(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng

56 128 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:13

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắngNghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI KHOA HỌC LÊ THỊ THÚY NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG ZnO PHA TẠP Cu Mn ỨNG DỤNG CHẾ TẠO ĐIÔT PHÁT QUANG ÁNH SÁNG TRẮNG LUẬN VĂN THẠCQUANG HỌC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI KHOA HỌC LÊ THỊ THÚY NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG ZnO PHA TẠP Cu Mn ỨNG DỤNG CHẾ TẠO ĐIÔT PHÁT QUANG ÁNH SÁNG TRẮNG Ngành: Quang học Mã số: 8.44.01.10 LUẬN VĂN THẠCQUANG HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐỖ QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Đỗ Quang Trung Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Thái Ngun, tháng 11 năm 2018 Học viên Lê Thị Thúy ii LỜI CẢM ƠN Thực tế cho thấy, thành công gắn liền với hỗ trợ giúp đỡ người xung quanh Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm luận văn đến nay, em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn vơ sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tâm huyết truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu suốt hai năm học Thạc sỹ trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Quang Trung, TS Lê Tiến Hà tận tâm bảo hướng dẫn em qua buổi thực hành, tạo mẫu, phòng thí nghiệm, buổi thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hướng dẫn dạy bảo đó, luận văn em hoàn thành Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Do vốn kiến thức em hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn nên q trình làm luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn lớp để luận văn em hoàn thiện Nội dung nghiên cứu luận án nằm khuôn khổ thực đề tài NAFOSTED mã số: 103.03.2017.39 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .v DANH MỤC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VẬT LIỆU ZnO .3 1.1 Một số tính chất vật liệu bán dẫn ZnO .3 1.1.1 Cấu trúc mạng tinh thể 1.1.2 Cấu trúc vùng lƣợng 1.2 Các tính chất ZnO 1.2.1 Exciton tự exciton liên kết .7 1.2.2 Cơ chế huỳnh quang bờ vùng (Near - Band - Edge Emission) 1.2.3 Tái hợp vùng hay tái hợp trực tiếp 1.2.4 Tái hợp qua trạng thái exciton 1.3 Tính chất quang vật liệu ZnO 12 1.3.1 Phát xạ bờ vùng ZnO .12 1.3.2 Phát xạ sai hỏng 13 1.4 Tổng quan vật liệu ZnO pha tạp kim loại chuyển tiếp 16 1.4.1 Đặc điểm chung .16 1.4.2 ZnO pha tạp kim loại chuyển tiếp Mn .17 1.4.3 ZnO pha tạp kim loại chuyển tiếp Cu .18 CHƢƠNG 19 THỰC NGHIỆM .19 2.1 Vật liệu nguồn 19 2.2 Quy trình cơng nghệ chế tạo mẫu 19 2.3 Khảo sát cấu trúc tính chất vật liệu 21 2.3.1 Phân tích hình thái bề mặt thiết bị hiển vi điện tử quét phát xạ trƣờng (FESEM) 21 2.3.2 Phƣơng pháp nhiễu xạ tia X 24 2.3.3 Phƣơng pháp đo phổ huỳnh quang, phổ kích thích huỳnh quang 26 CHƢƠNG 27 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .27 3.1 Kết nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Mn 27 3.1.1 Kết khảo sát hình thái cấu trúc bột ZnO:Mn ………………… 27 3.1.2 Kết tính chất quang ………………………………………………………… 32 3.2 Kết nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu 37 3.2.1 Kết khảo sát hình thái cấu trúc bột huỳnh quang ZnO:Cu ………… 37 3.2.2 Kết phân tích tính chất quang……………………………………… …… 39 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .43 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KLCT: kim loai chuyển tiếp CCT: nhiệt độ màu CRI: số hoàn trả màu LED: điốt phát quang PL: phổ phát xạ huỳnh quang PLE: phổ kích thích huỳnh quang XRD: nhiễu xạ tia X FESEM: thiết bị hiển vi điện tử quét phát xạ trường v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các tính chất ZnO Bảng 1.2 Trạng thái điện tử ion tự 17 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Cấu trúc tinh thể ZnO Hình 1.2 Vùng Brilouin cấu trúc lục giác Wurzite Hình 1.3 Sơ đồ vùng dẫn vùng hoá trị bấn dẫn Hình 1.4 Chuyển dời thẳng tái hợp xạ vùng Hình 1.5 Chuyển dời xiên tái hợp xạ vùng Hình 1.6 Quá trình dẫn đến huỳnh quang biexciton 11 Hình 1.7 Phổ huỳnh quang đai nano ZnO 12 Hình 1.8 Phổ phát xạ huỳnh quang cấu trúc nano ZnO khác 13 Hình 1.9 Giản đồ mức lượng điện tử khơng hồn hảo sai hỏng nội ZnO Các sai hỏng donor là: Z••i Z•i Zxi V••o V•o Vo sai hỏng aceptor là: V''znV'zn 15 Hình 1.10 Phổ kích thích huỳnh quang (a) phổ huỳnh quang (b) bột ZnO:Mn 17 Hình 1.11 Sơ đồ chuyển mức lượng Cu2+ mạng ZnO 18 Hình 2.1 Quy trình cơng nghệ chế tạo bột ZnO phương pháp đồng kết tủa 19 Hình 2.2 Sơ đồ mơ tả q trình khuếch tán ion Mn, Cu ZnO 20 Hình 2.3 Ảnh thiết bị đo ảnh FESEM tích hợp với đầu đo EDS 21 Hình 2.4 Các tín hiệu sóng điện từ phát xạ từ mẫu tán xạ 22 Hình 2.5 Sơ đồ kính hiển vi điện tử quét (a); Đường tia điện tử SEM (b) 23 Hình 2.6 Hệ thiết bị phân tích cấu trúc phương pháp nhiễu xạ tia X 24 Hình 2.7 Hiện tượng nhiễu xạ tinh thể 25 Hình 2.8 Hệ đo hệ đo phổ huỳnh quang, kích thích huỳnh quang 26 Hình 3.1 Ảnh FESEM bột ZnO nhận phương pháp đồng kết tủa ủ nhiệt độ 1000oC thời gian (a); bột ZnO:Mn (3%Mn) phương pháp khuếch tán nhiệt nhiệt độ 800 oC (b) 1000 oC (c) thời gian 28 vii Hình 3.2 Phổ XRD bột ZnO:Mn (3%) khảo sát theo nhiệt độ ủ từ 600 - 1200oC thời gian (a) phổ XRD tập trung vào góc hẹp (b) 29 Hình 3.3 Phổ XRD khảo sát theo nồng độ ion Mn pha tạp từ 0.5-7% ủ nhiệt 800oC thời gian (a) phổ XRD tập trung vào góc nhiễu xạ hẹp (b) 31 Hình 3.4 Phổ huỳnh quang kích thích huỳnh quang bột ZnO không pha tạp (a); ZnO:Mn (3%mol) ủ 600oC thời gian (b) 32 Hình 3.5 Phổ huỳnh quang vẽ phần mềm ColorCalculator (a); Giản đồ CIE (b) 34 Hình 3.6 (a) Phổ huỳnh quang phụ thuộc vào nhiệt độ bột ZnO chế tạo phương pháp đồng kết tủa (1), bột ZnO:Mn (3%) ủ nhiệt nhiệt độ 600oC (2); 800oC (3); 1000oC (4); 1200oC (5); (b) Phổ huỳnh quang phụ thuộc vào nồng độ khuếch tán ion Mn ủ 800oC thời gian 35 Hình 3.7 Ảnh FESEM bột ZnO:Cu2+ (3%) ủ nhiệt độ 600oC (a); 800oC (b); 1000oC (c); 1200oC (d) 37 Hình 3.8 Phổ XRD bột huỳnh quang ZnO:Cu2+ ủ nhiệt độ từ 600-1200oC thời gian (a); Phổ XRD quan sát góc nhiễu xạ hẹp (b) 38 Hình 3.9 Phổ huỳnh quang phổ kích thích huỳnh quang bột ZnO:Cu2+ 39 Hình 3.10 Phổ huỳnh quang bột ZnO:Cu2+ (3%) ủ nhiệt độ 6001200oC 40 Hình 3.11 Phổ huỳnh quang sử dụng phần mềm ColorCalculator giản đồ CIE mẫu bột ZnO:Cu2+ 3% ủ 800oC thời gian 41 Hình 3.12 Phổ huỳnh quang phụ thuộc vào nồng pha tạp bột ZnO:Cu2+ ủ 800oC thời gian 42 MỞ ĐẦU Kẽm oxit (ZnO) bán dẫn vùng cấm rộng (độ rộng vùng cấm ~ 3,37 eV) với lượng liên kết exciton lớn (~ 60 meV) nhiệt độ phòng, gần thu hút nhiều ý nhờ khả sử dụng chúng thiết bị phát xạ tử ngoại (UV), điôt phát quang (LED), cảm biến khí, pin mặt trời màng mỏng dẫn điện suốt [10 - 12, 16 - 19] ZnO vật liệu tương thích sinh học an toàn sinh học ứng dụng cảm biến sinh học cấy ghép [9] ZnO pha tạp ion kim loại chuyển tiếp sử dụng bột huỳnh quang cho ống phóng tia âm cực, đèn huỳnh quang Khi pha tạp nguyên tố khác nhau, bột huỳnh quang cho phát xạ vùng bước sóng khác nhau, ví dụ như: ZnO: Cu cho phát xạ xanh lục [15]; ZnO: Mn cho phát xạ vàng cam - đỏ [1], [2], [14], [20]; ZnO: Eu C cho phát xạ đỏ, đỏ xa [1, - 12, 15 - 20] Ngoài chất bán dẫn từ pha loãng (dilute magnetic semiconductors (DMS)) đặc biệt ZnO pha tạp Mn thu hút ý nhiều hai thập kỷ qua tiềm ứng dụng chúng thiết bị spintronic [8], [13] ZnO vật liệu huỳnh quang truyền thống nay, nhà nghiên cứu mong muốn tìm phương pháp nhằm điều khiển tính chất hấp thụ phát xạ hiệu suất phát quang chúng đặc biệt định hướng tới ứng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng Gần đây, đột phá theo hướng nghiên cứu công bố, Sundarakannan đồng nghiệp chế tạo bột ZnO có dải hấp thụ mạnh vùng bước sóng rộng từ 360-460 nm (NUV - BLUE) phương pháp sol gel [3], sử dụng bột ZnO chế tạo thành cơng WLED với nguồn kích LED xanh lam WLED nhận có nhiệt độ màu CCT ~ 4986 K CRI = 75 Trong ngiên cứu này, lựa chọn phương pháp chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu, Mn phương pháp đồng kết tủa bột ZnO trước, sau sử dụng phương pháp khuếch tán bề mặt để tạo bột huỳnh quang 33 phát xạ đặc trưng cho phát xạ sai hỏng ZnO liên quan đến nút khuyết oxy (VO) kẽm điền kẽ (Zni) gây [10] Phổ kích thích huỳnh quang (PLE) đo đỉnh 495 nm cho thấy, mẫu hấp thụ mạnh vùng tử ngoại tương ứng với đỉnh kích thích có cường độ mạnh bước sóng 385 nm Phổ huỳnh quang phổ kích thích huỳnh quang bột ZnO:Mn ủ nhiệt độ 600 oC thời gian thể hình 3.4b Trên phổ PL cho thấy đỉnh phát phát xạ bờ vùng bước sóng 383 nm có dải phát xạ rộng từ 420 nm đến khoảng 900 nm bao trùm tồn vùng nhìn thấy mở rộng phía vùng hồng ngoại Kết phân tích phổ cách FIT theo hàm Gauss phổ phát xạ nhận cho thấy, phổ tạo nên chồng chập nhiều dải phát xạ tương ứng với đỉnh phát xạ 383 nm, 525 nm, 590 nm, 640 nm, 736 nm 863 nm Nguyên nhân phát xạ ánh sáng xanh lục bước sóng 525 nm nút khuyết oxy ion kẽm điền kẽ tạo [18]; phát xạ vàng cam bước sóng 590 nm có nguồn gốc từ oxy điền kẽ sai hỏng bề mặt tạo [20]; phát xạ màu đỏ bước sóng 640 nm liên quan đến oxy điền kẽ chuyển mức phát xạ ion Mn4+ bị oxy hóa từ ion Mn2+ mạng ZnO tạo ra; phát xạ đỏ xa bước sóng 736 nm hồng ngoại gần bước sóng 863 nm sai hỏng liên quan đến oxy kẽm điền kẽ [1], [18] Để khảo sát nguồn gốc đỉnh phát xạ tiến hành đo phổ kích thích huỳnh quang mẫu ZnO:Mn (3%) đỉnh phát xạ 525 nm (đường 1), 590 nm (đường 2) 640 nm (đường 3) phổ hình 3.4b Phổ PLE đo bước sóng 525 nm 590 nm có hình dạng tương đối giống có đỉnh kích thích bước sóng 280 nm 377 nm Đỉnh kích thích 377 nm có hấp thụ bờ vùng ZnO (~ 3,37 nm) Đỉnh hấp thụ kích thích dịch xanh nm so với mẫu ZnO ảnh hưởng ion Mn2+ gây ứng suất làm thay đổi độ rộng vùng cấm ZnO 34 Với phổ PLE đo bước sóng 640 nm xuất thêm đỉnh hấp thụ kích thích bước sóng 329 nm Đỉnh hấp thụ kích thích có nguồn gốc từ chuyển mức ion Mn2+ mạng ZnO Hình 3.5 Phổ huỳnh quang vẽ phần mềm ColorCalculator (a); Giản đồ CIE ảnh chụp LED phủ bột ZnO:Mn chip 310 nm(b) Sử dụng phần mềm ColorCalculator tính tốn phổ cho LED phát triển Osram Sylvania vẽ lại phổ phát xạ hình 3.4b tính tốn thơng số phổ, chúng tơi nhận kết trình bày giản đồ CIE hình 3.5b Kết thu cho thấy, phổ phát xạ mẫu tương ứng với nhiệt độ 35 màu CCT ~ 3772 K CRI ~ 77 Mẫu phát xạ ánh sáng vùng màu vàng có số hồn trả màu cao Để nghiên cứu khả ứng dụng chế tạo LED phát xạ ánh sáng trắng, phủ bột ZnO:Mn chip UV 310 nm, LED thu cho phát xạ ánh sáng trắng ấm (ảnh chèn hình 3.5b) Hình 3.6 (a) Phổ huỳnh quang bột ZnO (1), bột ZnO:Mn (3%) đƣợc ủ nhiệt nhiệt độ 600 oC (2); 800 oC (3); 1000 oC (4); 1200 oC (5); (b) Phổ huỳnh quang phụ thuộc vào nồng độ pha tạp ion Mn2+ ủ 800 oC thời gian 36 Phổ PL mẫu ZnO:Mn (3%) ủ 600 oC (đường hình 3.6a) cho phổ phát xạ dải rộng 420 - 950 nm với độ rộng bán phổ ~ 250 nm (lớn nhiều so với kết nhận nhóm tác giả Sundarakannan ~ 64 nm [3]) Khi nhiệt độ ủ tăng, 800 oC (đường 3) cường độ đỉnh phát xạ bước sóng 640 nm tăng, nguyên nhân làm tăng đỉnh phát xạ nhiệt độ ủ cao sai hỏng bề mặt liên quan đến nút khuyết oxy kẽm điền kẽ tăng ion Mn khuếch tán mạng tăng Khi tăng nhiệt độ ủ lên 1000 oC (đường 4) cường độ huỳnh quang mẫu giảm bán độ rộng phổ phát xạ giảm Nguyên nhân làm giảm cường độ phát xạ mẫu nhiệt độ cao muối MnCl2 bị bay phần (do điểm nóng chảy MnCl2 ~ 650 oC) hình thành oxit MnO2 bề mặt hạt bột ZnO gây nguyên nhân làm dập tắt huỳnh quang nhiệt độ ủ tăng lên đến 1200 oC (đường 5) (xem kết đo FESEM hình 3.1 XRD hình 3.3) Ngồi ra, kết khảo sát phát xạ bờ vùng bước sóng 383 nm cho thấy nhiệt độ ủ tăng dẫn đến cường độ phát xạ đỉnh giảm lần khẳng định nguyên nhân giảm ion Mn2+ khuếch tán vào mạng môi trường nhiệt độ cao làm tăng sai hỏng mạng ZnO Với mẫu ZnO không pha tạp chế tạo phương pháp đồng kết tủa ủ nhiệt 1000 oC thời gian (đường 1), độ rộng bán phổ phổ phát xạ nhận hẹp tập trung chủ yếu vùng phát xạ xanh lục Trên sở kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến cấu trúc tính chất quang vật liệu, lựa chọn nhiệt độ ủ 800 oC tiến hành thay đổi nồng độ ion Mn đưa vào khuếch tán Kết đo phổ PL hình 3.6b cho thấy với mẫu ZnO không pha tạp pha tạp nồng độ thấp 0,5 % bán độ rộng đỉnh phát xạ hẹp nhiều so với mẫu pha tạp Khi nồng độ pha tạp tăng, bán độ rộng đỉnh phổ phát xạ huỳnh quang tăng bao trùm toàn vùng ánh sáng khả kiến Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nồng độ ion Mn lên phổ phát xạ bột ZnO:Mn cho thấy, vật liệu chế tạo hồn tồn sử dụng chế tạo điốt phát quang ánh sáng trắng 37 3.2 Kết nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu 3.2.1 Kết khảo sát hình thái cấu trúc bột huỳnh quang ZnO:Cu Bột huỳnh quang ZnO pha tạp ion Cu2+ chế tạo phương pháp khuếch tán bề mặt Sử dụng bột ZnO chế tạo phương pháp đồng kết tủa, sau dung muối Cu(NO3)2 nguồn tạp chất Các ion Cu2+ khuếch tán mạng ZnO lượng nhiệt Để khảo sát hình thái cấu trúc tính chất quang vật liệu, chúng tơi tiến hành phép đo FESEM, XRD PL, PLE Các kết nghiên cứu thảo luận chi tiết phần sau Kết khảo sát hình thái bề mặt bột ZnO:Cu phương pháp đồng kết tủa kết hợp với khuếch tán bề mặt thể hình 3.7 Hình 3.7 Ảnh FESEM bột ZnO:Cu (3%) ủ nhiệt độ 600 oC (a); 800oC (b); 1000 oC (c); 1200 oC (d) Hình 3.7 Ảnh FESEM bột ZnO:Cu (3%) ủ nhiệt độ 600 o 1200 C thời gian Ở nhiệt độ ủ 600 oC, hạt bột huỳnh quang có kích thước cỡ 300 nm tới vài micromet có biên hạt rõ ràng Các hạt bột huỳnh quang có dạng hình khối Tăng nhiệt độ ủ lên 800 oC, kích thước hạt bột huỳnh quang gần khơng thay đổi Ở nhiệt độ ủ cao 1000 - 1200 oC, kích thước hạt bột huỳnh quang tăng phân bố 38 khoảng từ 500 nm - micromet Ở nhiệt độ ủ 1200 oC, biên hạt bột huỳnh quang rõ ràng bề mặt hạt bột nhẵn bóng dạng khối cầu Hình dạng hạt bột huỳnh quang thay đổi từ dạng hình khối sang dạng cầu nhiệt độ ủ 1200 oC gần điểm nóng chảy ZnO nên phần lớp vỏ ZnO bị bay Mặt khác nhiệt độ ủ thấy bề mặt hạt bột ZnO xuất hạt nano màu trắng, hạt bột nhiệt độ cao Cu tương tác với Oxi bề mặt tạo lớp CuO ứng xuất nhiệt lớp màng oxit đồng co cụm lại thành dạng hạt ta quan sát thấy Để khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ ủ đến cấu trúc tinh thể vật liệu, tiến hành đo phổ nhiễu xạ tia X từ nhiệt độ 600 - 1200 oC Kết khảo sát cấu trúc vật liệu thể hình 3.8 Hình 3.8 Phổ XRD bột huỳnh quang ZnO:Cu đƣợc ủ nhiệt độ từ 600 1200 oC thời gian (a); Phổ XRD quan sát góc nhiễu xạ hẹp (b) 39 Trên phổ nhiễu xạ XRD hình 3.8a cho thấy pha tinh thể ZnO nhận pha tinh thể lục giác (theo thẻ chuẩn PDF số: 01 - 075 - 6445) [4], [7], [19] Ở nhiệt độ ủ 600 - 800 oC pha tinh thể quan sát đơn pha tinh thể ZnO Tuy nhiên nhiệt độ ủ cao 1000 - 1200 oC có xuất đỉnh nhiễu xạ có cường độ yếu, đỉnh nhiễu xạ pha tinh thể CuO tạo Kết tương tự quan sát ảnh FESEM hình 3.7 Quan sát góc nhiễu xạ hẹp (hình 3.8b) mặt nhiễu xạ (101) cho thấy nhiệt độ ủ cao từ 1000 - 1200 oC có dịch lệch mạnh vị trí đỉnh nhiễu xạ (~ 0,06 độ) Nguyên nhân dịch chuyển đỉnh nhiễu xạ nhiệt độ tăng ion Cu2+ khuếch tán vào mạng ZnO gây ứng suất mạng mặt khác biết bán kính bohr (Cu2+: 0,73 Å, Zn2+: 0,74 Å) 3.2.2 Kết phân tích tính chất quang bột huỳnh quang ZnO:Cu Để nghiên cứu tính chất quang vật liệu, chúng tơi tiến hành đo phổ huỳnh quang phổ kích thích huỳnh quang Phổ huỳnh quang phổ kích thích huỳnh quang bột ZnO:Cu (3 %) ủ nhiệt độ 600 oC thời gian thể hình 3.9 Hình 3.9 Phổ huỳnh quang phổ kích thích huỳnh quang bột ZnO:Cu 40 Trên phổ PL hình 3.9 bột ZnO:Cu kích thích bước sóng 280 nm đèn Xe Kết nhận cho thấy dải phát xạ xanh lục rộng từ 420 - 700 nm có đỉnh bước sóng 525 nm Đỉnh phát xạ xanh lục có nguồn gốc liên quan đến chuyển mức phát xạ ion Cu2+ mạng ZnO [4], [7] Đo phổ kích thích huỳnh quang (PLE) đỉnh phát xạ 525nm cho thấy đỉnh hấp thụ kích thích mạnh bước sóng 378 nm, hấp thụ kích thích hấp thụ vùng cấm ZnO (thông thường 380nm) Việc đỉnh hấp thụ kích thích dịch xanh hiệu ứng kích thước tương tác ion Cu2+ mạng ZnO gây Ngoài đỉnh hấp thụ kích thích gần bờ vùng ZnO, chúng tơi quan sát đỉnh hấp thụ kích thích nhỏ bước sóng 365 nm vùng hấp thụ kích thích mạnh 270 nm Để khảo sát nhiệt độ ủ đến tính chất quang vật liệu, giữ nồng độ tạp % ủ nhiệt độ từ 600 - 1200 oC Kết khảo sát thể hình 3.10 C-êng ®é (®vty.) ZnO:Cu (3%) 600oC 800oC 1000oC 400 450 500 550 1200oC 600 650 700 750 800 B-íc sãng (nm) Hình 3.10 Phổ huỳnh quang bột ZnO:Cu (3 %) ủ nhiệt độ 600 - 1200 oC 850 41 Trên phổ PL hình 3.10 cho thấy nhiệt độ ủ 600 oC quan sát đỉnh phát xạ tạp ion Cu2+ gây bước sóng 525 nm Khi nhiệt độ ủ 800 oC quan sát thấy đỉnh phát xạ 525 nm có phát xạ bờ vùng bước sóng ~ 381 nm vùng phát xạ mở rộng từ 650 - 850 nm Vùng phát xạ mở rộng vùng ánh sáng đỏ có nguồn gốc từ phát xạ trạng thái ion hóa nút khuyết oxy gây Tuy nhiên, ủ nhiệt độ cao 1000, 1200 oC cường độ phát xạ mẫu giảm mạnh không quan sát phát xạ bờ vùng ZnO Hình 3.11 Phổ huỳnh quang sử dụng phần mềm ColorCalculator giản đồ CIE mẫu bột ZnO:Cu % ủ 800 oC thời gian 42 Sử dụng phần mềm ColorCalculator để vẽ lại phổ PL tính toán CIE cho thấy mẫu bột ZnO:Cu % ủ 800 oC thời gian cho hệ số trả màu 57 Để nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ tạp chất tới tính chất quang vật liệu, lựa chọn nhiệt độ ủ 800 oC thay đổi nồng độ tạp chất từ - % Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ pha tạp đến tính chất quang vật liệu thể hình 3.12 Hình 3.12 Phổ huỳnh quang phụ thuộc vào nồng pha tạp bột ZnO:Cu ủ 800 oC thời gian Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ pha tạp đến tính chất quang vật liệu cho thấy bột huỳnh quang ZnO:Cu cho hiệu suất phát xạ màu xanh lục mạnh nồng độ pha tạp % nhiệt độ ủ 800 oC thời gian Như bột huỳnh quang ZnO:Cu sau khảo sát điều kiện công nghệ chế tạo cho thấy bột cho phát xạ xanh lục đặc trưng cho tạp chất Cu mạng ZnO với kích thước đạt cỡ vài micromet nồng độ tạp chất % ủ nhiệt độ 800 oC thời gian Các kết thu cho thấy với loại bột huỳnh quang có khả ứng dụng chế tạo điốt phát quang kích thích chip LED tử ngoại gần (NUV) bước sóng kích thích 360 380 nm 43 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Chúng tôi, chế tạo thành công bột huỳnh quang ZnO pha tạp Mn Cu phương pháp đồng kết tủa khuếch tán nhiệt mơi trường khơng khí Các mẫu bột ZnO:Mn, ZnO:Cu cho pha tinh thể lục giác, hình thái bề mặt hạt bột rõ ràng với kích thước trung bình cỡ vài trăm vài micromet Về tính chất quang hai mẫu ZnO:Mn ZnO:Cu thể sau: i) Đối với bột huỳnh quang ZnO:Mn cho phát xạ vùng ánh sáng rộng vùng nhìn thấy từ 400 - 950 nm Với nồng độ tạp Mn % ủ 600oC thời gian cho phát xạ màu ánh sáng trắng ấm với nhiệt độ màu CCT ~ 3772K hệ số trả màu cao CRI ~ 77 ii) Đối với bột huỳnh quang ZnO:Cu, phổ huỳnh quang thu đƣợc phát xạ mạnh vùng xanh lục từ 450 - 650 nm có đỉnh bƣớc sóng 525 nm Với nồng độ tạp Cu % ủ nhiệt độ 800 oC cho phát xạ dải rộng từ 450 đến 850 nm Các kết nhận cho thấy khả ứng dụng bột huỳnh quang ZnO pha tạp Mn, Cu chế tạo điốt phát quang ánh sáng trắng xanh lục kích thích chip LED tử ngoại gần với chi phí sản xuất thấp 44 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN Lê Thị Thúy, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Thành Huy, “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG ZnO PHA TẠP Mn BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA KẾT HỢP VỚI KHUẾCH TÁN NHIỆT”, Hội nghị Vật lý Chất rắn Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 10 (SPMS 2017), Tr 617 - 622, ISBN: 978 - 604 95 - 0326 - (2017) 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Dhanalakshmi, S Thanikaikarasan, B Natarajan, “Influence of Mn dopant concentration on film thickness, structural, morphological, compositional and optical properties of zinc oxide thin films”, J Mater Sci: Mater Electron 28: 11576 (2017) A Jagannatha Reddy, M.K Kokila, H Nagabhushana, J.L Rao, B.M Nagabhushana, C Shivakumara f, R.P.S Chakradhar, EPR and photoluminescence studies of ZnO:Mn nanophosphors prepared by solution combustion route, Spectrochimica Acta Part A 79 (2011) 476 - 480 B Sundarakannan, M Kottaisamy, Synthesis of blue light excitable white light emitting ZnO for luminescent converted light emitting diodes (LUCOLEDs), Materials Letters 165, pp.153 - 155 (2016) Bharti Choudhary, Santa Chawla, K Jayanthi, K.N Sood, Sukhvir Singh, Synthesis and surface modification of ZnO:Cu nanoparticles by silica and PMMA, Current Applied Physics 10, PP 807 - 812 (2010) Chen, Zhi-Gang; Li, Feng; Liu, Gang; Tang, Yongbin; Cong, Hongtao; Lu, Gao Qing; Cheng, Hui-Ming, Preparation of High Purity ZnO Nanobelts by Thermal Evaporation of ZnS, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 6, 3, pp 704 - 707(4) (2006) Chin Boon Ong, Law Yong Ng, Abdul Wahab Mohammad, A review of ZnO nanoparticles as solar photocatalysts: Synthesis, mechanisms and applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1, pp 536 - 551, (2018) F.M Li, C.T Zhu, S.Y Ma n, A.M Sun, H.S Song, X.B Li, X Wang, Investigation of the blue-green emission and UV photosensitivity of Cudoped ZnO films, Materials Science in Semiconductor Processing 16, PP 1079 - 1085 (2013) 46 H.V.S Pessoni, L.J.Q Maia, A Franco Jr, Eu-doped ZnO nanoparticles prepared by the combustion reaction method: Structural, photoluminescence and dielectric characterization, 30, pp.135 - 141 (2015) K Omri, J E Ghoul, O.M Lemine, M Bououdina, B Zhang, L E Mir, Magnetic and optical properties of manganese doped ZnO nanoparticles synthesized by sol-gel technique, Superlattices and Microstructures 60, pp 139 - 147 (2013) 10 L J Hernándeza, O E Hernández, M.P Hernández, J.A Díaz, M.F Faríasc, E Reguera, On the state of Mn in MnxZn1−xO nanoparticles and their surface modification with isonipecotic acid, Journal of Solid State Chemistry 247, pp.43 - 52 (2017) 11 L.J Brillson, W.T Ruane, H Gao, Y Zhang, J Luo, H von Wenckstern, M Grundmann, Spatially-resolved cathodoluminescence spectroscopy of ZnO defects, Materials Science in Semiconductor Processing 57, pp.197 - 209 (2017) 12 M D McCluskey and S J Jokela, Defects in ZnO, J Appl Phys 106, 071101 (2009) 13 M Kakazey, M Vlasova, E A Juarez-Arellano, T Torchynska and V A Basiuk, Defect states and morphological evolution in mechanically processed ZnO + xC nanosystems as studied by EPR and photoluminescence spectroscopy, RSC Adv., 6, pp 58709-58722 (2016) 14 P Kumar, B K Singh, B N Pal, P C Pandey, Correlation between structural, optical and magnetic properties of Mn-doped ZnO, Appl Phys A 122: 740 (2016) 15 R Viswanatha, S Chakraborty, S Basu, and D D Sarma, BlueEmitting Copper-Doped Zinc Oxide Nanocrystals, J Phys Chem B, 110, pp.22310 - 22312 (2006) 47 16 S Anantachaisilp, S M Smith, Cuong T T, S Pornsuwan, A R Moon, C Nenstiel, A Hoffmann, M R Phillips, Nature of red luminescence in oxygen treated hydrothermally grown zinc oxide nanorods, Journal of Luminescence 168, pp.20 - 25 (2015) 17 Sharda, K Jayanthi, Santa Chawla, Synthesis of Mn doped ZnO nanoparticles with biocompatible capping, Applied Surface Science 256, pp.2630 - 2635 (2010) 18 T.L Phan, S C Yu, R Vincent, H M Bui, T D Thanh, V D Lam, and Y P Lee, Influence of Mn doping on structural, optical, and magnetic properties of Zn1 - xMnxOZn1 - xMnxO nanorods, J Appl Phys 108, 044910 (2010) 19 Ü Özgür, Y I Alivov, C Liu, A Teke, M A Reshchikov, S Doğan, V Avrutin, S J Cho, and H Morkoỗ, A comprehensive review of ZnO materials and devices, J Appl Phys 98, 041301 (2005) 20 Y H Tong, F Cao, J T Yang, P S Tang, M H Xu, Intra - manganese luminescence in ZnO:Mn2+ nanorods prepared by a simple thermal evaporation process, Materials Letters 94, pp.124 - 127 (2013) ... KHOA HỌC LÊ THỊ THÚY NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG ZnO PHA TẠP Cu VÀ Mn ỨNG DỤNG CHẾ TẠO ĐIÔT PHÁT QUANG ÁNH SÁNG TRẮNG Ngành: Quang học Mã số: 8.44.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUANG HỌC Ngƣời hƣớng... cứu này, lựa chọn phương pháp chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu, Mn phương pháp đồng kết tủa bột ZnO trước, sau sử dụng phương pháp khuếch tán bề mặt để tạo bột huỳnh quang ZnO: Cu, ZnO: Mn. .. Mn Phổ huỳnh quang phổ kích thích huỳnh quang ZnO pha tạp Mn thể hình 1.10 Hình 1.10 Phổ kích thích huỳnh quang (a) phổ huỳnh quang (b) bột ZnO: Mn [2] 18 Nhiều nghiên cứu trước cho thấy ion Mn2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang ZnO pha tạp Cu và Mn ưng dụng chế tạo điôt phát quang ánh sáng trắng, TỔNG QUAN VẬT LIỆU ZnO, 5) Thanh nano nhiều mặt; 6) băng/lược nano, của bột ZnO:Mn [2], của tia điện tử trong SEM (b)., KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Giản đồ CIE và ảnh chụp LED phủ bột ZnO:Mn trên chip 310 nm(b)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn