Dịch song ngữ est 1000 LC

166 56 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:57

DỊCH SONG NGỮ NGHE HIỂU ETS TOEIC 1000 PART 1-2 BIÊN SOẠN: MS THANH TOEIC – FB: Thanh Kim Huynh MS HUONG TOEIC - HuongNguyen (Helen) Tháng 8/2016 TODAY’S EFFORT – TOMORROW’S SUCCESS Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 ETS 1000 LC Test (W-Am) Good morning.41I have a reservation at this hotel - my name's Clara Dawson Chào buổi sáng Tơi có đặt phòng khách sạn (M-Au) Hello, Ms Dawson, and welcome to này- tên Clara the San Sebastian Inn Unfortunately, your room won't (M-Au) Xin chào, bà Dawson, chào mừng be available until noon, but 43 I'd be happy to đến SanSebastian Inn Thật không may, keep your luggage behind the counter until phòng bạn chưa thể có then (W-Am) Oh, that's fine I just flew in trưa, 43 Tơi vui lòng để giữ hành lý from New York, and I'd like to get a late bạn phía sau quầy breakfast Do you have any recommendations for restaurants in the area? (M-Au) 43 Here's a city restaurant guide breakfast places are listed at the beginning (W-Am) Oh, thật tốt Tôi vừa bay từ New York, tơi muốn để có bữa ăn sáng muộn Bạn có gợi ý cho nhà hàng khu vực k?(M-Au) 43 Đây hướng dẫn nhà hàng thành phố - nhà hàng có bữa sáng liệt kê đầu danh sách Questions 44 through 46 refer to the following conversation (M-Cn) Nancy, tơi nghe nói bạn 44 (M-Cn) Nancy, I heard that you're chuyển đến văn phòng Hồng transferring to our office in Hong Kong What Kông bạn làm đó? will you be doing there? (W-Br) Oh, it'll be the same thing I've been (W-Br) Oh, việc mà thường làm doing here The company's ready to start marketing our Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 new speech recognition software in Asia - and 45 since my team's had a lot of success selling Công ty sẵn sàng để bắt đầu tiếp thị phần the product here, they've asked me to move to mềm nhận dạng giọng nói chúng tơi Hong Kong to head up the sales efforts there khu vực châu Á - 45 kể từ đội (M-Cn) That sounds like a great opportunity bóng tơi có nhiều thành cơng bán sản You know, my cousin works in Hong Kong for phẩm đây, họ muốn di chuyển đến a big retailer 46 I'll give you her e-mail address Hồng Kông để dẫn đầu việc bán hàng in case you want to contact her I'm sure she'd (M-Cn) Có vẻ hội lớn Bạn biết đấy, be happy to help you find an apartment there chị họ làm việc Hồng Kông cho nhà bán lẻ lớn 46 Tôi cung cấp cho bạn địa e-mail cô trường hợp bạn muốn liên lạc với cô Tôi cô sẻ vui để giúp bạn tìm thấy hộ Questions 47 through 49 refer to the following conversation (M-Au) Ms Patel? This is Eric from facilities (M-Au) Bà Patel? Đây Eric từ sở We’re replacing the carpeting on the second Chúng thay thảm tầng hai, 47 floor, and 47 we'd like to replace the carpet in muốn thay thảm văn phòng your office on Friday bạn vào thứ Sáu (W-Am) That's not a problem.48 But I need a (W-Am) Khơng vấn đề 48 Nhưng cần computer that day so I can access my files on máy tính ngày để tơi truy cập the server Will that be possible? tập tin tơi máy chủ Liệu không (M-Au) Well, Room 203 has a computer you ? could probably use.49 I'll get in touch with technical (M-Au) Vâng, Phòng 203 có máy tính bạn support to make sure you'll have access to your sử dụng.49 liên lạc với hỗ trợ kỹ files there thuật để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào tập tin bạn Questions 50 through 52 refer to the following (W-Am) Xin chào, 50 Tôi lập kế hoạch conversation để đặt hàng cắm hoa cho bữa tiệc trao giải Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 (W-Am) Hello,50 I'm planning to order flower vào tháng tới Một đồng nghiệp giới thiệu cửa arrangements for an awards banquet next hàng bạn (M-Cn) Có, chúng tơi chun month A colleague recommended your shop trang trí cho kiện cơng ty Bạn có (M-Cn) Yes, we specialize in centerpieces for biết loại hoa bạn tìm kiếm? corporate events Do you know what type of (W-Am) 51Tơi có ảnh flowers you're looking for? thỏa thuận từ bữa tiệc năm ngối tơi có (W-Am) 51I have a picture of one of the thể e-mail cho bạn Nếu bạn làm arrangements from last year's banquet that I tương tự, thật tuyệt Tôi đặt hàng can e-mail to you If you could make trước something similar, that'd be great How far in (M-Cn) 52 Bạn phải nộp đơn đặt hàng advance should I place the order? bạn hai tuần trước kiện Bằng cách (M-Cn) 52 You'll have to submit your order two chúng tơi chắn chúng tơi có weeks before the event That way we can be hoa bạn yêu cầu sure that we have the flowers you request in stock Questions 53 through 55 refer to the following (W-Br) Daniel, tơi biết bạn thích nấu ăn nhiều conversation 53 Bạn nghe đầu bếp (W-Br) Daniel, I know how much you love to từ chương trình Spontaneous truyền cook 53Did you hear that the chef from the hình giảng dạy lớp học học viện Spontaneous Gourmet show on TV will be ẩm thực mùa hè này? teaching a class at the culinary institute this (M-Au) Thực sự? 54Steven Okada? Tôi summer? fan hâm mộ chương trình ơng (M-Au) Really? 54Steven Okada? I've been a nhiều năm qua! Tôi học làm fan of his show for years! I learned how to để làm cho số ăn yêu thích make some of my favorite dishes from từ xem anh nấu watching him cook (W-Br) Vâng, 55 bạn quan tâm đến lớp (W-Br) Well, 55if you're interested in the class, học, bạn nên đăng ký - có you should sign up right away - there are only vài chỗ có sẵn cho người a few spots available to the general public Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 Questions 56 through 58 refer to the following (M-Cn) Hi, 56 Tôi đến từ phận sửa chữa conversation máy Tôi nhận điện thoại vấn đề (M-Cn) Hi, 56 I'm from the machine-repair với máy may department I got a call about a problem with (W-Br) Có - máy trạm ngừng one of the sewing machines làm việc – bàn đạp bị hỏng.57 Bạn có biết (W-Br) Yes - the machine at the station over để khắc phục điều đó? there stopped working - the foot pedal broke.57 (M-Cn) 58 Hãy để kiểm tra vật tư Do you know how long it'll take to fix that? kho - có phận đúng, (M-Cn) 58 Let me check the supplies in the không nhiều thời gian Nhưng phải storeroom - if we have the right part, it won't đặt hàng , vài ngày take long But if I have to order a part, it could be a couple of days Questions 59 through 61 refer to the following (M-Au) Không phải tin tức đáng ngạc nhiên conversation ngân sách? 59 Chúng tơi thực có tiền (M-Au) Wasn't that surprising news about the lại năm budget? 59 We actually have money left over (W-Am) Có, khơng tiêu this year tiền, 60 Đó lý cô (W-Am) Yes, but if we don't spend the money, Hàn yêu cầu tất người đưa số we lose it 60 That's why Ms Han has asked ý tưởng cho dự án đặc biệt - thứ có everyone to come up with some ideas for thể thực trước kết thúc năm special projects - things that can be done before (M-Au) Nhưng dự án cần thời gian để lên the end of the year kế hoạch có tháng 61 Nếu (M-Au) But projects take time to plan and cần mua thiết bị hội nghị quay there's only a month left 61 What if we just buy phimu để thay thế? Nó thực hữu ích new videoconferencing equipment instead? It cho tất gọi hội nghị với would be really useful for all those conference đồng nghiệp văn phòng chi nhánh calls with colleagues in branch offices Questions 62 through 64 refer to the following (M-Au) Chào buổi tối, gọi điện thoại từ văn conversation phòng Mountain View Hội đồng thành phố 62 Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 (M-Au) Good evening, I'm calling from the Chúng khảo sát cư dân địa phương để lấy ý Mountain View City Council office 62We're kiến họ đề nghị gần để mở surveying local residents to get their opinions rộng quốc lộ Bạn có sẵn sàng để trả lời about the recent proposal to expand highway số câu hỏi? Would you be willing to answer a few (W-Br) Tơi xin lỗi, tơi vừa ngồi questions? 63Nhưng Tôi đọc viết tờ báo - (W-Br) I'm sorry, I'm just leaving to go out tin tất kế hoạch để cải thiện 63 But I've been reading the articles in the đường giao thông địa phương chúng tôi, newspaper - the ones about all the plans to muốn trả lời khảo sát bạn improve our local roads, and I'd very much like gọi lại vào lúc khác? to respond to the survey Could you call back (M-Au) 64nó thuận tiện bạn at another time? tham gia khảo sát trực tuyến Tất (M-Au) 64If it would be more convenient, you bạn phải làm đến trang web can take the survey online All you have to hội đồng thành phố nhấn vào nút nói is go to the city council's Web site and click on "khảo sát Đường bộ." Nó đưa bạn the button that says "Roadway survey." It'll khoảng năm phút để điền vào mẫu đơn only take you about five minutes to fill out the form Questions 65 through 67 refer to the following conversation (W-Br) Xin chào, Gina Masterson, giám (W-Br) Hello, this is Gina Masterson, the đốc Nhà hát Churchill 65 Tôi muốn thử director of the Churchill Theater 65I loved your giọng bạn muốn cung cấp cho bạn audition and would like to offer you a role in vai kịch tới, Town and Country our upcoming play, Town and Country Diễn tập bắt đầu vào thứ Tư Rehearsals begin next Wednesday (M-Cn) Thật tuyệt, không nhận (M-Cn) That's great, but I didn't realize buổi diễn tập sớm 66 rehearsals would be starting so soon 66I'm Tôi thực sản xuất sân khấu, already performing in another theater tơi khơng có cuối tuần tới production, so I won't be available until the end (W-Br) Vâng, chúng tơi làm việc mà of next week khơng có bạn vài ngày đầu tiên, Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 (W-Br) Well, we can work without you for the không cần số đo bạn để tơi cung first few days, but I need your cấp cho họ để thiết kế trang phục chúng measurements so I can give them to our Điều thường xảy vào ngày costume designer That usually happens on the buổi diễn tập first day of rehearsals (M-Cn) Đó khơng phải vấn đề.67 tơi có (M-Cn) That's not a problem.67I can stop by thể dừng lại trước ngày gặp gỡ earlier in the day and meet with the costume với nhà thiết kế trang phục sau designer then Questions 68 through 70 refer to the following (M-Cn) Tiến sĩ Adams, Justin McBride conversation từ Quỹ nghiên cứu y tế Tôi vui mừng cho bạn (M-Cn) Dr Adams, this is Justin McBride 68 viết bạn lợi ích from the Foundation for Health Research I'm chế độ ăn uống chất béo chấp nhận pleased to tell you 68that your article about the cho tạp chí chúng tơi benefits of a low-fat diet has been accepted for (W-Am) Đó tin tuyệt vời 69 Tôi thực our journal cần trình bày nghiên cứu (W-Am) That's wonderful news 69 I actually hội nghị chuyên đề đón just presented my research at a symposium and nhận Khi báo công bố? it was well received When will the article be (M-Cn) Vâng, 70 thực published? số đề xuất chỉnh sửa, nên sửa đổi phải (M-Cn) Well, 70 we've made some editorial thực Một bạn làm điều đó, suggestions, so revisions will have to be made cho bạn biết xác ngày first Once you've done that, we can let you viết xuất tạp chí know the exact date the article will appear in the journal Questions 71 through 73 refer to the following (W-Br) Xin chào, Diana Gorman gọi telephone message quảng cáo mà bạn đặt báo Cliffdale cho (W-Br) Hello, this is Diana Gorman calling xe đạp cũ 71 Tơi tìm kiếm about the advertisement that you placed in the xe đạp cho lúc này, Cliffdale newspaper for a used bicycle 71 I've bạn mô tả quảng cáo bạn dường Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 been looking for a bike for a while now, and hồn hảo Tơi có số câu hỏi nó, , 72 xin the one you described in your ad seems perfect vui lòng gọi cho tơi trở lại 555-0116 73 Tôi I have some questions about it, though,72 so nghỉ vào thứ Sáu không trở lại please call me back at 555-0116 73 I'm going hai tuần, bạn gọi cho on holiday on Friday and won't be back for two trước đó, tơi thực biết ơn Cảm ơn! weeks, so if you could call me before then, I'd really appreciate it Thanks! Questions 74 through 76 refer to the following (M-Au) 74 Chú ý, tất nhân viên dây announcement chuyền lắp ráp động 75 Các nhóm bảo trì (M-Au) 74Attention, all employees on the tìm thấy dầu rò rỉ băng tải, engine assembly line 75The maintenance team chúng tơi phải đóng cửa sản xuất has found oil leaking under a conveyor belt, so chỗ rò rỉ sửa Chúng tơi khơng mong we'll have to shut down production until the đợi việc sửa chữa nhiều thời gian, leak can be fixed We don't expect the repairs kể từ nghỉ ăn trưa bạn bắt đầu to take long, so since your lunch break starts khoảng 15 phút, cho phép thời gian in about 15 minutes, we're just going to extend ăn trưa ban bình thường từ nửa kéo dài lunchtime today from the usual half hour to 45 tới 45 phút 76 hưởng thụ thêm thời gian đó, minutes 76Enjoy the extra time, and we'll see thấy bạn trở lại máy trạm you back at your workstations at one o'clock bạn lúc 01:00 Questions 77 through 79 refer to the following (W-Am) Hello.77 tơi gọi từ phòng telephone message khám y tế Pine Hill hẹn với bác sĩ (W-Am) Hello.77 I'm calling from the Pine Hill Smith vào ngày thứ tư lúc mười giờ.78 Tôi Medical Clinic about your appointment with muốn nhắc nhở bạn văn phòng Dr Smith on August fourth at ten A M.78I want di dời Chúng tơi tòa nhà chuyên to remind you that our office has recently y khoa góc Cooper Avenue Street.79 relocated We re now in the new medical Bạn vui lòng gọi cho trở lại 555- professional building at the corner of Cooper 0145 để xác nhận bạn giữ hẹn Avenue and Main Street.79 Will you please call bạn? Cảm ơn bạn us back at 555-0145 to confirm that you'll keep Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 your appointment? Thank you Questions 80 through 82 refer to the following advertisement (M-Cn) 80 Tìm kiếm ăn tươi sáng tạo? (M-Cn) 80Looking for fresh and inventive Hãy đến với Adrian! Nằm tầng cao cooking? tòa nhà Metford, 81 Adrian cung cấp điểm Come to Adrian's! Located on the top floor of ngoạn mục toàn thành phố Cùng với the Metford Building,81 Adrian's offers tầm nhìn tuyệt đẹp, 80 chúng tơi tính breathtaking views of the entire city Along nhiều ăn Ý bạn khơng tìm thấy with the stunning view,80 we feature many nơi khác Hay tất tất cả, authentic Italian dishes you won't find khai vị chuẩn bị cẩn thận với anywhere else Best of all, our carefully giả vô cung phải Trong thực tế, prepared entrees are surprisingly affordable In năm năm liên tiếp, 82chúng vào danh fact, for five years in a row, 82we've been on sách The Daily Times "Nhà hàng Bargain The Daily Times' list of "Best Bargain tốt nhất." Vì vậy, đến Adrian cho trải Restaurants." So come to Adrian's today for an nghiệm ẩm thực khó quên unforgettable dining experience Questions 83 through 85 refer to the following Xin chào, Thư dành cho George Woo telephone message Riverdale xuất Đây Helen Sanders.83 (W-Br) Hello, this message is for George Woo Chúng gặp hồi tháng trước Hội at Riverdale Publishing This is Helen nghị văn học Tây Nam, tơi nói với bạn Sanders.83 We met last month at the Southwest sách viết - Travels đất Literary Conference, and I told you about a Tơi 84 vừa hồn thành dự thảo đầu tiên, book I was writing — Travels by Land I’ve 84 trước e-mail cho bạn sao, just completed the first draft, and I'm going to bạn đề nghị 85 Tôi vui mừng khả go ahead and e-mail you a copy, as you làm việc với bạn kể từ bạn suggested 85 I'm very excited about the chỉnh sửa nhiều sách nhà văn du possibility of working with you since you've lịch khác mà ngưỡng mộ Tôi hy vọng bạn edited so many books by other travel writers tìm thấy thảo đầy hứa hẹn, that I admire I hope you find the manuscript mong muốn nghe từ bạn Ms Huong HLU https://www.facebook.com/Helen04111988 promising, and I look forward to hearing from you Questions 86 through 88 refer to the following (W-Am) Bạn nghe KLX, trạm âm nhạc radio broadcast dân gian yêu thích bạn Tiếp theo, 86 bạn (W-Am) You're listening to KLX, your nghe thấy vấn độc quyền favorite folk music station Next up, 86you'll với nhạc sĩ ca sĩ Robert Vega Tôi đặc biệt hear an exclusive interview with songwriter hài lòng có Robert chương trình and singer Robert Vega I'm particularly 87 bạn bè kể từ gặp pleased to have Robert on the show as 87we've lớp học âm nhạc Đại học been friends ever since we met in a music class Coast Robert nói album mình, at Coast University Robert will be talking Tổng Vega, thu âm trực tiếp Liên about his new album, Total Vega, which was hoan willingboro tiếng Khi trở recorded live at the famous Willingboro lại từ nghỉ, 88 cho bạn biết Festival When we come back from the break, làm bạn giành chiến thắng 88 cặp vé cho buổi hòa nhạc tới we'll let you know how you can win a pair of tickets to his upcoming concert at Midland Midland Arena - vậy, chơ Arena — so, stay tuned Questions 89 through 91 refer t< the following (M-Cn) 90 Tôi muốn nhắc nhở bạn nói với excerpt from a meeting khách hàng quen dịch vụ mới, chúng (M-Cn) 90 I want to remind you to tell patrons cung cấp trang web thư viện about a new service we're offering on the 89 khách hàng quen truy cập library's Web site 89Patrons can now access vào Danh mục thư viện tài khoản the library's catalog and their accounts online, trực tuyến họ, họ đặt tiêu đề so they can put titles on hold, search other giữ, tìm thư viện khác cho khoản vay libraries for an interlibrary loan, and review mượn liên thư viện, Thanh toán xem xét - checkouts — all from their home computers 91 tất từ máy tính gia đình họ 91 Chúng We've had magnets made that have our Web tơi có nam châm thực mà trang Web site printed on them Please offer them to chúng tơi in Hãy cung cấp cho họ people as they check out at the circulation để người họ kiểm tra bàn lưu thông Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 17 18 Toeic Learning Group What color should we paint the front door? Màu nên sơn cửa trước? (A) I like that painting (A) Tơi thích tranh (B) Blue would look nice *(B) Màu xanh đẹp (C) There's space in the back (C) Có khơng gian phía sau Would you like to have dinner before or after the Bạn có muốn ăn tối trước hay sau giảng? lecture? (A) Tôi muốn loại (A) I'd like one of each (B) Một phòng cho hai người (B) A reservation for two *(C) Chúng ta chờ sau (C) Let's wait until after 19 20 The play opens next week, doesn't it? Vở kịch chiếu vào tuần tới, phải khơng? (A) It starts on Thursday *(A) Nó bắt đầu vào ngày thứ Năm (B) In the back row (B) Trong hàng trở lại (C) Why don't you leave it open? (C) Tại bạn khơng để mở? Do you know if there's a shoe store nearby? Bạn có biết liệu có cửa hàng giày gần đây? (A) That'd be my recommendation (A) Đó đề nghị (B) I think there's one in the shopping center *(B) Tơi nghĩ có cửa hàng trung (C) They don't fit well tâm mua sắm (C) Chúng không vừa 21 22 23 24 We’re going to run out of paper soon Chúng ta hết giấy (A) I just ordered more *(A) Tôi vừa đặt giấy thêm (B) I'm going with you (B) Tôi với bạn (C) A box of office supplies (C) Một hộp văn phòng phẩm Why was the computer class canceled? Tại tíêt học máy tính bị hủy bỏ? (A) Yes, it's for sale (A) Có chứ, để bán (B) There weren't enough students *(B) Khơng có đủ sinh viên (C) You can register online (C) Bạn đăng ký trực tuyến Where should I file the marketing budget? Tôi phải nộp ngân sách tiếp thị đâu? (A) In the cabinet by Marta's office *(A) Trong tủ hồ sơ cạnh văn phòng Marta (B) No, I couldn't find it (B) Không, tìm thấy (C) Only for the fourth quarter (C) Chỉ quý IV Can't Mr Lee meet with us before noon? Anh Lee gặp trước buổi trưa (A) I made the introductions à? (B) No, he's busy all morning (A) Tôi giới thiệu 43 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh Toeic Learning Group (C) The upstairs meeting area *(B) Không, cậu bận rộn buổi sáng (C) Khu vực họp lầu 25 26 27 Your three o'clock appointment is here Cuộc hẹn lúc ba bạn đến (A) Thanks, I'll be right there *(A) Cảm ơn, đến (B) On the calendar (B) Trên lịch (C) A three-point increase (C) Một gia tăng ba điểm How often you give factory tours? Bạn có thường tham quan nhà máy? (A) It covers the entire factory (A) Nó bao gồm tồn nhà máy (B) Usually just on Saturdays *(B) Thông thường vào ngày thứ Bảy (C) I gave it to Victoria (C) Tơi đưa cho Victoria Would you like me to make copies of the agenda? Bạn có muốn tơi cho chương trình (A) Dao-Ming made the announcement nghị sự? (B) It was last week (A) Dao-Ming thông báo (C) That's OK I'll it later (B) Đây tuần cuối *(C) Được Để lát copy 28 The weather has been colder than usual, hasn't it? Thời tiết lạnh so với bình thường, (A) It certainly seems like it khơng? (B) I'm feeling much better, thank you *(A) Có vẻ (C) Usually we (B) Tơi cảm thấy tốt nhiều, cảm ơn bạn (C) Thông thường làm 29 30 31 32 What street I take to get to the museum? Tôi đường để đến bảo tàng? (A) Around a half hour (A) Khoảng nửa (B) Check the map over there *(B) Lại xem đồ đằng (C) It was a popular exhibit (C) Nó triển lãm phổ biến Who can help plan the upcoming orientation Ai giúp lập kế hoạch cho buổi định hướng session? tới? (A) That was helpful (A) Nó hữu ích (B) A dozen invitations (B) Một chục lời mời (C) You should ask David *(C) Bạn nên hỏi David When will the press conference begin? Khi buổi họp báo bắt đầu? (A) She was very impressed (A) Cô ấn tượng (B) In the banquet room (B) Trong phòng tiệc (C) As soon as the microphone arrives *(C) Ngay sau có micro Could you repair the broken shelving unit in the Bạn sửa chữa kệ bị hư 44 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 33 34 Toeic Learning Group warehouse? kho? (A) Yes, they're on the top shelf (A) Có, chúng đầu kệ (B) I'll look at it this afternoon *(B) Chiều tơi sửa (C) How would you like that prepared? (C) Bạn muốn chuẩn bị náo? Do you want to book a direct flight or one that Bạn muốn đặt chuyến bay thằng hay stops in London? cảnh London? (A) I've lived there for five years (A) Tơi sống năm năm (B) It depends on the price *(B) Nó tùy thuộc vào giá (C) We stopped by yesterday (C) Chúng ghé qua ngày hôm qua Who left these documents on my desk? Ai để lại tài liệu bàn làm việc (A) There isn't any left tôi? (B) Your supervisor brought them (A) Khơng có bên trái (C) I put it on a disc *(B) Quản lý bạn cầm chúng (C) Tơi đặt đĩa 35 Several of us are trying to organize a book club Một vài người cố gắng tổ (A) Can anyone join it? chức câu lạc sách (B) A well-known organization *(A) Có tham gia không? (C) We read that book last month (B) Một tổ chức tiếng (C) Chúng đọc sách tháng trước 36 How many people are scheduled to attend the Có người dự kiến tham dự bữa tiệc? party? (A) Đó buổi tối tuyệt vời (A) It was a wonderful evening (B) Vì chủ tịch nghỉ hưu (B) Because the president's retiring *(C) Patti có danh sách khách mời (C) Patti has the guest list 37 38 Do you think we should take extra product Bạn có nghĩ nên mang mẫu sản samples to the convention? phẩm bổ sung đến hội nghị? (A) I worked with her before (A) Tôi làm việc với cô trước (B) That's probably a good idea *(B) Đó có lẽ ý kiến hay (C) It took me all day (C) Tôi ngày You've been having trouble with your e-mail Gần bạn gặp rắc rối với e-mail bạn, recently, haven't you? phải không? (A) I sent it earlier (A) Tôi gửi trước (B) It's been fixed *(B) Nó sửa (C) We can that (C) Chúng ta làm điều 45 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 39 Toeic Learning Group Haven't we received the flyer designs yet? Chúng ta chưa nhận thiết kế tờ rơi à? (A) A group of experienced designers (A) Một nhóm nhà thiết kế có kinh nghiệm (B) Make sure you keep your receipt (B) Hãy chắn bạn giữ biên lai (C) The art department's sending them over soon *(C) Phòng nghệ thuật gửi cho sớm 40 Could you check the projector to make sure it Bạn kiểm tra máy chiếu để đảm bảo works? hoạt động? (A) I turned it on this morning *(A) Tơi mở vào sáng (B) I saw it in the catalog (B) Tôi thấy danh mục (C) Our updated sales projections (C) Dự báo doanh số bán hàng cập nhật (A) They're cleaning a desk (A) Họ lau dọn bàn (B) They're shaking hands *(B) Họ bắt tay (C) They're looking at a book (C) Họ nhìn sách (D) They're moving a chair (D) Họ di chuyển ghế (A) A truck is parked near an airplane *(A) Một xe tải đậu gần (B) A worker is changing a tire máy bay (C) A truck is piled with luggage (B) Một công nhân thay đổi lốp xe (D) An airplane is taking off (C) Một xe tải chất đống hành lý (D) Một máy bay cất cánh (A) Some people are riding bicycles (A) Một số người cưỡi xe đạp (B) Some people are standing in a group (B) Một số người đứng nhóm (C) Some people are seated on a lawn *(C) Một số người ngồi bãi cỏ (D) Some people are gathered near a table (D) Một số người tụ tập gần bàn (A) A woman is drinking from a cup (A) Một người phụ nữ uống ly (B) A woman is opening a window (B) Một người phụ nữ mở cửa sổ (C) The women are hanging a picture (C) Những người phụ nữ treo tranh (D) The women are facing each other *(D) Những người phụ nữ đối mặt (A) The men are filling bottles at a sink (A) Những người đàn ông chế nước đầy chai (B) Some people are approaching a door bồn rửa (C) A woman is reaching into a drawer (B) Một số người tiến gần đến cửa (D) A man is buttoning up his lab coat *(C) Một phụ nữ đạt vào ngăn kéo (D) Một người đàn ông cài nút áo khốc thí nghiệm ơng (A) The sail of a boat is being adjusted *(A) Các buồm thuyền 46 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh Toeic Learning Group (B) A man is laying down a towel on the sand điều chỉnh (C) A car is being towed up a hill (B) Một người đàn ông đặt khăn (D) The men are fishing from a sailboat xuống cát (C) Một xe kéo lên đồi (D) Những người đàn ông đánh bắt cá từ thuyền buồm (A) The woman's assembling some shelving (A) Người phụ nữ lắp ráp kệ units *(B) Cánh tay người phụ nữ dang rộng (B) The woman's arms are outstretched (C) The woman's folding up a stepladder (C) Người phụ nữ xếp thang lại (D) The woman's walking through a storage area (D) Người phụ nữ qua khu vực nhà kho (A) Some pedestrians are shaded by an umbrella *(A) Một số người che dù (B) A mail carrier is emptying a mailbox (B) Một người đưa thư lấy thư (C) A courtyard is filled with tourists (C) Một sân đầy khách du lịch (D) Some people are paving a walkway with (D) Một số người lát gạch lối bricks 10 11 (A) Potted plants have been arranged on multiple *(A) Chậu xếp nhiều bậc levels (B) Nông dân hái rau đồng (B) Farmers are picking vegetables in a field (C) Một dụng cụ rơi mặt đất (C) A stool has fallen over on the ground (D) Một người phụ nữ chuyển thùng (D) A woman is passing a crate over a railing qua lan can (A) Containers are stacked in a warehouse (A) Các thùng chứa xếp chồng lên (B) A row of lampposts lines the street nhà kho (C) Decorations are being removed from the (B) Một hàng dòng cột đèn đường balconies (C) Trang trí gỡ bỏ khỏi ban cơng (D) Flags are displayed along the exterior of a *(D) Cờ treo dọc theo bên ngồi tòa building nhà When does the next bus leave the station? Khi chuyến xe buýt rời khỏi nhà (A) The Westmont station ga? (B) He’s here till Tuesday (A) Trạm Westmont (C) It leaves at seven (B) Anh đến thứ ba *(C) Nó rời lúc 12 Who's bringing the clients to the restaurant? Ai đưa khách hàng đến nhà hàng? 47 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 13 14 Toeic Learning Group (A) Just water for me, please (A) Xin vui lòng cho tơi nước uống (B) Debbie said she would *(B) Debbie nói đưa khách (C) They're from Singapore (C) Chúng đến từ Singapore Where can I pick up my order? Tơi lấy đơn hàng đâu? (A) No, it was too heavy to lift (A) Khơng, q nặng để nâng (B) I put the files in order (B) Tôi đặt tập tin theo thứ tự (C) At the customer service desk *(C) Tại quầy phục vụ khách hàng Which road should I take to get to city hall? Tôi nên đường để đến hội trường thành (A) You'll get it in the mail phố? (B) The seminar's in room 309 (A) Bạn nhận thư (C) I would take Broad Street (B) Hội thảo phòng 309 *(C) Tơi đường Broad Street 15 16 17 18 19 20 When will you start interviewing job candidates? Khi bạn bắt đầu vấn ứng viên? (A) In the newspaper (A) Trong báo (B) Sometime next month *(B) Có lẽ tháng tới (C) It was a thorough review (C) Nó xem xét kỹ lưỡng Can we postpone the deadline for the article? Chúng ta hỗn thời hạn viết này? (A) There's a long line (A) Có hàng dài (B) Yes, for a day or two *(B) Được chứ, khoảng hai ngày (C) What's the phone number? (C) Số điện thoại gì? Why is the legal department having a party? Tại phận pháp lý tổ chức bữa tiệc? (A) To welcome some new employees *(A) Để chào đón số nhân viên (B) Yes, I finished that part (B) Có, tơi hồn thành phần (C) I'm sorry, but I can't make it (C) Tôi xin lỗi, tơi khơng thể làm You made a dinner reservation at the River Cafe, Bạn đặt trước bữa tối sông Cafe, phải right? không? (A) No, it's on the left side (A) Khơng, phía bên trái (B) I did — for eight people *(B) Tôi làm - cho tám người (C) Renovations haven't started yet (C) Cải tạo chưa bắt đầu What was yesterday's workshop about? Hội thảo ngày hơm qua nói điều gì? (A) Forty-five minutes (A) Bốn mươi lăm phút (B) The new graphics software *(B) Các phần mềm đồ họa (C) It was busier than usual (C) Đó bận rộn thường lệ Hasn't the poster design been approved yet? Bản thiết kế poster phê duyệt chưa? 48 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 21 Toeic Learning Group (A) No, it has to be revised again *(A) Chưa, phải sửa lần (B) From the post office (B) Từ bưu điện (C) That's an improvement (C) Đó cải tiến I didn't realize the museum was closed today Tôi khơng nhận bảo tàng đóng cửa ngày (A) Yes, it's nearby hôm (B) Admission is ten dollars (A) Có, gần bên (C) We can go another time (B) Phí vào cửa mười la *(C) Chúng ta thời điểm khác 22 23 24 25 26 27 Have you finished creating the slides for your Bạn làm xong việc tạo slide cho thuyết presentation? trình bạn phải không? (A) No, but I only have one left to *(A) Khơng, tơi để làm (B) I haven't opened the crate (B) Tôi không mở thùng (C) I'll need a ride, though (C) Mặc dù vậy, cần chuyến Would you mind updating the meeting Phiền Cô cập nhật ghi họp? notes? (A) Tôi nghĩ giấy ghi màu xanh (A) I think the blue one is mine (B) We've already picked one out (B) Chúng chọn (C) Sure, how soon you need them? *(C) Chắc chắn, sau Anh cần chúng? Why were all the chairs in the staff room Tại tất ghế phòng nhân viên bị bỏ removed? hết? (A) They're being replaced *(A) Chúng thay (B) We can share it (B) Chúng chia sẻ (C) Let's pack them up (C) Hãy gói chúng lại We won't be late for our appointment, will we? Chúng ta không trễ hẹn, phải không? (A) No, not if we hurry *(A) Không, nhanh lên (B) What date works best for you? (B) Ngày làm việc tốt cho bạn? (C) John's been appointed (C) John định Could you lend me the training video? Anh cho tơi mượn video đào tạo? (A) Only new hires (A) Chỉ có nhân viên (B) I put it on your desk earlier *(B) Tôi đặt bàn bạn trước (C) The train hasn't arrived (C) Tàu lửa không đến Will you purchase tickets in advance, or buy them Bạn mua vé trước, hay mua buổi hòa nhạc at the concert? luôn? (A) I'll buy them at the show *(A) Tôi mua chúng vào đêm diễn 49 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 28 29 Toeic Learning Group (B) No, there was no advance notice (B) Không, khơng có thơng báo trước (C) They're holding it outside (C) Họ cầm bên ngồi Has the carpet been installed in apartment 6B? Thảm đặt hộ 6B? (A) Yes, the work crew's almost done *(A) Có, cơng nhận vệ sinh làm gần xong (B) The compartment's full (B) Khoang tàu đầy (C) A two-bedroom unit (C) Một hộ phòng ngủ Mr Yamada already prepared the press release Ông Yamada chuẩn bị sẵn thông cáo báo (A) It'll be repaired shortly chí (B) One of our biggest clients *(A) Nó chỉnh lại cho ngắn gọn (C) May I have a copy? (B) Một khách hàng lớn chúng tơi (C) Tơi có sao? 30 31 32 33 How much has our travel budget increased this Ngân sách du lịch tăng lên năm year? nay? (A) Actually, he was there last year (A) Trên thực tế, ông có năm ngối (B) It's almost doubled *(B) Nó gần tăng gấp đơi (C) To Sydney and Melbourne (C) Đến Sydney Melbourne Where will the company manufacture the new Công ty sản xuất dụng cụ nhà bếp cookware? đâu? (A) We're considering a couple of locations *(A) Chúng xem xét vài địa điểm (B) It's selling well so far (B) Nó bán chạy (C) Check aisle number five (C) Kiểm tra lối số năm Why was the festival date changed? Tại ngày lễ hội thay đổi? (A) They're predicting rain *(A) Họ đóan có mưa (B) You can keep the change (B) Bạn giữ tiền thối (C) OK, I'll revise the calendar (C) OK, xem xét lại lịch Who can I contact about the accounting position? Tơi liên hệ với vị trí kế tốn? (A) A minimum of four years of experience (A) Có bốn năm kinh nghiệm (B) To create an online banking account (B) Để tạo tài khoản ngân hàng trực tuyến (C) You should e-mail the recruiting manager *(C) Bạn nên e-mail cho người quản lý tuyển dụng 34 Should we continue reading these manuscripts, or Chúng ta có nên tiếp tục đọc thảo, hay take a break? nghĩ ngơi? (A) I can help you fix it (A) Tơi giúp bạn khắc phục 50 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 35 Toeic Learning Group (B) Just submit a writing sample (B) Chỉ cần nộp mẫu văn (C) Let's try to review a few more *(C) Chúng ta cố gắng xem thêm chút Would you like me to show Dr Andrews around Bạn có muốn tơi dẫn bác sĩ Andrews xung the hospital? quanh bệnh viện? (A) A visiting scientist (A) Một nhà khoa học tham quan (B) Thanks, but he's been given a tour *(B) Cảm ơn, anh theo (C) I remember seeing him tour du lịch (C) Tôi nhớ gặp 36 37 I still haven't managed to reach Ms Chung about Tôi chưa liên lạc với Cô Chung cài resetting her password đặt lại mật cô (A) Both letters and numbers (A) Cả hai chữ số (B) She's still out of town *(B) Cơ thị trấn (C) The managing director, I believe (C) Tôi tin giám đốc điều hành, How you plan to market the new line of tennis Bạn có kế hoạch để đưa dòng sản rackets? phẩm vợt tennis thị trường? (A) I’ll be sure to mark it on my list (A) Tơi chắn đánh dấu lên danh sách (B) No, in a tennis magazine (C) My team's still developing a strategy (B) Không, tạp chí tennis (C) Nhóm tơi phát triển chiến lược 38 39 40 What are the dimensions of the apartment on Kích thước hộ đường Maple Maple Road? nhiêu? (A) It's rather far from the city center (A) Nó xa trung tâm thành phố (B) I don't remember the exact measurements (B) Tôi khơng nhớ kích thước xác (C) The real estate agent showed it to us (C) Đại lý bất động sản cho chúng tơi xem Weren't the supplies delivered to the construction Các nguồn cung cấp không giao cho công site? trường xây dựng sao? (A) The exterior walls and the driveway (A) Các tường bên đường lái xe (B) Use the largest boxes you can find (B) Sử dụng hộp lớn bạn tìm thấy (C) We decided to store them in the warehouse *(C) Chúng định để lưu trữ chúng instead vào nhà kho Why don't you wait to see the survey results Tại bạn không đợi để xem kết khảo before making a decision? sát trước đưa định? (A) Oh, we've already taken them into account (A) Oh, đưa chúng vào tài khoản (B) I don't see the waiter anywhere (B) Tôi không thấy người phục vụ đâu 51 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh Toeic Learning Group (C) A select group of customers (C) Một nhóm khách hàng lựa chọn (A) They're sitting outdoors *(A) Họ ngồi trời (B) They're watering a garden (B) Họ tưới vườn (C) They're cutting the grass (C) Họ cắt cỏ (D) They're moving some furniture (D) Họ di chuyển đồ đạc (A) The man's holding an open folder *(A) Người đàn ông mở thư mục (B) The woman's writing notes in a binder (B) Người phụ nữ viết ghi (C) The woman's adding paper to the printer chất kết dính (D) The man's taking off his hat (C) Người phụ nữ thêm giấy vào máy in (D) Người đàn ông bỏ mũ (A) They're driving along the shoreline (A) Họ lái xe dọc theo bờ biển (B) They're standing near a railing *(B) Họ đứng gần lan can (C) They're handing out menus (C) Họ đưa menu (D) They're dining at a restaurant (D) Họ ăn tối nhà hàng (A) A meeting room is full of employees (A) Một phòng họp có đầy đủ nhân viên (B) Some flowers have been left on the table (B) Một số hoa trưng bàn (C) Some chairs have been folded up (C) Một số ghế gấp lại (D) A large plant is in the corner of the room *(D) Một lớn nằm góc phòng (A) Metal bins are being emptied (A) Thùng kim loại đổ (B) A vehicle is being cleaned (B) Một xe làm (C) A man is directing traffic (C) Một người đàn ông đạo giao thông (D) A worker is sweeping the roadway *(D) Một công nhân quét đường (A) Researchers have entered a library (A) Các nhà nghiên cứu bước vào thư viện (B) Laboratory coats are hanging in a cabinet (B) Áo khoác phòng thí nghiệm treo (C) Technicians are gathered around a screen tủ (D) Scientific equipment has been set on a (C) Các kỹ thuật viên tụ tập xung quanh counter hình *(D) Thiết bị khoa học đặt quầy (A) He has stepped onto a balcony (A) Anh bước lên ban công (B) He has climbed partway up a ladder *(B) Anh leo lên thang (C) He's securing a lantern to a pole (C) Anh bảo đèn lồng để cực (D) He's passing under an archway (D) Anh qua cổng vòm (A) Drinking glasses have been placed on a rack (A) Ly uống xếp lên giá đỡ (B) Boxes are being stacked on top of each other (B) Các thùng xếp chồng lên 52 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh Toeic Learning Group (C) Bottles have been arranged on shelves *(C) Những chai xếp kệ (D) Containers are being filled from a machine (D) Những thùng chứa lấy khỏi máy (A) They’re on opposite sides of a transparent *(A) Họ hai bên vùng suốt partition (B) Họ kiểm tra lỗ khung cửa sổ (B) They're inspecting a hole in the window pane (C) Người phụ nữ dán poster tường (C) The woman's taping a poster to the wall (D) Người đàn ông cho người phụ nữ xem (D) The man's showing the woman a laptop máy tính xách tay computer 10 (A) Pedestrians are strolling beside a riverbank (A) Người đi dạo bên bờ sông (B) Vendors are putting away their displays (B) Các nhà cung cấp dọn hàng trưng bày (C) A domed building overlooks an open-air *(C) Một mái vòm tòa nhà có tầm nhìn thị market trường mở (D) A statue is shaded by some umbrellas (D) Một tượng che nắng số dù 11 12 13 14 15 Who’s that man waiting in the lobby? người đàn ông chờ sảnh ai? (A) On the first floor (A) Trên tầng (B) I believe he is (B) Tôi tin ông (C) That's Ms Zhao's assistant *(C) Đó trợ lý bà Zhao Have you seen the play at the Continental Bạn xem kịch Rạp Continental phải Theater? không? (A) You can pay with a credit card (A) Bạn trả thẻ tín dụng (B) You're right about that (B) Bạn nói điều (C) Yes, I went on Saturday night *(C) Đúng, vào tối thứ bảy How long does it take to fly to New York? Sẽ để bay đến New York? (A) About once a month (A) Khoảng tháng lần (B) Two and a half hours *(B) Hai rưỡi (C) A great place to visit (C) Một nơi tuyệt vời để đến thăm Isn’t there a post office nearby? Khơng phải có bưu điện gần sao? (A) Yes, it’s a few blocks away *(A) Vâng, cách vài nhà (B) To buy postage stamps (B) Để mua tem bưu (C) No, he can’t go (C) Không, anh What would be a good place to take a client for a Cái nơi tốt để khách hàng đến 53 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 16 17 18 19 20 Toeic Learning Group meal? ăn? (A) Try the- Italian restaurant down the street (A) Hãy xuống thử nhà hàng Ý đường (B) I haven't placed my order yet (B) Tôi chưa đặt đơn hàng (C) Usually for lunch (C) Thông thường bữa ăn trưa Who’s in charge of ordering office supplies? Ai người phụ trách đặt văn phòng phẩm? (A) Some paper and pens (A) Một số giấy bút (B) Maria will know *(B) Maria biết (C) There’s free shipping (C) Có miễn phí vận chuyển Would you like a sandwich or a salad? Bạn muốn bánh sandwich hay salad? (A) For now we can (A) Đối với doanh nghiệp, chúng tơi (B) Either is fine *(B) Cái (C) In the cafeteria (C) Trong quán ăn How much will it cost to landscape this area? Chi phí thuê cảnh khu vực giá bao nhiêu? (A) It took less than a week (A) Phải tuần (B) I hired Johnson's Landscaping (B) thuê sân Johnson (C) About eight thousand dollars *(C) Khoảng tám ngàn đô la When are the invoices sent out? Khi xuất hóa đơn? (A) The corporate account (A) Các tài khoản công ty (B) Center City bank (B) Trung tâm Thành phố (C) Every other Monday *(C) Mỗi thứ hai When will you be giving the presentation at the Khi bạn thuyết trình hội nghị? conference? *(A) Tôi chưa biết chắn ( A) I’m not sure yet (B) Thật ngạc nhiên thú vị (B) What a pleasant surprise (C) Nó London (C) It's in London 21 22 The sun's finally come out Mặt trời cuối ló dạng (A) The weather report (A) Dự báo thời tiết (B) Sunday at six o'clock (B) Chủ nhật lúc (C) Then let’s go for a walk *(C) Vậy dạo Are you in charge of writing the company Bạn có trách nhiệm viết tin cơng ty? newsletter? (A) Khơng, khơng tính phí (A) No, there's no charge (B) Được, tơi (B) Yes, I am new here *(C) Tôi làm (C) I used to be 54 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 23 24 25 Toeic Learning Group Mr Park's still on vacation, isn't he? Ông Park nghỉ mát, phải khơng? (A) Yes, but he’ll be back on Friday *(A) Đúng, ông vào thứ Sáu (B) I haven't been there recently (B) Tơi khơng đến gần (C) A few times a year (C) Một vài lần năm Where you get your hair cut? Bạn cắt tóc đâu? (A) At a place on High Street *(A) Tại nơi đường High Street (B) Around forty dollars (B) Khoảng bốn mươi đô la (C) Here, it's for you (C) Ở đây, cho bạn Why don't I hang up these flyers for you? Tại không để treo tờ quảng cáo (A) I'd appreciate that cho bạn? (B) The publicity department *(A) Tơi biết ơn điều (C) Peter designed them (B) Các phận công khai (C) Peter thiết kế cho họ 26 When's the security equipment going to be Thiết bị an ninh lắp đặt nào? installed? (A) Các nhân viên bảo vệ cho biết (A) The security guard said so *(B) Chậm đến cuối tuần (B) By the end of the week at the latest (B) Một lọat cánh cửa vào (B) A set of revolving doors 27 Do you mind turning down that music? Phiền bạn bật nhạc nhỏ âm nhé? (A) I like that musician, too (A) Tơi thích nhạc sỹ (B) Sorry I didn’t realize it was so loud *(B) Xin lỗi khơng nhận hát q (C) Make a turn here lớn (C) Thực lượt 28 This printer seems to run out of ink faster than the Máy in dường mau máy cũ old one (A) Íy hai mươi (A) At least twenty copies (B) Tôi mang đến với bạn (B) I’ll bring it to you *(C) Đúng vậy, tự hỏi (C) Yes, I wonder why 29 30 Ron, you've written research proposals before, Ron, trước bạn viết đề cương nghiên cứu, haven't you? phải không? (A) No, I haven't found it *(A) Khơng, tơi chưa tìm thấy (B) I’ve written a few of them (B) Tôi viết vài số chúng (C) I don't think we've met before (C) Tôi không nghĩ gặp trước Aren't the new computers being delivered this Chẳng phải máy tính giao 55 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 31 32 33 Toeic Learning Group afternoon? chiều sao? (A) Because they're not working (A) Bởi họ không làm việc (B) They should be here soon *(B) Chúng nên giao đến sớm (C) It's a new computer program (C) Đó chương trình máy tính How I reserve a meeting space? Làm tơi đặt chỗ cho họp? (A) All the full-time staff (A) Tất nhân viên toàn thời gian (B) It was too crowded (B) Nó q đơng đúc (C) You can it online *(C) Bạn làm điều trực tuyến Do you think the logo looks better in red or in Bạn nghĩ logo màu đỏ hay màu xanh dương tốt blue? hơn? (A) I read that one, too (A) Tơi đọc (B) I think it was the advertising team (B) Tơi nghĩ đội quảng cáo (C) The blue one's more appealing *(C) Logo màu xanh trông hấp dẫn Which region reported the highest number of car Khu vực báo cáo số lượng doanh số bán xe sales this quarter? cao quý này? (A) Many more than we expected (A) Nhiều mong đợi (B) We just hired a new executive (B) Chúng thuê giám đốc điều hành (C) The northwest sales team sold the most *(C) Các đội ngũ bán hàng phía tây bắc bán nhiều 34 Why was the management meeting Tại họp quản lý bị hoãn? postponed? (A) Tôi lên kế hoạch để (A) I'm planning to go *(B) Có trùng lịch (B) There was a scheduling conflict (C) Các nhà quản lý cấp cao (C) The senior managers 35 36 Ling, you have time to review this document Ling, bạn có thời gian để xem xét tài liệu với with me? tôi? (A) Could we go over it tomorrow? *(A) Chúng ta xem vào ngày mai? (B) About ten pages long (B) Dài khoảng mười trang (C) Quite a few revisions (C) Một vài sửa đổi We should buy some more chairs for the lobby Chúng ta cần mua thêm số ghế cho sảnh (A) Do we have enough money in the budget? *(A) Chúng ta có đủ tiền ngân sách chứ? (B) There's a long line for a table (B) Có hàng ghế dài cho bàn (C) I'll go ahead and cancel it (C) Tôi trước hủy bỏ 56 Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh 37 38 39 40 Toeic Learning Group Where's the library branch going to be built? Chi nhánh thư viện xây đâu? (A) It hasn't been decided yet *(A) Vẫn chưa có định (B) The bill's been sent (B) Hóa đơn gửi (C) Much larger than the old one (C) Lớn nhiều so với cũ Why isn't our company's address posted on the Tại địa công ty không đăng Web site? trang Web? (A) The employee phone directory (A) Danh bạ số điện thoại nhân viên (B) You're right, it's supposed to be there *(B) Bạn nói đúng, phải đăng (C) Next door to the Anderson building (C) Kê bên tòa nhà Anderson Paula, what the customer reviews say about our Paula, khách hàng đánh giá điện thoại di mobile phone? động chúng ta? (A) Dial zero to speak with a representative (A) Nhấn số để nói chuyện với người đại diện (B) Most people like the new features *(B) Hầu hết người thích tính (C) No, it was very positive (C) Khơng, tích cực This filing system isn't very efficient Hệ thống hồ sơ không hiệu (A) It's in the folder on my desk (A) Nó thư mục bàn làm việc (B) Yes, it's an official request (B) Đúng, yêu cầu thức (C) Do you have any ideas to improve it? *(C) Bạn có ý tưởng để cải thiện nó? 57 ... https://www.facebook.com/Helen04111988 ETS 1000 LC Test (W-Am) Good morning.41I have a reservation at this hotel - my name's Clara Dawson Chào buổi sáng Tơi có đặt phòng khách sạn (M-Au) Hello, Ms Dawson, and welcome to này-... Times' list of "Best Bargain tốt nhất." Vì vậy, đến Adrian cho trải Restaurants." So come to Adrian's today for an nghiệm ẩm thực khó quên unforgettable dining experience Questions 83 through... before the event That way we can be hoa bạn yêu cầu sure that we have the flowers you request in stock Questions 53 through 55 refer to the following (W-Br) Daniel, biết bạn thích nấu ăn nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch song ngữ est 1000 LC, Dịch song ngữ est 1000 LC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn