dich ETS 2016

172 46 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:57

Tháng 8/2016 DỊCH SONG NGỮ NGHE HIỂU ETS TOEIC 2016 – PART 1234 BIÊN DỊCH: MS THANH TOEIC – FB: Thanh Kim Huynh MS HUONG TOEIC – FB: Huong Nguyen Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen DỊCH NGHE HIỂU ETS 2016 PART 1-2 TEST PART PHẦN 1.*A They’re sitting on a bench 1.*A Họ ngồi ghế B They’re lying on the grass B Họ nằm thảm cỏ C They’re riding their bicycles C Họ cưỡi xe đạp D They’re swimming in the water D Họ bơi nước A One of the men is putting on a tie A Một người đàn ông đeo * B One of the men is standing at a counter cà vạt C One of the men is setting a briefcase on the * B Một người đàn ông đứng floor quầy D One of the men is typing on a computer C Một người đàn ông đặt cặp sàn D Một người đàn ông đánh máy tính A Customers are waiting to be seated A Khách hàng chờ chỗ ngồi B Cars are parked along the street B Ơ tơ đậu dọc theo đường phố C A restaurant worker is sweeping the C Một nhân viên nhà hàng quét vỉa hè sidewalk * D Thực khách ngồi quán cà *D Diners are sitting in an outdoor café phê trời A The man is taking some paper out of a A Người đàn ông lấy số giấy printer khỏi máy in B The man is putting a file in a drawer B Người đàn ông đặt tập tin C The woman is signing her name ngăn kéo * D The people are reviewing a document C Người phụ nữ ký tên * D Mọi người xem xét tài liệu Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen A A man is unloading some packages A Một người đàn ông dỡ hàng xuống B A man is resting in a shopping mall B Một người đàn ông nằm nghĩ * C Boxes have been piled onto some carts trung tâm mua sắm D Items are being arranged in a store * C Những thùng xếp chồng lên xe đẩy D Các hàng xếp cửa hàng A A sign is hanging above some artwork A Một biển báo treo số tác B Plants are arranged on a stairway phẩm nghệ thuật * C A round table is surrounded by chairs B Cây bố trí cầu thang D An area rug has been rolled up * C Những ghế xếp quanh bàn tròn D Một thảm bị cuộn lại A A man is placing a basket on a shelf A Một người đàn ông đặt giỏ lên kệ * B Labels have been attached to shelving units * B Nhãn dán lên kệ C A man is opening the door of a cabinet C Một người đàn ông mở cửa tủ D Some newspapers have been piled on the D Một số tờ báo chất đống sàn nhà floor 8.*A Lamposts are standing in a row *A Các cột đèn đứng thành hàng B A crowd of people has gathered on a beach B Một đám đông tụ tập bãi biển C A garden has been planted on a rooftop C Một khu vườn trồng mái nhà D The roadway is full of vehicles D Con đường đầy xe A) An employee is organizing a shoe display A) Một nhân viên xếp lại khu trưng B) Merchandise is being put into a bag bày giày C) Some footwear is being scanned by a B) Hàng hóa bỏ vào túi cashier C) Một số giày dép quét *D) A customer is trying on a pair of shoes thủ quỹ *D) Một khách hàng thử giày 10 A) Trees are growing under an archway 10 A) Cây trồng cổng vòm B) Passengers are waiting to board of train B) Hành khách chờ lên xe lửa *C) A high wall runs alongside the train tracks *C) Một tường cao chạy dọc theo đường Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen D) A train is about to go over a bridge ray xe lửa D) Một đoàn tàu qua cầu PART PHẦN 11 When are you planning to go on vacation? 11 Khi Cơ có kế hoạch nghỉ mát? A) It’s near a lake A) Nó gần hồ * B) In December * B) Tháng 12 C) For two weeks C) Khoảng hai tuần 12 What’s the name of the medical clinic that 12 Tên phòng khám mà Cậu khám gì? you go to? A) Để gặp bác sĩ Paulson A) To see Dr Paulson B) Đó cơng việc tuyệt vời B) It’s a great job * C) Trung tâm y tế Norrell * C) Norrell Health Center 13 I just met the new board members 13 Tôi vừa gặp thành viên hội đồng quản trị A) No, it was quite interesting B) It’s on the first floor A) Khơng, thú vị *C) I met them, too B) Nó tầng *C) Tôi gặp họ 14 Who’s that man speaking to Mr Douglas 14 Người đàn ơng mà nói chuyện với ơng A) They haven’t been waiting too long Douglas ai? B) Usually at least twice a week A) Họ không chờ lâu * C) He’s a reporter for the local newspaper B) Thơng thường hai lần tuần * C) Ơng phóng viên cho tờ báo địa phương 15 Excuse me, where is conference room 11B? 15 Xin lỗi, phòng hội nghị 11B đâu ạ? A) Thanks, I’ll be there soon A) Cảm ơn, tơi có mặt sớm * B) It’s at the end of the hall * B) Nó nằm cuối hội trường C) That bookshelf has one C) Kệ sách có 16 Would you look over my research proposal 16 Anh có muốn xem qua đề nghị nghiên cứu before I submit it? trước gửi nó? *A) I’d be happy to *A) Tơi vui để xem Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen B) Try looking in the drawer B) Hãy thử tìm ngăn kéo C) You’re welcome C) Khơng có 17 Isn’t it supposed to rain this afternoon? 17 Không phải chiều có mưa sao? A) Roger was supposed to A) Roger cho B) It’s a new umbrella B) Đó *C) That’s what I heard * C) Tôi nghe 18 What time should I meet you in the lobby? 18 Tôi nên gặp Anh sảnh lúc giờ? *A) How about at noon? *A) Buổi trưa nhé? B) The side door B) Cánh cửa bên cạnh C) That’s plenty of time C) Rất nhiều thời gian 19 Have you been the Italian restaurant on 19 Bạn đến nhà hàng Ý đường Kinney Road Kinney chưa? *A) Yes, I go there often *A) Rồi, đến thường B) I can’t get there before six B) Tơi khơng thể đến trước sáu C) A very large menu C) Một thực đơn lớn 20 Why are you travelling to Denver? 20 Tại Cô định du lịch đến Denver? A) Only for a few days A) Chỉ vài ngày *B) To spend time with my relatives *B) Để dành thời gian với người thân C) I’m planning to drive there C) Tôi lên kế hoạch để lái xe đến 21 The quaterly report is going to be released 21 Báo cáo hàng quý phát hành vào tomorrow ngày mai A) To sign a lease A) Để ký hợp đồng thuê nhà B) Not since last month B) Không kể từ tháng trước * C) I’ll be interested to see it * C) Tôi nóng lòng để xem 22 Did Lena deposit the checks at the bank? 22 Lena gửi tiền vào ngân hàng chưa? A) Remember to get a receipt A) Hãy nhớ lấy biên lai B) There’s one near the post office B) Có ngân hàng gần bưu điện * C) Yes, she did it on her way home * C) Có, gửi tiền đường nhà 23 How much paper should I buy? 23 Tôi nên mua giấy? *A) Two boxes should be enough *A) Hai hộp đủ Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen B) Your total comes to 15 dollars B) Tổng số tiền bạn đến 15 đô la C) The comments were helpful C) Các nhận xét hữu ích 24 Who’ll be our sales director now that Ms 24 Bây giám đốc bán hàng Wu’s been promoted? mà bà Wu thăng chức? *A) Mr Hudson will *A) Ông Hudson làm B) It’s currently on sale B) Nó bán C) Congratulations – that’s great news C) Xin chúc mừng - tin tuyệt vời 25 Can you play tennis this weekend, or are you 25 Anh chơi quần vợt vào cuối tuần too busy? không, hay anh bận? *A) I’d love to, but I don’t have time *A) Tôi muốn, tơi khơng có thời gian B) I’m pleased to be here B) Tôi vui mừng C) The park has courts, though C) Mặc dù vậy, cơng viên có sân 26 How often employees at your company 26 Các nhân viên công ty Chị có thường have performance reviews? đánh giá hiệu suất công việc không? A) Did you enjoy the performance A) Chị có thích buổi biểu diễn khơng? *B) We have them twice a year *B) Chúng tơi có đánh giá hai lần năm C) My manager’s Ms Aweel C) Giám đốc bà Aweel 27 Could you distribute these brochures to all 27 Anh phân phối tài liệu quảng cáo the staff? cho tất nhân viên? A) I’m sure it’s in here somewhere A) Tơi chắn B) The head of the publicity department B) Người đứng đầu phận công khai * C) Sure, I’ll put them in their mailboxes * C) Được Tôi đặt chúng hộp thư họ 28 There’s only one key that unlocks this supply 28 Chỉ có chìa khóa mở tủ cung cấp cabinet *A) I know – Janet has it *A) Tơi biết - Cơ Janet có B) Make sure to turn it off before you leave B) Hãy chắn bạn tắt trước C) One of our new suppliers bạn rời khỏi C) Một nhà cung cấp Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen 29 When are we interviewing the next job 29 Khi vấn ứng viên candidate? tiếp theo? A) As part of the hiring process A) Là phần trình tuyển dụng B) Our top three choices B) Ba lựa chọn hàng đầu * C) In about fifteen minutes * C) Trong khoảng mười lăm phút 30 You don’t work on Fridays, you? 30 Em không làm việc ngày thứ Sáu, phải A) Do you have one, too? không? B) That’d work for me A) Bạn có khơng? *C) Not unless I have a meeting B) Đó cơng việc tơi *C) Khơng, trừ tơi có họp 31 How will the new equipment be delivered to 31 Các thiết bị giao đến nhà máy the factory? cách nào? A) I don’t know how to operate it yet A) Tôi làm để vận hành *B) I think it’ll come by truck *B) Tơi nghĩ đến xe tải C) On this delivery form C) Trên tờ đơn giao hàng 32 Why don’t I give you a ride to the airport on 32 Tại bạn không giang đến sân bay Monday morning? vào sáng thứ 2? * A) Thanks, but I’ve already arranged for a taxi * A) Cảm ơn, xếp B) To attend a training session for our taxi international clients B) Để tham dự buổi tập huấn cho C) I called to confirm my flight khách hàng quốc tế C) Tôi gọi để xác nhận chuyến bay 33 Do you think this advertisement would look 33 Anh có nghĩ quảng cáo nhìn tốt better with blue writing, or with orange? so với màu xanh, màu cam? A) Yes, it’s the best I’ve seen so far A) Có, tốt tơi nhìn thấy *B) Why don’t you try green instead C) Aren’t you going to? *B) Tại bạn không thử thay bảng màu xanh C) Bạn không định ? 34 These clients files are ordered alphabetically, 34 Hồ sơ khách hàng xếp theo bảng aren’t they? chữ cái, không? Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen A) I haven’t placed the order yet A) Tôi chưa đặt đơn hàng *B) Yes, by last name *B) Đúng vậy, xếp theo họ C) The first one you come across C) Người bạn qua 35 Mr Tan, would you mind printing the results 35 Anh Tân, phiền anh in kết buổi khảo of the survey? sát giúp tôi? A) I’ll lend you a catalog A) Tôi cho ông danh mục *B) Is it alright if I it after lunch *B) Nếu tơi làm điều sau ăn trưa ổn C) Across from the copy room khơng ạ? C) Đi qua phòng copy 36 Where should I put this scarf that I found in 36 Tơi nên đặt khăn mà tơi tìm thấy the hallway? hành lang đâu? A) No, I’m afraid that isn’t mine A) Không, sợ B) I set them on your desk last night B) Tôi đặt chúng bàn bạn đêm qua * C) You can leave it with the receptionist * C) Bạn gửi cho nhân viên tiếp tân 37 What type of chair would you like for your 37 Loại ghế bạn muốn mua cho văn phòng new office? gì? A) That’s a good choice A) Đó lựa chọn tốt *B) I’ll just keep the one I’m using now *B) Tôi muốn loại ghế dùng C) It won’t arrive for another month C) Nó khơng đến nơi tháng 38 Why you go to this grocery store when 38 Tại em đến cửa hàng tạp hóa there’s one closer to your house? có gần nhà em hơn? *A) This one has a wider selection *A) Cửa hàng có nhiều hàng hóa để chọn B) We live near each other B) Chúng ta sống gần C) Did you get everything you needed? C) Bạn có nhận thứ bạn cần không? 39 Shouldn’t the budget proposal have been 39 Đề xuất ngân quỹ chưa phê duyệt approved by now? bây giờ? A) To save any excess funds A) Để giữ khoản tiền dư thừa * B) It’s taking longer than we anticipated * B) Nó cần nhiều thời gian so với dự đoán C) I certainly appreciate the offer C) Tôi chắn đánh giá cao đề nghị Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen 40 Is the employee appreciation dinner going to 40 Buổi tối đánh giá cao nhân viên cần ăn mặc be formal or informal? long trọng hay bình thường? * A) I was told that we could dress casually * A) Tôi bảo ăn bình B) I’m looking forward to it, too thường C) You’re welcome to sit by me B) Tôi trông chờ đến ngày C) Bạn chào đón để ngồi cạnh tơi TEST PART PHẦN 1 A) He’s writing a letter A) Ông viết thư B) He’s reading a book B) Ông đọc sách C) He’s serving some food C) Ông phục vụ ăn *D) He’s holding a piece of paper * D) Ông cầm tờ giấy A) A woman is arranging the shelves A) Một người phụ nữ xếp kệ * B) A woman is standing at the board * B) Một người phụ nữ đứng bảng C) A woman is watering a plant C) Một người phụ nữ tưới D) A woman is washing a window D) Một người phụ nữ rửa cửa sổ A) He’s looking at his watch A) Ông nhìn vào đồng hồ * B) He’s talking on the phone * B) Anh nói chuyện điện thoại C) He’s walking outside C) Anh bên D) He’s opening a box D) Ông mở hộp A) She’s tidying her room A) Cô dọn dẹp phòng B) She’s brushing her teeth B) Cơ đánh * C) She’s sweeping the deck * C) Cô quét sàn D) She’s scrubbing the pots D) Cô lau chậu A) The women are in a parking lot A) Những người phụ nữ bãi đậu B) The women are shopping for clothes xe C) The women are in a supermarket B) Những phụ nữ mua sắm quần áo Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen D) The women are paying for food C) Những người phụ nữ siêu thị D) Những phụ nữ trả tiền thức ăn 6.*A) They’re resting in a waiting area *A) Họ nghỉ ngơi khu vực chờ B) They’re boarding an airplane B) Họ lên máy bay C) They’re waiting in line C) Họ xếp hàng chờ đợi D) They’re packing a suitcase D) Họ đóng gói hành lý 7.*A) A painting is hanging on the wall *A) Một tranh treo tường B) Some people are eating a meal B) Một số người ăn bữa ăn C) The table is being cleared C) Cái bạn dọn D) A lamp is being turned off D) Một bóng đèn tắt A) The woman is taking a picture A) Người phụ nữ chụp ảnh * B) The woman is reading as she walks * B) Người phụ nữ đọc sách cô C) The boy is holding the woman’s hand dạo D) The boy is playing in the buses C) Cậu bé nắm tay người phụ nữ D) Cậu bé chơi xe buýt 9.*A) The motorcycle has been parked *A) Xe gắn máy dừng B) The motorcycle is being ridden B) Xe máy chạy C) A tire has been removed from the C) Một lốp xe gỡ bỏ khỏi xe gắn motorcycle máy D) The seat of the motorcycle is being repaired D) Chỗ ngồi xe gắn máy sửa chữa 10 A) They’re delivering a presentation 10 A) Họ cung cấp thuyết trình * B) They’re moving a piece of furniture * B) Họ di chuyển đồ nội thất C) They’re adjusting a pull-down screen C) Họ điều chỉnh hình kéo xuống D) They’re connecting a computer cable D) Họ kết nối dây cáp máy tính PART PHẦN 11 Where has Ms Garcia gone? 11 Bà Garcia đả đâu? A) At three o’clock A) Lúc * B) To see Mr Jones * B) Đi gặp ông Jones C) No, not yet C) Không, chưa 10 ... four tickets What’s the new show MA Đó trình diễn buổi chiều lúc 02:00 time? thứ 7.55 Chúng giữ vé cho bạn phòng MA It’s an afternoon performance at P.M 55 on Saturday We’ll keep the tickets for... phát sóng tin tức 92 92 This is Kate Green from KFGK News I’m reporting live from this year’s Sweets and Đây Kate Green từ Bản tin KFGK Tôi báo cáo trực tiếp từ thi Làm Bánh quốc tế Treats International... from the Fairview 53 Tôi gọi từ Fairview Theates Bạn quan tâm Theates You were interested in tickets to the đến vé cho nhạc kịch Then We’ll Dance new musical Then We’ll Dance, but all of the tất
- Xem thêm -

Xem thêm: dich ETS 2016, dich ETS 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn