(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017

84 121 0
  • Loading ...
1/84 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:52

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MẠC TRUNG ĐỨC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MẠC TRUNG ĐỨC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Thơ Thái Nguyên – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Mạc Trung Đức ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân để tơi hồn thành Luận văn Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc thầy giáo TS Lê Văn Thơ trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo Khoa Quản lý Đất đai, phòng Đào tạo, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình UBND huyện Bát Xát, Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thống kê huyện Bát Xát, UBND xã tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để hồn thành Luận văn Cuối cùng, tơi xin trân trọng cảm ơn người thân gia đình toàn thể bạn học viên lớp bạn bè động viên giúp đỡ trình học tập, thực Luận văn này./ Tác giả luận văn Mạc Trung Đức iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU iv Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Cơ sở pháp lý 1.2.1 Các văn chuyển quyền sử dụng đất áp dụng địa bàn huyện Bát Xát 1.2.2 Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất trường hợp chuyển quyền sử dụng đất áp dụng địa bàn huyện Bát Xát 10 1.3 Cơ sở thực tiễn 11 1.3.1 Tình hình quản lý đất đai số nước giới 11 1.3.2 Tình hình quản lý đất đai Việt Nam 14 1.4 Quản lý nhà nước vấn đề chuyển quyền sử dụng đất 15 1.4.1 Quan niệm quản lý nhà nước quyền sử dụng đất 15 1.4.2 Vai trò quản lý nhà nước chuyển quyền sử dụng đất 16 1.4.3 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụng đất 17 1.4.4 Các quy định chuyển quyền sử dụng đất 18 1.5 Tình hình chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 19 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 iv 2.2 Địa điểm, thời gian 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Bát Xát 22 2.3.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Bát Xát giai đoạn 2015 - 2017 22 2.3.3 Đánh giá hiểu biết người dân huyện Bát Xát cán quản lý chuyển quyền sử dụng đất 22 2.3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Bát Xát giai đoạn 2015 - 2017 22 2.3.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp sử dụng đất thời gian tới 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 23 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 24 2.4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 24 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội sử dụng đất 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 27 3.1.3 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát 28 3.2 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2015 - 2017 37 3.2.1 Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất huyện Bát Xát giai đoạn 2015 - 2017 37 3.2.2 Tổng hợp đánh giá kết thực hình thức chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2015 – 2017 43 3.3 Đánh giá hiểu biết công tác chuyển quyền sử dụng đất người dân huyện Bát Xát cán quản lý 46 v 3.3.1 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu quy định chung chuyển QSDĐ 46 3.3.2 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân huyện Bát Xát khu vực nghiên cứu hình thức chuyển quyền sử dụng đất 47 3.3.3 Tổng hợp ý kiến cán quản lý công tác chuyển quyền sử dụng đất 58 3.3.4 Tổng hợp ý kiến người dân công tác chuyển quyền sử dụng đất 59 3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2015 – 2017 61 3.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát 62 3.5.1 Thuận lợi 62 3.5.2 Khó khăn 62 3.5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát 63 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 Kết luận 64 Đề nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Bát Xát năm 2017 30 Bảng 3.2: Biến động đất đai huyện Bát Xát năm 2015 – 2017 35 Bảng 3.3 Kết công tác chuyển nhượng QSDĐ theo đơn vị hành 38 Bảng 3.4: Kết tặng cho quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 3.5 Kết công tác chấp giá trị QSDĐ địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 3.6 Kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất theo đơn vị hành 42 Bảng 3.7 Kết cho thuê, cho thuê lại QSDĐ huyện Bát Xát giai đoạn 2015 – 2017 43 Bảng 3.8: Kết chuyển QSDĐ theo đơn vị hành giai đoạn 20152017 44 Bảng 3.9 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu quy định chung chuyển QSDĐ 46 Bảng 3.10 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu hình thức chuyển đổi QSDĐ 48 Bảng 3.11 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu hình thức chuyển nhượng QSDĐ 50 Bảng 3.12 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 52 Bảng 3.13 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu hình thức thừa kế QSDĐ 53 Bảng 3.14 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu hình thức tặng cho QSDĐ 54 v Bảng 3.15 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu hình thức chấp, bảo lãnh QSDĐ 56 Bảng 3.16 Những hiểu biết cán quản lý người dân khu vực nghiên cứu hình thức góp vốn QSDĐ 57 Bảng 3.17 Mức độ thỏa mãn yêu cầu thực thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 59 Bảng 3.18: Ý kiến hộ gia đình, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai loại hàng hoá đặc biệt Quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần thiết yếu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng nguồn nội lực nguồn vốn to lớn hoạt động kinh tế, trị để phát triển kinh tế xã hội đất nước Đất đai có tác động ảnh hưởng đến mặt đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Bất kỳ Nhà nước chăm lo đến vấn đề đất đai thiết lập hình thức sở hữu định đất đai đảm bảo điều kiện định cho việc thực hình thức sở hữu Nhưng đất đai lại nguồn tài nguyên vô tận Vì nhiệm vụ gìn giữ, sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu trách nhiệm tổ chức, quan công dân Việt Nam Chuyển quyền sử dụng đất thực chất việc Nhà nước cơng nhận tính hợp pháp hành vi tự điều chỉnh đất đai người sử dụng đất để tạo lập quyền sử dụng đất cho chủ thể Chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Nhà nước việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người sang người khác thơng qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất góp vốn quyền sử dụng đất Ở nước ta đặc thù chế độ sở hữu toàn dân đất đai, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất Việc xây dựng nên quyền sử dụng đất nước ta tạo nên nét đặc thù giao dịch quyền sử dụng đất hình thành thị trường đặc biệt thị trường bất động sản Một thị trường có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội có mối liên hệ mật thiết với thị trường khác thị trường tài chính, tiền tệ có tác động rộng lớn đến tầng lớp dân cư 61 74,44%), không hộ đánh giá thủ tục phức tạp Về văn hướng dẫn đến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất hộ dân đánh giá dễ hiểu có 72 hộ chiếm 80%; 18 hộ đánh giá hiểu chiếm 20%, không hộ đánh giá khó hiểu Đối với phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ: có 16 hộ cho thuế phí cao chiếm 17,78%; 74 hộ cho thuế phí vừa phải Thái độ cán tiếp nhận chưa thực tận tình, chu đáo, đa số hộ đánh giá thái độ mức bình thường Việc tìm kiếm thơng tin giao dịch chuyển sử dụng đất đánh giá dễ dàng, huyện tuyên truyền Luật Đất đai văn có liên quan đến người dân nên đa số hộ vấn trả lời có biết thơng tin trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 3.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát giai đoạn 2015 – 2017 - Các yếu tố trị pháp lý: Sự thay đổi đường lối sách Nhà nước quyền địa phương có tác động đến hoạt động chuyển quyền QSD đất - Các yếu tố thuộc kinh tế vĩ mô: Do phát triển kinh tế đòi hỏi phải cơng nghiệp hóa, vấn đề dẫn đến chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, kéo theo chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nơng nghiệp sang sử dụng đất cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch,… Từ làm gia tăng giao dịch đất đai nói chung Đặc biệt chuyển QSD - Các yếu tố xã hội: Các yếu tố xã hội tác động lớn đến chuyển quyền sử dụng đất Những khu vực trung tâm huyện mà mật độ dân số tăng cao tốc độ tăng dân số học chuyển quyền sử dụng đất tăng lên cân cung - cầu bị phá vỡ Mặt khác yếu tố khác khu vực khác huyện như: chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, trình độ dân trí, vấn đề an ninh, tập quán người dân vùng có ảnh hưởng 62 đến chuyển quyền sử dụng đất Tình trạng người sống khu vực, tình trạng sức khoẻ, nghề nghiệp tình trạng việc làm, mối quan hệ tình cảm gia đình, xã hội người chung sống… Những vấn đề liên quan đến thuyết phong thuỷ ảnh hưởng không nhỏ đến chuyển quyền sử dụng đất huyện Bát Xát 3.5 Thuận lợi, khó khăn cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát 3.5.1 Thuận lợi - Đến nay, xã, thị trấn địa bàn huyện có hệ thống đồ địa tương đối đầy đủ với tỷ lệ 1/500 - 1/1000 Vì vậy, tất đất địa bàn quản lý sở đồ địa hệ thống hồ sơ địa Cán địa xã có phối hợp chặt chẽ với cán quản lý sở huyện tạo thống nắm hoạt động đất đai địa bàn - Sự đời phận tiếp nhận trả kết (một cửa) phần góp phần giúp huyện cơng tác tiếp nhận trả kết giúp cho công việc giải nhanh gọn đạt hiệu - Cán làm cơng tác quản lý đất đai huyện có trình độ chun mơn cao, thường xun trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán địa xã 3.5.2 Khó khăn - Việc thực thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đơn vị xã, thị trấn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thời gian - Nhiều trường hợp mua bán trao tay chưa làm thủ tục chuyển nhượng thực nghĩa vụ tài với nhà nước - Tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất huyện chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Ảnh hưởng đến cá nhân có nhu cầu chuyển quyền chưa cấp giấy chứng nhận QSD đất - Công tác giải tranh chấp khiếu nại đất đai chậm trễ, ảnh hưởng đến việc chuyển quyền QSD đất khu vực vùng tranh 63 chấp khu vực có liên quan 3.6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát - Ban hành văn cụ thể hố sách pháp Luật Đất đai để áp dụng cụ thể, chi tiết cho công tác thực - Nâng cao lực cán quản lý đất đai đặc biệt cán xã, có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán xã nói chung cán phụ trách địa xã nói riêng - Tăng cường cơng tác tun truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân, đặc biệt giúp người dân hiểu biết đầy đủ QSDĐ Huyện cần tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thơng thống, để việc chuyển quyền sử dụng đất thực trở thành thị trường giao dịch đặc biệt phát triển giống huyện lớn khác nước - Tăng nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác quản lý đất đai - Trong công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung cơng tác chuyển quyền sử dụng đất nói riêng cấp quyền địa phương gần có chủ trương, sách đầu tư dự án đo đạc địa chính, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân cần tăng cường việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đối tới người dân, giúp người dân hiểu thực tốt quyền nghĩa vụ nhà nước việc quản lý, sử dụng đất đai - Cần đầu tư việc dựng sở hạ tầng, trang thiết bị đại phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai, nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng sở liệu đất đai địa bàn toàn huyện toàn tỉnh 64 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua trình điều tra, nghiên cứu lĩnh vực chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2015-2017 huyện Bát Xát, ta rút số kết luận sau: 1- Kết chuyển quyến sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2017 sau: - Diện tích chuyển quyền sử dụng đất theo loại đất: đất (567,88 ha); Đất nông nghiệp (75,46 ha) - Việc điều tra, khảo sát hiểu biết cán quản lý người dân cho thấy: Tỷ lệ trả lời cao phiếu vấn Sự hiểu biết người nhóm cán quản lý cao sơ với hiểu biết người dân - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất đai địa bàn huyện Bát Xát: Các yếu tố trị pháp lý; Các yếu tố thuộc kinh tế vĩ mô; Các yếu tố xã hội Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác chuyển quyền sử dụng đất đai địa bàn huyện Bát Xát: - Ban hành văn cụ thể hố sách pháp Luật Đất đai để áp dụng cụ thể, chi tiết cho công tác thực - Nâng cao lực cán quản lý đất đai - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân - Tăng nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác quản lý đất đai - Đầu tư việc dựng sở hạ tầng, trang thiết bị đại phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai 65 Đề nghị Tổ chức tuyên truyền cách sâu rộng có hiệu tới người dân kiến thức pháp luật đất đai nói chung chuyển QSDĐ nói riêng, nhằm nâng cao hiểu biết trình độ người dân Đồng thời với nâng cao chất lượng sống, nâng cao trình độ văn hóa người dân địa bàn 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đình Bồng (2006), "Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay" Bộ Tài (2014), Thơng tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ địa Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định đồ địa Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật đất đai năm 2013 Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định thu tiền sử dụng đất; Chính phủ (2014), Nghị định số 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai 10 Chính phủ (2014), Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất 11 Chính phủ (2014), Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 12 Chính phủ (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 67 13 Hiến pháp năm 2015 14 Luật Đất đai năm 2013 15 Luật Dân năm 2015 16 Phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Bát Xát (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 17 Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bát Xát (2016), Báo cáo tổng kết năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 18 Phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Bát Xát (2017), Báo cáo tổng kết năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 19 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai 20 Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê năm 2017 21 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 UBND tỉnh Lào Cai Về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 22 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 1/2/2016 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế phối hợp thời gian thực thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Lào Cai 23 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định bảng giá loại đất 05 năm (2015 - 2019) địa bàn tỉnh Lào Cai 24 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 UBND tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐUBND ngày 27/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định bảng giá loại đất 05 năm (2015 - 2019) địa bàn tỉnh Lào Cai 68 25 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định bảng giá loại đất 05 năm (2015-2019) địa bàn tỉnh Lào Cai BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho đối tượng người dân ) I Thông tin chung: Họ tên người vấn:…………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Trình độ văn hố: ………………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………………… Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Khoanh vào phương án mà ông (bà) cho đúng): II Tình hình đất đai hộ gia đình, cá nhân Tổng diện tích hộ ơng (bà) sử dụng: ………… m2 + Đất nông nghiệp: ……… m2; + Đất phi nông nghiệp: ……… m2; + Đất khác: ……… m2 Ông (bà) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? …………… Ơng (bà) có th đất khơng? …………… Nếu có th đất thì: + Loại đất thuê: …………… + Diện tích thuê: …………… +Thời gian thuê: …………… III Tình hình sử dụng đất đai hộ gia đình, cá nhân: Trong giai đoạn từ 2015 – 2017, hộ gia đình ơng (bà) có thực chuyển quyền sử dụng đất không? Thực nội dung sau đây? (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Tình hình thực Thực trạng giấy tờ thời điểm CQ CQ Hình thức Loại đất Diện Đã Đăng Thoả tích đăng ký ký thuận (m2) UBND VPĐK cấp QSDĐ xã hộ Giấy Giấy Khơng CN tờ hợp có QSD lệ giấy tờ đất khác Chuyển đổi Chuyển nhượng Tặng cho Thừa kế Thế chấp Cho thuê & cho thuê lại Góp vốn IV Những hiểu biết, đánh giá hộ gia đình, cá nhân thực chuyển quyền sử dụng đất: Câu 1: Ơng (bà) tìm hiểu Luật đất đai văn hướng dẫn thi hành chưa? a) Đã tìm hiểu kỹ b) Tìm hiểu sơ c) Chưa tìm hiểu Câu 2: Ơng (bà) tiếp cận Luật đất đai văn hướng dẫn thi hành từ nguồn thông tin nào? a) Được tuyên truyền, phổ biến từ phương tiện thông tin đại chúng b) Tự tra cứu c) Chưa tiếp cận Câu 3: Theo ông (bà), luật đất đai văn hướng dẫn thi hành: a) Dễ hiểu b) Bình thường c) Khó hiểu Câu 4: Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thực đâu? a) Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất b) UBND cấp xã c) Thoả thuận hộ Câu 5: Thủ tục hành thực chuyển quyền sử dụng đất nào? a) Đơn giản b) Bình thường c) Phức tạp Câu 6: Thời gian thực chuyển quyền sử dụng đất nào? a) Nhanh b) Vừa phải c) Chậm Câu 7: Thái độ cán thực nhiệm vụ người dân đến giao dịch? a) Gây phiền hà b) Đúng mực c) Rất tận tình Câu 8: Giấy tờ pháp lý nhận sau thực thủ tục chuyển quyền? a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất b) Giấy tờ khác có liên quan Câu 9: Theo ơng (bà), khoản thuế, phí , lệ phí phải nộp thực chuyển quyền sử dụng đất là? a) Cao b) Bình thường c) Thấp V Những ý kiến ông (bà) công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát nay: ………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………… ……………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người vấn BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho đối tượng cán ) I Thông tin chung: Họ tên người vấn: …………………………………………… Trình độ văn hố: ………………………………………………………… Trình độ chun mơn: …………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………………… Chức vụ: …………………….……………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………….………………………………… Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Khoanh vào phương án mà ông (bà) cho đúng): II Những hiểu biết, đánh giá cán việc thực nhiệm vụ chuyển quyền sử dụng đất: Câu 1: Ơng (bà) tìm hiểu Luật đất đai văn hướng dẫn thi hành chưa? a) Đã tìm hiểu kỹ b) Tìm hiểu sơ c) Chưa tìm hiểu Câu 2: Ơng (bà) tiếp cận Luật đất đai văn hướng dẫn thi hành từ nguồn thông tin nào? a) Được tuyên truyền, phổ biến từ phương tiện thông tin đại chúng b) Tự tra cứu c) Chưa tiếp cận Câu 3: Theo ông (bà), luật đất đai văn hướng dẫn thi hành: a) Dễ hiểu b) Bình thường c) Khó hiểu Câu 4: Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thực đâu? a) Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất b) UBND cấp xã c) Thoả thuận hộ Câu 5: Thủ tục hành thực chuyển quyền sử dụng đất nào? a) Đơn giản b) Bình thường c) Phức tạp Câu 6: Thời gian thực chuyển quyền sử dụng đất nào? a) Nhanh b) Vừa phải c) Chậm Câu 7: Thái độ người dân đến giao dịch? a) Hiểu biết b) Bình thường c) Kém hiểu biết Câu 8: Giấy tờ pháp lý nhận sau thực thủ tục chuyển quyền? a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất b) Giấy tờ khác có liên quan Câu 9: Theo ơng (bà), khoản thuế, phí , lệ phí phải nộp thực chuyển quyền sử dụng đất là? a) Cao b) Bình thường c) Thấp III Những ý kiến ơng (bà) thực nhiệm vụ chuyển quyền sử dụng đất địa bàn quản lý: Câu 1: Trình độ hiểu biết người dân chuyển quyền sử dụng đất? a) Tốt b) Bình thường c) Kém Câu 2: Thái độ người dân công tác chuyển quyền? a) Tốt b) Bình thường c) Kém IV Những ý kiến ông (bà) công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát ………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người vấn ... sử dụng đất 2.3.2 Đánh giá cơng tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Bát Xát giai đoạn 2015 - 2017 - Tình hình chuyển quyền sử dụng đất qua năm - Đánh giá chung kết cấp GCN QSDĐ địa bàn huyện Bát. .. khác sử dụng đất pháp luật cho phép chuyển quyền sử dụng đất có quyền chuyển quyền sử dụng đất - Khi chuyển quyền sử dụng đất, bên có quyền thoả thuận nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. .. tài Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2017” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá việc thực công tác chuyển quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 20152017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn