Đề án giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu chi ngân sách của thành phố sầm sơn giai đoạn hiện nay

29 75 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:26

Phần MỞ ĐẦU 1.1 DO CHỌN ĐỀ ÁN (1) Ngân sách nhà nước nói chung ngân sách địa phương nói riêng cơng cụ tài quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước địa phương Nhận thức tầm quan trọng đó, quyền cấp quan tâm tới công tác quản ngân sách Tuy nhiên, không bất cập phát sinh quản ngân sách cấp quốc gia cấp địa phương Đây nỗi trăn trở nhà hoạch định sách, nhà quản nhà nghiên cứu Để tập trung nguồn lực đầy đủ, hợp kịp thời vào ngân sách, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu để tạo nguồn ổn định vững cho ngân sách thời kỳ sau cần phải tăng cường công tác quản nhà nước thu ngân sách Quản nhà nước chi ngân sách giúp cho việc phân bổ sử dụng ngân sách hiệu quả, tránh lãng phí, Ngân sách nhà nước vấn đề liên quan đề tài nhà nghiên cứu quan tâm ln mang tính thời (2) Sầm Sơn thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, thành phố trẻ thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, thành phố có nhiều tiềm lực để phát triển kinh tế, có nhiều nguồn thu để tạo nguồn ổn định bền vững cho ngân sách thành phố, đặc biệt nguồn thu từ du lịch biển Chỉ tính riêng năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn thành phố ước đạt 691, tỷ đồng, đạt 159,3% dự toán pháp lệnh, đạt 121,3% so với dự toán UBND thành phố giao, 193,7% so với kỳ, cao từ trước đến Có 7/10 lĩnh vực thu hồn thành vượt dự tốn là: tiền thuê đất 166,7%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 143,5%; tiền cấp quyền sử dụng đất 124,3%; lệ phí trước bạ 122% Các lĩnh vực khơng hồn thành dự toán pháp lệnh thu doanh nghiệp nhà nước 80%; cấp quyền khai thác khoáng sản 34,5%; thu phạt chậm tốn 70% Trong năm, có 1045 lượt kê khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử với tổng số tiền 35 tỷ đồng, 142% so với kỳ Chi cục Thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế 171 lượt doanh nghiệp, 45 hộ kinh doanh nợ đọng thuế; tổng số tiền thu 4,3 tỷ đồng Tuy nhiên nguồn thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển thành phố Sự phát triển Sầm Sơn đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh vốn có Một nguyên nhân dẫn đến chậm phát triển kinh tế-xã hội thành phố hiệu lực, hiệu thu-chi ngân sách địa phương chưa cao, công tác quản nhà nước quyền thành phố Sầm Sơn thu-chi ngân sách địa phương số hạn chế, như: nguồn thu chưa tạo lập đầy đủ, kịp thời vào ngân sách, để xảy tình trạng nợ đọng, trốn thuế, thất thu ngân sách Cơ cấu chi ngân sách thành phố chưa hợp lý, bố trí vốn đầu tư phát triển thấp, chi thường xuyên mức cao, chưa tạo động lực cho phát triển mạnh mẽ Sầm Sơn,…Theo đó, thời gian tới quyền thành phố Sầm Sơn cần có giải pháp để hoàn thiện quản nhà nước thu-chi ngân sách địa phương, tạo nguồn tài ổn định vững để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi thành phố, đặc biệt nâng cao hiệu lực, hiệu phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ Chính vậy, việc nghiên cứu công tác quản nhà nước thu-chi ngân sách thành phố có ý nghĩa mặt luận lẫn thực tiễn Từ nêu trên, lựa chọn vấn đề “Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước thu-chi ngân sách thành phố Sầm Sơn giai đoạn nay” làm đề án lớp bồi dưỡng cán dự nguồn Ban Chấp hành đảng thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2020 -2025 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 1.2.1 Mục tiêu chung Luận giải rõ sở luận thực tiễn cho việc đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện QLNN thu-chi NS TP Sầm Sơn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng sở luận QLNN thuchi NSĐP để vận dụng vào nghiên cứu vấn đề Sầm Sơn - Đánh giá trạng QLNN thuchi NS TP Sầm Sơn để xác định mặt được, mặt chưa nguyên nhân hạn chế, yếu - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN thuchi NS TP 1.3 NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN - Làm rõ chất, nội dung QLNN thu-chi NSĐP; - Các yếu tố ảnh hưởng tới thu-chi NSĐP QLNN thu-chi NSĐP; - Phân tích đánh giá trạng QLNN thu-chi NS TP Sầm Sơn giai đoạn 2011-2015 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN thu-chi NS TP Sầm Sơn 1.4 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ ÁN 1.4.1 Phạm vi đối tượng: QLNN thu-chi NSĐP 1.4.2 Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu thu thập từ năm 2015 – 2018 1.4.3 Phạm vi không gian: Đề án thực địa bàn Thành phố Sầm Sơn 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ ÁN Sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin Ngoài Đề án thực phương pháp thống kê, khảo sát phân tích tổng hợp Phần 2: NỘI DUNG ĐỀ ÁN 2.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 2.1.1 Cơ sở luận ngân sách nhà nước thuchi ngân sách điạ phương 2.1.1.1 Khái niệm, hệ thống phân cấp quản ngân sách nhà nước - Khái niệm ngân sách nhà nước Theo Luật NSNN năm 2002: Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Luật NSNN năm 2015 đưa định nghĩa NSNN sau: Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Như vậy, NSNN tất khoản thu, chi Nhà nước quan có thẩm quyền định (Ở Việt Nam Quốc Hội), khoản thu, chi thực khoảng thời gian định (thường 01 năm) để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Bản chất NSNN mối quan hệ lợi ích kinh tế nhà nước chủ thể khác nước gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ ngân sách - Hệ thống NSNN Hệ thống NSNN tổng thể ngân sách cấp quyền nhà nước Tổ chức hệ thống ngân sách chịu tác động nhiều yếu tố mà trước hết chế độ xã hội nhà nước phân chia lãnh thổ hành Thơng thường nước hệ thống ngân sách tổ chức phù hợp với hệ thống hành - Phân cấp quản NSNN Về thuyết, quản điều hành NSNN tập trung quyền lực vào quyền trung ương Tuy nhiên, trường hợp tạo tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào trung ương địa phương; khơng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo địa phương; địa phương khơng có động lực phấn đấu để tăng thu NSNN với nguồn lực có hạn, việc phân bổ nguồn lực dễ bị lãng phí, khơng đáp ứng đắn kịp thời nhu cầu người dân Do đó, thực tế nhà nước thực việc phân cấp quản ngân sách mức độ định cho quyền địa phương Mục tiêu cốt lõi phân cấp quản NSNN nhằm đảm bảo nguồn lực tài nhà nước huy động, phân bổ sử dụng cách hiệu Phân cấp quản NSNN việc xác định phạm vi trách nhiệm quyền hạn quyền Nhà nước từ trung ương tới địa phương việc quản NSNN Phân cấp quản NSNN thực chất giải mối quan hệ quyền trung ương quyền địa phương phương diện sau: Thứ nhất, xác định thẩm quyền quyền cấp việc ban hành sách, chế độ thu-chi; tiêu chuẩn, định mức chi NSNN Ở Việt Nam, quyền địa phương (HĐND cấp tỉnh) quyền định số chế độ thu phí, lệ phí khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật, quyền định cụ thể định mức phân bổ chế độ, tiêu chuẩn định mức chi áp dụng cho địa phương dựa khung hướng dẫn Thứ hai, xử hài hòa mối quan hệ phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi Thực chất nội dung phân chia nguồn thu nhiệm vụ chi cho cấp NS, NSTW NSĐP, cấp NSĐP với Thứ ba, giải mối quan hệ nhiệm vụ quyền hạn quan, quyền cấp chu trình NSNN 2.1.1.2 Khái niệm, vai trò thu-chi ngân sách địa phương - Khái niệm NSĐP NSĐP phạm trù kinh tế gắn với thu nhập chi tiêu quyền địa phương NSĐP nguồn lực để quyền địa phương thực chức năng, nhiệm vụ chi phối, điều chỉnh hoạt động khác xã hội, với NSTW góp phần phát triển kinh tế nước NSĐP khoản thu NSNN phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi cấp địa phương Bản chất NSĐP mối quan hệ lợi ích kinh tế quyền địa phương với quyền trung ương, quyền địa phương với chủ thể khác tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân ngồi nước cấp quyền địa phương với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ NSĐP - Vai trò NSĐP Chính quyền địa phương sử dụng NSĐP trước hết để trì máy quyền địa phương, để thực nhiệm vụ giao phó NSĐP có vai trò sau: (1) Duy trì tồn hoạt động máy quyền địa phương Bộ máy quyền địa phương muốn tồn hoạt động cần phải có nguồn tài đảm bảo Thông qua thu NSĐP tạo lập quỹ NSĐP để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu quyền địa phương mà trước hết ni máy quyền địa phương Nguồn thu NSĐP trước hết sử dụng để bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên cho quyền địa phương (chi lương, phụ cấp, hội nghị, hoạt động nghiệp vụ,…) sau sử dụng để đầu tư phát triển, (2) Đảm bảo thực nhiệm vụ quyền địa phương Nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương xác định sở phân định thẩm quyền quan nhà nước trung ương địa phương cấp quyền địa phương Nhiệm vụ quyền địa phương cụ thể hóa thời kỳ NS trung ương tập trung khoản thu lớn để đảm bảo nhiệm vụ chi mang tính huyết mạch nước, NSĐP phân cấp nguồn thu để đảm bảo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội phạm vi quản NS cấp sử dụng để đảm bảo thực nhiệm vụ cấp Trong trường hợp quyền địa phương thực số nhiệm vụ quan nhà nước cấp NS cấp phải chuyển kinh phí cho NSĐP để thực nhiệm vụ (3) Tác động tới ổn định phát triển bền vững tài quốc gia NSĐP phận cấu thành NSNN Do vậy, NSĐP có tác động tới NSNN Sự ổn định, bền vững NSĐP sở đảm bảo ổn định, vững NSNN Về nguyên tắc NSĐP không bội chi, nên xây dựng DT thu NSĐP mà không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu NSTW cấp bổ sung cân đối Vì vậy, NSĐP khơng cân đối gánh nặng NSNN ngược lại NSĐP mạnh đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho địa phương, NSTW cấp bổ sung cân đối, chí NSĐP điều tiết NSTW NSĐP sử dụng có hiệu có tác động tới phát triển kinh tế địa phương, tạo nguồn thu ổn định cho NSĐP NSTW - Thu NSĐP Các quốc gia có quy định cụ thể phân cấp nguồn thu trung ương địa phương Thơng thường, NSTW NSĐP có khoản thu hưởng 100% có khoản thu chia sẻ NSTW, NSĐP Nguồn thu NSTW hưởng 100% thường nguồn thu lớn thuế xuất nhập khẩu, thuế… Tại Việt Nam, theo Luật NSNN năm 2002 quy định: + Các khoản thu NSTW gồm: khoản thu NSTW hưởng 100% khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSTW NSĐP + Các khoản thu NSĐP gồm: khoản thu NSĐP hưởng 100%, khoản thu phân chia theo tỷ lệ % NSTW NSĐP thu bổ sung từ NSTW Có 18 khoản thu mà NSĐP hưởng 100% như: Thuế nhà, đất; thuế tài nguyên, không kể thuế tài nguyên thu từ dầu, khí; Thuế mơn bài; Thuế chuyển quyền sử dụng đất (Từ 01/01/2009 hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu bất động sản chỉnh sách thuế TNCN thuế TNDN); Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Tiền sử dụng đất; Tiền cho thuế đất; Tiền cho thuê tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; Lệ phí trước bạ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; …Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % NSTW NSĐP gồm khoản: Thuế GTGT, khơng kể thuế GTGT hàng hóa nhập thuế GTGT thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;Thuế TNDN, khơng kể thuế TNDN đơn vị hạch tốn toàn ngành thuế TNDN thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; Thuế thu nhập người có thu nhập cao (thuế thu nhập cá nhân); Thuế TTĐB thu từ hàng hóa, dịch vụ nước, khơng kể thuế TTĐB thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; Phí xăng, dầu (thuế bảo vệ mơi trường) NSTW bổ sung cho NSĐP hai trường hợp: (1) Bổ sung cân đối để đảm bảo cho quyền địa phương cân đối nguồn NS; (2) Bổ sung có mục tiêu nhằm đảm bảo cho quyền địa phương thực mục tiêu quy định cụ thể Thu NSĐP có đặc điểm sau: Thứ nhất, thu NSĐP thể quyền lực trị quan nhà nước địa phương.Phần lớn khoản thu mang tính bắt buộc quyền địa phương khơng có trách nhiệm phải hồn trả trực tiếp cho đối tượng nộp Thứ hai, thu NSĐP gắn chặt với thực trạng kinh tế địa phương Kinh tế điều kiện bản, tiền đề định tới thu NS Nguồn tài chủ yếu hình thành nên NSĐP từ giá trị sản phẩm thặng dư xã hội hình thành chủ yếu qua q trình phân phối lại mà thuế hình thức thu phổ biến Khi kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng, nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường,…do nguồn thu lớn từ thuế vào NSĐP gia tăng ngược lại Thu NSĐP bao gồm nhiều khoản thu chủ yếu từ thuế, phí lệ phí Thuế khoản thu mang tính bắt buộc (cưỡng chế) Cùng với phát triển xã hội, thuế không công cụ để huy động nguồn tài cho nhà nước mà cơng cụ để nhà nước điều tiết, phân phối lại thu thập, điều chỉnh vĩ mô kinh tế Văn pháp cao thuế Luật thuế Quốc hội ban hành quan hành pháp có thẩm quyền ban hành văn hướng dẫn thực hiện, cấp địa phương tổ chức thực kiểm tra, giám sát việc thực thi sách thuế Các nhân tố ảnh hưởng tới thu NSĐP: Thu NSĐP chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố chủ quan lẫn khách quan, chủ yếu nhân tố như: sách pháp luật thu phân cấp quản thu NS; tiềm tài nguyên thiên nhiên; tỷ suất lợi nhuận; mức độ trang trải khoản chi phí quyền địa phương; thu nhập GDP bình quân đầu người; tổ chức máy thu; trình độ đạo đức nghề nghiệp cán bộ, nhân viên máy thu; đối tượng nộp; kiểm tra, giám sát chế tài xử phạt - Chi NSĐP Chi NSĐP việc phân bổ sử dụng quỹ NSĐP để thực nhiệm vụ cấp địa phương nhằm đạt mục tiêu định NSĐP NSTƯ trước đưa vào sử dụng cần phải tiến hành phân bổ theo ngành nghề, lĩnh vực, đối tượng,… Phân bổ NSĐP giống tốn “chia bánh”, quyền địa phương phải định “chia bánh” để đảm bảo hiệu phân bổ Thực tế chứng minh lãng phí, thất kinh phí NS xảy từ khâu phân bổ việc phân bổ khơng hiệu Với nguồn tài có hạn, việc phân chia cho ngành, lĩnh vực, cấp quyền địa phương phải vừa đảm bảo cơng bằng, vừa đảm bảo phân bổ theo thứ tự ưu tiên cho ngành, lĩnh vực then chốt- đòn bẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo nguồn thu ổn định lâu dài Đây toán khó Q trình sử dụng q trình cấp, ngành, đơn vị trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp phát Như vậy, chi NSĐP gồm hai trình trình phân bổ trình sử dụng NSĐP Do đó, quản chi NSĐP cần phải trọng quản hai trình Chi NSĐP có đặc điểm sau: - Chi NSĐP gắn với máy quan nhà nước ĐP nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội mà quyền ĐP đảm đương thời kỳ Nhiệm vụ chi NSĐP phân cấp cụ thể quy định Luật NSNN năm 2002 văn quy phạm pháp luật có liên quan HĐND cấp tỉnh định phân cấp nhiệm vụ chi cho NS cấp quyền ĐP Với nguồn lực có hạn buộc quyền ĐP phải xếp thứ tự ưu tiên phạm vi chi, không để tình trạng chi dàn trải, dẫn đến hiệu chi NS - Phần lớn khoản chi NSĐP khoản chi khơng hồn trả trực tiếp Các khoản cấp phát từ NSĐP cho ngành, cấp, cho hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, ….khơng phải trả giá hồn lại cho nhà nước - Hiệu chi NSĐP xem xét phạm vi ĐP Đó hiệu kinh tế, xã hội Hiệu xem xét dựa vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế, xã hội mà khoản chi NSĐP đảm nhận 2.1.2 Quản nhà nước thu- chi ngân sách điạ phương 2.1.2.1 Quan niêm,,̣ mục tiêu nguyên tắc quản nhà nước thuchi ngân sách điạ phương - Quan niệm quản nhà nước thu- chi ngân sách địa phương Quản thu NSNN trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát trình hoạt động thu khoản đóng góp vào NSNN Quản thuế trình xây dựng ban hành luật thuế, tổ chức điều hành thu thuế giám sát việc thực luật thuế Quản thuế hoạt động tổ chức, điều hành giám sát quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy định pháp luật Quản chi NSNN việc đề xuất sách, lập kế hoạch, tổ chức, điều hành chi NS kiểm tra khoản chi tiêu từ NSNN Quản tài cơng hoạt động chủ thể quản tài cơng thơng qua việc sử dụng có chủ định phương pháp quản công cụ quản để tác động điều khiển hoạt động TCC nhằm đạt mục tiêu định Qua định nghĩa thấy chất hoạt động quản nhà nước bao gồm ba nội dung: - Ban hành văn pháp luật; - Tổ chức thực hiện; - Kiểm tra, giám sát Từ đó, định nghĩa QLNN thu-chi NSĐP sau: QLNN thu-chi NSĐP việc ban hành văn pháp luật (chính sách, chế độ thu-chi NSĐP), tổ chức trình thu-chi kiểm tra, giám sát trình thu, chi ngân sách quan QLNN địa phương nhằm đạt mục tiêu định - Mục tiêu QLNN thu-chi NSĐP + Mục tiêu chung : Quản nhằm đảm bảo hoạt động thu-chi NSĐP có 10 - Các nhân tố thuộc môi trường quản Một là, hệ thống văn pháp luật Hai là, phân cấp quản ngân sách nhà nước Ba là, thông tin công nghệ thông tin Bốn là, chế tài xử phạt, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể 2.1.2.4 Bộ máy quản nhà nước thu-chi ngân sách địa phương Bộ máy QLNN thu-chi NSĐP bao gồm quan QLNN trung ương địa phương Trong phạm vi nghiên cứu Đề án, tác giả giới hạn việc nghiên cứu công tác quản quan QLNN Thành phố trực thuộc tỉnh Theo đó, quan quản nhà nước thu-chi NS thành phố Sầm Sơn gồm: HĐND cấp; UBND cấp Chi cục Thuế; Kho bạc Nhà nươc thành phố; Phòng tài – kế hoạch thành phố 2.1.2 Cơ sở pháp Đề án xây dựng dựa pháp sau: - Quốc Hội, Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 - Quốc Hội, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản thuế - Quốc Hội, Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002 - Quốc Hội, Luật NSNN số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015 - Bộ Tài chính, Thơng tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN - Bộ Tài chính, Thơng tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Quy định cơng tác lập dự tốn, tổ chức thực dự toán toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân - Bộ Tài chính, Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Hướng dẫn xử ngân sách cuối năm lập, báo cáo tốn NSNN hàng năm 15 - Bộ Tài chính, Thơng tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Quy định việc toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm - Bộ Tài chính, Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSN - Bộ Tài chính, Thơng tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 Hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Tài chính, Thơng tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19/6/2009 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 - Bộ Tài chính, Thơng tư số 90/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 - Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tăng cường quản đầu tư từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2012 việc phê duyệt Chiến lược Tài đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU-CHI NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ SẦM SƠN 2.1 Kết thuchi ngân sách 2.1.1 Thu ngân sách (tính riêng năm 2018) - Thu NSNN địa bàn: 905.688 triệu đồng Trong đó: + Từ khu vực DNNN: Quyết toán thu 9.200 triệu đồng, đạt 73,6% dự toán tỉnh giao, 68,% Thành phố giao + Thu từ khu vực CTN ngồi quốc doanh: Quyết tốn thu 44.175 triệu đồng, đạt 86,6% dự toán tỉnh giao, 85,3% dự toán thành phố giao 16 +Thuế thu nhập cá nhân: Quyết toán thu 17.362 triệu đồng, đạt 103,3% dự toán tỉnh giao, 123,6% dự toán thành phố giao + Lệ phí trước bạ: Quyết tốn thu 36.462 triệu đồng, đạt 126,6% dự toán tỉnh giao, 123,6% dự toán thành phố giao + Phí, lệ phí: Quyết tốn thu 8.280 triệu đồng, đạt 295.7% dự toán tỉnh thành phố giao… Đánh giá kết thu NSNN có 9/11 tiêu hồn thành vượt dự tốn tỉnh giao, có 02 tiêu khơng hồn thành dự tốn thành phố giao thu thuế CTN nhà nước thuế CTN ngồi quốc doanh 2.1.2 Chi ngân sách (tính riêng năm 2018) Tổng chi ngân sách địa phương: 1.137.606 triệu đồng, đó: - Chi đầu tư phát triển: Quyết toán 437,669 triệu đồng - Chi thường xuyên: Quyết toán 7.773 triệu đồng - Chi chuyển nguồn sang năm sau: 187.956 triệu đồng - Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 95.440 triệu đồng - Chi nộp hoàn trả NS cấp tỉnh: 3.464 triệu đồng Chênh lệch thuchi ngân sách: 27.130 triệu đồng 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước đối với thuchi ngân sách thành phố Sầm Sơn 2.2.1 Ban hành văn pháp luật thu-chi ngân sách địa phương quyền thành phố Sầm Sơn - HĐND thành phố Sầm Sơn quan quyền lực ĐP, HĐND trao quyền định số khoản thu phí, lệ phí để tạo nguồn thu cho ĐP Giai đoạn 2015-2020 HĐND TP ban hành văn pháp luật có liên quan đến mơt số khoản thu ĐP để làm quản điều hành hoạt đọng thuchi NSNN địa bàn thành phố quy định pháp luật Hàng năm, HĐND TP Sầm Sơn ban hành Nghị dự toán phân bổ dự toán NS TP; Nghị việc phê chuẩn toán NS hàng năm - UBND thành phố Sầm Sơn vào Nghị HĐND chức năng, nhiệm vụ UBND TP cụ thể hóa quy định thơng qua Quyết định 17 việc quản lý, điều hành thuchi NSĐP Hàng năm, UBND TP ban hành Chỉ thị việc xây dựng KH phát triển kinh tế-xã hội DT NSNN hàng năm; Quyết định việc giao DT thu, chi NSNN cho cấp, ngành, đơn vị; Quyết định việc công bố công khai số liệu tốn NS hàng năm - Phòng tài – Kế hoạch: Trình UBND TP ban hành định, thị quản lĩnh vực tài ĐP theo quy định pháp luật phân cấp Chính phủ Trình UBND TP chương trình, kế hoạch dài hạn, năm hàng năm tài NS phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội ĐP Trình UBND TP phương án phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cấp NS ĐP; trình UBND TP để trình HĐND TP phê chuẩn định mức phân bổ DT chi NSĐP, định số chế độ thu phí khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật 2.2.2 Tổ chức trình thu-chi ngân sách thành phố Sầm Sơn Trong trình tổ chức thu, quan chức phối hợp với theo thẩm quyền, nhiệm vụ giao - Lập dự toán thu-chi ngân sách thành phố Sầm Sơn DT thu-chi NSĐP lập theo niên độ Sầm Sơn xác định việc xây dựng DT thu sát với thực tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thực có hiệu mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, sở để thực tốt kỷ luật tài khóa ĐP, góp phần đảm bảo an ninh tài quốc gia Vì vậy, cơng tác xây dựng DT thành phố thực theo quy trình lập, định phân bổ dự toán NS - Tổ chức thực dự toán thu-chi ngân sách thành phố Sầm Sơn + Tổ chức thực dự toán thu NS thành phố Sầm Sơn Căn vào DT thu giao, quan thu lập kế hoạch thu theo quý, theo tháng có phối kết hợp quan thu theo quy định Công tác quản thu NS đặc biệt quản thu thuế TP đặc biệt quan tâm, xác định thu thuế nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu Cấp ủy, quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, đạo thu NS, khai thác tốt nguồn thu song song với nuôi dưỡng nguồn thu kiên chống thất 18 thu, thất thoát NS Chống thất thu NS khơng có mục đích tăng nguồn thu cho NS mà tạo bình đẳng hoạt động kinh tế, bình đẳng đối tượng nộp thuế, đồng thời ngăn chặn hành vi gian dối, vi phạm pháp luật Thành phố thành lập Ban đạo chống thất thu NS tổ công tác thành viên, gồm: tổ chống thất thu thuế doanh nghiệp FDI; chống thất thu khoản thu từ đất; thu thuế xuất, nhập khẩu; tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lĩnh vực sản xuất; tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại + Tổ chức thực dự toán chi NS thành phố Sầm Sơnquan tài thực thẩm tra việc phân bổ DT NS cho đơn vị sử dụng theo quy định; bố trí nguồn đáp ứng nhu cầu chi đơn vị Việc cấp phát kinh phí cho đơn vị tuân thủ theo DT ĐP phân bổ kinh phí cho chi nghiệp giáo dục đào tạo, nghiệp khoa học công nghệ đảm bảo không thấp DT trung ương giao.Các đơn vị thụ hưởng NS phải mở tài khoản giao dịch KBNN để nhận kinh phí NS khoản chi phải thông qua KBNN, KBNN thực việc kiểm sốt chi; quan tài hướng dẫn giám sát việc sử dụng kinh phí đơn vị thụ hưởng NS Quản chấp hành DT chi thường xuyên thực theo nội dung chi gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị thụ hưởng NS - Quyết toán thu-chi ngân sách thành phố Sầm Sơn Quyết toán thu-chi lập theo mẫu biểu thời gian quy định Nhờ ứng dụng phần mềm TABMIS mà công tác thu thập số liệu thu, chi NS xác nhanh Một thành công công tác quản thu, chi NS TP Sầm Sơn cải thiện tính minh bạch cơng tác tốn thu, chi NS Tuy nhiên, Cơng tác quản tốn chưa quan tâm mức, dẫn đến công tác tốn vốn đầu tư dự án hồn thành sử dụng vốn nhà nước cấp, ngành TP chậm, ảnh hưởng đến việc quản vốn đầu tư, gây nợ đọng kéo dài - Kiểm tra, giám sát trình thu-chi ngân sách thành phố Sầm Sơn Công tác kiểm tra, giám sát thực tra chuyên ngành, 19 tra nhà nước, quan thuế, quan tài chính, HĐND cấp Công tác tra, kiểm tra thuế năm qua có chuyển biến góp phần hồn thành nhiệm vụ thu NS hàng năm Chi cục thuế tập trung tra, kiểm tra sở phân tích rủi ro thuế, trọng kiểm tra doanh nghiệp FDI hoạt động liên doanh, liên kết có dấu hiệu chuyển giá, DN "âm thuế" GTGT liên tục, DN lỗ kéo dài số lỗ vốn vốn chủ sở hữu mở rộng đầu tư, DN hưởng ưu đãi thuế … Đánh giá chung kết đạt Thứ nhất, kinh tế TP Sầm Sơn trì ổn định phát triển, GDP tăng trưởng hợp Số thu ngân sách năm sau cao năm trước, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố Nền kinh tế TP ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, trọng đến phát triển cơng nghiệp, dịch vụ Nhiều vấn đề xã hội bước đầu giải như: Lao động có việc làm ngày nâng lên; tỷ lệ thất nghiệp thị giảm; thu nhập bình qn đầu người ngày cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua năm; hệ số chênh lệch nhóm giàu nhóm nghèo địa bàn thành phố mức thấp so với thành phố khác trực thuộc Trung ương Thứ hai, việc ban hành văn thu-chi NSĐP quản nhà nước thu-chi NSĐP quyền TP Sầm Sơn cụ thể hóa quy định Trung ương, đáp ứng định hướng, kế hoạch TP quản NSĐP, tạo điều kiện thuận lợi cho quan quản đối tượng quản để thực thi nhiệm vụ Thứ ba, công tác quản lý, điều hành thu-chi NSĐP thực theo quy định Luật NSNN, Luật Quản thuế, Luật Đầu tư, văn hướng dẫn Trung ương địa phương, khai thác nguồn thu, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chi địa phương Thứ tư, trách nhiệm giải trình người đứng đầu quan nhà nước cải thiện Điều thể đối thoại lãnh đạo thành phố với tổ chức, doanh nghiệp người dân; thành phố triển khai đối thoại trực tiếp 20 …Điều cho thấy cấp, ngành, sở, ban ngành TP trọng tới trách nhiệm giải trình, giúp nâng cao hiệu QLNN Thứ năm, qua công tác tra, kiểm tra giảm tình trạng thất thu NS, tăng thu cho NS, nâng cao hiệu phân bổ ngân sách, tăng cường kỷ luật tài khóa - Những Hạn chế Thứ nhất, số văn TP quy định định mức chi thường xuyên (như định mức chi cho đoàn thể, văn phòng UBND,…chưa sát thực tế, nhiều xã chi gấp 1,5-2,0 lần so với định mức), chế độ chi tiêu hội nghị, cơng tác phí khơng phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cơng tác thực thi chậm nghiên cứu sửa đổi Thứ hai, cơng tác lập, phân bổ thẩm định dự tốn, tốn thu, chi NSĐP số bất cập, cụ thể: (i) cơng tác lập DT thu mang tính hình thức cấp phụ thuộc nhiều vào cấp Cấp xã phụ thuộc vào số kiểm tra cấp huyện, cấp huyện phụ thuộc vào số kiểm tra cấp tỉnh, cấp tỉnh lại phụ thuộc vào số kiểm tra trung ương DT thu số năm chưa sát với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế Kết số năm có số thu tăng nhiều so với DT, số năm lại hụt thu nhiều Thực tiễn cho thấy, NS cấp lập DT thường có trạng lập DT thu thấp, DT chi cao để nhận bổ sung cân đối từ NS cấp Còn NS cấp giao DT vượt khả thực NS cấp Vì vậy, việc trung hòa lợi ích cấp NS tốn khó Điều xuất phát từ bất cập quy định tính lồng nghép hệ thống NS Việt Nam; (ii) lập DT thu NS TP Sầm Sơn tình trạng bỏ sót nguồn thu, chẳng hạn: khoản thu phí sử dụng cơng trình kết cấu hạ tầng (thu phương tiện ra, vào; cơng trình dịch vụ tiện ích cơng cộng khác khu du lịch) Việc thu khoản phí dựa quy định tạm thời mức thu chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước hàng hóa kinh doanh; (iii) Một số xã, phường tình trạng giao DTNS chậm so với thời gian quy định, chưa đảm bảo tính hiệu lực cơng tác QLNN; (iv) tình trạng bố trí vốn đầu tư cho cơng trình khơng thuộc nhiệm vụ chi NSĐP, vượt q thời gian 21 theo quy định; (v) việc thẩm tra phê chuẩn DT, toán NS HĐND cấp địa bàn TP nhìn chung mang tính hình thức, cấp xã Đa số HĐND xã đồng ý phê chuẩn theo tờ trình UBND xã gửi đến Thời gian thẩm định, phê chuẩn DT, tốn NS HĐND ngắn nên khó tránh khỏi việc thẩm định mang tính hình thức Thứ ba, cơng tác quản lý, điều hành thu NS có bng lỏng, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, tỷ lệ nợ số thu NS vượt tiêu thu nợ Tổng cục thuế giao, tình trạng thất thu NS phổ biến lĩnh vực: sử dụng đất đai, tài nguyên, hoạt động du lịch, dịch vụ, vận tải, kinh doanh xăng dầu, khu vực ngồi quốc doanh… Thủ tục hành từ khâu đăng ký kê khai đến nộp thuế phức tạp Thứ tư, cấu chi NS TP chưa hợp Thể việc bố trí chi ĐTPT thấp, chi thường xuyên mức cao Bố trí vốn đầu tư dàn trải Thứ năm, công tác tra, kiểm tra chưa thực thường xuyên, chất lượng chưa cao, cấp xã Thứ sáu, công khai, minh bạch QLNN thu-chi NSĐP hạn chế - Nguyên nhân hạn chế Một là, tính lồng ghép hệ thống ngân sách Việt Nam NS cấp phận NS cấp nên dẫn đến tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào NS cấp NS cấp dưới, dễ dẫn đến chế “xin-cho”; mặt khác tính lồng ghép nên ảnh hưởng tới thời gian lập DT, toán NS chung tồn TP Hai là, chế, sách thu, chi Trung ương chưa phù hợp Theo quy định NSTW thưởng cho NSĐP thu vượt DT phần NSTW hưởng từ khoản thu phân chia NSTW NSĐP, khoản thu NSTW hưởng 100% không thưởng có vượt DT Đây bất cập Ba là, lực, trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, cơng chức máy QLNN hạn chế , cấp xã Bốn là, chế khen thưởng, xử phạt bất cập, tính hiệu lực việc 22 thực thi chế tài thấp Năm là, vai trò giám sát người dân chưa thực phát huy Sáu là, phối hợp cấp, ngành đơn vị công tác quản lý, điều hành thu-chi NSĐP chưa thực chặt chẽ Bảy là, ý thức phận người nộp thuế Ý thức chấp hành pháp luật thuế phận DN, hộ kinh doanh chưa cao; dùng nhiều thủ đoạn để gian lận thuế, trốn thuế như: Không ghi chép sổ kế toán khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; khơng xuất hố đơn bán 2.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THU- CHI NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ SẦM SƠN 2.3.1 Ban hành, sửa đổi, hoàn thiện quy định thành phố thuchi ngân sách địa phương quản nhà nước thu-chi ngân sách địa phương Hiện nay, quy định định mức phân bổ chi thường xuyên, chế độ công tác phí, chế độ hội nghị,…đã khơng phù hợp Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác lập DT, tổ chức thực thi, tránh tình trạng biến báo tốn, đòi hỏi định mức, chế độ chi cần sát với tình hình thực tiễn Cụ thể: tăng định mức chi hoạt động khối Đồn thể, chi hoạt động văn phòng UBND cấp xã Ban hành Quy chế phối hợp cấp, ngành thành phố việc lập, theo dõi đánh giá thực Kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm thành phố 2.3.2 Nâng cao chất lượng xây dựng dự toán ngân sách địa phương Xây dựng dự toán NS nhiệm vụ trọng tâm công tác QLNN NS Xây dựng dự tốn khâu chu trình quản NS Dự toán để cấp, ngành, đơn vị tổ chức, điều hành thực thu-chi khoảng thời gian định sở để thực tốn NS Vì vậy, xây dựng dự tốn có chất lượng có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý, điều hành NS cấp, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.Cần nâng cao chất lượng dự toán thu dự toán chi Dự tốn thu có ảnh hưởng đến dự tốn chi, ảnh hưởng đến cân đối thu-chi Để nâng cao chất lượng 23 lập DT thu NS ( dự toán thu thuế) cần nâng cao chất lượng dự báo Dự báo tốc độ tăng GDP, dự báo sách thu, dự báo tình hình hoạt động DN; phân tích, đánh giá tác động tăng, giảm thu theo địa bàn, lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế phải tương đối sát thực, phải khách quan Dự toán thu cần vào kết thực kế hoạch thu số năm liền kề, khả thực dự toán thu năm báo cáo Dự toán thu đảm bảo bao quát hết nguồn thu, tránh bỏ sót nguồn thu Khi xây dựng sách thu cần đảm bảo khơng tận thu mà phải đảm bảo bồi dưỡng nguồn thu dài hạn, khơng tận thu Để đảm bảo dự tốn thu có tính khả thi cần hạn chế tiến tới xóa bỏ tiêu giao thu áp đặt từ NS cấp NS cấp 2.3.3.Nâng cao lực quản người lãnh đạo, trình độ chuyên môn cán bộ, công chức máy quản nhà nước Hoàn thiện QLNN phải lấy người làm trung tâm, có tính định đến yếu tố để đạt hiệu quản Vì vậy, hướng hồn thiện phải nâng cao kiến thức chun mơn trình độ quản lý, phẩm chất trị chủ thể máy quản ngân sách Kiện toàn, xếp lại máy theo hướng tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Để nguồn nhân lực có chất lượng cần trọng từ khâu thi tuyển đầu vào Kết thi tuyển cần đảm bảo khách quan, công Mọi việc thành công hay thất bại phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức máy QLNN Do đó, khơng ngừng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, phân cơng cơng tác theo lực trình độ người 2.3.4.Tăng cường công khai, minh bạch quản nhà nước thu-chi ngân sách địa phương Công khai, minh bạch nguyên tắc, yêu cầu quan quản nhà nước quản thu-chi NS Điều quy định cụ thể Hiến Pháp Luật NSNN Tại Điều 55 Hiến pháp năm 2013 có ghi: “Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ tài nhà nước nguồn tài cơng khác Nhà nước thống quản phải sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, pháp luật.”; Điều Luật NSNN 2015 thể cụ thể yêu 24 cầu này: “Ngân sách nhà nước quản thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, cơng khai, minh bạch, cơng bằng; có phân cơng, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm quan quản nhà nước cấp.” 2.3.5 Tăng cường nâng cao chất lượng tra, kiểm tra, giám sát thực thuchi ngân sách địa phương Thanh tra kiểm tra nhằm phát huy nhân tố tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử vi phạm trình thực nhiệm vụ giao chủ thể, góp phần hồn thiện chế, sách quản đưa biện pháp tổ chức thực để đạt kết mong muốn Do đó, cần phải tăng cường nâng cao chất lượng tra, kiểm tra thu-chi NS cấp, ngành, đơn vị sử dụng NS Đây giải pháp quan trọng trình quản điều hành NS.Thực kiểm tra tất khâu từ lập DT, chấp hành toán thu, chi Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, yêu cầu DN giải trình kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế chưa với tình hình sản xuất kinh doanh; Tập trung tra, kiểm tra DN kê khai âm thuế liên tục, DN kê khai lỗ mở rộng đầu tư, DN phát sinh doanh số lớn thuế phát sinh ít, DN có khả tài nợ thuế kéo dài, DN nhiều năm chưa tra, kiểm tra, DN hưởng ưu đãi, miễn, giảm thuế, liên doanh, liên kết, kinh doanh xuất nhập khẩu, DN có số hồn thuế lớn, kinh doanh du lịch, dịch vụ, Trên địa bàn Sầm Sơn, tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, tình trạng thất thu NS phổ biến tập trung vào lĩnh vực: khai thác tài nguyên, dịch vụ, du lịch, vận tải, …do thời gian tới cần tập trung lực lượng kiểm tra, giám sát lĩnh vực 2.3.6 Tăng cường phối hợp cấp, ngành đơn vị công tác quản lý, điều hành thu-chi ngân sách địa phương Các cấp, ngành, đơn vị cần phải phối hợp công tác quản điều hành dự toán thu-chi NS, đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào NSNN NSĐP nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chiquan thuế phối hợp chặt chẽ với quận, huyện kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ cơng tác thuế; rà 25 soát, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ kê khai; theo dõi đôn đốc kịp thời khoản giãn thuế đến thời hạn nộp vào NSNN; đồng thời, tra, kiểm tra chuyên đề công tác hoàn thuế, việc in phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn theo quy định để kiên xử trường hợp vi phạm hóa đơn, thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp Bên cạnh đó, quan thuế cần theo dõi sát tình hình biến động kinh tế, xã hội, nhân tố ảnh hưởng tới nguồn thu NS, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thực tốt nghĩa vụ NS 2.3.7.Có hình thức khen thưởng, vinh danh xử phạt thỏa đáng; nâng cao hiệu lực văn pháp luật Các chủ thể quản cần sử dụng phương pháp kinh tế linh hoạt rộng rãi QLNN Phương pháp kinh tế sử dụng tiền lương, tiền thưởng cơng cụ động viên vật chất khác làm đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động thực mục tiêu quản Kích thích lợi ích cá nhân để thúc đẩy lợi ích tập thể xã hội Bên cạnh phần thưởng vật chất, cá nhân, tập thể có thành tích cần vinh danh, biểu dương 2.3 Đề cao vai trò giám sát người dân Một phần hình thành NSĐP thuế người dân Vì người dân có quyền biết tình hình sử dụng tiền thuế đó, sử dụng làm gì, có hiệu hay khơng Thơng qua giám sát người dân nâng cao trách nhiệm người thực thi cơng vụ Người dân phát vướng mắc, bất cập từ có đề xuất, sang kiến với quyền địa phương TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 3.1 Nguồn lực thực đề án Xác định thu, chi NSĐP ln ln có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế-xã hội ĐP, có ảnh hưởng tới tình hình phát triển chung quốc gia Chính vậy, quyền cấp trọng tới cơng tác QLNN thu, chi NSĐP Chính quyền TP Sầm Sơn coi nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu thu-chi NS TP, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát 26 triển kinh tế-xã hội cách hiệu quả, bền vững Theo đó, việc hồn thiện quản nhà nước thu- chi NSSN cần phải quan tâm đồng bộ, tồn diện Tổng kinh phí thực Đề án dự kiến: 300.000.000đồng/02 năm 3.2 Thời gian, tiến độ thực đề án 3.2.1 Thời gian thực đề án Đề án thực từ tháng 5/ 2019 đến tháng 12/2020 3.2.2 Tiến độ thực đề án * Tháng 5/2019 – 12/2019 - Chủ động cụ thể hóa nội dung Đề án thành chương trình, kế hoạch công tác quý, tháng cuối năm - Đầu quý III năm 2019 Phòng tài – kế hoạch hồn thành việc xây dựng quy chế phối hợp thực đề án chế độ tổng hợp báo cáo quan tham gia đề án * Năm 2020: - Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập dự tốn, tổ chức thực tóa thuchi NSNN - Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết theo quý, tháng, năm đột xuất - Tổng kết việc thực Đề án 3.3 Phân công trách nhiệm thực đề án 3.3.1.Trách nhiệm Phòng Tài – Kế hoạch - Phongf Tài – kế haochj chủ trì, phối hợp với quan liên quan việc triển khai, tổ chức thực đề án - Định kỳ hàng quý, sáu tháng, đột xuất tổ chức sơ kết đánh giá, ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp quan phối hợp thực hiện, vấn đề hạn chế thực giải pháp đề án nhằm kịp thời rút kinh nghiệm để thực ngày có hiệu Khi cần thiết vấn đề khó khăn, vướng mắt báo cáo UBND thành phố xem xét cho ý kiến đạo - Tổng kết, đánh giá hiệu Đề án báo cáo UBND thành phố 3.3.2 Trách nhiệm quan liên quan - Phối hợp chặt chẽ với phòng tài – kế hoạch tổ chức triển khai thực 27 Đê án - Phối hợp với Phòng tài – kế hoạch tổ chức đánh giá chất lượng, xác định nhu cầu bồi dưỡng cans QLNN cấp; cử cán tập huấn đối tượng, đảm bảo số lượng - Chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ kiểm tra, giám sát DỰ KIẾN KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG 2.4.1 Tác động trực tiếp: Góp phần nâng cao chất lượng công tác quản nhà nước thu- chi ngân sách nhà nước Phát huy tối đa nguồn lực, lợi để Sầm Sơn trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, đại, trung tâm du lịch dịch vụ có sức cạnh tranh cao; trọng điểm phát triển kinh tế biển tỉnh 2.4.2 Tác động gián tiếp: + Góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tỉnh Đảng thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 -2020; + Góp phần phát triển kinh tế - xã hội; ổn định trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng hệ thống trị vững mạnh Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN (1) Đề án hệ thống phân tích cơ sở luận NSNN, NSĐP QLNN thu-chi NSĐP (2) Đề án hệ thống phân tích cơ sở luận NSNN, NSĐP QLNN thu-chi NSĐP , phân tích thực trạng QLNN thuchi NS TP Sầm Sơn từ việc ban hành văn pháp luật thu-chi NSĐP quyền TP, tổ chức trình thu-chi NS kiểm tra, giám sát q trình đó; đánh giá kết đạt hạn chế QLNN thu-chi NS 28 TP Sầm Sơn; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế (3) Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN thuchi ngân sách địa phương địa bàn thành phố 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với Quốc hội - Phân cấp nguồn thu trung ương địa phương theo hướng để lại nguồn thu nhiều cho địa phương; có chế trích thưởng thỏa đáng để khuyến khích địa phương tăng thu - Đối với khoản chi cho sửa chữa, cải tạo (nhằm phục hồi giá trị tài sản) xem khoản chi thường xuyên, khoản chi nhằm mở rộng xây hạng mục công trình (làm tăng giá trị tài sản) sở có quan, đơn vị hành nghiệp nên lập kế hoạch chi ĐTXDCB Đề nghị Quốc Hội bỏ quy định vốn nghiệp có tính chất đầu tư 3.2.2 Kiến nghị với Chính phủ - Tăng mức lương sở đảm bảo cho cán bộ, công chức máy quản nhà nước yên tâm công tác 3.2.3 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế -Thí điểm thực chống thất thu thuế biện pháp tạo động lực kinh tế cho khách hàng mua hàng - Sửa đổi chế độ cơng tác phí, chế độ tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập 29 ... NƯỚC ĐỐI VỚI THU- CHI NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ SẦM SƠN 2.3.1 Ban hành, sửa đổi, hoàn thiện quy định thành phố thuchi ngân sách địa phương quản lý nhà nước thu- chi ngân sách địa phương Hiện nay, quy... lý nêu trên, chúng tơi lựa chọn vấn đề Giải pháp hồn thiện quản lý nhà nước thu- chi ngân sách thành phố Sầm Sơn giai đoạn nay làm đề án lớp bồi dưỡng cán dự nguồn Ban Chấp hành đảng thành phố. .. chức trình thu- chi ngân sách thành phố Sầm Sơn Trong trình tổ chức thu, quan chức phối hợp với theo thẩm quyền, nhiệm vụ giao - Lập dự toán thu- chi ngân sách thành phố Sầm Sơn DT thu- chi NSĐP lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu chi ngân sách của thành phố sầm sơn giai đoạn hiện nay, Đề án giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu chi ngân sách của thành phố sầm sơn giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn