CÁCH TRẢ lời câu hỏi PART 2 TOEIC đào mạnh cường

4 69 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

Written by Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 – PART - TOEIC CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI PARTTOEIC • • • • • • • • • • UNIT 1: WHERE QUESTIONS (CÂU HỎI VỀ ĐỊA ĐIỂM): Loại phương án: Loại câu trả lời Yes/ No Các từ đồng âm Các đáp án nhiễu: When, Who, Why… Các đáp án là: + at/in/on/from + vị trí địa điểm + To + N: đến + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hồn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem UNIT 2: WHEN QUESTIONS (CÂU HỎI VỀ THỜI GIAN) Loại phương án: Loại câu trả lời Yes/ No Các từ đồng âm Các đáp án nhiễu: Where, Who, Why… Các đáp án là: + Chứa mốc thời gian, chứa in/on/at/until/when/after+ mốc thời gian + as soon as possible: sớm + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hoàn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: tơi k chắn chắn đâu + I have no idea: k có ý tưởng + let’s see: để tơi xem UNIT 3: WHO QUESTIONS (CÂU HỎI VỀ NGƯỜI) Loại phương án: Loại trâu lời Yes/No Các từ đồng âm Các đáp án nhiễu: Where, When, Why… Các đáp án là: + Các đáp án chứa tên người, tên chức vụ, phận văn phòng + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hồn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem UNIT 4: HOW QUESTIONS (CÂU HỎI CÁCH THỨC): Loại phương án: Loại câu trả lời Yes/No Written by Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 – PART - TOEIC • • • • • • • • • • • • • • • Các từ đồng âm Các đáp án nhiễu Where, When, Why… Các câu hỏi đáp án là: - How much…? – Đáp án giá tiền/giá (dollars, cent, euros,…) - How many…?- Đáp án số lượng, (dozen – 12, five,…) - How about + Ving…? - Là câu gợi ý lời mời (I don’t think that’s a good idea, sure…) - How should/did S do…? - Làm (Trả lời câu hành động, take, stack,…) - How …….get/come here? – By tran/bus/car/plane/taxi/carb, - How do/was you feel? – present time/nice trip,… - How far…? – Câu hỏi khoảng cách bao xa (kilometer, centimeter,…) - How long…? – Thời gian (2 years ago, months,…) - How far…? – Tần suất (twice, once,…) - How I/ How can I= Where should/ What should…? - How soon/ Late = When…? - How long+ magazine/ newpaper/ novel? - Đáp án số trang Đáp án là: + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hoàn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem UNIT 5: WHAT QUESTIONS (CÂU HỎI CÁI GÌ): Loại phương án: Trả lời Yes/ No Loại từ đồng âm Loại đáp án nhiễu đáp án trả lời cho Who, Where, When… Các câu hỏi đáp án là: What time…?- Hỏi What kind of…? - Hỏi loại What color…?- Hỏi màu sắc What should/ did + do…? – Hỏi hành động What ….made of? – Hỏi chất liệu làm What the best way to?/ what the faster way to? – Phương tiện tốt nhất/ phương tiện nhanh nhât (subway, highway, plane, train, bus,…) What’s the price/what’s final offer = How much? Which + N …? - Câu hỏi lựa chọn ==> One, The one, either, neither,… Đáp án là: + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hoàn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem UNIT 6: WHY QUESTIONS Loại đáp án: Chứa câu trả lời Yes/ No Các phương án đồng âm Written by Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 – PART - TOEIC • • • • • • • • Loại đáp án nhiễu đáp án trả lời cho Who, Where, When… Các đáp án đúng: To + V: để làm Maybe…: Because = as = since = for = now that: Due to= Because of= oing to = Thanks to = on account of: Why don’t / did’t you/we: câu gợi ý lời mời (Loại Because): không? Đáp án là: + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hoàn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem UNIT 7: QUESTIONS with BE/ HAVE/ DO BE (am/is/are)/(am not, isnt’, aren’t) Do/Did (don’t, didn’t) Have/ has (haven’t, hasn’t) Will/Would (won’t/wouldn’t) Can/ could/ should (can’t, couldn’t, shouldn’t) Loại đáp án: Các phương án đồng âm Loại đáp án nhiễu đáp án trả lời cho Who, Where, When… Các đáp án đúng: - Yes/ No, actually, thanks, sure Đáp án là: + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hồn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: tơi k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem UNIT 8: REQUESTS, SUGGESTS AND STATEMENTS (CÂU HỎI GỢI Ý/CÂU TUYÊN BỐ) Đáp án là: + Sure/ Thank you + Thanks + Of course + that sounds good/ Ok + Congratulations + I’d be glad to/ happy to + Yes/ No + Not at all + I’d love to/happy to/be glad to/appreciate it + No problem + I’ll handle it + Acutually + I don’t think + May be Written by Đào Mạnh Cường – 01225.397.470 – PART - TOEIC • • + I wish … + If… + Hỏi ngược lại hỏi Vd:1 His plane was delayed because of a storm How late will he be? At the ticket counter Try the other store Let's order a bigger sign for the front door What size should we get? No, in the bottom drawer Các câu hỏi về: + Can could/ Would you mid/ Do you mid/would you like to V…? + Why don’t we/ you …?(Loại đáp án Because) + How about + Ving…? + Would you to V…? + Do you want…? + What about + Ving…? + ….,right? + Let’s, Please… + V Đáp án sai đáp án: + I don’t/ did’t like/ like it/ I get anything UNIT 9: PRFERENCE QUESTIONS ( A or B) Loại đáp án: Loại đáp án nhiễu đáp án trả lời cho Who, Where, When… Các câu trả lời Yes/ No Các đáp án đúng: + it hasn’t deceided/confirmed/finalized/discussed yet = …made up my mind: chưa định/xác nhận/hoàn thành/thảo luận + let me check/ask/find out: để tơi kiểm tra/hỏi/tìm hiểu + Check + N: kiểu tra + I’m not sure yet: k chắn chắn đâu + I have no idea: tơi k có ý tưởng + let’s see: để xem + It doen’t metter to me: khơng vấn đề với tơi + Either/ Neither/ Both + Chọn A B + whatever you want/prefer + sooner is better + I prefer UNIT 10: TAG QUESTIONS/ NEGATIVE QUESTIONS Đáp án câu hỏi loại Yes/ No, đồng âm, Don’t worry / I beleive ... euros,…) - How many… ?- Đáp án số lượng, (dozen – 12, five,…) - How about + Ving…? - Là câu gợi ý lời mời (I don’t think that’s a good idea, sure…) - How should/did S do…? - Làm (Trả lời câu hành... đáp án trả lời cho Who, Where, When… Các câu hỏi đáp án là: What time… ?- Hỏi What kind of…? - Hỏi loại What color… ?- Hỏi màu sắc What should/ did + do…? – Hỏi hành động What ….made of? – Hỏi chất...Written by Đào Mạnh Cường – 0 122 5.397.470 – PART - TOEIC • • • • • • • • • • • • • • • Các từ đồng âm Các đáp án nhiễu Where, When, Why… Các câu hỏi đáp án là: - How much…? – Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH TRẢ lời câu hỏi PART 2 TOEIC đào mạnh cường , CÁCH TRẢ lời câu hỏi PART 2 TOEIC đào mạnh cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn