GIẢI đáp án PART 7 ETS 2016

206 84 0
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:59

Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 GIẢI ĐÁP ÁN PART ETS 2016 Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 Câu hỏi trả lời/ Mẹo Giải nghĩa Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Giải thích Đá Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 What is being announced? (A) Job opportunities in sales (B) Expanded store hours (C) The relocation of a furniture store (D) Events to celebrate new stores 153 Với câu chủ đề thông báo thường nằm đoạn đầu 154 Why are readers asked to call Murata Furniture? To receive a discount (A) To make an appointment (C) To enter a contest (D) To order a product Tìm keyword : “call” Key word thường số đến động từ xét đến danh từ 155 What are employees asked to do? (A) Adjust their typical work schedules (B) Switch to energyefficient light bulbs (C) Take a shorter break (B) p án D Bài viết thơng báo điều ? A Cơ hội nghề nghiệp lĩnh vực bán hàng B Tăng thời gian làm việc C Thay đổi vị trí cửa hàng nội thất D Sự kiện chúc mừng cửa hàng The opening of two additional Murata stores Việc mở thêm hai cửa hàng -> có kiện ngày 23/4 mở cửa hàng special discount, giveaways ( giảm giá đặc biệt, quà tặng ) Tại người đọc yêu cầu phải gọi tới Đồ nội thất Murata A Nhận giảm giá B Hẹn gặp C Tham gia thi D Đặt hàng To arrange a meeting with a member of our sales staff Sắp xếp hẹn gặp với nhân viên kinh doanh Sắp xếp họp với nhân viên kinh doanh Công nhân yêu cầu làm ? A Điều chỉnh lịch trình làm việc B Thay đổi sang dùng đèn tiết kiệm điện C Thời gian nghỉ buổi changing the regular work hours for most A employees as part of our initiative to reduce energy costs Thay đổi làm việc thường lệ bước quan Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) B Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 in the afternoon (D) Submit their time sheets to the accounting department Với câu hỏi động từ làm keyword chủ ngữ: “ employees” 155 When will the change go into effect? (A) (B) (C) (D) On January 10 On January 13 On February 21 On February 24 chiều ngắn D Nộp tờ thời gian làm việc cho phận kế toán trọng để cắt giảm chi phí nhiên liệu Khi thay đổi bắt đầu có hiệu lực? A Vào mùng 10/1 B vào ngày 13/1 C vào ngày 21/2 D vào ngày 24/2 Therefore, beginning on D Monday, February 24, the workday will officially start at 8:00 A.M instead of 9:00 A.M (Vì vậy, thứ 2, ngày 24/2, làm việc thức bắt đầu vào lúc 8:00 sáng thay cho 9:00 sáng.) Go into effect= effective= take effect : có hiệu lực = begin to apply : bắt đầu áp dụng 157 What is suggested about the Oakview Cafe? (A) It opens for dinner at P.M (B) It advertises in a local newspaper (C) It is located in the city’s business district (D) It is a small restaurant Điều nói Oakview Cafe ? A, Qn bắt đầu phục vụ bữa tối lúc pm B Quán có quảng cáo tờ báo địa phương C Quán đặt khu vực kinh doanh thành phố D Đó nhà hàng nhỏ Với câu tìm ý: câu trả lời trước, dò làm phương án loại trừ, A concert, B Trên website, C Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Space is limited — D purchase your tickets now by phone or at the café during normal business hours (157 Không gian quán nhỏ, mua vé qua điện thoại qn vào hành ) Với câu hỏi tìm ý suggested, indicated, implied đọc câu trả lời trước, dò câu trả lời Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 k đề cập Who most likely is Ms Tighe? (A) A newspaper reporter (B) A musician (C) A cafe owner A chef Tìm tên Tighe 158 159 Cô Tighe khả ? A phóng viên tờ báo B nhạc sĩ C chủ quán cafe D đầu bếp What does the notice encourage readers to online? Bài ý khuyến khích người đọc làm trực tuyến? A mua vé cho kiện (A) Purchase tickets for B Xem thực đơn đầy an event đủ bữa tối (B) View a full dinner C Nghe vài đoạn nhạc menu D Đọc bình luận (C) Listen to samples of buổi biểu diễn music Lauren Tlghe of The Aylesbury Record writes ( 158 Lauren Tighe tờ báo Aylesbury Record viết ) A A full listing of our dishes Danh sách đầy đủ ăn B will undergo a major refurbishment beginning l April Đang trang hoàng lại phần lớn bắt đầu ngày /4 restoration = renovation = refurbishment= C D Read reviews of a performance Câu cuối thường nằm đoạn cuối, câu khuyên người đọc, người nhận làm thường câu cuối Online = visit our website What does the article mainly discuss? 160 The history of an architectural firm (B) The business hours of a museum (C) The restoration of a building (A) Bài báo thảo luận vấn đề ? A Lịch sử công ty kiến trúc B Giờ mở cửa bảo tàng C Trang hồng lại tòa nhà D Mua sưu tập nghệ Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 The purchase of an art collection thuật maintenaince = repair= redecoration : sửa, trang hồng lại Điều nói ông Dvorak ? A Ông ta phụ trách tổ chức bảo tồn kiến trúc B Trụ sở kinh doanh ông ta Ostrava C Công việc dự án ông ta bắt đầu cách 10 năm C Ông ủng hộ tài cho bảo tàng Old City The repair of the 300-year-old building began nearly a decade ago Việc sửa tòa nhà 300 năm tuổi bắt đầu cách gần thập kỉ A decade = 10 years C 163 What is indicated about Điều nói cô Pak ? Ms Pak? A, Cô nhận tờ báo kế toán (A) She has been receiving Accounting B Cô viết cho tờ báo kế tốn News C Trước (B) She has written liên lạc với ông articles for Thierry Accounting News D Cô tham dự (C) She previously buổi hội nghị hàng năm contacted Mr, You will not miss the single issue of Accounting News Không bỏ lỡ ấn phẩm nhỏ tờ báo Accounting News  Trước nhận được, làm thẻ thành viên, tiếp tục nhận A Job notice = job posting Conference videos = C (D) Câu chủ đề thường báo thường nằm câu 1,2 What is suggested about Mr Dvorak? 161 He is in charge of the Architectural Preservation Society (B) His business is based in Ostrava (C) His work on the project began ten years ago (D) He made a financial donation to Old City Museum (A) Thierry (D) She will attend the annual convention 164 According to the email, what is NOT 164 Theo e - mail, Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 available on the Web site? khơng có sẵn trang web? ( A) Bài tuyển dụng (A) Job postings ( B ) Các video hội (B) Conference videos nghị (C) A directory of ( C ) Sách hướng dẫn accounting firms cơng ty kế tốn (D) A list of educational ( D ) Một danh sách opportunities hội học tập video of past conference pres Education opportunies = an index of courses Giáo dục= khóa học  Khơng có C Not đọc câu trả lời, tra lên loại trừ đáp án có 165 According to the policy, why has JMO Transport been selected as the delivery ? It charges low fees (B) It ships to locations overseas (C) It delivers products with care D It offers delivery on Sunday (A) Theo trật tự bài, đọc từ câu đầu tiên, thấy từ deliver -> đáp án 166.What is true about Express delivery? A It requires the customer's signature B It ensures the order is received by 5:00 p.m C It costs more than Next Day shipping D It takes up to four business days 165 Theo sách, công ty vận tải JMO lựa chọn người giao hàng? ( A) Cơng ty tính lệ phí thấp ( B ) Công ty vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nước ngồi) ( C ) Công ty vận chuyển sản phẩm cách cẩn thận D Công ty cung cấp việc giao hàng vào ngày chủ nhật provides special handling C for fragile and bulk items to ensure that orders are delivered in perfect condition cung cấp việc vận chuyển đặc biệt cho sản phẩm lớn dễ vỡ để đảm bảo đơn hàng chuyển tình trạng tốt Within two to four 166.Điều business days chuyển phát nhanh Express? Trong vòng đến ngày A Cơng ty đòi hỏi chữ ký khách hàng ( Yêu cầu chữ ký khách hàng) B Công ty đảm bảo đơn hàng nhận trc 17:00 C Chi phí vận chuyển cơng ty đắt hãng vận Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) D Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 167 According to the policy, why might a delivery be late? A) An account number was not provided (B) The order contains especially large items (C) An item needs special packaging (D) There is an error in the recipient’s address chuyển Next Day D Thời gian vận chuyển đến ngày Theo sách, Incorrect in Shipping việc vận chuyện lại bị address muộn? Sai địa giao hàng A Số tài khoản chưa cung cấp B.Đơn hàng có sản phẩm lớn C Sản phẩm cần đóng gói đặc biệt D Có lỗi sai địa người nhận D delivery be late? What is Ms Wang’s role in the conference? 168 She will give an introductory talk (B) She will cater the luncheon {C) She will lead a training seminar (D) She will announce the presenters (A) 168 Vai trò Wang Opening address hội nghị ? Bài thuyết trình mở ( A) Cơ có nói giới thiệu ( B ) Cô phục vụ bữa ăn trưa { C ) Cô hướng dẫn buổi chuyên đề đào tạo ( D ) Cô giới thiệu diễn giả What is the topic of Mr Kreuzer's talk? 169 (D) 169 Chủ đề nói chuyện ơng Kreuzer ? (A) Improvements In (A ) Những tiến pharmaceutical công nghệ dược phẩm technology ( B ) Những thay đổi (B) Changes in marketing regulations quy định tiếp thị ( C Thuốc cho người trẻ tuổi (C) Medicine for young D ) Các hướng dẫn cho people kỹ thuật viên phòng thí Guidelines for Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Medications for children and adolescents Thuốc cho trẻ thiếu niên A Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 laboratory technicians 170 When is the presentation that concerns cosmetics? {A) At 10:00 A.M (B) At 11:00 A.M (C) At 2:00 P.M, (D) At 3:45 P.M 171 Makeup and personal D 170 Bài thuyết trình mỹ care products = cosmetics phẩm diễn lúc ? { A) : Mỹ phẩm Tại 10:00 ( hàng cuối ) ( B ) Lúc 11:00 ( C ) Vào 2:00 chiều ( D ) Lúc 03:45 171 Điều KHƠNG có hội nghị? ( A) Hội thảo bao gồm thảo luận thách thức phân phối sản phẩm ( B ) Hội thảo giải vấn đề quốc tế ( C ) Hội thảo tổ chức lần Durban D Hội thảo diễn ba ngày Park guests (B) Job applicants (C) Parking area attendants (D) Local tour guides 29th annual conference in C Durban Hội nghị hàng năm lần thứ 29 Durban Nói mở lần thứ 29, khơng nói đến lần hay khơng -> C Loại trừ : A A risk analysis of changing global distribution networks in the pharmaceutical Loại trừ B The development of international standards Loại trừ D 1-3 April ( đề bài) You, your passengers and D 172 Thông tin này, cụ thể your vehicle enter hành hướng đến ? khách phương tiện vào ( A) Khách đến công viên ( B ) Ứng cử viên xin việc At the park’s entrance ( C ) Người hướng dẫn đỗ xe Lối vào công viên ( D ) Hướng dẫn viên địa  Khách đến công phương viên How much does a Thẻ hàng tháng giá bao tiền Daily, weekly, monthly, What is NOT indicated about the conference? It will include a discussion about distribution challenges (B) It will address international issues (C) it will be held for the first time in Durban D it will take place over three days (A) For whom is the information probably intended? 172 (A) 173 nghiệm Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) C Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 monthly pass cost? (A) (B) (C) (D) $10 $25 $40 $60 What is stated about the ANRA card? (A) It is available for a discounted price online (B) it is valid for only one vehicle (C) it may be used for more than one year (D) It can be used to charge expenses at the park 174 175 (A) (B) (C) (D) $10 $25 $40 $60 174 Những nói thẻ ANRA ? ( A) Thẻ có sẵn cho mức giảm giá trực tuyến ( B ) Thẻ sử dụng cho loại phương tiện ( C )Thẻ sử dụng năm ( D ) Thẻ sử dụng để tính chi phí cơng viên What are ANRA card holders advised to 175 Chủ thẻ ANRA nên after entering the park? làm sau vào cơng viên ? (A) Receive a stamp on ( A) Nhận tem their card thẻ (B) Keep their card on ( B ) Giữ thẻ bên xe view inside their cars họ (C) Obtain a proof of purchase for their card ( C ) Có chứng việc mua thẻ (D) Submit their card to the information center ( D ) Gửi thẻ đến trung tâm thơng tin Why was the article written? (A) To describe a business opportunity (B) To profile an editor 176 ? annual $10, $25, $40, $60 respectively :  Cái thứ ba $40 it cannot be used with B another vehicle Một thẻ không sử dụng kèm với phương tiện khác-> thẻ có giá cho xe The proof of purchase of B an ANRA card is not sufficient enter the park Bằng chứng mua thẻ k đủ để phép vào công viên Make sure your card is in the area of your car Chắc chắn thẻ bạn xe Now access the paper on D 176 Bài báo viết để the Web launched làm ? Bây bạn xem ( A) Để mơ tả hội báo chí Web web kinh doanh tung ra-> Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 Lidia Ibrahim (D) Điền đơn đăng ký trực (C) Complete tuyến …đối với dự kiến the new forms cần kế hoạch (D) Fill out an làm việc địa điểm online thay trên, liên hệ với application Lidia Ibrahim (ext.3372, librahim@m.galleries.com) sớm tốt 170 What is the 170 Mục đích thơng báo ANNOUNCING… purpose of the gì? A Talk by Ami Wibowo, notice? (A) Để quảng cáo cho kiện Shief Curator of Mustika (A) To advertise (B) Để công bố triển lãm an event (B) To (C) Công bố bảo tàng announce a new (D) Để nhắc nhở người tham exhibit gia chuyến (C) To Museum THÔNG BÁO Một buổi phát biểu Ami Wibowo, Quản lý bảo tàng Mustika publicize a new museum (D) To remind participants about a trip 171 Which of the 171 Cái sau KHÔNG …, ranging from the following is NOT triển lãm quốc tế? “Museums as Classrooms” an international (A) Hornbills and Dragons program to international exhibition? (B) Masks of the Java Seas exhibits such as “Masks of Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (A) Hornbills (C) A Transcultural Mosaic the Jave Seas” and “A and Dragons (D) Museums as Classrooms Transcultural Mosaic”, … (B) Masks of Her most recent exhibit is the Java Seas “Hornbills and Dragons”,… (C) A Transcultural ., Từ "Viện Bảo Tàng Mosaic lớp học" đến chương (D) Museums as trình để triển lãm quốc tế Classrooms "Mặt nạ Jave Seas" "A Transcultural Mosaic", triển lãm gần cô "chim mỏ sừng rồng", 172 Where will 172 Amy Wibowo nói Location: Mustika Museum, Ami Wibowo be đâu? Conference Room J1 speaking? (A) Tại Bảo tàng Mustika (A) At Mustika (B) Tại Hội nghị Art Pan- Địa điểm: Bảo tàng Museum Indonesia Mustika, phòng hội nghị J1 (B) At the Pan- (C) Đại học Surabaya Indonesian Art (D) Tại Bộ văn hóa Conference (C) At Surabaya University (D) At the Ministry of Culture Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 173 What is one 173 thành tựu Among her many of Ami Wibowo’s Ami Wibowo gì? publications is thei achievements? (A) Cô người sáng lập Bảo international best seller, (A) She is the tàng Mustika Postcards from the Far founder of (B) Cô viết Bưu thiếp từ East Mustika vùng Viễn Đông Museum (C) Cô giáo sư Đại Một số nhiều (B) She wrote học Surabaya ấn phẩm bán chạy Postcards from (D) Cô khởi hành công ty giới cô Bưu thiếp từ the Far East phát truyền hình vùng Viễn Đơng 174 What kind of 174 Công ty Marsha Grey You may use it to copy your company does thuộc loại hình kinh doanh brochures, ticket (C) She is a professor at Surabaya University (D) She started a broadcasting company Marsha Gray most nào? information, customer likely work for? itineraties, and reservation (A) Một cơng ty máy tính (A) A computer (B) Một nhà sản xuất máy confirmations company photocopy (B) A copy (C) Một cơng ty kế tốn Bạn sử dụng để machine (D) Một quan du lịch chép tài liệu quảng cáo, manufacturer Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) thơng tin vé, hành trình Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (C) An khách hàng, xác accounting firm nhận đặt phòng (D) A travel agency 175 Who should 175 Nhân viên nên thông báo Should a copy machine employees notify cho máy require repair or if one of the photocopy cần sửa chữa? maintenance, please contact copiers needs (A) Nhà sản xuất máy Trish Leslie in the service? photocopy accounting office (555- (A) The copier (B) Trợ lý hành 1664, extension 470)… manufacturer (C) Trish Leslie (B) An (D) Marsha xám Nếu máy photo cần sửa administrative chữa, bảo trì, xin vui lòng assistant liên hệ với Trish Leslie (C) Trish Leslie phòng kế toán (555-1664, (D) Marsha mở rộng 470) Gray 176 What error 176 Lỗi bao gồm The Morth Mountain Views was Included in tin tháng Tám? Rails to Trails package - …, the August (A) Ngày chuyến khơng and two tickets on the newsletter? xác Scenic Shores Railroad – (B) Một khu du lịch was listed incorrectly in the (A) Trip dates were inaccurate mơ tả khơng xác newsletter as $295 (B) A tourist (C) Một giá trích dẫn sai area was (D) Tên khách sạn bị Gói “The Morth Mountain incorrectly sai tả Views RailstoTrails” - …,và Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 described vé đến ga tàu hỏa Scenic (C) A quoted Shores-được liệt kê không price was xác tin $ wrong 295 (D) The name of a hotel was misspelled 177 What limit is 177 Giới hạn đặt In addition, please note that placed on the cung cấpLake Zephy? Lake Zephyr Sports and Lake Zephyr (A)nó có tháng Tám Culture offer is valid only at offer? (B) Nó áp dụng cho the Hidden Cove Resort (A) It is khách sạn Hotel available only (C) Trẻ em không phép in August chuyến Ngoài ra, xin lưu ý hồ (B) It applies to (D) Giá cho chuyến không Zephyr Zephyr Sports and only one hotel bao gồm bữa ăn Culture phục vụ có hiệu (C) Children are lực Hidden Cove Resort not allowed on Hotel the trip (D) Meals are not included in the price 178 What is the 178 mục đích I need to clarify the charges main purpose of thư gì? for existing members the letter? (A) Để yêu cầu khoản Please forgive the mistake (A) To ask for a toán Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 payment (B) Để giải thích lỗi sai Tôi cần phải làm rõ (B) To explain (C) Để thảo luận hội chi phí cho thành viên an error nghị có (C) To discuss a (D) Để trả lời câu hỏi Xin bỏ qua lỗi sai conference (D) To answer a question 179 How much 179 Chi phí AFC bao If you are not AFC member, does it cost to nhiêu? please submit $35 for your belong to the (A) $10 membership AFC? (B) $35 (A) $10 (C) $50 Nếu bạn (B) $35 (D) $75 thành viên, xin vui trả $ 35 (C) $50 cho số thành viên bạn (D) $75 180 How does 180 Ơng Horne thích liên The best way is to e-mail Mr Horne prefer lạc cách nào? me at to be contacted? (A) Bằng điện thoại jetthorne@afincon.com, (A) By phone (B) Bằng fax (B) By fax (C) Bằng thư Cách tốt gửi e-mail (C) By mail (D) Bằng e-mail cho vào (D) By e-mail jetthorne@afincon.com, 181 What is Mr 181 Ông Wyman yêu cầu làm …, we need a response to Wyman asked to gì? this invitation by August do? (A) phân phối lịch trình indicating whether or not Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (A) Distribute a cơng ty you will attend the schedule within (B) Xác nhận tham gia ceremony his company kiện (B) Confirm his (C) Gửi mục để xem xét participation in (D) trả tiền cho nơi ., Chúng ta cần phản hồi lời mời vào 01 tháng an event nói bạn tham dự buổi lễ (C) Submit an hay không entry for consideration (D) Pay for his accommodation 182 When was 182 Khi Comtech Gaia You are invited to attend the the Comtech Gaia tổ chức? awards ceremony on August held? (A) Ngày 20 tháng 15 at Kenstovich Hotel in (A) On June 20 (B)Ngày 15 tháng Cape Town (B) On July 15 (C) Ngày tháng (C) On August (D) Ngày 15 tháng Bạn mời tới tham dự lễ trao giải vào 15 thang (D) On August Tám khác sạn 15 Kenstovich Cape Town 183 Which award 183 Những giải thưởng Neorela Electronics and did Alfane Alfanet Systemsđã nhận? Alfane Systems won in the Systems receive? (A) Đổi tốt Bet Innovation and Best (A) Best (B) Nhà tuyển dụng tốt Technology categories, Innovation (C) Công nghệ tốt respectively (B) Best (D) Khởi đầutốt Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 Employer Neorelax Electronics hệ (C) Best thống Alfanet thắng Technology danh mục đổi (D) Best Debut công nghệ tốt 184 What does 184 Neorela Electronics sản Neorela Electronic and Neorela xuất gì? Alfane Systems specialize Electronics (A) Hệ thống điều hòa khơng in the production of high- produce? khí tech household equipment (A) Air- (B) thiết bị báo động nhà The former is known for its conditioning (C) Máy tính cá nhân quality air-conditioning systems (D) Dụng cụ nhà bếp systems,… (B) House alarm Neorelax Electronic hệ equipment thống Alfanet chuyên sản (C) Personal xuất thiết bị gia dụng computers công nghệ cao Các sản (D) Kitchen phẩm trước biết appliances đến với hệ thống điều hòa khơng khí chất lượng, 185 What can be 185 Điều suy This year’s awards for inferred about the giải thưởng awards in previous năm trước đó? Neorela and Alfane mark a change in this and other (A) giải thưởng Ít trình similar events, whose (A) Fewer bày judges had not nominated awards were (B) Chúng trao cho small businesses before presented công ty lớn years? Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (B) They were (C) Các kết không Lễ trao giải năm cho given only to công bố Neoral Alfane đánh dấu large (D) người đoạt giải lựa thay đổi companies chọn ban giám khảo kiện kiện (C) The results tiếng tương tự khác, ban giám were not made khảokhông đề cử public doanh nghiệp nhỏ trước (D) Winners were selected by renowned judges 186 Why did Ms 186 Tại bà Lawrence viết Since it is our policy to Lawrence write to thư cho ông Symington? verify all references, I am Mr Symington? (A) Ứng tuyển vị trí writing to request your (A) To apply (B) Để xác nhận tài liệu appraisal of Mr Willis’ for a position tham khảo skills and qualifications,… (B) To confirm (C) Thông báobắt đầu công a reference việc Vì sách (C) To (D) Để đặt phần mềm máy tính chúng tơi để xác minh tất announce a job tài liệu tham khảo, opening viết thư để yêu cầu (D) To order thẩm định lại kỹ computer trình độ ông Willis ', software 187 In the first 187 Trong thư đầu tiên, từ letter, the word "thẩm định" đoạn 2, dòng Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 “appraisal” in gần với nghĩa? paragraph 2, line (A) giám sát 1, is closest in (B) sửa đổi meaning to (C) Sự đo lường (A) scrutiny (D) đánh giá (B) revision (C) measureme nt (D) evaluation 188 In what 188 Steven Preston làm việc My division, human department does phận nào? resources, handles the Steven Preston (A) Nguồn nhân lực records containing the work? (B) Kế toán information you require (A) Human (C) Quảng cáo resources (D) lập trình hệ thống Bộ phận tơi, nguồn (B) Accounting nhân lực, xử lý hồ sơ có (C) Advertising chứa thông tin mà bạn (D) Systems yêu cầu programming 189 For how long 189 Ông Willis tham gia khoá Terrence Willis began did Mr, Willis đào tạo Mainframe Resolutions working for Mainframe participate in the bao lâu? Resolutions as an apprentice Mainframe (A) Bốn tháng in the programming Resolutions (B) Sáu tháng department and after nine training course? (C) Tám tháng months was accepted into Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (A) Four (D) Chín tháng our systems programming months training course, an intensive (B) Six months eight-month program (C) Eight months Terrence Willis bắt đầu học (D) Nine việc cho Mainframe months Resolutionstrong phận lập trình sau chín tháng chấp nhận vào khóa học đào tạo lập trình hệ thống chúng tơi, chương trình tám tháng chuyên sâu 190 What will 190 Điều ngăn cản most likely ông Willis nhận công việc working for Mainframe Terrence Willis began prevent Mr Willis từ System Tech,Inc.? Resolutions as an apprentice from being offered (A) Hộ thường trú in the programming the job with ông London department and after nine System Tech, (B) Mainframe Resolutions monthswas accepted into Inc.? khơng có hồ sơ việc làm our systems programming (A) His ông training course, an intensive permanent (C) Ơng bị sa thải khỏi vị trí eight-month program home is in trước …, Terrence worked as a London (D) Ơng khơng có đủ kinh qualified systems (B) Mainframe nghiệm lập trình hệ programmer for four Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 Resolutions has thống months before returning to no record of his his permanent home in employment Lodon  21 months of (C) He was fired from his experience previous position Terrence Willis bắt đầu học (D) He has việc cho Mainframe insufficient Resolutionstrong phận experience in lập trình sau chín tháng systems chấp nhận vào khóa programming học đào tạo lập trình hệ thống chúng tơi, chương trình tám tháng chuyên sâu ., Terrence làm việc người lập trình hệ thống có trình độ bốn tháng trước trở nhà anh Lodon 21 tháng kinh nghiệm 191 When was 191 Khi khảo sát ban đầu The study was conducted on the initial survey thực hiện? July in twelve carried out? (A)Ngày 15 tháng supermarkets from the (A) June 15 (B) Ngày 02 tháng Fontes, BuyWay, KTS, and (B) July (C) Ngày 02 tháng MaxiDome chains Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (C) August (D) Ngày tháng Nghiên cứu tiến hành vào 02 Tháng bảy mười (D) August hai siêu thị từ Fontes, BuyWay, KTS, chuỗi MaxiDome 192 Which 192 sản phẩm gần product has been giới thiệu thị trường? juice) scored 10% in this recently (A) Lemonique respect, but as a newly introduced on the (B) Icy Waterfalls launched item, its reputation market? (C) Portalegre among customers is not yet (D) Alpinismo established (A) Lemonique Only one product (the fruit (B) Icy Waterfalls Chỉ có sản phẩm (nước (C) Portalegre ép trái cây) ghi 10% lĩnh vực này, mục vừa (D) Alpinissimo tung ra, uy tín khách hàng chưa thành lập 193 In which 193 Trong chuỗi siêu thị … as reason for buying Icy supermarket chain chuỗi nước khoáng Icy Waterfalls mineral water;… is Icy Waterfalls Waterfalls khơng có sẵn? it must be stressed that this mineral water (A) Fontes figure is based only on NOT available? (B) BuyWay Fontes, BuyWay, and (A) Fontes (C) KTS MaxiDome customers (B) BuyWay (D) MaxiDome because KTS is not Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 (C) KTS currently carrying this (D) MaxiDome brand Là lý để mua nước khoáng Icy Waterfalls; cần phải nhấn mạnh số dựa Fontes, BuyWay, khách hàng MaxiDome khơng mang thương hiệu 194 What does 194 Báo cáo đề xuất Only 3% of subjects the report suggest nước khoáng Icy Waterfalls? indicated the TV about Icy (A) Giá coi commercial as a reason for Waterfalls mineral cao water? buying Icy Waterfalls (B) Nó không bán mineral water; this figure is (A) Its price is rộng rãi thị trường reasonable for a product regarded as too (C) Nó khơng quảng cáo whose TV commercial was high truyền hình gần last aired more than five (B) It was never (D) Sản lượng chưa widely months ago nghiên cứu marketed Chỉ có 3% đối tượng (C) It has not cho thấy quảng cáo been advertised thương mại lý để on TV recently mua nước khoáng Icy (D) Its sales Waterfalls; số Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong Ms Huong HLU Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa : 335 Cầu Giấy 0984996598 have not been hợp lý cho sản phẩm có studied thương mại truyền hình lần cuối phát sóng năm tháng trước 195 What does 195 Tác giả báo cáo đề It seems sales of this the author of the nghị cho sản phẩm sữa lắc product will not improve report recommend Alpinissimo? much unless the price is for the (A) Giảm giá lowered, which would be Alpinissimo milk (B) Cải thiện chất lượng preferable to designing new shake (C) Bán nhiều siêu thị product? (D) Đầu tư quảng (A) Reducing cáo advertising Có vẻ doanh số bán its price hàng sản phẩm (B) Improving không cải thiện nhiều, trừ its quality giá hạ xuống, (C) Selling it at sẽthích hợp thiết kế more quảng cáo supermarkets (D) Investing more in its advertising Ms Huong FB: Huong Nguyen (Helen) ... vụ June launched 177 Trang web mắt yesterday nào? tháng đưa ra, công A Vào ngày 03 tháng bố ngày hôm qua -> 3/6 B Ngày tháng Sáu C Trên 26 tháng D Ngày 27/ 7 A D On July 27 178 What is indicated... 16 On April 17 On April 21 On April 29 ( A) : 16/4 ( B ) Ngày 17 tháng Tư ( C ) : 21 /4 ( D ) Ngày 29 tháng emailed to you tomorrow Các công việc cho dự án gửi tới bạn ngày mai -> 17/ 4 184 What... ánh sáng nhà văn phòng? (A) Nó thường tốn (B) Đây cách dễ dàng để đại hóa phòng (C) Nó làm tăng giá trị bán lại nhà văn phòng (D) nên thực sau tham khảo ý kiến nhà thiết kế Tại mô hình ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI đáp án PART 7 ETS 2016, GIẢI đáp án PART 7 ETS 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn