ETS TOEIC test 1200 exp

134 149 1
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:59

Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test ☆☆☆ Part Test ☆☆☆ 101 Successful candidates will be posted to either New York _ Paris (A) or (B) neither (C) nor (D) both Cấu trúc quen thuộc: - either or: hoặc - Whether…… Or Not: liệu….có hay khơng Cần phân biệt với: - whether or: liệu kia, hay dùng động từ phía trước là: decide, tell (phân biệt), check, ask, determine (xác định), indicate (chỉ ra, cho thấy), disscussed (thảo luận) - Candidate: ứng viên, người xin việc Key A Dịch: Những ứng viên thành công chuyển công tác NY Paris 102 Please remember to include your _ at the bottom of the order form (A) signing (B) signed (C) signature (D) to sign - Cần danh từ sau tính từ sở hữu - Remember / forger / regret + V-ing: hành động xảy khứ - Remember / forger / regret +Vo: việc xảy tương bổn phận phải làm - be inclusive of st Key C Dịch: Hãy nhớ phải bao gồm chữ kí bạn mẫu đơn đặt hàng 103 Every two years, the board of directors _ a new financial officer to oversee the company's domestic operations (A) deposits ➜ đặt cọc (B) appoints ➜ bổ nhiệm Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test (C) predicts ➜ dự đoán, dự báo (D) operates ➜ hoạt động, vận hành - Cần động từ hợp nghĩa - Domestic: nhà, gia đình, nước, thuộc nội địa Key B Dịch: Cứ năm, ban giám đốc lại bổ nhiệm viên chức tài để quản lý hoạt động nước công ty 104 Ms Yakamoto has that the department meeting be postponed until everyone returns from vacation (A) suggest (B) suggestion (C) suggested (D) suggesting - Have/has + V3-ed - Suggest that st  S + V + THAT + S + (SHOULD) + V(nguyên thể)  Các V sau: propose, suggest, recommend, insist (khăng khăng, năn nỉ), ask, require, request, inquire, demand, claim, stipulate (qui định, điều kiện), urge, order, command, advise, desire (ao ước, khao khát), wish, agree, arrange, beg (nài nỉ, van xin), decide, determine (xác định), prefer, decree (ra lệnh), mandate (ủy nhiệm, ủy thác)  It is/was + adjective + THAT + S + (SHOULD) + V(nguyên thể)  Các adj sau: important= necessary= essential= vital (thiết yếu, cần thiết), crucial (quyết định, chủ yếu), inevitable (không thể tránh được), imperative= compulsory= mandatory= obligatory (bắt buộc, ép buộc), urgent, reasonable, advisable, rational (hợp lý, có lý), proper, right, strange (xa lạ, chưa quen), odd ( kỳ cục, kỳ quặc), curious (hiếu kỳ, tò mò), surprising, regrettable, pitiful (thương tâm, thương xót, desirable , natural Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test Key C Dịch: Bà Yakamoto đề nghị họp phận hoãn lại cho đền tất người quay từ kỳ nghỉ 105 Market Solutions is one of Europe's leading international business magazines, with in over 50 countries (A) subscribers ➜ đăng ký, đặt báo, đặt mua (B) spectators ➜ khán giả, người xem (C) witnesses ➜ nhân chứng (D) participants ➜ người tham gia - Cần danh từ hợp nghĩa Key B Dịch: Giải pháp thị trường tạp chí kinh doanh quốc tế hàng đầu châu Âu, với đặt mua dài hạn 50 quốc gia 106 Employees on international assignment with Daniel Windmere Corporation receive _ financial support when finding a place to live (A) extend  (v) kéo dài, mở rộng (B) extent  (n) khoảng rộng, phạm vi (C) extensive  (a) sâu rộng, rộng lớn (D) extending - Cần tính từ bổ nghĩa cho cụm danh từ " financial support ": hỗ trợ tài - receive + n : nhận  receive authorization: nhận ủy quyền - assign (v): định, phân công - assignment (n): nhiệm vụ, bổn phận phân công - extend + hours/ the life/ life of the warranty/ deadline - extension the deadline - extensively research/ travel Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test Key C Dịch: Nhân viên giao dịch quốc tế với tập đoàn DW nhận hỗ trợ tài lớn tìm kiếm nơi để sinh sống 107 According to the Cosmopolitan News,Gemstone Records will soon be opening a store _ located on Grand Avenue (A) conveniently ➜ thuận tiện, thuận lợi (B) correctly ➜ phù hợp, đắn (C) greatly ➜ nhiều, (D) widely ➜ rộng rãi - Cần trạng từ hợp nghĩa - according to + nun/noun pharse : theo - convenient for : thuận lợi cho - conveniently/ centrally located : nằm vị trí thuận lợi Key A Dịch: Theo tin tức Cosmopolitan, cửa hàng Gemstone Records sớm mở nơi thuận tiện Grand Avenue 108 Mr Garcia has a good chance of getting the marketing job, although _ for it will be fierce (A) competitively (B) competitive (C) competes (D) competition = contest - although/ though/ even though + clause - despite the fact that = although = though = even though: - compete for: cạnh tranh điều - compele with/ against : cạnh tranh với - fierce: khốc liệt, ác liệt, tợn, - competitors = rivals = rival companies = rival firms : đối thủ cạnh tranh Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test - competition = contest (n) : canh tranh - competitiveness (n) : tính cạnh tranh Key D Dịch: Ơng Garcia có hội tốt để nhận công việc tiếp thị, cạnh tranh khốc liệt 109 Some fans lined up outside the box office for as long as fourteen hours to tickets for the concert (A) support ➜ hỗ trợ (B) purchase ➜ mua (C) achieve ➜ đạt được, có (D) replace ➜ thay - Cần động từ hợp nghĩa - Phân biệt achieve get/obtain: + achieve: nỗ lực trình để có được, đạt điều + get/obtain : có được, đạt được, dành - obtain = gain = earn = đạt được, kiếm được, giành Key B Dịch: Một số người hâm mộ xếp hàng bên ngồi phòng vé 14 đồng hồ miễn để mua vé cho buổi hòa nhạc 110 A new production device takes manufacturers one step closer to making electronic displays _ out of plastic (A) total (B) totaling (C) totally - make st out of st - make from/into st - make for sb - Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ make Toeic Practice Club (D) totaled Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test - Cụm với Out Of hay gặp: Out of employment = Out of work : thất nghiệp Out of debt : thoát nợ Out of service = Out of order : ngừng hoạt động Out of date : lỗi thời Out of stock : hết hàng Get out of : khỏi, thoát khỏi Key C Dịch: Một thiết bị sản xuất đưa nhà sản xuất tiến bước gần để làm cho hiển thị điện tử hồn tồn khơng có chất dẻo 111 the change-of-address form had been submitted to the billing department, the invoices began arriving at the proper location (A) Like (B) Once ➜ khi, lần, (C) Unless ➜ trừ (D) Despite = In spite of + n/V-ing - proper = suited (a) đúng, thích hợp - property (n) khu đất, bất động sản - properies = asset = valuables = tài sản, cải - Phân biệt invoice, bill receipt: invoice: tờ liệt kê khoản tiền bill: tờ invoice + đòi tiền receipt: biên nhận sau nhận tiền, hóa đơn - submit (v) nộp, trình lên - submitted to = devoted = dedicated to doing st : tận tụy, tận tâm, cam kết làm - Arrive at/in: + at : địa điểm nhỏ sân bay, nhà ga + in : địa điểm lớn thành phố, quốc gia Key B Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test Dịch: Một hình thức thay đổi địa nộp cho phận tốn, hóa đơn bắt đầu đưa đến địa điểm xác 112 Ms Jackson said she would prefer to work on the report by _ before submitting a draft for the committee's approval (A) her (B) hers (C) herself - by / prove / show + đại từ phản thân (himself, yourself ) - one's own N - draft = outline (n) thảo, phát họa - Would like = Would prefer : thích hơn, muốn làm - Would Like + To V1 = Would Prefer + To V1 - approval (n) tán thành ✫ số danh từ đuôi al hay gặp ✫ + potential to (tiềm năng) + approval (n) tán thành + renewal (thay mới, đổi mới) + arrival (sự đến nơi, tới nơi) + proposal ( đề xuất) + removal (sự dời đi) + disposal ( đặt, bố trí) + retrieval ( thu hồi) + defrayal (sự toán), + collateral (sự so sánh, đối chiếu ) + denial (sự từ chối) + accural (sự đổ dồn) + withdrawal (sự rút lại) Toeic Practice Club (D) she Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test + betrayal (sự phản bội) + recital (sự thuật lại) + revival (sự sống lại) + acquittal (sự trả nợ xong) ✫ Key C Dịch: Bà Jackson cho biết, cô muốn làm việc báo cáo trước trình phác thảo để đồng ý ủy ban 113 Mr Riyadh, a successful local businessman, made his fortune by _ in real estate (A) invests (B) investing (C) invested (D) invest - Sau giới từ + (n) / (V-ing + O) - invest in : đầu tư vào - real estate (n) địa ốc, bất động sản Key B Dịch: Ông Riyadh, doanh nhân địa phương thành công, may mắn có nghiệp việc đầu tư bất động sản 114 Margaret Nelson was hired to lead the company _ the complicated process of organizational restructuring (A) behind (phía sau) (B) above (cao hơn) (C) except (for) (ngoại trừ) (D) through (qua, xuyên qua, thông qua) - Chọn từ hợp nghĩa - Except: - Except + sth(= excepting = excluding = but = without) - Except for + sth(= But for = If it were not for = If it had not been for = If not for = Were it not for = Had it not been for = Barring = Without) - Exceptional = Outstanding : đặc biệt, xuất chúng, bật Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test - complicate (v) phức tạp, rắc rối - process (n,v) quy trình, trình - xử lý, giải - structure (n) kết cấu, cấu trúc - restructure (v) tái cấu, tổ chức lại - organizational (a) tổ chức - process of/for Key D Dịch: Margaret Nelson thuê để lãnh đạo công ty thông qua trình phức tạp tái cấu tổ chức 115 The newscaster mispronounced the name of the Tolberg Book Prize winner on television last night (A) accident (B) accidental (C) accidents (D) accidentally - Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ phía sau - newscaster (n) phát viên - mispronounced (v) phát âm sai, đọc sai - accident (n) rủi ro, tai nạn - accidently (adv) vơ tình, tình cờ, ngẫu nhiên Key D Dịch: Các phát viên vơ tình phát âm sai tên người chiến thắng giải thưởng sách Tolberg truyền hình tối qua 116 Mr Osaki would like the entire staff together and complete the task by the deadline (A) works (B) be working (C) to work Toeic Practice Club (D) will.work Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test Dịch: Cô Baxter muôn gặp tất thành viên ủy ban tuyển dụng lần sau phong ứng cử viên 119 The environmental commission concluded that there is a for immediate funding to repair the dam (A) control (B) center (C) look (D) need - environemental commisson: ủy ban môi trường - immediate funding: tài trợ trực tiếp Key: D Dịch: Ủy ban môi trường kết luận cần phải có nhu cầu việc tài trợ trực tiếp để sửa chữa đập 120 The quality of the furniture designed at Oak Valley Company has remained consistent for the 100 years that the firm has operated (A) remarks (B) remarkably (C) remarkable, adj: đáng ý, đặc biệt, rõ rệt (D) remarked - to remark: ý, lưu ý Đi sau động từ remain tính từ câu cần trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ Key: B Dịch: Chát lượng nội thất mà thiết kế công ty Oak Valley phù hợp rõ rêt vòng 100 năm mà hãng hoạt động 121 Ms lshimura generously offered to _ the invitation in person rather than send it through the mail (A) respond, V: đáp lại, hưởng ứng (B) benefit, V: có lợi ích (C) commute, V: thay thế, đổi (D) deliver, V: phân phát, giao - to offer: ngỏ ý - generously, adv: cách lịch thiệp, hào phóng - rather than + V = instead of + Ving: thay Key: D Dịch: Cơ Ishimura hào phóng ngỏ ý giao thư tận tay thay gửi qua thư 122 Mr Jefferson has a reputation for taking risks, but his coworkers describe him as reasonably _ in most aspects of his job (A) cautious, adj: thận trọng (B) cautiously, adv: cách thận trọng (C) cautioning (D) caution, N: thận trọng Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test - reasonably, adv: - describe sb as + adj: cho Cần tính từ theo câu trúc Key: A Dịch: Ơng Jefferson có tiếng liều lĩnh, đồng nghiệp ông cho ông thận trọng hầu hết khía cạnh công việc ông 123 Club members are allowed to attend the Healthy Living seminar _ no cost A at B by C over D from - at any cost: giá - at no cost: miễn phí Key: A Dịch: Các thành viên câu lạc phép dự hội thảo Sống Khỏe miễn phí 124 On Thursday, Ms Cornado should receive the _ of the recent survey conducted by the research and development department (A) chances: hội (B) results: kết (C) matters: vấn đề (D) events: kiện - research and development department: phòng phát triển nghiên cứu - to conduct: đạo, hướng dẫn Do có từ survey nên đáp án phù hợp B Key: B Dịch: Vào thứ 3, cô Cornado nhận kết khảo sát gần đâu mà hướng dẫn phòng phát triển nghiên 125 As _ in our telephone conversation this morning, Mr Fox will arrive at your factory at P.M on Wednesday, March l4 (A) discuss (B) discussion (C) discussing (D) discussed Cần P2 đứng sau As với nghĩa: được thảo luận Key: D Dịch: Như thảo luận nói chuyện điện thoại sáng nay, ơng Fox đến nhà máy lúc chiều ngày thứ 4, 14 tháng Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 126 Swabian Motors will _ its current name even after it merges with a rival company (A) receive, V: nhận (B) inquire, V: dò hỏi, điều tra (C) grant, V: cấp, ban (D) retain, V: giữ, cầm - to merge: hợp nhất, kết hợp - rival company: công ty cạnh tranh Key: D Dịch: Swabian Motors giữ lại tên chí sau kết hợp với công ty cạnh tranh 127 The business consultant stressed that long-term planning is an important consideration for _ doing business intemationally (A) it (B) anyone (C) yourself (D) theirs Thấy có dấu hiệu MĐQH rút gọn: anyone who + V  anyone + Ving Key: B Dịch: Nhà tư vấn kinh doanh nhấn mạnh việc lên kế hoạch dài hạn một nghiên cứu quan trọng cho làm kinh doanh bình diện quốc tế 128 According to company guidelines, new employees are _ to receive vacation benefits after three months of full-time employment (A) capable, adj: có khả (B) variable: thay đổi (C) flexible : linh hoạt (D) eligible : đủ tư cách - company guideline: nguyên tắc công ty - vacation benefit: trợ cấp nghỉ ngơi Key: D Dịch: Theo nguyên tắc công ty, nhân viên có đủ tư cách để nhận trợ cấp nghỉ ngơi sau tháng làm việc toàn thời gian 129 Maxwell Real Estate is pleased to announce that prime retail space is now available in two highly _ properties located in midtown Springfield (A) desire, V: khát khao; N: khát khao (B) desiring (C) desirably, adv: đáng khát khao (D) desirable, adj: đáng khát khao Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test - to be available: khả dụng - prime retail space: nơi, chỗ bán lẻ tốt - highly desirable property: địa điểm đáng khao khát Cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Key: D Dịch: Bất động sản Maxwell vui công bố nơi bán lẻ tốt có khả dụng hai địa điểm đáng khao khát mà đặt trung tâm Springfield 130 Please make every effort to welcome the new trainees as you encounter them _ the next few weeks (A) across: ngang qua (B) between: (C) throughout: suốt (D) among: số - trainee: thực tập sinh - to encounter: gặp - make effort: Key: C Dịch: Mong anh chị cô gắng niềm nở với thực tập sinh anh chị gặp họ suốt vài tuần tới 131 Safety _ must be taken by all laboratory employees while working with chemicals that are potentially harmful (A) precautions: phòng ngừa (B) rules: nguyên tắc (C) abilities: khả (D) guidelines: hướng dẫn - to take precaution: thực phòng ngừa - laboratory employee: nhân viên phòng thí nghiệm - safety precaution: phòng ngừa an tồn Key: A Dịch: Các phòng ngừa an tồn phải thực tất nhân viên phòng thí nghiệm làm việc với chất hố học mà có khả gây hại 132 Please contact Ms Blackwell in the personnel office if you have not received information _ company reimbursement procedures (A) regard (B) regards (C) regarding (D) regarded - to regard sth: liên quan đến - personnel office: phòng nhân Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test - reimbursement procedure: thủ tục toán Ở cần Ving để rút gọn mệnh đề Key: C Dịch: Vui lòng liên lạc với Blackwell phòng nhân bạn không nhận thông tin liên quan đến thu tục tốn cơng ty 133 Jane Wiseman has her own publishing company dealing almost _ with biographies (A) exclusively, adv: dành riêng (B) impulsively, adv: hấp tấp (C) muatually: (D) generously: hào phóng - publishing company: nhà xuất - to deal with sth: giải Key: A Dịch: Jane Wiseman có nhà xuất riêng để giải cách riêng biệt lý lịch 134 Enclosed is the latest listing of the _ companies and institutions that use our firm's specialized consulting services (A) distinguishably, adv: cách phân biệt (B) distinguishability, N: có thẻe phân biệt (C) distinguished, adj: đáng ý (D) distinguish, V: phân biệt - specialized consulting service: dịch vụ tư vấn chuyên biệt Cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Key: C Dịch: Được đính kèm danh sách quan tổ chức đáng ý mà sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên biệt hãng 135 Deal Travel, lnc., acts _ an agent for the vacation products presented in the brochure (A) on (B) as (C) by (D) to - to act as + N: hoạt động Key: B Dịch: Deal Travel, Inc., hoạt động đại lý cho sản phẩm nghỉ dưỡng mà trình bày tờ rơi Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 136 A tax expert will come to our company tomorrow to respond to any _ you have about recent changes in the law (A) components: hợp phần (B) importance: quan trọng (C) agreement: đồng ý, hợp đồng (D) concerns: mối quan tâm - tax expert: chuyên gia thuế Key: D Dịch: Một chuyên gia thuế đến công ty ngày mai để giải đáp mối quan tâm mà anh chị có thay đổi gần luật 137 Our service department has received numerous a _ bout the new TZ-2000 processor overheating (A) complain, V: phàn nàn (B) complaining (C) complainer: người phàn nàn (D) complaints: lời phàn nàn - numerous = many/much/a lot of/lots of… Cần danh từ việc Key: D Dịch: Phòng dịch vụ nhận nhiều lời phàn nàn ván đề Bị nhiệt xử lý TZ-2000 138 _ uncomfortable they may be, helmets, goggles and gloves absolutely must be worn by anyone entering the construction zone (A) Almost (B) Nevertheless (C) Seldom (D) However Sử dụng cấu trúc: - however adj/adv + SVO, : cho dù Key: D Dù chúng không thoải mái, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ găng tay phải mặt cách tuyệt đối vào khu vực công trường đàn thi công 139 ln order for us to _ Ms Brovvn’s suitability as a candidate, she has been asked to supply several letters of reference (A) evaluate: đánh giá (B) persuade: thuyết phục (C) object: phản đối (D) compensate: bồi thường Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test Cấu trúc: - in order for sb to V: để làm Key: A Dịch: Để đánh giá thích hợp cô Brown ứng viên, cô yêu cầu cung cấp vài thư giới thiệu 140 All advertising at the National Textile and Garment Convention is subject to _ by the board of directors (A) approve (B) approvingly (C) approving (D) approval Cấu trúc: - to be subject to N: đễ bị/được làm C D phù hợp Do có danh từ gốc nên chọn D Key: D Dịch: Tất quảng cáo Hội nghị Dệt May toàn quốc dễ chấp nhận ban quản lý ☆☆☆ Part Test ☆☆☆ Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 141 (A) superficial, adj: hời hợt, nông cạn (B) ineffective: adj: không hiệu (C) imbalanced: không công bằng, thiếu cân (D) unauthorized: khơng phép, khơng đáng Key: D 142 (A) will be assured (B) was assured (C) am assured (D) was assuring - to be assuare: cam đoan, quyết, đảm bảo Cần động từ chia khứ bị động Key: B 143 (A) predicting: tiên đoán (B) requesting: yêu cầu (C) confirming: xác nhận (D) allowing: cho phép Key: C Dịch: Ngày 23 tháng Dịch vụ thẻ tín dụng thượng hạng 1000 Universal Way Marketsville, NJ 08100 Thân gửi Phòng Dịch vụ thẻ tín dụng thượng hạng Tơi viết để báo lỗi hóa đơn Thẻ thượng hạng tơi Khoản tiền mua nhiên liệu vào ngày 15 tháng không đáng Khi thẻ tơi bị vào ngày 13 tháng 3, tơi thơng báo với phòng dịch vụ khách hàng anh việc cắp văn đảm bảo không khoản tiền sau ngày tính vào tài khoản tơi Được đính kèm thư mà nhận từ Thẻ thượng hạng có xác nhận khơng hoạt động tài khoản phép sau ngày 13 tháng Mong anh chị rút khoản tiền khỏi tài khoản Trân trọng Daniel Sullivan Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 144 (A) full: đầy đủ (C) close: thân thiết (B) strict: nghiêm khắc (D) exact: xác Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test - accquaintance: quen biết, người quen - to be willing to V : vui lòng, lòng làm Key: C 145 (A) had written (B) am writing (C) did write (D) would write Thời điểm viết thư nên dùng HTTD Key: B 146 (A) across: ngang qua (B) over: vượt (C) behind: đằng sau, phía sau (D) under : dưới, bên - under one’s guidance: hướng dẫn Key: D Dịch: Từ: amarx135@uni.edu j Đến: carter@howard.org I Ngày: 30 tháng Chủ đề: u cầu vấn Đính kèm: ly lịch.doc Thưa Carter Em sinh viên cũ TS Marilyn Baer người mà cho em biết cô cô bạn thân thiết nhiều năm lòng xem xét đơn xin việc em theo đề nghị cô Em viết cho cô để xin vấn với công ty Em có đại học kinh doanh tiếp thị quốc tế Năm ngoái, em thực tập sinh cho Phòng quan hệ cộng đồng Addams-Marsh, nơi mà em làm việc chiến dịch quảng cáo thành cơng cho dòng sẩn phẩm họ đồ uống không cồn Em nhận thức sâu sắc hội đưa vào thực tiễn tất mà em học hướng dẫn TS Baer Em cảm ơn cân nhắc cô Trân trọng Andrew Marx Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 147 (A) will be created (B) has created (C) was created (D) is creating - to create: tạo - long-awaited, adj: chờ đợi lâu - to be in response to: đáp lại, phản ứng lại Cần động từ chia khứ bị động Key: C Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 148 (A) remarkable: đáng (B) conceivable: nhận thức (C) impossible: khơng thể xảy (D) accessible: truy cập Liên quan đến cơng nghệ máy tính, trang web nên dùng từ accessible Key: D 149 (A) Recover, V: phục hồi (B) Recovered (C) Recovery, N: phục hồi (D) Recovering Cần Ving đóng vai trò chủ ngữ Key: D Dịch: Đến: Tất nhân viên Từ: Công nghệ thông tin < ithelp@fdxa.org> Ngày: tháng Chủ đề: Allympian trực tuyến Cơ sở liệu Allympian chờ đợi lâu bắt đầu vào ngày 15 tháng Cơ sở liệu rộng lớn phần mềm máy tình truy cập tất nhân viên FDXA Allympian tạo để phản ứng lại vấn đề có liên quan đến vi rút mà trải qua nhân viên sử dụng phần mềm mà tải từ Internet Các chương trình tài liệu Allympian bảo đảm an tồn vi rút hàng loạt chương trình làm hài lòng tất nhu cầu cơng việc bạn Allympian truy cập thơng qua trang chủ: http://www.fdxa.org/allympian.html Một mã truy cập gửi tự động đến tài khoản bạn QUAN TRỌNG: Mong bạn giữ an toàn mật mã bạn Phục hồi lại mật mã bị thời gian nhóm hỗ trỡ kỹ thuật Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test 150 (A) drivers: người lái xe (C) cyclists: người xe đạp (B) runners: người chạy (D) swimmers: người bơi Toeic Practice Club Phạm Duy Lân – ETS 1200 – Test Có liên quan đến pedal (đạp xe đạp) nên có người xe đạp Key: C 151 (A) enjoy, V: thích thú (B) enjoying (C) enjoyed (D) enjoyable, adj: thú vị, thích thú Cần tính từ Do khơng mang nghĩa bị động nên loại C Do yêu tiên tính từ gốc nên chọn D Key: D 152 (A) Without (B) Afier (C) By (D) Despite Cầu điều kiện loại với: without/ but for /it had not been for + N/Ving = không nhờ Key: A Dịch: Cảm ơn tất bạn người tham gia kiện Pedal Power năm Hơn 3000 người đạp xe từ khắp nơi nước hoàn thành khóa ngồi trời dọc theo sơng Đây số lượng người tham gia cao lịch sử kiện Cuộc đạp xe trở nên thú vị bở thời tiết nắng nhiệt độ ấm áp Chúng muốn cảm ơn đến đội quân tình nguyên tuyệt nhà tài trợ vời chúng ta, đặc biệt Bayside Bicycle Club Gần 200 người giúp đỡ cho việc đăng ký, lắp đặt cơng việc hậu cần khác Nếu khơng có giúp đỡ họ, kiện khơng hể làm Sự kiện Pedal Power năm sau tổ chức vào chủ nhật, ngày 21 tháng Hãy đánh dấu vào lịch bạn kiểm tra lại vào mùa xuân để xem chi tiết việc đăng ký Toeic Practice Club ... _ Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test ☆☆☆ Part Test 1☆☆☆ Questions 141-143 refer to the following letter February 18 Patrick McKinley Celtic Trinkets, Inc 14/6 Upper... the Dublin Express As my enclosed résumé shows I have over fifteen years of administrative experience In addition to my résumé, I have Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test included... "Now they're making me money!" Toeic Practice Club Hoa Vô Khuyết – ETS 1200 – Test Hobbyists who already have expertise in their area often enter the market with experience that will help them
- Xem thêm -

Xem thêm: ETS TOEIC test 1200 exp , ETS TOEIC test 1200 exp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn