Đổi mới công tác dân vận theo tinh thần nghị quyết 25

8 111 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:59

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở CƠ SỞ THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG THANH HÓA TRỞ THÀNH TỈNH KHÁ VÀO NĂM 2020 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: "Lực lượng dân to, việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công"1 Thấm nhuần lời dạy Người, trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng công tác dân vận khẳng định nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa định đến thành bại cách mạng; điều kiện củng cố, tăng cường mối quan hệ Đảng, Nhà nước với nhân dân Trước thực tiễn nghiệp đổi hội nhập quốc tế; tác động mặt trái chế thị trường; yếu công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận Đảng, quản lý điều hành cấp uỷ, quyền sở, tác động tiêu cực đến niềm tin, đến mối quan hệ Đảng nhân dân Nghị số 25-NQ/TW (khoá XI) khẳng định: "Thực tiễn đòi hỏi Đảng cần tăng cường đổi lãnh đạo công tác dân vận, củng cố vững niềm tin nhân dân Đảng, tăng cường mối liên hệ Đảng với dân khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh to lớn toàn dân phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”2 Để giúp cho việc xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi công tác dân vận sở nay, viết xin trao đổi số nội dung quan điểm bổ sung, phát triển Nghị 25-NQ/TW (khóa XI) tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình số khuyến nghị, giải pháp công tác dân vận sở, góp phần tích cực vào thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2010 Thứ nhất, “cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân; nhân dân chủ, nhân dân làm chủ”3 Điểm Nghị 25-NQ/TW bên cạnh việc tiếp tục khẳng định quan điểm: “Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân”4, nhấn mạnh vị trí, vai trò chủ thể nhân dân "nhân dân chủ, nhân dân làm chủ"5 Đây cụ thể hố phát triển nhận thức Đảng dân chủ, mà nội dung cốt lõi “nhân dân chủ, nhân dân làm chủ” đề cập Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đó, Đảng ta xác định: “Dân chủ chất chế độ ta, dân chủ vừa mục tiêu vừa động lực phát triển” Thực tế cho thấy, đâu, vai trò làm chủ nhân dân phát huy đó, nghị Đảng thực vào sống, phát huy sức mạnh nhân dân trở thành phong trào cách mạng thực thắng lợi nghiệp đổi mới; “nhân dân chủ” “nhân dân làm chủ” hai mặt vấn đề có mối quan hệ biện chứng, đó, “nhân dân chủ” khẳng định địa vị nhân dân xã hội, khẳng định vị thế, tư cách xã hội chủ thể xã hội rộng lớn nhân dân; “nhân dân làm chủ” khẳng định vai trò thực tế nhân dân mặt đời sống xã hội Giải mối quan hệ này, thực chất giải mối quan hệ quyền lợi nghĩa vụ công dân với tư cách “là chủ” “làm chủ” đất nước Nhân dân “là chủ” thực thực tốt vai trò “làm chủ” nhân dân thể tốt vai trò “làm chủ” khẳng định địa vị “là chủ” đất nước xã hội Theo đó, để nhân dân thực “là chủ” “làm chủ”, mặt đòi hỏi cấp uỷ, quyền cấp cần phải quan tâm tạo mơi trường, chế, sách để nhân dân phát huy quyền làm chủ xây dựng bảo vệ tổ quốc Mặt khác, với tư cách chủ thể chân xã hội, đòi hỏi người dân phải tự vươn lên học tập, lao động sáng tạo làm chủ sống mình, làm chủ gia đình, làm chủ sản xuất kinh doanh, từ làm chủ vận mệnh đất nước, xã hội Thứ hai, “động lực thúc đẩy phong trào nhân dân phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân; kết hợp hài hoà lợi ích; quyền lợi phải đơi với nghĩa vụ cơng dân; trọng lợi ích trực tiếp người dân; huy động sức dân phải đôi với bồi dưỡng sức dân; có lợi cho dân làm, có hại cho dân tránh”6 Động lực thúc đẩy người ta hoạt động thực chất khát vọng, nhu cầu lợi ích mà người mong muốn thoả mãn Đó nhu cầu vật chất (Ăn, mặc, ở, lại,…); nhu cầu tinh thần (được vui chơi, giải trí, học hành,…); nhu cầu trị (được làm việc, tham gia, cống hiến, biểu dương, tôn vinh, an tồn,…) Những nhu cầu, lợi ích thiết yếu đó, vừa mục tiêu vừa động lực vừa ý chí, tâm hành động người Cơng tác vận động tổ chức nhân dân thành công trước hết bảo vệ đáp ứng thực tế lợi ích thiết thân nhân dân, kết hợp hài hồ lợi ích, quyền lợi phải đôi với nghĩa vụ công dân Khác với thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ trước lợi ích dân tộc, cá nhân hoà quyện thống với khát vọng tự do, khát vọng độc lập dân tộc; kinh tế thị trường nay, lợi ích cá nhân cần coi trọng hài hồ với lợi ích tập thể, lợi ích tồn xã hội Thật khiên cưỡng đề cao lợi ích tập thể, lợi ích tồn xã hội, mà phải “chú trọng lợi ích trực tiếp người dân”.Theo đó, lãnh đạo đạo thực tiễn cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng “ huy động sức dân phải đôi với bồi dưỡng sức dân”, “việc có lợi cho dân ta phải làm, việc có hại cho dân ta phải tránh” Điều đòi hỏi tất chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích nhân dân phải lấy việc đem lại lợi ích cho nhân dân làm mục tiêu tối cao, tránh khuynh hướng lệch lạc khoa trương hình thức, khơng lợi ích nhân dân, quan tâm đến huy động sức dân đóng góp khơng quan tâm đến bồi dưỡng sức dân Đòi hỏi đội ngũ cán phải dũng cảm đương đầu với khó khăn; dũng cảm đấu tranh, kiên trì chống lại cũ lạc hậu; tận tâm, tận lực, thiết thực, dám nghĩ, dám làm, dám đổi tất lợi ích nhân dân Quan điểm thứ ba, “phương thức lãnh đạo công tác dân vận Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước sạch, vững mạnh Mọi quan điểm, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước phải phù hợp với lợi ích nhân dân, nhân dân, nhân dân Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng noi theo”7 Đây quan điểm đưa Nghị số 25-NQTW (khóa XI) Cơng tác dân vận nội dung, thành tố quan trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước Chỉ có đảng vững mạnh, nhà nước sạch, hoạt động có hiệu lực hiệu có đủ sức thuyết phục, đủ lực để vận động tổ chức nhân dân tạo lập lòng tin nhân dân Theo đó, phương thức lãnh đạo Đảng công tác dân vận phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước sạch, vững mạnh Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, sách pháp luật Nhà nước phải phù hợp với lợi ích nhân dân, nhân dân, nhân dân; cán đảng viên phải thực gương mẫu nói cho dân hiểu, làm để dân tin thuyết phục để dân theo Nhất thời kỳ mà tiến hành nghiệp đổi toàn diện, thay cũ lạc hậu tiến xây dựng chưa có tiền lệ, đòi hỏi cấp uỷ, quyền cấp phải kiên trì tun truyền nhân dân hiểu; cán bộ, đảng viên phải nêu gương làm trước để nhân dân học tập Quan điểm thứ tư, “Công tác dân vận trách nhiệm hệ thống trị, cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức, đồn viên, hội viên đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Trong đó, Đảng lãnh đạo, quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu nòng cốt”8 Để thực mục tiêu cơng tác dân vận: “củng cố vững lòng tin nhân dân Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mối quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân; vận động nhân dân thực tốt chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực thành công nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước”9, cơng tác dân vận phải trách nhiệm hệ thống trị, cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức, đồn viên, hội viên đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Trong đó, rõ: “Đảng lãnh đạo, quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu nòng cốt” Cần khẳng định, cơng tác dân vận trước hết Đảng, Đảng vừa lãnh đạo hệ thống trị cộng đồng xã hội tiến hành công tác dân vận, vừa trực tiếp vận động, lôi tổ chức nhân dân Các tổ chức đảng từ Trung ương đến chi phải lấy công tác dân vận nội dung chủ yếu hoạt động Một nội dung quan điểm xác định rõ vai trò “tổ chức thực hiện” quyền “tham mưu nòng cốt”của Mặt trận đoàn thể Thực tế cho thấy, điều kiện Đảng cầm quyền, mối quan hệ Đảng với nhân dân chủ yếu thơng qua quyền Chính quyền cụ thể hóa chủ trương, nghị Đảng vào sống hệ thống sách, pháp luật; thực quản lý xã hội phục vụ nhân dân Theo đó, quyền phải tun truyền giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu thực hiện, chương trình dự án triển khai địa bàn phải lấy ý kiến nhân dân nhân dân, thực tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân thụ hưởng” Mặt trận đoàn thể cần phải chủ động tham mưu đề xuất cho cấp uỷ đảng phối hợp với quyền chương trình hành động, đề án,… đồng thời làm nòng cốt vận động nhân dân, phát huy vai trò đồn viên, hội viên tích cực thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Thứ năm, “Nhà nước tiếp tục thể chế hoá chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành quy chế, quy định để tổ chức hệ thống trị; cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, công chức, viên chức cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực cơng tác dân vận; hình thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả”10 Nghị số 25-NQ/TW (khóa XI) tăng cường đổi lãnh đạo Đảng cơng tác dân vận tình hình hạn chế, yếu công tác dân vận thời gian vừa qua là: Việc thể chế hoá chủ trương, quan điểm Đảng công tác dân vận chưa kịp thời, chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Sự phối hợp tổ chức hệ thống trị thiếu chặt chẽ Trách nhiệm quan nhà nước, quan quyền cơng tác dân vận nhiều nơi bị coi nhẹ, nhiều hạn chế Nhiều nơi ỷ lại vào máy hành giải pháp hành chính, coi nhẹ giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân Theo đó, giai đoạn cách mạng nay, quan hệ Đảng, Nhà nước, nhân dân cần phân biệt rành mạch quyền trách nhiệm chủ thể thông qua hệ thống thể chế xác định Vai trò, trách nhiệm lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước địa vị làm chủ, hình thức, phương thức làm chủ nhân dân cần thể chế hóa hệ thống văn pháp luật, quy chế quan hệ cụ thể Đảng, với Nhà nước nhân dân Xây dựng quy chế, quy định trách nhiệm công tác dân vận cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức… lấy tiêu chí để đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ Trên sở quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp có tính định hướng Nghị số 25-NQ/TW (khóa XI) "Về tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới"; xuất phát từ đặc điểm cấp sở nơi gần dân, sát dân nhất, nơi trực tiếp tổ chức thực đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân; từ yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh vào năm 2020, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại năm 2030 Việc đổi công tác dân vận sở cần hướng tới số nội dung cụ thể sau: Một là, tăng cường xây dựng tổ chức sở đảng trị, tư tưởng tổ chức; tập trung giải kịp thời, có hiệu xúc đáng nhân dân làm cho nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân Để thực hạt nhân trị sở, cầu nối sợi dây để Đảng liên hệ phục vụ nhân dân, tảng toàn lực sức chiến đấu Đảng, tổ chức sở Đảng, cần: Tiếp tục thực có hiệu Nghị Trung ương (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay", trọng tâm đề giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm tập thể, cá nhân sau kiểm điểm; thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình sinh hoạt Đảng; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Nâng cao lực cụ thể hóa chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước thành sách phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống mặt cho tầng lớp nhân dân sở Đề cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt, xây dựng đội ngũ cán có lực lãnh đạo, đạo; có phẩm chất đạo đức, lối sống sáng, tạo niềm tin nhân dân Dồn sức, tập trung giải nguyện vọng đáng nhân dân; thực tốt quy định công tác tiếp dân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo nhân dân gắn với giải vụ việc cộm, tiêu cực lĩnh vực liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tai nạn, tệ nạn xã hội nhằm hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người Hai là, Tăng cường đổi cơng tác dân vận quyền sở Để thực tốt trách nhiệm cơng tác dân vận, quyền sở cần tập trung thực tốt nội dung: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật tầng lớp nhân dân Tổ chức lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng sách, chương trình dự án địa phương; tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý nhân dân cơng tác quản lý điều hành quyền; lấy ý kiến hài lòng người dân thái độ, tác phong làm việc cán bộ, công chức Thực tốt quy chế dân chủ, cải cách hành theo quy định, xây dựng quan hành nhà nước thơng suốt, sạch, vững mạnh, đại, có hiệu lực; rèn luyện kỹ năng, phong cách, phương pháp công tác dân vận gần dân, hiểu dân, tôn trọng có trách nhiệm với nhân dân Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp uỷ ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân Đảm bảo điều kiện cần thiết để Mặt trận Tổ quốc đoàn thể hoạt động Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, sở Hiệu cuối cơng tác dân vận, phong trào hành động cách mạng nhân dân thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Bởi vậy, cần tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "chung sức xây dựng nơng thơn mới, xây dựng Thanh hóa thành tỉnh kiểu mẫu", phong trào thi đua dân vận khéo; khuyến khích phong trào tự quản địa bàn dân cư; vận động tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tiềm sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, thu hút nguồn lực để xây dựng thơn, làng, đơn vị, gia đình, cá nhân kiểu mẫu.Trong phát động phong trào thi đua yêu nước cần tiến hành thực chất đồng khâu: Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua; tổ chức đăng ký thi đua; trọng đến điều kiện nguồn lực đảm bảo tổ chức phong trào (ví như, muốn đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phải có chế, sách, hỗ trợ vốn, khoa học, kỹ thuật, thị trường…); đánh giá cần phải khách quan, cơng tâm có tiêu chí định lượng, lấy hiệu quả, mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân làm thước đo Kịp thời khích lệ, động viên, biểu dương, tơn vinh, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến thi đua… dịp ngày 15/10 hàng năm Bốn là, xây dựng đội ngũ cán làm công tác vận sở Đội ngũ cán làm công tác dân vận sở lực lượng tham mưu cơng tác dân vận; nòng cốt tuyên truyền vận động, tập hợp phát động phong trào thi đua yêu nước tầng lớp nhân dân, trực tiếp nắm bắt phản ánh diễn biến tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, đề xuất kiến nghị vấn đề cơng tác dân vận với cấp uỷ, quyền; người hàng ngày sinh sống, làm việc quan hệ trực tiếp với nhân dân, quan hệ với nhân dân họ bị chi phối, ràng buộc quan hệ họ hàng, thân tộc, phong tục, tập quán… Theo đó, bố trí, lựa chọn cán làm cơng tác dân vận sở việc bảo đảm tiêu chuẩn chung phải có u cầu riêng, đặc thù Trước hết, thái độ phải người có tâm huyết, có trách nhiệm, tồn tâm, tồn ý lợi ích nhân dân; quan hệ với nhân dân phải thực mực, khách quan tránh tình trạng thiên tình cảm người họ hàng, thân tộc lại có thái độ bàng quang, thờ với người khác; ứng xử phải có lý, có tình; đối thoại với nhân dân phải thẳng thắn không né tránh phải tôn trọng nhân dân Thứ hai, kiến thức phải nắm chắc, thông hiểu chủ trương, nghị Đảng, chương trình, nhiệm vụ cơng tác đặc biệt sách, pháp luật Nhà nước (như sách phát triển kinh tế - xã hội, sách hỗ trợ người nghèo, sách đền bù, giải toả, giải phóng mặt bằng…) để hướng dẫn, tổ chức nhân dân thực giải vấn đề thực tiễn nảy sinh liên quan đến đời sống mặt nhân dân Thứ ba, phải có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, pháp luật, sâu sát, cụ thể; phải “óc nghĩ, mắt trơng, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; có kỹ vận động quần chúng lĩnh xử lý tình dân vận tốt, có khả tổng hợp, báo cáo, tham mưu công tác dân vận cho cấp uỷ Đảng Khắc phục tình trạng đưa cán phẩm chất, lực yếu khơng có uy tín làm cơng tác dân vận Để đạt yêu cầu nêu trên, cấp uỷ đảng, quyền cần thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác dân vận, thông qua việc cử cán đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ công tác Năm là, tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra giám sát việc thực công tác dân vận Tổ chức đảng sở phải xây dựng kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đắn kịp thời Các cấp uỷ Đảng cần xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát việc thực thị, nghị Đảng công tác dân vận phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, đơn vị; quan tâm lãnh đạo, đạo công tác dân vận, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh; thực tốt chế Đảng lãnh đạo, quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đồn thể làm tham mưu, nòng cốt cơng tác dân vận; định kỳ làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để nhân rộng mơ hình mới, cách làm hay địa phương, sở Tóm lại, Để Nghị Đảng sớm vào sống, trở thành phong trào cách mạng rộng lớn tầng lớp nhân dân thực thắng lợi nhiệm vụ trị sớm Thanh Hóa trở thành tỉnh vào năm 2020 tỉnh công nghiệp theo hướng đại vào năm 2030, đòi hỏi cấp sở phải quán triệt sâu sắc nội dung quan điểm Nghị số 25-NQ/TW tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới, phải có việc làm thiết thực, sáng tạo hiệu công tác dân vận nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo đoàn kết, đồng thuận cao xã hội Chú thích Hồ Chí Minh (2009):Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, Tr 700 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Nghị số 25-NQ/TW Về tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình Th.s Nguyễn Ngọc Thắng Phó trưởng khoa xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa Gmail: nguyenthangtctth@gmail.com Điện thoại: 0945.818.638 ... công tác dân vận, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh; thực tốt chế Đảng lãnh đạo, quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đồn thể làm tham mưu, nòng cốt công tác dân. .. cán làm công tác vận sở Đội ngũ cán làm công tác dân vận sở lực lượng tham mưu cơng tác dân vận; nòng cốt tuyên truyền vận động, tập hợp phát động phong trào thi đua yêu nước tầng lớp nhân dân, ... thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả”10 Nghị số 25- NQ/TW (khóa XI) tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình hạn chế, yếu công tác dân vận thời gian vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới công tác dân vận theo tinh thần nghị quyết 25, Đổi mới công tác dân vận theo tinh thần nghị quyết 25

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn