(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 2017

86 61 0
  • Loading ...
1/86 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:03

Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 20132017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MÃ LƯƠNG VINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN NƠNG CỐNG TỈNH THANH HĨA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MÃ LƯƠNG VINH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả luận văn Mã Lương Vinh năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Em xin dành lời để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy, Cô giáo ân cần dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho em hai năm nghiên cứu học tập trường Trong trình thực đề tài em nhận bảo, giúp đỡ nhiệt tình Thầy, Cơ khoa Quản lý tài nguyên - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tập thể lớp Cao học QLĐĐ K24B tạo điều kiện để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Nguyễn Đức Nhuận trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo giúp đỡ em suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Mặc dù cố gắng trình độ lực thân có hạn chế định nên luận văn tốt nghiệp em chắn không tránh khỏi sai sót Kính mong Thầy, Cơ giáo góp ý để nội dung nghiên cứu hồn thiện Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Thái Ngun, ngày … tháng… năm 2018 Học viên Mã Lương Vinh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Các quy định chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2.1 Căn xác lập quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2.2 Hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.2.3 Giá chuyển quyền sử dụng đất 1.2.4 Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất 1.2.5 Hiệu lực việc chuyển quyền sử dụng đất 1.2.6 Điều kiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Cơ sở thực tiễn 11 1.3.1 Tình hình quản lý đất đai giới Việt Nam 11 1.3.2 Tình hình quản lý đất đai Việt Nam, Tỉnh Thanh Hóa 15 1.3.3 Tình hình quản lý đất đai Việt Nam, Tỉnh Thanh Hóa 16 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 iv 2.2 Phạm vi nghiên cứu 24 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 24 2.2.2 Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2017 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nông Cống 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nông Cống 30 3.1.3 Thực trạng quản lí đất đai huyện Nông Cống 34 3.2 Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Nông Cống 2013 -2017 36 3.2.1 Tình hình QLNN hoạt động chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện Nông Cống 2013 -2017 36 3.3.Tình hình chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ huyện Nơng Cống giai đoạn 2013-2017 44 3.3.1 Tình hình chuyển nhượng QSDĐ huyện Nông Cống giai đoạn 2013- 2017 44 3.3.2 Tình hình tặng cho QSDĐ huyện Nơng Cống giai đoạn 2013 - 2017 46 3.4 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến chuyển nhượng, tặng cho 49 3.4.1 Yếu tố dân số 49 3.4.2 Yếu tố quy hoạch sử dụng đất 50 3.4.3 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người người dân huyện Nông Cống chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 52 v 3.5 Đề xuất giải pháp 59 5.1 Về tổ chức công tác cán 59 3.5.2 Giải pháp sách 60 3.5.3 Giải pháp quản lý 61 3.5.4 Giải pháp sở vật chất, kỹ thuật 61 3.5.5 Về sách pháp luật 62 3.5.6 Giải pháp tổ chức, phối hợp làm việc đơn vị 62 3.5.7 Giải pháp công nghệ 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Đề nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Bảng 1.2: Kết thực kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 nước 20 Bảng 1.3 Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Tỉnh Thanh Hóa 23 Bảng 3.2 Hiện trạng phân bố dân cư huyện Nông Cống (dân số trung bình phân theo giới tính, thành thị nơng thơn) qua năm 32 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động việc làm ngành qua năm 33 Bảng 3.4 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Nông Cống 35 Bảng 3.5 Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng quản lý 36 Bảng 3.6 Kết giải hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân 41 Bảng 3.7 Tỷ lệ đáp ứng hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ giai đoạn 2013 - 2017 42 Bảng 3.8 Kết chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất giai đoạn 20132017 43 Bảng 3.9: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Nông Cống giai đoạn 2013 - 2017 45 Bảng 3.10: Kết tặng cho quyền sử dụng đất huyện Nông Cống giai đoạn 2013 - 2017 47 Bảng 3.11: Tỷ lệ hoạt động chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ giải hồ sơ đất đai huyện Nông Cống giai đoạn 2013 2017 48 Bảng 3.12 Mức độ gia tăng dân số huyện Nông Cống 49 Bảng 3.13 Tổng hợp diện tích quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện Nông Cống 51 vii Bảng 3.14 Những hiểu biết cán quản lý người dân huyện Nông Cống quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 53 Bảng 3.15 Sự hiểu biết người dân huyện Nông Cống hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất 55 Bảng 3.16 Sự hiểu biết người dân huyện Nơng Cống hình thức tặng cho quyền sử dụng đất 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đất nguồn tài nguyên có giá trị nhân loại Nó bao gồm ý nghĩa sống, thiếu đất lồi người khơng thể tồn Mọi tồn tiến triển loài người diễn mặt đất Nguồn tài nguyên không bị kiệt quệ hay bị phá huỷ người tất quốc gia thấy hết giá trị Hiện nay, tài nguyên đất chịu sức ép nhiều yếu tố song gia tăng dân số, phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường việc sử dụng thiếu hợp lý làm cho quan hệ đất đai ngày trở nên phức tạp Chính việc quản lý sử dụng đất đai cách chặt chẽ, rõ ràng cẩn thận trở thành vấn đề lớn giới nói chung Việt Nam nói riêng Ở Việt Nam, trước có Hiến pháp 1980, đất đai nước ta có nhiều hình thức sở hữu: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân Hiến pháp 1980 quy định nước ta tồn hình thức sở hữu đất đai sở hữu toàn dân Đến Hiến pháp 1992, điều 18 quy định là: Người Nhà nước giao đất thực chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định pháp luật Đến nay, Luật Đất đai 1993, Luật sửa đổi số điều Luật Đất đai 1998, 2001 Luật Đất đai 2003 bước cụ thể hóa quy định Hiến pháp với xu ngày mở rộng quyền cho người sử dụng đất Trước tình hình cơng nghiệp hóa, đại hóa mạnh mẽ, chế kinh tế thị trường bước hình thành, thị trường đất đai ngày phát triển hòa nhập vào kinh tế thị trường bước đồng với thị trường khác kinh tế quốc dân Luật Đất đai 2003 có quy định giao QSDĐ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng có quy định để tổ chức, cá nhân sử dụng đất dễ dàng thực 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong trình thực đề tài "Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Nông Cống giai đoạn 2013- 2017", giúp đỡ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hun Nơng Cống, phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa tơi xin rút số kết luận sau: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nông Cống đơn vị nghiệp có thu thành lập năm 2009 hoạt động hiệu quả, giúp cho công tác quản chặt, nắm quỹ đất huyện Nơng Cống Từ luật đất đai 2013 có hiệu lực địa bàn nghiên cứu thực chức trách quản lý nhà nước đất đai theo 15 nội dung, theo pháp luật - Kết tình hình chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ có 6.792 hồ sơ thành công giai đoạn 2013 -2017 Số lượng hồ sơ heo đánh giá kết giai đoạn tình hình chuyển nhượng, tặng cho tăng dần, năm sau cao năm trước Đặc biệt hai năm 2016 2017 số hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho tăng đột biến thực đề án sáp nhập mở rộng địa giới hành thị trấn Nơng Cống - Nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng yếu tố dân số quy hoạch sử dụng đất tới tình hình chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nông Cống lớn - Phân tích hiểu biết cán quản lý người dân tới công tác chuyển quyền sử dụng đất, sâu vào hình thức chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất Xác định: 64 + Đối tượng điều tra cán quản lý trả lời câu hỏi liên quan tới chuyển quyền sử dụng đất cao, đạt tới 97,77% , đối tượng điều tra người dân tỷ lệ trả lời câu hỏi liên quan tới chuyển quyền sử dụng đất đạt 73,44%; + Tỷ lệ 84,33% trả lời công tác chuyển nhượng; + Tỷ lệ 90,67% trả lời vấn đề liên quan tặng cho quyền sử dụng đất - Đã đề xuất giải công tác cán bộ, sách quản lý để nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng đất tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Đề nghị - Tiếp tục đẩy mạnh tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán quản lý; thường xuyên cập nhật văn pháp quy Đầu tư hệ thống thiết bị phần mềm chuyên dùng đồ từ cấp huyện đến cấp xã để đáp ứng tốt công tác QLNN nhu cầu thực quyền sử dụng đất - Cần tăng cường đội ngũ cán quản lý có chun mơn kinh nghiệm cao thực nhiệm vụ xã, thị trấn có nhiều dự án lớn - Tổ chức tuyên truyền cách sâu rộng có hiệu tới người dân kiến thức pháp luật đất đai nói chung chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nói riêng để nâng cao hiểu biết trình độ người dân Đồng thời với nâng cao chất lượng sống, nâng cao trình độ văn hóa người dân địa bàn huyện - Tiếp tục trang bị hệ thống máy móc phần mềm đại, tiên tiến để làm tốt việc tiếp nhận, giải trả kết hồ sơ đất đai cho nhân dân Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân theo hướng tăng hài lòng nhân dân đến làm việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Có hệ thống tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ lĩnh vực đất đai; lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, cán có nhiều điều kiện tham ô, tham nhũng 65 - Để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quyền tuyển dụng cán có trình độ, chun mơn, bổ sung vào vị trí thiếu theo nhu cầu công việc đơn vị - Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống xem xét cấp thêm phòng làm việc, phòng lưu trữ để xếp lại hệ thống hồ sơ lưu trữ, khai thác liệu Phòng Lưu trữ cung cấp thơng tin địa 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2006), Kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2006, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Thông tư số 08/2008/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2008 Hướng dẫn thực việc thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Dự án kiểm kê quỹ đất quản lý, sử dụng tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức, sử dụng nhà nước giao đất, cho thuê đất Theo Chỉ thị 31/2008/ CT-TTg ngày 14/12/2008 Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai năm 2013 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Mơi trường quy định hồ sơ địa Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Mơi trường quy định đồ địa 10 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thu tiền sử dụng đất 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài quy định hướng dẫn Nghị định 45 thu tiền sử dụng đất 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 14 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài quy định hướng dẫn Nghị định 46 thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 67 15 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất 16 Cục Thống kê (2017), Niên giám thống kê huyện Nông Cống 17 Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài ( Giáo trình kinh tế tài ngun đất, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 15, 58-64 18 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 19 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 20 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 21 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 22 Sở Tài nguyên Môi trường, Kết kiểm kê quỹ đất năm 2017 tổ chức, sử dụng nhà nước giao đất, cho thuê đất Theo Chỉ thị 21/2014/ CT-TTg ngày 01/8/2014 Thủ tướng Chính phủ, Thanh Hóa 23 Huyện ủy huyện Nơng Cống (2013), Báo cáo trị Ban chấp hành đảng huyện Nơng Cống CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA Hiểu biết quy định pháp luật đất đai cán quản lý Họ tên người vấn:…………………………… Địa chỉ: Thôn , xã huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa Xin Ơng (Bà) cho biết ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Tích vào phương án mà ông (bà) cho đúng): A Những hiểu biết đối tượng quy định chuyển QSDĐ Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất quyền ai? a) Của cán quản lý b) Của người dân c) Của người sử dụng đất d) Cả a, b c Câu 2: Có hình thức chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Câu 3: Đất tham gia chuyển quyền sử dụng đất có cần điều kiện khơng? a) Khơng cần điều kiện b) Chỉ cần đất khơng có tranh chấp c) Có điều kiện nhà nước quy định d) Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy định Câu 4: Những khoản tiền pháp luật quy định có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất? a) Thuế chuyển quyền sử dụng đất c) Lệ phí trước bạ b) Lệ phí địa d) Cả a, b c Câu 5: Người chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 6: Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khơng có nghĩa vụ b) Khai báo đầy đủ thơng tin c) Làm đầy đủ thủ tục d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí trước bạ Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.1 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc đổi đất lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc đổi đất lấy tài sản khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải có nghĩa vụ với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật c) d) Phải sử dụng đất mục đích ban đầu trước nhận chuyển Câu 3: Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đấtgiá chuyển nhượng nhượng thấp so với giá nhà nước quy định giá trị chuyển nhượng áp dụng để tính giá trị nào? a) Giá nhà nước quy định b) Giá chuyển nhượng c) Giá trung bình giá chuyển nhượng giá nhà nước quy định d) Không phép thấp Câu 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp b)Nhận chuyển nhượng để kinh doanh c) Nhận để làm nhà d)Nhận để trồng loại khác Câu 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trường hợp nào? a) Khi sinh sống khu vực b) Khi khơng sinh sống khu vực c) Khi có nhu cầu khu vực d) Mua để kinh doanh Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 1: Tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất không thu lại tiền vật Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyền sử dụng đất không? a)Phải trả 50% số tiền mà Nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật = 10% giá trị QSDĐ Câu 3: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, có quan hệ khác Câu 4: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hay thuế thu nhập hay không? a) Khơng phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy trường hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 5: Cơ quan giải thủ tục tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện c) UBND cấp xã b) Phòng Tài ngun Mơi d) Văn phòng đăng ký QSDĐ trường B Những đánh giá ông (bà ), yếu tố ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện Nông Cống? Yếu tố ảnh hưởng STT Ảnh hưởng giá đất Quy hoạch Thủ tục hành Lệ phí Gia tăng dân số Ý kiến khác Xếp loại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA Hiểu biết quy định pháp luật đất đai nhân dân Họ tên người vấn:…………………………… Địa chỉ: Thôn , xã huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Xin Ơng (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Tích vào phương án mà ơng(bà) cho đúng): A Những hiểu biết đối tượng quy định chuyển QSDĐ Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất quyền ai? a) Của cán quản lý b) Của người dân c) Của người sử dụng đất d) Cả a, b c Câu 2: Có hình thức chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Câu 3: Đất tham gia chuyển quyền sử dụng đất có cần điều kiện khơng? a) Khơng cần điều kiện b) Chỉ cần đất khơng có tranh chấp c) Có điều kiện nhà nước quy định d) Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy định Câu 4: Những khoản tiền pháp luật quy định có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất? a) Thuế chuyển quyền sử dụng đất c) Lệ phí trước bạ b) Lệ phí địa d) Cả a, b c Câu 5: Người chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 6: Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Khơng có nghĩa vụ b) Khai báo đầy đủ thông tin c) Làm đầy đủ thủ tục d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí trước bạ Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.1 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc đổi đất lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc đổi đất lấy tài sản khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải có nghĩa vụ với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) d) Phải sử dụng đất mục đích ban đầu trước nhận chuyển Câu 3: Trường nhượnghợp chuyển nhượng quyền sử dụng đấtgiá chuyển nhượng thấp so với giá nhà nước quy định giá trị chuyển nhượng áp dụng để tính giá trị nào? a) Giá nhà nước quy định b) Giá chuyển nhượng c) Giá trung bình giá chuyển nhượng giá nhà nước quy định d) Không phép thấp Câu 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp b) Nhận chuyển nhượng để kinh doanh c) Nhận để làm nhà d) Nhận để trồng loại khác Câu 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trường hợp nào? a) Khi sinh sống khu vực b) Khi khơng sinh sống khu vực c) Khi có nhu cầu khu vực d) Mua để kinh doanh Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 1: Tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất khơng thu lại tiền vật Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyền sử dụng đất không? a) Phải trả 50% số tiền mà Nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật = 10% giá trị QSDĐ Câu 3: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, ngồi có quan hệ khác Câu 4: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hay thuế thu nhập hay khơng? a) Khơng phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy trường hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 5: Cơ quan giải thủ tục tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Môi c) UBND cấp xã d) Văn phòng đăng ký QSDĐ trường B Những đánh giá ông (bà ), yếu tố ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyển QSDĐ địa bàn huyện Nông Cống? Yếu tố ảnh hưởng STT Ảnh hưởng giá đất Quy hoạch Thủ tục hành Lệ phí Gia tăng dân số Ý kiến khác Xếp loại PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÔNG TRÌNH 2013 -2017 STT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 II HẠNG MỤC Đất nông thôn Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất \ ( Mở rộng khu dân cư thôn 11) Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Quy hoạch đất Đất đô thị Đất đô thị thuộc quy hoạch khu đô thị Yên Mỹ Đất thơn Hồng Thái chuyển DIỆN TÍCH (HA) 130,91 0,42 9,84 24,13 0,61 2,73 9,35 0,98 ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ xã Cơng Bình xã Cơng Chính xã Cơng Liêm xã Hồng Giang xã Hồng Sơn xã Minh Khơi xã Minh Nghĩa 11,94 xã Tân Khang Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện 2,3 1,17 1,33 0,95 0,3 4,93 1,58 28,41 0,58 0,15 1,5 3,68 1,47 0,45 1,84 4,89 0,6 9,31 2,04 3,43 105,82 xã Tân Phúc xã Tân Thọ xã Tế Lợi xã Tế Nông xã Tế Tân xã Tế Thắng xã Thăng Long xã Trung Chính xã Trung Thành xã Trung Ý xã Trường Giang xã Trường Minh xã Trường Trung xã Trường Sơn xã Tượng Lĩnh xã Tượng Văn xã Tượng Sơn xã Vạn HòaVạn Thắng xã Vạn Thiện 46,85 xã Cơng Bình 18 xã Cơng Chính Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện QĐ 2121/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa QĐ 2121/QĐ-UBND sang đất thị tỉnh Thanh Hóa Thị trấn Nơng Cống xã n Mỹ Quy hoạch khu dân cư 24,05 Quy hoạch đô thị+ xen cư III Đât cụm công nghiệp Cụm cơng nghiệp Hồng Sơn 16,92 85,37 25 xã Hồng Sơn 11,63 xã Trường Sơn 48,74 Thị trấn Nông Cống Quy hoạch cấp tỉnh 5,12 xã Cơng Bình QHBS 1,17 10,6 0,65 xã Cơng Chính xã Tân Thọ xã Tế Nơng Thị trấn Nông Cống Cụm công nghiệp Trường Sơn Cụm công nghiệp Thị trấn Nông Cống mở rộng IV Đất thương mại dịch vụ Thuộc quy hoạch đô thị Yên Mỹ Thuộc khu đô thị Yên Mỹ Đất thương mai dịch vụ Khu thương mại dịch vụ Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp tỉnh QĐ 2255/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa 45,61 Đất thương mại dịch vụ 5,97 Khu dịch vụ thương mại 0,71 xã Vạn Hòa Khu dịch vụ thương mại Đất khu vui chơi giải trí V cơng cộng Thuộc khu vui chơi giải trí Yên Mỹ Thuộc khu vui chơi giải trí Yên Mỹ Khu vui chơi giải trí + khn viên xanh Khu vui chơi giải trí thuộc khu đô thị Yên Mỹ 21,39 xã Yên Mỹ QHBS Quy hoạch cấp huyện Quy hoạch cấp huyện QĐ 3615/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa Quy hoạch bổ sung cấp huyện Quy hoạch cấp tỉnh 42,46 xã Cơng Bình Quy hoạch bổ sung 1,01 xã Cơng Chính Quy hoạch bổ sung 4,2 Thị trấn Nông Cống Quy hoạch cấp huyện 58,54 xã Yên Mỹ Quy hoạch cấp huyện 106,21 ... định chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2.1 Căn xác lập quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2.2 Hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.2.3 Giá chuyển quyền sử dụng đất. .. tình hình quản lý đất đai huyện Nơng Cống - Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Nông Cống giai đoạn 2013 - 2017 - Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển nhượng, tặng cho. .. tặng cho quyền sử dụng đất Bảng 1.1 Điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 2017, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn