Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy cấp xã

6 180 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:33

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY CẤP TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI THANH HÓA HIỆN NAY Xóa đói, giảm nghèo chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển vùng, địa bàn dân tộc, nhóm dân cư Đây trách nhiệm hệ thống trị, tồn hội Nghị 30a/2008/NQ-CP Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo xác định rõ: “Công giảm nghèo nhanh, bền vững huyện nghèo nhiệm vụ trị trọng tâm hàng đầu, đặt lãnh đạo trực tiếp cấp ủy Đảng, đạo sâu sát, cụ thể đồng cấp quyền, phối hợp tích cực Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân; đồng thời, phải phát huy vai trò làm chủ người dân từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu Chương trình” Thanh Hố tỉnh lớn, dân số có gần 3,5 triệu người Miền núi Thanh Hố có diện tích 8.071 km2 chiếm 72,3% diện tích tỉnh; 192 km đường biên giới; có 11 huyện, huyện biên giới với 223 xã, thị trấn; 93 182 thơn đặc biệt khó khăn; dân số 1,1 triệu người, chiếm 28% dân số tồn tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số 622.005 người Trong năm qua, cấp ủy đảng cấp quan tâm lãnh đạo, đạo, thực chương trình phát triển kinh tế - hội, xố đói giảm nghèo đạt kết tích cực tất lĩnh vực Tuy nhiên, đời sống nhân dân huyện miền núi gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, việc phát triển kinh tế - hội gặp nhiều khó khăn, tồn vùng có 7/11 huyện thuộc 61 huyện nghèo nước; số vùng sâu, vùng biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao 60% Để tạo hội điều kiện cho hộ nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thụ hưởng sách hội nhằm cải thiện nâng cao đời sống người dân huyện miền núi, sớm thu hẹp khoảng cách chênh lệch miền núi với vùng miền khác tỉnh, ngày 4/11/2013 BCH Đảng tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị số 09 “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giảm nghèo nhanh bền vững huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” Đến nay, sau năm triển khai thực hiện, Nghị 09 đánh giá phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lòng mong mỏi Đảng nhân dân huyện miền núi; đồng thời tạo lãnh đạo tập trung, thống công tác giảm nghèo khơi dậy sức mạnh, tâm vươn lên đồng bào miền núí Nhiều cấp uỷ Đảng thuộc huyện miền núi chủ động, sáng tạo tìm hướng phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa phương nên việc thực giảm nghèo đạt kết bước đầu quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng địa phương bước đại hoá; cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, gắn nơng nghiệp với phát triển nhanh cơng nghiệp, dịch vụ; sắc văn hóa dân tộc,tài nguyên nhiên nhiên, môi trường sinh thái bước bảo vệ; an ninh trật tự giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày nâng cao Theo số liệu thống kê tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 huyện miền núi giảm 15,5%, bình qn năm giảm 6,16% Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, đạo phát triển kinh tế - hội gắn với thực công tác giảm nghèo nhanh bền vững số cấp ủy đảng cấp huyện miền núi hạn chế như: Việc quán triệt, vận dụng cụ thể hố nghị quyết, sách, pháp luật Đảng Nhà nước thành giải pháp, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, hội, xây dựng nông thôn gắn với giảm nghèo nhanh bền vững số cấp ủy đảng lúng túng, hiệu thấp Việc chuyển dịch cấu kinh tế, khai thác huy động có hiệu nguồn lực, lợi địa phương để phát triển kinh tế, xố đói, giảm nghèo chậm, lúng túng; Năng lực quản lý, gìn giữ sắc văn hóa, bảo vệ tài ngun thiên nhiên, môi trường sinh thái chưa cao Vẫn số nơi cấp ủy bao biện làm thay quyền, trực tiếp đạo cụ thể cơng trình xây dựng bản, dự án đầu tư; có nơi cấp ủy lại bng lỏng lãnh đạo quyền phát triển kinh tế - hội, quản lý tài nguyên, khoáng sản, xây dựng Theo đó, việc nghiên cứu làm sáng tỏ lực lãnh đạo đảng ủy cấp huyện miền núi Thanh Hóa cơng tác giảm nghèo nhanh bền vững việc làm cần thiết Năng lực lãnh đạo Đảng ủy cấp nói chung khả cấp ủy việc định hướng hoạt động trị, kinh tế, hội, an ninh, quốc phòng lãnh đạo thực hoạt động nhằm tạo chuyển biến tiến mặt đời sống hội sở Với ý nghĩa đó, cơng tác giảm nghèo nhanh bền vững, lực Đảng ủy thể cách toàn diện từ lực quán triệt, cụ thể hóa đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, đề chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; lực lãnh đạo, đạo quyền cụ thể hóa chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, cấp ủy cấp thành chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; lực lãnh đạo, đạo vào tích cực MTTQ đồn thể trị - hội tuyên truyền vận động chúng nhân dân; lực sơ kết, tổng kết nhân diện, nhân rộng điển hình, mơ hình tiên tiến phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững; lực kiểm tra, giám sát tồn q trình tổ chức triển khai thực Bởi vậy, để thực điều đòi hỏi lực lãnh đạo Đảng ủy phải hội tụ đầy đủ thành tố như: khả nghiên cứu, nắm bắt quy luật khách quan, nhận thức đắn chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững; lực phân tích, dự báo tình hình đề chủ trương, biện pháp đạo phát triển kinh tế - hội phù hợp với điều kiện địa phương, sở; lực lãnh đạo, đạo quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân việc tập hợp, vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị để thực thắng lợi chủ trương, đường lối, sách, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững; lực kiểm tra, giám sát tồn hoạt động hệ thống trị, kịp thời phát xử lý đắn, có hiệu vấn đề phức tạp nảy sinh thực tiễn để rút kinh nghiệm; lực sơ kết, tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn thiện nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững địa phương Để nâng cao lực lãnh đạo đảng ủy cấp huyện miền núi phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh vào năm 2020 tỉnh công nghiệp theo hướng đại vào năm 2030, Theo chúng tôi, cần thực tốt số giải pháp sau: Một là, nâng cao lực xây dựng, ban hành lãnh đạo tổ chức thực chủ trương, nghị phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững cấp ủy đảng cấp huyện miền núí Năng lực lãnh đạo đảng ủy cấp phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững biểu trước hết khả ban hành chủ trương, nghị sát phù hợp với điều kiện thực tế địa phương có tính khả thi Theo đó, việc xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững đảng ủy cần có đổi mới, quy trình phát huy sức mạnh trí tuệ hệ thống trị Trước hết cần điều tra, khảo sát nắm vững điều kiện thực tế địa phương kinh tế - hội, nguyên nhân đói nghèo, tiềm năng, mạnh địa phương , từ thảo luận sâu sắc, định ban hành Nghị quyết, chương trình hành động sát Cần lưu ý, để nghị quyết, chủ trương có tính khả thi phải thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ thảo luận nghị quyết, nội dung nghị phải công khai, minh bạch để thảo luận cách dân chủ, trước thảo luận cấp ủy cần tổ chức lấy ý kiến tham gia phản biện MTTQ, tổ chức trị - hội Hai là, nâng cao lực lãnh đạo, đạo quyền cụ thể hố chủ trương, nghị thành kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức thực có hiệu Thực tế cho thấy, khâu tổ chức thực chủ trương, nghị phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững miền núi Thanh Hóa xem khâu yếu Vì vậy, Đảng ủy cần quan tâm lãnh đạo, đạo quyền cấp cụ thể hoá chủ trương, nghị thành chế, sách phù hợp để thực như: rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực chủ trương cấp ủy; tuyên truyền vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi trồng vật nuôi, thực thâm canh, chuyên canh, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung đạo, lãnh đạo lồng ghép có hiệu nguồn lực giảm nghèo nhanh bền vững nguồn vốn từ chương trình 30a, 134, 135… Để nâng cao lực lãnh đạo quyền, cấp ủy cần xây dựng quy chế hoạt động trì tốt việc thực quy chế cấp ủy quyền, vừa phải bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo, đạo đảng ủy vừa phát huy lực quản lý, điều hành quyền tránh tình trạng lấn sân bao biện, làm thay Đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban cấp ủy đảng với quyền thơng qua nắm bắt q trình tổ chức triển khai thực xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh Ba là, nâng cao lực lãnh đạo đảng ủy việc phát huy vai trò nòng cốt MTTQ, đồn thể trị - hội phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững Cấp uỷ đảng phải thường xuyên định hướng nội dung hoạt động cho MTTQ, đoàn thể trị-xã hội; định kỳ cấp ủy đảng làm việc với MTTQ đoàn thể, nghe báo cáo, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất đáng nhân dân hộ nghèo, người nghèo Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên nhân dân tích cực thực nghị cấp uỷ, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững Tạo chế, môi trường để phát huy vai trò MTTQ, đồn thể nhân dân việc tham gia giám sát phản biện hội chủ trương đảng ủy phát triển kinh tế - hội, xóa đói, giảm nghèo; giám sát hoạt động tổ chức đảng, quyền, cán bộ, đảng viên cơng chức thực sách người nghèo Lãnh đạo, đạo đoàn thể xây dựng chương trình cụ thể tham gia thực nghị cấp uỷ, nắm tình hình đồn viên, hội viên phân loại hộ nghèo, xác định ngun nhân nghèo, xây dựng mơ hình, điển hình phát triển kinh tế- hội, hỗ trợ nghèo từ nhân rộng mơ hình hay, kinh nghiệm tốt, kịp thời khen thưỏng để động viên, khích lệ tạo phong trào thi đua rộng khắp tầng lớp nhân dân Lãnh đạo MTTQ đồn thể phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín việc vận động hộ gia đình phát triển kinh tế tăng giàu, giảm nghèo, giữ gìn sắc truyền thống tốt đẹp, xoá bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực tiết kiệm, chống lãng phí chi tiêu ma chay, cưới hỏi Bốn là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đảng viên phát triển kinh tế hội, giảm nghèo nhanh bền vững Đảng ủy cần quan tâm, tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đạo cho chi khảo sát, nắm tình hình hộ nghèo địa bàn, từ phân cơng giao nhiệm vụ cho đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo; hàng tháng, hàng quý đảng viên phân công phải báo cáo kết cụ thể với chi bộ, xem tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm Đồng thời, phát huy tính tiền phong gương mẫu đảng viên phát triển kinh tế - hội, đầu phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư theo phương châm “Đảng viên trước, làng nước theo sau”, phong trào xây dựng mơ hình kinh tế, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật sản xuất chế biến sản phẩm thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang… Từ đó, cỗ vũ, động viên quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu đáng góp phần tích cực vào việc giảm nghèo nhanh bền vững địa phương Năm là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảng ủy cấp tổ chức đảng đảng viên phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, làm cho lãnh đạo cấp ủy đản, đảm bảo tính thống nghị chấp hành, lý luận thực tiễn, lời nói việc làm; Đồng thời, giúp cho cấp uỷ khắc phục bệnh quan liêu, chủ quan, hình thức, thiếu trách nhiệm Thực tế cho thấy, miền núi Thanh Hóa cho thấy, nhiều cấp ủy chưa thực quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chương trình hành động cấp ủy, hiệu thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo thấp Bởi vậy, đổi nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy tổ chức đảng đảng viên phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh, bền vững cần thiết Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị phát triển kinh tế - hội, giảm nghèo nhanh bền vững Tăng cường kiểm tra, giám sát trình tổ chức triển khai lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như: việc thực chế độ, sách người nghèo, hộ nghèo; việc triển khai chương trình dự án phát triển kinh tế - hội; việc quản lý tài nguyên thiên nhiên… ... là, nâng cao lực xây dựng, ban hành lãnh đạo tổ chức thực chủ trương, nghị phát triển kinh tế -xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững cấp ủy đảng cấp xã huyện miền núí Năng lực lãnh đạo đảng ủy cấp. .. cứu làm sáng tỏ lực lãnh đạo đảng ủy cấp xã huyện miền núi Thanh Hóa cơng tác giảm nghèo nhanh bền vững việc làm cần thiết Năng lực lãnh đạo Đảng ủy cấp xã nói chung khả cấp ủy việc định hướng... phải bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo, đạo đảng ủy vừa phát huy lực quản lý, điều hành quyền tránh tình trạng lấn sân bao biện, làm thay Đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban cấp ủy đảng với quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy cấp xã, Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy cấp xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn