, why, when, who, whose, that, if/ whether,…) câu hỏi ==> Nói cách khác: Danh từ câu có chức (đứng vị trí nào) MĐ danh từ có nhiêu chức (cũng đứng vị trí đó): chủ ngữ, tân ngữ động từ, tân ngữ giới từ, bổ ngữ bổ nghĩa cho chủ ngữ, bổ ngữ bổ nghĩa cho tính từ Chức – vị trí MĐ danh từ: * Là chủ ngữ: đứng đầu câu làm chủ ngữ cho động từ sau Ex: The story makes her sad ==> What you have said makes her sad ==> Chúng ta thay “The Story” mệnh đề “What you have said” ==> MĐ gọi MĐ danh từ mở đầu với từ để hỏi What + S + V = gì, điều gì, giữ chức làm chủ ngữ động từ “make” * Là tân ngữ cho động từ: đứng sau động từ làm tân ngữ cho động từ đó: Ex: I don’t know the man ==> I don’t know who he is ==> Chúng ta thay “The man” mệnh đề “who he is” ==> MĐ gọi MĐ danh từ mở đầu với từ để hỏi Who + S + V giữ chức làm tân ngữ động từ “know” * Là tân ngữ cho giới từ: đứng sau giới từ làm tân ngữ bổ nghĩa cho giới từ Ex: Thank you for the present ==> thank you for what you have done for me ==> Chúng ta thay “the present” mệnh đề “what you have done for me” ==> MĐ gọi MĐ danh từ mở đầu với từ để hỏi What + S + V giữ chức làm tân ngữ bổ nghĩa cho giới từ “for” * Là bổ ngữ cho động từ TOBE: đứng sau TOBE bổ nghĩa cho động từ TOBE Ex: This is my house ==> This is where I was born ==> Chúng ta thay “my house” mệnh đề “where I was born” ==> MĐ gọi MĐ danh từ mở đầu với từ để hỏi Where + S + V giữ chức làm bổ nghĩa cho động từ TOBE Written by Đào Mạnh Cường MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ A Mệnh đề trạng ngữ thời gian: Before = By the time = By : Trước * (QKHT), Before + QKĐ, (QKHT) VD: Before I went to bed, I had finished my homework ==> Hành động xảy trước hành động khác khứ + Hành động xảy trước: finished my homework + Hành động xả sau: went to bed * (TLHT), Before + HTĐ, (TLHT) VD: Before I’m 40, I’ll have became teacher ==> Diễn tả hành động xảy trước hành động khác tương lai or thời điểm tương lai + Hành động xảy trước: TLHT + Hành động xảy sau: HTĐ (mang nghĩa TL) After (= Following (giới từ)): Sau * (QKĐ), After + QKHT, (QKĐ) VD: After I had finished my homework, I went to bed ==> Hành động xảy trước hành động khác khứ + Hành động xảy trước: I had finished my homework + Hành động xả sau: I went to bed * (TLĐ), After + HTĐ/HTHT, (TLĐ) VD: After I come, I’ll call you ==> Diễn tả sau xảy việc tiếp tục xảy việc khác When = As: Khi + C1: HTĐ, TLĐ ==> Giống ĐK1 VD: when I get older, I’ll become a doctor + C2: QKĐ, QKĐ ==> hành động nối tiếp khứ VD: When I was young, I liked Reading book + C3: QKĐ, QKTD ==> Hành động xảy (QKTD) hành động khác xen vào (QKĐ) VD:When I was teaching, he entered my class + C4: QKĐ, QKHT ==> Hành động xảy trước hành động khác khứ + Hành động xảy trước: QKHT + Hành động xả sau: QKĐ VD: When we came home, my father had left Written by Đào Mạnh Cường Until/till : ==> Trong câu thường có WITHOUT/ONLY IF với UNTIL ==> Chọn WITHOUT/ONLY IF trường hợp TRANG TRỌNG (việc làm, công việc, đơn xin, công ty,…) VD: I’ll waite untill/ till he comes back As soon as: sau ==> Diễn tả hành động xảy sau VD: As soon as Marry knew the truth, She called me while: Trong ==> Thường dùng thời tiếp diễn VD: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games Once = when : ==> ONCE nhấn mạnh WHEN VD: Once I come, I will call you Since: kể từ ==> HTHT, SINCE + QKĐ, HTHT VD: I haven’t met them since they left Whenever ( nào): VD: I’ll come whenever you need me B Mệnh đề trạng ngữ mục đích: * in order that = so that + MĐ: VD: She is studying so that/in order that she can pass the exam * in order (not) to = so as (not) to + V (nguyên thể): VD: She is studying in order to/so as to pass the exam * to + V (nguyên thể): để làm VD: She is studying to pass the exam C Mệnh đề trạng ngữ kết quả: * so ( adj/adv) + that + MĐ: mà + Dùng adj: Khi trước TOBE, BECOME, REMAIN, STAY, FIND/MAKE + O +ADJ, + Dùng adv: Khi trước V VD: He is so clever that She can answer all of my questions * Such N/cụm N that + MĐ: mà VD: He is such a clever girl that She can answer all of my questions Written by Đào Mạnh Cường * adj enough to V: đủ để làm * enough N to V: đủ để làm * so = thus = therefor: = = ==> “Đầu câu có dấu phẩy” VD: - She is old, so/thus/therefor she retires - He wanted to study late, so he drank another cup of coffee = He wanted to study late; therefore he drank another cup of coffee D Mệnh đề trạng ngữ lí do/nguyên nhân: * Because = as = since = for = now that = in that (idom) + MĐ: Vì VD: They cancelled the train For/As/Since it rained * Because of = due to = owing to = thanks to = on account of + N/Ving: Vì VD: Because of/due to the snow, They cancelled the train * Because of = due to = owing to = thanks to = on account of the fact that + MĐ: Vì VD: Because of/due to/on account of the fact that it rained, They cancelled the train E Mệnh đề trạng ngữ tương phản trái ngược: * However = nevertheless = nontheless = yet (đứng cuối câu) + MĐ: nhiên ==> “Đầu câu có dấu phẩy” VD: She is old, however, she is beautiful/ She is old However, she is beautiful * Although = eventhough = though + MĐ: VD: although it rained heavily, I came to my class * In spite of/ depite + N/Ving : VD: In spite of/ depite her age, she is beautiful * in spite of/ depite + the fact that + MĐ : VD: In spite of/ depite the fact that she is old, she is beautiful * Even if + MĐ : khi, cà VD: she can’t solve this exercise even if it is very easy * While = meanwhile = whereas + MĐ : * To the Contrary: trái ngược ==> “Đầu câu có dấu phẩy” VD: I am watching TV, while she is cooking * How However + adj/adv +S + be/V, CL : cho dù No matter how It doesn't matter VD: no matter how busy she is, she takes care of us * how + S + V = however what + (N) + S + V = whatever No matter + where + S +V = wherever : cho dù who + S + V = whoever VD: no matter how who/whoever you are, you have to respect your teacher VD: no matter what/whatever shirt you choose, you have to pay money Written by Đào Mạnh Cường F Mệnh đề trạng ngữ cách thức: * As + MĐ = like + N : * Unlike : không giống * Alike : giống nhau/như ...Written by Đào M nh Cường M NH ĐỀ TRẠNG TỪ A M nh đề trạng ngữ thời gian: Before = By the time = By : Trước * (QKHT), Before + QKĐ, (QKHT) VD: Before I went to bed, I had finished my homework ==>... exam * to + V (nguyên thể): để l m VD: She is studying to pass the exam C M nh đề trạng ngữ kết quả: * so ( adj/adv) + that + M : m + Dùng adj: Khi trước TOBE, BECOME, REMAIN, STAY, FIND/MAKE... Whenever ( nào): VD: I’ll come whenever you need me B M nh đề trạng ngữ m c đích: * in order that = so that + M : VD: She is studying so that/in order that she can pass the exam * in order (not) to
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT MỆNH đề DANH từ và MỆNH đề TRẠNG từ m CƯỜNG , LÝ THUYẾT MỆNH đề DANH từ và MỆNH đề TRẠNG từ m CƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn