Bảng THÌ + CT bị động

2 68 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

QKĐ S + V2/Ved; S + was/were S + did +not + V; S + was/were + not Did + S + V?; Was/Were + S? -=> Bản chất: diễn tả hành động ĐÃ xảy KẾT THÚC khứ ==> không liên quan đến BỊ ĐỘNG: S + was/were + V3/Ved QKTD S + was/were + V-ing S + was/were + not + V-ing Was/Were + S + V-ing? => Bản chất: Mang tính chất thời điểm, diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ hành động ĐANG XẢY RA (QKTD) hành động khác XEN VÀO (QKĐ) BỊ ĐỘNG: S+was/were+being+ V3/Ved QKHT S + had + V3/ed S + had+ not + V3/ed Had + S + V3/ed? => Bản chất: Diễn tả hành động xảy trước hành động khác khứ + Hành động xảy trước: QKHT + Hành động xả sau: QKĐ BỊ ĐỘNG: S+had + been+ V3/Ved HTĐ S + V(s/es); S + am/is/are S + do/does + not + V; S + am/is/are + not Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S? => Bản chất: diễn tả hành động xảy thường xuyên, lặp lặp lại theo thói quen chân lí thật hiển nhiên BỊ ĐỘNG: S + am/is/are + V3/Ved HTTD S + am/is/are + V-ing S + am/is/are + not + V-ing Am/Is/Are + S + V-ing? -=> Bản chất: Mang tính chất thời điểm, diễn tả hành động ĐANG XẢY RA thời điểm nói BỊ ĐỘNG: S + am/is/are+being+ V3/Ved HTHT S + have/has+ V3/ed S + have/has + not + V3/ed Have/Has + S + V3/ed? -=> Bản chất: Diễn tả hành động bắt đầu khứ, tiếp tục cho kết BỊ ĐỘNG: S+have/has+ been+ V3/Ved TLĐ S + will/Shall + V S + will/Shall + not + V Will/Shall + S + V? -=> Bản chất: diễn tả hành động SẺ xảy tương lai (Hành động k chắn xảy hay không) ==> khơng liên quan đến BỊ ĐỘNG: S + will/shall + be + V3/Ved TLTD S + will/Shall + not + be + V-ing S + will/Shall + be + Ving Will/Shall + S + be + V-ing? -=> Bản chất: Mang tính chất thời điểm, diễn tả hành động (sẽ) xảy thời điểm xác định tương lai, hành động tương lai ĐANG XẢY RA (TLTD) hành động khác XẢY ĐẾN (HTĐ– nghĩa tương lai) TLHT S + will/Shall + have + V3/ed S + will/Shall + not + have + V3/ed Will/Shall + S + have + V3/ed? => Bản chất: Diễn tả hành động xảy trước hành động khác tương lai or thời điểm tương lai BỊ ĐỘNG: S+will/shall+have+been+V3/Ved Bin Cuong – 01225.397.470 – Bản chất 12 tiếng anh cơng thức bị động QKHTTD S + had + been + V-ing S + had + not + been + Ving Had + S+ been + not + V-ing? -==> Bản chất: Thì QKHTTD dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC hành động hành động khác xảy khứ ==> Dùng QKHT ==> QKTDTD mang tính chất nhấn mạnh tính liên tục thơi nhé! HTHTTD S + have/has+ been + V-ing S + have/has + not + been + Ving Have/Has + S + been + V-ing? -==> Bản chất: Hành động bắt đầu khứ kéo dài LIÊN TỤC đến tiếp diễn đến tương lai TLHTTD S + will/Shall + not + have + been + V-ing S + will/Shall + have + been + Ving Will/Shall + S + have + been + Ving? -==> Bản chất: Thì TLHTTD dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC hành động so với thời điểm hành động khác tương lai Bin Cuong – 01225.397.470 – Bản chất 12 tiếng anh cơng thức bị động ...QKHTTD S + had + been + V-ing S + had + not + been + Ving Had + S+ been + not + V-ing? -==> Bản chất: Thì QKHTTD dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC hành động hành động khác xảy khứ... will/Shall + not + have + been + V-ing S + will/Shall + have + been + Ving Will/Shall + S + have + been + Ving? -==> Bản chất: Thì TLHTTD dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC hành động so với... HTHTTD S + have/has+ been + V-ing S + have/has + not + been + Ving Have/Has + S + been + V-ing? -==> Bản chất: Hành động bắt đầu khứ kéo dài LIÊN TỤC đến tiếp diễn đến tương lai TLHTTD S + will/Shall
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng THÌ + CT bị động , Bảng THÌ + CT bị động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn