ÔN TẬP LÝ THUYẾT LÝ 12

66 129 0
  • Loading ...
1/66 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 05:36

ÔN tập TRẮC NGHIỆM lý THUYẾT lý 12 Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Theo định nghĩa Dao động điều hoà là: A chuyển động mà trạng thái chuyển động vật lặp lại cũ sau khoảng thời gian B chuyển động vật tác dụng lực khơng đổi C hình chiếu chuyển động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo D chuyển động có phương trình mơ tả hình sin cosin theo thời gian Trong dao động điều hòa, gia tốc vật có giá trị âm độ lớn tăng A Vận tốc có giá trị dương B vận tốc gia tốc chiều C lực kéo sinh công dương D li độ vật âm Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều B lực tác dụng lên chất điểm không C lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại D lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu Vận tốc vật dao động điều hồ có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật có giá trị cực tiểu C vật vị trí có li độ khơng D vật vị trí có pha dao động cực đại Phát biểu sau sai nói dao động điều hồ: A dao động điều hòa dao động tuần hồn B biên độ dao động giá trị cực đại li độ C vận tốc biến thiên tần số với li độ D dao động điều hồ có quỹ đạo đường hình sin Một vật dao động điều hồ, vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân thì: A vật chuyển động nhanh dần B vật chuyển động chậm dần C gia tốc hướng với chuyển động D gia tốc có độ lớn tăng dần Phát biểu sau so sánh li độ, vận tốc gia tốc Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hồ theo thời gian có A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai A Sau thời gian T/8, vật quãng đường 0,5A B Sau thời gian T/2, vật quảng đường 2A C Sau thời gian T/4, vật quãng đường A D Sau thời gian T, vật quãng đường 4A Một vật dao động điều hòa có phương trình x=Acos(ωt+φ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức 2 2 2 2 A A = v + a B A = v + a C A = v + a D A = 2 + a     v    Khi nói vật dao động điều hòa có chu kỳ T; tần số f tần số góc ω, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2ω C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = ωA B vmax = ω2A C vmax = - ωA D v max = - ω2A Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hòa âm (x.v 0) Pha ban đầu vật A φ +π B φ C - φ D  + π/2 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(ωt +) + 1(cm) Vị trí cân vật A toạ độ x = B x = 1cm C x = - 1cm D x = 5cm Đồ thị biểu diễn mối quan hệ li độ vận tốc A đường hình sin B đường thẳng C đường elip D đường hypebol Đồ thị biểu diễn mối quan hệ gia tốc li độ A đường thẳng B đường parabol C đường elip D đường hình sin Đồ thị biểu diễn mối quan hệ gia tốc vận tốc A đường hình sin B đường elip C đường thẳng D đường hypebol Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lực kéo li độ A đường thẳng qua gốc toạ độ B đường tròn C đường elip D đường hình sin Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Tốc độ trung bình vật nửa chu kì A B 4A/T C 2A/T D A/T Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A√3 D A√2 ===2=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 33: Câu 34: Câu 35: Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang, hai lần liên tiếp lắc qua vị trí cân ln có A Gia tốc nhau, động B Vận tốc khác nhau, động khác C Gia tốc nhau, vận tốc D Vận tốc nhau, động Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật VTCB B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T/2 B T/8 C T/6 D T/4 Một lắc lò xo dđ điều hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 A 2f1 B 0,5f1 C f1 D f1 Vật dđđh với chu kì T Thời gian ngắn từ vị trí có li độ x = A đến vị trí x = -A/2, có tốc độ trung bình A 6A/T B 9A/2T C 3A/2T D 4A/T Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A giá trị vận tốc tăng B động giảm C độ lớn gia tốc giảm D độ lớn li độ tăng CHỦ ĐỀ CON LẮC LỊ XO Con lắc lò xo ngang dao động điều hồ, vận tốc vật khơng vật chuyển động qua A vị trí cân B vị trí mà lực đàn hồi lò xo khơng C vị trí vật có li độ cực đại D vị trí mà lò xo khơng bị biến dạng Trong dao động điều hồ lắc lò xo, phát biểu sau không A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật Con lắc lò xo dao động điều hồ, vận tốc vật khơng vật qua: A vị trí mà lò xo có chiều dài lớn B vị trí mà lò xo khơng bị biến dạng C vị trí mà lực đàn hồi khơng D vị trí cân Dao động điều hồ lắc lò xo nằm ngang Chọn phát biểu sai: A lực đàn hồi lò xo ln hướng vị trí cân B lực đàn hồi phụ thuộc vào độ cứng lò xo C lực đàn hồi phụ thuộc vào li độ D lực đàn hồi phụ thuộc vào khối lượng vật nặng Một lắc lò xo dao động không ma sát mặt phẳng ngang Phát biểu sau sai: A dao động lắc dao động tuần hoàn B dao động lắc dao động điều hoà C thời gian thực dao động lớn biên độ lớn D số dao động thực giây tỉ lệ thuận với bậc hai độ cứng k Thế lắc lò xo treo thẳng đứng A đàn hồi B trọng trường đàn hồi C trọng trường D không thay đổi Con lắc lò xo treo trần thang máy, thực dao động điều hoà Cho thang máy chuyển động chậm dần lên với gia tốc a = g/2 thì: A Chu kỳ khơng đổi B Chu kỳ giảm hai lần C Chu kỳ tăng √2 lần D Biên độ tăng gấp đơi Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào: A gia tốc rơi tự B biên độ dao động ===3=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 1: Câu 2: Câu 3: C điều kiện kích thích ban đầu D khối lượng vật nặng Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động v A max B vmax C vmax D vmax A 2 A A 2A Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k treo thang máy đứng yên Ở thời điểm t lắc đao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng lên Nếu thời điểm t lắc A qua vị trí cân biên độ dao động khơng đổi B vị trí biên biên độ dao động tăng lên C vị trí biên biên độ dao động giảm D qua vị trí cân biên độ dao động tăng lên Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, vị trí cân lò xo giãn đoạn l , biết A / l = a  Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu ( Fdhmax / Fdhmin ) trình dao động A (a + 1) / a B 1/(1 − a ) C 1/(1 + a ) D (a + 1) /(1 − a) Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vận tốc vật có độ lớn đạt cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật có giá trị cực tiểu Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Trong dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng lực đóng vài trò lực kéo A lực đàn hồi lò xo B lực quán tính vật C hợp lực đàn hồi trọng lực D trọng lực Trong dao động điều hòa lắc lò xo treo thẳng đứng với điều kiện biên độ A lớn độ giãn lò xo vật cân Lực đàn hồi lò xo đổi chiều A vật vị trí cao B vật vị trí thấp C vật qua vị trí cân D vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng Trong dao động điều hòa lắc lò xo độ cứng k, khối lượng vật m với biên độ A Mối liên hệ vận tốc li độ vật thời điểm t m m k k A A − x = v B x − A = v C A − x = v D x − A = v k m m k Đối với lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa A li độ vật có độ lớn độ biến dạng lò xo B vị trí cân vị trí lò xo khơng biến dạng C Lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu ln vị trí cao D Lực tác dụng lên vật đại lượng điều hòa Con lắc lò xo gồm vật m, lò xo có độ cứng k DĐĐH mặt phẳng nghiêng góc α chu kì phụ thuộc vào A m k B góc α, m k C góc α k D góc α m CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN Con lắc đơn gắn với Trái Đất dao động với biên độ nhỏ (bỏ qua lực cản) A dao động tắt dần B dao động tắt dần C dao động tự D dao động trì Con lắc đơn dài l , khối lượng vật m dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lực đóng vai trò lực hồi phục có giá trị gl ml mg mg.s A F B F C F D F s s s m l g Lực hồi phục lắc đơn dao động điều hòa với biên độ bé A trọng lực B lực căng dây C lực quán tính D tổng hợp trọng lực lực căng dây ===4=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Khi đặt lắc đơn thang máy So với thang máy đứng yên thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng lên chậm dần có gia tốc chu kì lắc A tăng B giảm C tăng giảm D không đổi Một lắc đơn đặt điện trường có cường độ điện trường theo phương thẳng đứng hướng lên So với cầu khơng tích điện ta tích điện âm cho cầu chu kì lắc A tăng B giảm C tăng giảm D không đổi Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào A khối lượng lắc B trọng lượng lắc C tỉ số trọng lượng khối lượng D khối lượng riêng lắc Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài A Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: ( Câu 14: Câu 15: Câu 16: T1T2 T1 + T2 = dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài - B T12 − T22 C T1T2 T1 − T2 D T12 + T22 B = C = D = Một lắc đơn treo vào trần xe ô tô chuyển động theo phương ngang Chu kỳ dao động lắc đơn trường hợp xe chuyển thẳng T1, xe chuyển động nhanh dần với gia tốc a T2 xe chuyển động chậm dần với gia tốc a T3 Biểu thức sau đúng? A T2= T3 < T1 B T2 = T1 = T3 C T2< T1< T3 D T2 > T1 > T3 Một lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hồ nơi có gia tốc rơi tự g, với độ góc α0 Khi vật qua vị trí có ly độ góc α, có vận tốc v Khi đó, ta có biểu thức: 2 v2 A v =  02 −  B  =  02 − glv C  02 =  + D  =  02 − gv  l gl Cho lắc đơn có dây treo cách điện, cầu m tích điện q Khi đặt lắc khơng khí dao động với chu kì T Khi đặt vào điện trường nằm ngang chu kì dao động A tăng lên B không đổi C tăng giảm tuỳ thuộc vào chiều điện trường D giảm xuống Khối lượng trái đất lớn khối lượng mặt trăng 81 lần Đường kính trái đất lớn đường kính mặt trăng 3,7 lần Đem lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng chu kì dao động thay đổi nào? A Chu kì tăng lên lần B Chu kì giảm 2,43 lần C Chu kì tăng lên 2,43 lần D Chu kì giảm lần Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi Trái Đất với năng.Khối lượng nặng thứ gấp ba lần khối lượng nặng thứ hai (m1 = 3m2) Chiều dài dâytreo lắc thứ nửa chiều dài dây treo lắc thứ hai Quan hệ biên độ góc hai lắc là: A 1 =  Câu 17: 1) dao động điều hòa với chu kì Câu 13: < Con lắc đơn dao động điều hòa, tăng chiều dài lên lần, khối lượng vật giảm lần, trọng lượng vật giảm lần Thì chu kì dao động bé lắc A tăng 2√2 lần B tăng lần C không đổi D giảm lần Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng coi chiều dài lắc khơng đổi số lần dao động đơn vị thời gian A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hồ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn, bỏ qua lực cản môi trường A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động T lắc đơn , T1, T2 Biết = Hệ thức T2 A Câu 12: B 1 = 1.5 C 1 = 2 D 1 = 1.5 Trong dao động điều hoà lắc đơn, phát biểu sau A Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật ===5=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 18: D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với biên độ A Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m dao động điều hồ với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường g Năng lượng dao động hai lắc Tỉ số k/m bằng: A Câu 19: mg 02 Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: g  02 A2 C A2 g  02 D g 0 A2 B mg 02 C mg 02 Cơ D 2mg 02 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Lấy mốc vị trí cân Ở vị trí lắc có động li độ góc bằng: A  Câu 1: B Tại nơi có g, lắc đơn dđđh với biên độ góc 0 Biết khối lượng vật nhỏ m, dây lắc A Câu 20: 2g  02 A2 0 B  0 C  0 D  0 CHỦ ĐỀ 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN - DAO ĐỘNG DUY TRÌ - DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG Phát biểu sau không đúng? Điều kiện để xảy cộng hưởng A tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B tần số lực cưỡng tần số dao động riêng C chu kỳ lực cưỡng chu kỳ dao động riêng D biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc A Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Hệ số lực cản ma sát nhớt tác dụng lên vật Phát biểu sau không A Biên độ dao động riêng phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động B Biên độ dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C Biên độ dao động trì phụ thuộc vào phần lượng cung cấp thêm cho dao động chu kỳ D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Dao động lắc đồng hồ là: A dao động cưỡng B dao động trì C dao động tắt dần D dao động điện từ Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Nhận xét sau không A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Phát biểu sau Trong dao động tắt dần: A phần biến đổi thành nhiệt B phần biến đổi thành hoá C phần biến đổi thành điện D phần biến đổi thành quang Phát biểu sau Hiện tượng cộng hưởng xảy với A dao động điều hoà B dao động riêng C dao động tắt dần D với dao động cưỡng Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ D biên độ tốc độ ===6=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 1: Chọn phát biếu sai? Trong dao động vật chịu lực cản nhỏ không đổi A Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Chu kì giảm dần theo thời gian C Cơ vật giảm dần theo thời gian D Lực cản sinh cơng âm Hai lắc làm hai bi có bán kính nhau, treo hai sợi dây có chiều dài Khối lượng hai bi khác Hai lắc dao động mơi trường với biên độ Thì lắc tắt nhanh hơn? A Con lắc nhẹ B Con lắc nặng C Tắt lúc D Chưa thể kết luận Dao động hệ bù vào lượng sau chu kì là: A Dao động trì B Dao động cưỡng C dao động điều hòa D Dao động tắt dần Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cosft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B f C 2f D 0,5f Khi tần số ngoại lực tần số riêng hệ xảy tượng: A Biên độ dao động đạt giá trị cực đại B Bằng giá trị biên độ ngoại lực C Biên độ dao động tăng nhanh D Biên độ dao động Chọn phát biểu sai: A Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực tuần hoàn B Dao động trì tác dụng ngoại lực có tần số riêng tần số riêng hệ C Trong trình chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn hệ ln dao động với tần số ngoại lực D Dao đơng trì dao động cưỡng có cộng hưởng có tần số góc tần số riêng hệ Giảm xóc ôtô áp dụng A dao động tắt dần B dao động tự C dao động trì D dao động cưỡng Một lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g lò xo có độ cứng k=100 N/m Tác dụng lực cưỡng biến thiên điều hoà với biên độ F0 tần số f = Hz vào vật biên độ dao động vật A1 Giữ nguyên biên độ F0 tăng tần số ngoại lực lên 7Hz biên độ dao động vật A2 Kết luận sau đúng? A A1 = A2 B A1 < A2 C A1 > A2 D 2A1 = A2 Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau sai? A Dao động tắt dần khơng phải lúc có hại B Biên độ dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C Nguyên nhân tắt dần dao động lực cản D Dao động tắt dần chậm lực cản môi trường nhỏ CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG CÙNG TẦN SỐ Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình x1 = A1 cos t x2 = A2 cos (t + 0,5 ) Gọi E vật Khối lượng vật bằng: A Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: 2E  A12 + A22 E  A12 + A22 C E  ( A12 + A22 ) D 2E  ( A12 + A22 ) Khi tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số phương pháp giản đồ Frexnen, vecto biểu diễn hai dao động hợp thành quay với vận tốc góc ω đại lượng thay đổi là: A biên độ dao động hợp thành phần B biên độ dao động tổng hợp B độ lệch pha hai dao động D pha hai dao động Chọn câu Hai dao động điều hòa phương tần số, có độ lệch pha Δφ Biên độ hai dao động A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp A có giá trị A lớn A1+ A2 B nhỏ |A1 - A2| C 0,5(A1+ A2) D |A1 - A2|  A  A1+ A2 Hai dao động điều hòa phương tần số góc ω, thời điểm ban đầu độ lệch pha hai dao động Δφ Tại thời điểm t độ lệch pha hai dao động A ωt B Δφ C ωt + φ D ωt - φ Xét hai dao động phương, tần số Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào? A Biên độ dao động thứ B Biên độ dao động thứ hai C Tần số dao động D Độ lệch pha hai dao động Hai dđđh: x1 = A1cost x2 = A2 cos(t +  / 2) Biên độ dao động tổng hợp hai động A A = A1 − A2 Câu 7: B B A = A12 + A22 C A = A1 + A2 D A = A12 − A22 Cho hai dđđh phương, tần số, có biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị lớn A A1 + A2 B 2A1 C A12 + A22 D 2A2 ===7=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 8: Câu 9: Câu 10: Một vật thực đồng thời hai dao đồng điều hòa phương theo phương trình: x1 = sin( t +  ) cm x1 = cos(t ) cm Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ khi: A α= rad B α= π rad C α= π/2 rad D α= -π/2 rad Khi tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số pha thì: A biên độ dao động nhỏ nhất, B dao động tổng hợp nhanh pha dao động thành phần C dao động tổng hợp ngược pha với hai dao động thành phần D biên độ dao động lớn Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x1=Acost x2 = Asint Biên độ dao động vật A √3A B A C √2A D 2A -Hết ===8=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: SĨNG CƠ-SỰ TRUYỀN SĨNG Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau không đổi( độc lập với đại lượng khác) A Vận tốc B Tần số C Bước sóng D Năng lượng Chọn phát biểu đúng? Sóng dọc: A Chỉ truyền chất rắn B Truyền chất rắn chất lỏng chất khí C Truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng D Khơng truyền chất rắn Sóng gì? A Sự truyền chuyển động khơng khí B Những dao động học lan truyền môi trường vật chất C Chuyển động tương đối vật so với vật khác D Sự co dãn tuần hoàn phần tử mơi trường Sóng ngang sóng: A lan truyền theo phương nằm ngang B phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang C phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng D phần tử sóng dao động theo phương với phương truyền sóng Xắp xếp giá trị vận tốc truyền sóng học theo thứ tự giảm dần qua mơi trường: A Rắn, khí lỏng B Khí, lỏng rắn C Rắn, lỏng khí D Lỏng, khí rắn Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào A lượng sóng B tần số dao động C mơi trường truyền sóng nhiệt độ mơi trường D bước sóng Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học khơng đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao động B Tần số sóng tần số dao động phần tử dao động C Tốc độ sóng tốc độ dao động phần tử dao động D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ Trong yếu tố sau : I Biểu thức sóng II Phương dao động III Biên độ sóng IV Phương truyền sóng Những yếu tố giúp phân biệt sóng dọc với sóng ngang là: A I II B II III C III IV D II IV Phát biểu sau khơng đúng: A Trong q trình truyền sóng, pha dao động truyền phần tử mơi trường dao động chỗ B Q trình truyền sóng q trình truyền lượng C Bước sóng khoảng cách điểm gần phương truyền sóng dao động pha D Sóng truyền mơi trường khác giá trị bước sóng khơng thay đổi Chọn phát biểu sai Q trình lan truyền sóng học: A Là trình truyền lượng B Là q trình truyền dao động mơi trường vật chất theo thời gian C Là trình lan truyền pha dao động D Là trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian Sóng ngang: A truyền chất rắn B truyền chất rắn bề mặt chất lỏng C truyền chất rắn, chất lỏng chất khí D truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng Một sóng học lan truyền môi trường A với vận tốc vA truyền mơi trường B có vận tốc vB=0,5vA Tần số sóng mơi trường B sẽ: A lớn gấp lần tần số môi trường A B tần số môi trường A C 1/2 tần số môi trường A D 1/4 tần số môi trường A Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần mà dao động pha B Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động điểm pha ===9=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Một nguồn dao động đặt điểm A mặt chất lỏng nằm ngang phát dđđh theo phương thẳng đứng với phương trình uA = acos ωt Sóng nguồn dđ tạo truyền mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A khoảng x Coi biên độ sóng vận tốc sóng khơng đổi truyền phương trình dao động điểm M A uM = acost B uM = acos(t −x/) C uM = acos(t + x/) D uM = acos(t −2x/) Một sóng học lan truyền khơng khí có bước sóng  Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha A d = (2k + 1) / B d = (2k + 1) / C d = (2k + 1) D d = k Tính chất sau khơng phải tính chất sóng cơ: A Khơng có tính tuần hồn theo khơng gian B Có tính tuần hồn theo thời gian C Khơng mang theo phần tử môi trường lan truyền D Có tượng giao thoa, nhiễu xạ Trong tượng truyền sóng mặt nước nguồn sóng gây ra, gọi bước sóng , khoảng cách n vòng tròn sóng (gợn nhơ) liên tiếp A n B (n - 1)  C 0,5n D (n + 1)  Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất B Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân khơng C Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc D Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang Một sóng có phương trình u=Acos2π( t / T − x /  ) Tốc độ cực đại phân tử môi trường gấp lần tốc độ truyền sóng A  = 4π.A B  = πA/2 C  = πA D  = πA/4 Vận tốc truyền sóng A vận tốc dao động phần tử vật chất B tốc dao động nguồn C vận tốc truyền pha dao động D vận tốc truyền pha dao động vận tốc dao động phần tử vật chất CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG – SÓNG DỪNG Hai sóng kết hợp hai sóng: A Có chu kì B Có tần số gần C Có tần số độ lệch pha khơng đổi D Có bước sóng Chọn câu trả lời Hai sóng sau khơng giao thoa với A Hai sóng có tần số, biên độ B Hai sóng có tần số pha C Hai sóng có tần số, biên độ hiệu pha không đổi theo thời gian D Hai sóng có tần số, lượng hiệu pha không đổi theo thời gian Khi sóng mặt nước gặp khe chắn hẹp có kích thước nhỏ bước sóng A sóng tiếp tục truyền thẳng qua khe B sóng gặp khe phản xạ lại C sóng truyền qua khe giống khe tâm phát sóng D sóng gặp khe dừng lại Chọn câu trả lời A Giao thoa sóng nước tượng xảy hai sóng có tần số gặp mặt thống B Nơi có sóng nơi có tượng giao thoa C Hai sóng có tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian hai sóng kết hợp D Hai nguồn dao động có phương, tần số hai nguồn kết hợp Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp đồng pha, điểm mơi trường truyền sóng cực tiểu giao thoa hiệu đường sóng từ hai nguồn tới là: (với k  Z ) A d2 –d1 = kλ/2 B d2 – d1 = (2k + 1) λ/2 C d2 – d1 = k D d2 –d1 = (2k + 1) λ/4 Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng Có giao thoa hai sóng mặt nước Tại trung điểm đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động A lệch pha góc /3 B pha C ngược pha D lệch pha góc /2 Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp đồng pha,, điểm mơi trường truyền sóng cực đại giao thoa hiệu đường sóng từ hai nguồn kết hợp tới là: (với k  Z ) A d2 –d1 = kλ/2 B d2 – d1 = (2k + 1) λ/2 C d2 – d1 = k D d2 –d1 = (2k + 1) λ/4 ===10=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 34: Câu 35: Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: A điện tích âm B chất với sóng âm C bước sóng lớn bước sóng tia tử ngoại D chất với sóng vơ tuyến Điều khiển từ xa ti vi, điều hòa… sử dụng loại sóng điện từ A tia hồng ngoại B sóng ngắn C sóng trung D tia tử ngoại Khi ruồi muỗi bay, ta nghe tiếng vo ve từ muỗi bay mà không nghe từ ruồi A muỗi đập cánh đặn ruồi B muỗi phát âm từ cánh C tần số đập cánh muỗi thuộc vùng tai người nghe D muỗi bay tốc độ chậm ruồi Trong phòng điều trị vật lí trị liệu bệnh viện thường trang bị bóng đèn dây tóc vonfram có cơng suất từ 250 W đến 1000 W bóng đèn nguồn A phát tia X dùng để chiếu điện, chụp điện B phát tia hồng ngoại để sưởi ấm giúp máu lưu thông tốt C phát tia tử ngoại chữa bệnh còi xương, ung thư da D phát tia hồng ngoại có tác dụng diệt vi khuẫn Chọn đáp án Sai nói tia khơng nhìn thấy? A Tia tử ngoại có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 0,38 m B Tia X xạ bị lệch qua điện trường C Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh có khả đâm xuyên lớn D Tia hồng ngoại gây hiệu ứng quang điện số chất bán dẫn Hạt nhân sau bền vững nhất? A 137 B 42 He C 235 D 56 92 U 26 Fe 55 Cs Một lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với biên độ ngoại lực khơng đổi Đồ thị hình bên biểu diễn phụ thuộc biên độ A dao động cưỡng với tần số f khác ngoại lực, lắc khơng khí Đồ thị biểu diễn kết thí nghiệm lặp lại chân khơng (các đồ thị có tỉ lệ)? A A A A A O O O O Câu 40: Câu 41: Câu 42: Câu 43: Câu 44: f Hình A f O f Hình B f f Hình C f f Hình D f0 f f A Hình C B Hình A C Hình B D Hình D Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng trắng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng A Có màu sáng dù chiếu xiên hay vng góc B có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc C Có nhiều màu dù chiếu xiên hay vng góc D Có nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp R  0, ZL  0, ZC  A Cường độ hiệu dụng dòng điện qua phần tử R, L, C cường độ dòng điện tức thời chưa B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử C Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện tức thời hai đầu phần tử D Cường độ dòng điện hiệu điện tức thời phần tử khác pha Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa B vận tốc sóng điện từ gần vận tốc sóng ánh sáng ( sóng ánh sáng sóng điện từ) C sóng điện từ mang lượng D sóng điện từ sóng ngang Chọn câu SAI A vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi mật độ môi trường B vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ môi trường C vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất lỏng chất lỏng lớn chất khí D vật bơng, nhung, xốp có tính đàn hồi tốt nên truyền âm tốt Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều lên hệ số công suất mạch A giảm B không thay đổi C tăng D ===52=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: Câu 51: Câu 52: Câu 53: Câu 54: Câu 55: Câu 56: Câu 57: Câu 58: Một máy hạ áp lí tưởng có điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp ổn định Nếu ta tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên số vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở A Tăng B Giảm C Không đổi D Tăng hay giảm phụ thuộc số vòng dây quấn thêm Sóng có khả phản xạ tầng điện li sóng A sóng dài sóng ngắn B sóng dài, sóng trung sóng ngắn C sóng trung sóng ngắn D sóng dài sóng trung Đặc điểm quang phổ liên tục A Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Nhiệt độ cao, miền phát sang vật mở rộng phía ánh sang có bước sóng lớn quang phổ liên tục Phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại xạ mà mắt người thấy B Tia tử ngoại khơng có tác dụng diệt khuẩn C Tia tử ngoại xạ vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát D Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa? A Dao động điều hòa biểu diễn vectơ không đổi B Dao động điều hòa dao động mà li độ mơ tả định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian: x = Acos(ωt + φ), A, ω, φ số C Khi vật dao động điều hòa động biến thiên tuần hồn D Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Trong nguồn sáng sau đây, nguồn cho quang phổ vạch hấp thụ A Hợp kim đồng nóng sáng lò luyện kim B Ngọn lửa đèn cồn có rắc vài hạt muối vào bấc C Đèn ống huỳnh quang D Quang phổ mặt trời thu Trái Đất Về tượng phóng xạ phát biểu đúng: A Nhiệt độ cao phóng xạ xảy mạnh B Khi kích thích xạ có bước sóng ngắn, phóng xạ xảy nhanh C Hiện tượng phóng xạ xảy không phụ thuọc vào tác động lí hóa bên ngồi D Các tia phóng xạ bị lệch điện trường từ trường Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn hiệu điện phần tử B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện phần tử C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng điện trở R D Cường độ dòng điện ln trễ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch Trong chuyển động sau đây, chuyển động dao động tuần hồn? A Chuyển động lắc lò xo khơng có ma sát B Chuyển động rung dây đàn C Chuyển động tròn chất điểm D Chuyển động lắc đồng hồ Phát biểu sai: Tia anpha A Làm ion hóa khơng khí mạnh B Có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không C Gồm hạt nhân nguyên tử li He D Bị lệch điện trường từ trường Chọn câu trả lời không Ánh sáng đơn sắc ánh sáng A có màu sắc xác định B khơng bị tán sắc qua lăng kính C bị khúc xạ qua lăng kính D có vận tốc không đổi truyền từ môi trường sang môi trường Phát biểu sau với tia X khơng đúng? A Tia X có khả làm ion hóa khơng khí B Tia X khơng có tác dụng sinh lí C Tia X có khả đâm xuyên yếu tia gamma D Tia X có khả làm phát quang số chất Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A Bước sóng giảm B Bước sóng khơng thay đổi C Tần số khơng thay đổi D Chu kì tăng Trong dao dộng điều hòa lắc đơn A Cả phương án B Cơ tỷ lệ với bình phương li độ góc C Cơ tỷ lệ với bình phương ly độ D Cơ tỷ lệ với bình phương biên độ góc ===53=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 59: Câu 60: Câu 61: Câu 62: Câu 63: Câu 64: Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Câu 69: Câu 70: Câu 71: Câu 72: Câu 73: Câu 74: Chọn câu sai A Động không đồng ba pha biến điện thành B Động không đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha C Trong động không đồng ba pha, vận tốc góc khung dây ln nhỏ vận tốc góc từ trường quay D Động không đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Một vật dao động điều hòa trục Ox Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t Tần số góc dao động A l0 rad/s B 10π rad/s C 5π rad/s D rad/s Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng A điện - phát quang B hóa - phát quang C nhiệt - phát quang D quang - phát quang Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số A 50π Hz B 100π Hz C 100 Hz D 50 Hz Trong y học, laze không ứng dụng để A phẫu thuật mạch máu B chữa số bệnh da C phẫu thuật mắt D chiếu điện, chụp điện Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ lượng B li độ tốc độ C biên độ tốc độ D biên độ gia tốc Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian C Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D tần số, phương có hiệu số pha không đổi theo thời gian Khi vật dao động điều hòa quỹ đạo thẳng A biến thiên điều hòa B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vectơ gia tôc đổi chiều Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B hóa - phát quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với lực từ Một lắc lò xo dao động điều hòa, mốc chọn vị trí cân vật nhỏ Khi gia tốc có độ lớn giảm đại lượng sau giảm? A Động B Thế C Động D Thế Dao động học điều hòa đổi chiều A lực tác dụng không B lực tác dụng đổi chiều C lực tác dụng có độ lớn cực tiểu D lực tác dụng có độ lớn cực đại Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ ===54=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 75: Câu 76: Câu 77: Câu 78: Câu 79: Câu 80: Câu 81: Câu 82: Câu 83: Câu 84: Câu 85: Câu 86: Câu 87: Câu 88: B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Một vật dao động điều hòa có chu kì T, thời điểm t1 vật có tọa độ x1 đến thời điểm t2 = (t1 + T/4) vật có tọa độ x2 Biên độ dao động vật A x1 + x2 B x1 x2 C x1 x2 D x12 + x22 2 x1 + x2 Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động so với chưa tăng khối lượng, A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì tăng lần, tăng lần C chu kì khơng đổi, tăng lần D chu kì lắc có giá trị khơng đổi Trong sóng học, tốc độ truyền sóng A tốc độ cực tiểu phần tử mơi trường truyền sóng B tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng C tốc độ chuyển động phần tử môi trường truyền sóng D tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng Chọn câu sai nói sóng dừng xảy sợi dây: A hai điểm đối xứng qua điểm nút dao động pha B Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề (theo phương truyền sóng) phần tư bước sóng C Khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng nửa chu kì D Hai điểm đối xứng qua điểm bụng dao động pha Pha dao động dùng để xác định: A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng D sóng dừng giao thoa hai sóng có tần số Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn ghi ta phát A hoạ âm bậc có cường độ lớn cường độ âm B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm C tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc D tốc độ âm gấp đôi tốc độ âm bậc Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện Dao động cưỡng có: A tần số nhỏ tần số lực cưỡng B tần số lớn tần số lực cưỡng C biên độ thay đổi theo thời gian D biên độ không đổi theo thời gian Trong dụng cụ đây, dụng cụ có máy phát máy thu vô tuyến? A Máy thu (radio) B Remote điều khiển ti vi C Máy truyền hình (TV) D Điện thoại di động Tia tử ngoại ứng dụng để: A tìm khuyết tật bên vật đúc B chụp điện, chuẩn đoán gãy xương C kiểm tra hành khách máy bay D tìm vết nứt bề mặt vật Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B nhỏ hai dao động thành phần ngược pha C phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D lớn hai dao động thành phần pha Một thấu kính mỏng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt khơng khí Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng chiếu tới thấu kính song song với trục thấu kính Điểm hội tụ chùm sáng màu tính từ quang tâm O xa theo thứ tự A đỏ, vàng, lam, tím B tím, lam, vàng, đỏ C đỏ, lam, vàng, tím D tím, vàng, lam, đỏ Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng xo vào giá đỡ hợp lực tác dụng vào vật dao động ===55=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 89: Câu 90: Câu 91: D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động có độ lớn cực đại Phát biểu sau gia tốc dao động điều hòa sai? A vecto gia tốc ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với li độ B biên âm biên dương độ lớn gia tốc cực đại C vecto gia tốc ln hướng vị trí cân D độ lớn gia tốc tỉ lệ với độ lớn vận tốc Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian C vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian D vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T, có li độ x, vận tốc v, gia tốc a Ở thời điểm t1 giá trị x1 v1, a1; thời điểm t1 giá trị x2 v2, a2 Nếu hai thời điểm thỏa mãn t2 − t1 = mT / , với m số nguyên dương lẻ, điều sau sai? A x12 + x22 = A2 B v12 + v22 = vm2 ax C x1x2=A2 D a12 + a22 = am2 ax Năng lượng liên kết hạt nhân A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B lượng toàn phần hạt nhân tính trung bình số u (mm) nuclon C lượng tỏa nuclon liên kết với tạo thành hạt nhân 36 D lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử x (cm) Câu 93: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, hình dạng đoạn dây hình vẽ Các vị trí cân -4 phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng A 16 cm B cm C cm D 32 cm Câu 94: Chu kì dao động điều hòa A khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có giá trị ban đầu B khoảng thời gian ngắn để vật trở vị trí ban đầu C khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị ban đầu D khoảng thời gian ngắn để vật trở trạng thái ban đầu Câu 95: Khi lắc đơn dao động A vị trí cân lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn B vị trí cân lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ C vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn D vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ Câu 96: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét A biên độ lực cưỡng nhỏ B tần số lực cưỡng lớn C lực ma sát môi trường lớn D lực ma sát môi trường nhỏ Câu 97: Trong dao động điều hòa A vecto vận tốc vecto gia tốc vecto không đổi B vecto vận tốc hướng với chuyển động vật, vecto gia tốc hướng vị trí cân C vecto vận tốc vecto gia tốc ln đổi chiều vật qua vị trí cân D vecto vận tốc vecto gia tốc hướng với chuyển động vật Câu 98: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng Câu 99: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận sau sai? A Phôtôn tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Phôtôn xạ đơn sắc khác có lượng khác C Phôtôn chuyển động chân không với vận tốc lớn D Năng lượng Phôtôn không đổi truyền chân không Câu 100: Trong mạch dao động LC khơng lí tưởng, đại lượng coi khơng đổi theo thời gian? A Năng lượng điện từ B Chu kì dao động riêng C Biên độ D Pha dao động Câu 101: Về cấu tạo máy phát điện xoay chiều, mệnh đề sau A Phần tạo ta từ trường phần ứng B Phần tạo dòng điện phần ứng Câu 92: ===56=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 102: Câu 103: Câu 104: Câu 105: Câu 106: Câu 107: Câu 108: Câu 109: Câu 110: Câu 111: Câu 112: Câu 113: Câu 114: Câu 115: C Phần tạo từ trường ln ln quay D Phần tạo dòng điện ln ln đứng n Chọn mệnh đề nói máy phát điện xoay chiều pha A Muốn giảm tốc độ quay roto, ta tăng số cuộn dây giảm số cặp cực B Muốn giảm tốc độ quay roto, ta tăng số cặp cực giảm số cuộn dây C Số cuộn dây gấp đôi số cặp cực D Số cặp cực số cuộn dây Chọn câu sai Khi cho dòng điện xoay chiều chạy dây dẫn thẳng, xung quanh dây dẫn xuất hiện: A Điện từ trường B Điện trường C Từ trường D Trường hấp dẫn Chọn câu trả lời sai Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra: A Một điện trường xốy B Một điện trường mà tồn dây dẫn C Một điện trường mà đường sức đường cong khép kín bao quanh đường cảm ứng từ D Một điện trường cảm ứng mà tự tồn khơng gian Tìm phát biểu sai điện từ trường: A Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy điểm lân cận B Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường xoáy điểm lân cận C Điện trường xoáy từ trường xoáy đường cong kín bao quanh đường sức từ từ trường biến thiên D Sự biến thiên điện trường tụ điện sinh từ trường từ trường dòng điện dây dẫn thẳng Hiện tượng thực nghiệm sau chứng tỏ lượng bên nguyên tử nhận giá trị gián đoạn? A Quang phổ đèn dây tóc phát B Quang phổ lỗng Natri bị đốt nóng sáng C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phóng xạ β Chọn kết luận đúng: A Sự biến thiên điện trường tụ điện sinh từ trường tương đương với từ trường dòng điện dây dẫn nối với tụ B Điện trường tụ biến thiên sinh từ trường từ trường nam châm hình chữ U C Dòng điện dịch ứng với dịch chuyển điện tích lòng tụ D Dòng điện dịch dòng điện dẫn độ lớn ngược chiều Chọn câu sai: A Khi điện trường tụ điện biến thiên điều hồ theo tần số f tụ xuất từ trường xoáy với đường cảm ứng từ khép kín hình tròn B Điện trường xốy có đường sức khép kín bao quanh đường cảm ứng từ trường biến thiên sinh C Từ trường biến thiên theo thời gian làm phát sinh xung quanh điện trường xốy khơng có dây dẫn kín D Điện trường xốy xuất tụ tụ có từ trường biến thiên Chọn phát biểu đúng: A Không thể tạo từ trường quay dòng điện xoay chiều pha B Chỉ có dòng điện ba pha tạo từ trường quay C Roto động không đồng quay với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường quay ngược chiều D Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường mômen cản Đối với lắc đơn, đồ thị biểu diễn phụ thuộc chiều dài l theo chu kì T là: A đường thẳng B hypebol C parabol D elip Để dao động không tắt dần ta cần: A tác dụng vào vật lực không đổi B bôi trơn động để giảm ma sát C tác dụng vào hệ ngoại lực tuần hoàn D ban đầu cần cung cấp nhiều lượng bù lại phần Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Sự phát sáng vật phát quang? A Hồ quang điện B Đèn dây tóc nóng sáng C Đèn ống dùng gia đình D Tia lửa điện Biến điệu sóng điện từ là: A tách sóng điện từ âm tần khỏi sóng điện từ cao tần B biến đổi sóng thành sóng điện từ C làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên D Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần Âm sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm A có độ to phát hai nhạc cụ khác B có biên độ phát hai nhạc cụ khác C có biên độ phát nhạc cụ hai thời điểm khác D có tần số độ to phát hai nhạc cụ khác ===57=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 116: Độ to âm đặc trưng A Cường độ âm B Mức áp suất âm C Mức cường độ âm D Biên độ dao động âm Câu 117: Phát biểu sau với cuộn cảm thuần? A Cảm kháng cuộn cảm không phụ thuộc tần số dòng điện xoay chiều B Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện C Cuộn cảm khơng có tác dụng cản trở dòng điện chiều có cường độ thay đổi theo thời gian D Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều Câu 118: Để tăng dung kháng tụ điện phẳng có chất điện mơi khơng khí phải A tăng khoảng cách hai tụ điện B tăng tần số điện áp đặt vào hai tụ điện C giảm điện áp hiệu dụng hai tụ điện D giảm khoảng cách hai tụ điện Câu 119: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay quanh trục qua trung điểm hai cạnh đối diện khung, từ trường có B vng góc với trục quay Suất điện động cảm ứng xuất khung đạt cực đại mặt khung A vuông góc với B B tạo với B góc 450 C song song với B D tạo với B góc 600 Câu 120: Đặt điện áp u = U0cos(ωt)V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết U0 không đổi đoạn mạch xảy cộng hưởng Nếu tăng tần số điện áp A cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch tăng B hệ số công suất đoạn mạch tăng C tổng trở đoạn mạch tăng D điện áp hiệu dụng hai tụ điện tăng Câu 121: Phát biểu sau đúng? A Dòng điện máy phát điện xoay chiều ln có tần số số vòng quay giây roto B Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay C Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo D Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay roto Câu 122: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D hạt nhân X bền vững hạt nhân Y Câu 123: Phát biểu sau không đúng? A Tầng điện li phản xạ sóng ngắn mạnh B Sóng dài dùng để thơng tin liên lạc khoảng cách lớn mặt đất dễ dàng vòng qua vật cản C Ban đêm tầng điện li phản xạ sóng trung tốt ban ngày nên ban đêm nghe đài sóng trung rõ ban ngày D Tầng điện li khơng hấp thụ phản xạ sóng cực ngắn 144 89 Câu 124: Kết luận sau sai nói phản ứng: n + 235 95U → 56Ba + 36Kr + 3n + 200MeV? A Đây phản ứng tỏa lượng B Đây phản ứng phân hạch C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Năng lượng toàn phần phản ứng bảo toàn Câu 125: Phát biểu sau sai so sánh phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học A Quá trình phóng xạ khơng điều chỉnh tốc độ số phản ứng hóa học B Hai loại phản ứng tạo nguyên tố từ nguyên tố ban đầu C Phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học tỏa thu nhiệt D Phản ứng hóa học xảy vỏ nguyên tử, phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân Câu 126: Phát biểu sau sai nói sóng cơ? A Tốc độ sóng chân khơng có giá trị lớn B Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng C Biên độ sóng thay đổi sóng lan truyền D Bước sóng khơng thay đổi lan truyền mơi trường đồng tính Câu 127: Tìm phát biểu sai A Tia − bay điện trường hai cực tụ điện bị lệch phía dương tụ B Tia  sóng điện từ C Tia  truyền vài cm khơng khí D Tia  bay với vận tốc khơng khí khoảng 2.107 m/s ===58=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 128: Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660 nm từ chân khơng sang thủy tinh có chiết suất n = 1,5 Khi tia sáng truyền thủy tinh, có màu bước sóng A Màu tím, bước sóng 440 nm B Màu đỏ, bước sóng 440 nm C Màu tím, bước sóng 660 nm D Màu đỏ, bước sóng 660 nm Câu 129: Điều sau sai nói truyền sóng học? A Tần số dao động sóng khơng thay đổi sóng truyền từ mơi trường sang môi trường khác B Khi truyền mơi trường bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động sóng C Tần số dao động sóng điểm ln tần số dao động nguồn sóng D Khi truyền mơi trường, tần số dao động sóng điểm lớn tốc độ truyền sóng lớn Câu 130: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, chọn gốc tọa độ vị trí cân Đồ thị mô tả phụ thuộc lực đàn hồi vào li độ vật có dạng A Đoạn thẳng không qua gốc tọa độ B Đoạn thẳng qua gốc tọa độ C Đường tròn D Đường thẳng không qua gốc tọa độ Câu 131: Trong dao động lắc lò xo, nhận xét sau sai? A chu kì riêng dao động phụ thuộc vào đặc tính hệ B biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn C động đại lượng khơng bảo tồn D lực cản môi trường nguyên nhân làm cho dao động tắt dần Câu 132: Chọn câu sai? A sóng học có tần số lớn 20000 Hz gọi sóng siêu âm B sóng học có tần số nhỏ 16 Hz gọi sóng hạ âm C sóng âm truyền chân khơng nên nghe đài phát xa giới D tai người cảm nhận sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 133: Hạt nhân 210 84 Po đứng n phóng xạ α Ngay sau đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 134: Chọn đáp án laze: A Các phôtôn chùm sáng laze dao động mặt phẳng vng góc B Các phơtơn bay theo hướng nên sóng điện từ chùm sáng pha C Màu đỏ laze hồng ngọc ion nhôm phát D Anh-xtanh người tìm tượng phát xạ cảm ứng Câu 135: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U Điện áp tức thời hai đầu mạch u, hai đầu cuộn dây ud Biết u 2d + u = U Kết luận sau Câu 136: Câu 137: Câu 138: Câu 139: Câu 140: không đúng? A Điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai đầu mạch vuông pha B Điện áp hai đầu hai đầu tụ, hai đầu cuộn dây hai đầu mạch C Hệ số công suất mạch cuộn dây D Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện U√2 Trong phóng xạ β- ln có bảo tồn A số nơtrơn B điện tích C khối lượng D số prơton Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao B Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng C Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng D Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát khơng chịu tác động bên ngồi Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trương hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi không khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động B Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Phôtôn ánh sáng đơn sắc khác mang lượng khác D Năng lượng phôtôn không đổi, không phụ thuộc vào môi trường truyền Điều sau sai nói tia hồng ngoại tia tử ngoại ===59=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== A Cùng chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa khơng khí mạnh C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng làm đen kính ảnh D Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng nhìn thấy mắt thường Câu 141: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tia tử ngoại khơng B Tia hồng ngoại dễ tạo giao thoa tia tử ngoại C Tần số tia hồng ngoại lớn tần số tia tử ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất khác Câu 142: Hình vẽ biểu diễn phụ thuộc dung kháng theo tần số f? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 143: Khi nói dao động cưỡng ổn định, phát biểu sau sai? A Tần số ngoại lực tăng biên độ dao động tăng B Vật dao động theo quy luật hàm sin thời gian C Tần số dao động tần số ngoại lực D Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu 144: Từ tượng tán sắc ánh giao thoa ánh sáng, kết luận sau nói chiết suất môi trường? A Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc B Chiết suất môi trường ánh sáng có bước sóng dài lớn C Chiết suất mơi trường ánh sáng có bước sóng ngắn lớn D Chiết suất mơi trường nhỏ mơi trường có nhiếu ánh sáng truyền qua Câu 145: Chọn đáp án sai nói sóng âm? A Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng tăng lên B Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc C Ngưỡng đau tai người không phụ thuộc vào tần số âm D Cường độ âm lớn, tai người nghe to Câu 146: Khi chất điểm dao động điều hòa, chuyển động chất điểm từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A chậm dần B nhanh dần C nhanh dần D chậm dần Câu 147: Khi nói sóng âm phát biểu sau sai? A Biên độ dao động sóng âm lớn âm cao B Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào chất mơi trường truyền âm C Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí D Sóng âm khơng truyền chân khơng Câu 148: Khi động không đồng ba pha hoạt động với tốc độ quay từ trường không đổi tốc độ quay rơto A lớn tốc độ quay từ trường B tốc độ quay từ trường C lớn tốc độ quay từ trường, tùy thuộc tải sử dụng D nhỏ tốc độ quay từ trường Câu 149: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng loại photon B Năng lượng photon giảm từ khơng khí vào nước C Photon tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động D Photon ứng với ánh sáng tím có lượng lớn photon ứng với ánh sáng đỏ Câu 150: Một lắc đơn dao động điều hòa, mốc vị trí cân Khi lực căng dây treo có độ lớn trọng lực tác dụng lên vật nhỏ A động B gấp hai lần động C gấp ba lần động D động đạt giá trị cực đại Câu 151: Thân thể người nhiệt độ 370 C phát xạ loại xạ sau đây? A Tia hồng ngoại B Bức xạ nhìn thấy C Tia X D tia tử ngoại Câu 152: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Lực cản lớn tắt dần nhanh ngược lại B Biên độ vật giảm dần theo thời gian C Động vật giảm dần theo thời gian D Tốc độ cực đại giảm dần theo thời gian ===60=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 153: Khi sử dụng máy thu vô tuyến điện, người ta xoay nút dò đài để: A tách tín hiệu cần thu khỏi sóng mang cao tần B khuếch đại tín hiệu thu C thay đổi tần số sóng tới D thay đổi tần số riêng mạch chọn sóng 11 Câu 154: Cho hạt nhân X Hãy tìm phát biểu sai: A Hạt nhân có nơtrôn B Khối lượng hạt nhân xấp xỉ 11u C Hạt nhân có 11 nuclơn D Điện tích hạt nhân 6e Câu 155: Đặc điểm sau không với laze? A Các phôtôn thành phần có lượng B Có cơng suất lớn C Tính định hướng cao D Có độ đơn sắc cao Câu 156: Khi âm truyền từ nước không khı́ thì: A Bước sóng giảm, tần số khơng đổi B Bước sóng tăng, tần số khơng đổi C Bước sóng tăng, tần số tăng D Bước sóng giảm, tần số tăng Câu 157: Nhận xét sau máy biến áp không đúng? A Máy biến áp tăng điện áp hiệu dụng điện áp xoaychiều B Máy biến áp giảm điện áp hiệu dụng điện áp xoaychiều C Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoaychiều D Máy biến áp dùng biến đổi cường độ hiệu dụng dòng điện xoaychiều Câu 158: Thí nghiệm sau dùng để đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắccủaNiu-tơn B Thí nghiệm tượng quang điện củaHéc C Thí nghiệm nhiễu xạánhsáng D Thí nghiệm giao thoaY-âng Câu 159: Trong trò chơi dân gian “đánh đu”, người đánh đu làm cho đu dao động với biên độ ổn định dao động hệ lúc dao động A cưỡng B tắt dần C trì D tự Câu 160: Hai lắc lò xo giống hệt (m1 = m2, k1 = k2) treo thẳng đứng Từ vị trí cân bằng, người ta kéo m1 đoạn A1 m2 đoạn A2 = 2A1 xuống dưới, đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà Kết luận A Hai vật đến vị trí cân lúc B m2 vị trí cân lần thứ trước vật m1 vị trí cân lần thứ hai sau m1 C Vật m1 vị trí cân trước vật m2 D Vật m2 vị trí cân trước vật m1 Câu 161: Bộ phận sau khơng cần phải có lò phàn ứng hạt nhân? A Điều khiển B Gia tốc hạt C Thanh nhiên liệu D làm lạnh Câu 162: Máy biến áp thiết bị A biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều B biến đổi tần số dòng điện xoay chiều C có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều D làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều Câu 163: Đồ thị mô tả phụ thuộc vào thời gian t số hạt nhân bị phân rã N lượng chất phóng xạ cho trước A Đồ thị B B Đồ thị A C Đồ thị D D Đồ thị C Câu 164: Một nguyên tắc chung việc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến phải biến điệu sóng mang Việc thực biến điệu sóng mang? A biến đổi sóng thành sóng điện từ B làm sóng cao tần có biên độ biến đổi với tần số âm tần C tách sóng điện từ âm tần khỏi sóng mang cao tần D làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên Câu 165: Trên sợi dây có sóng dừng ổn định, điểm nằm bụng nút cạnh có biên độ dao động A nửa biên độ bụng sóng B phần tư biên độ bụng sóng C phần tám biên độ bụng sóng D khoảng 0,7 lần biên độ bụng sóng Câu 166: Người nghe phân biệt âm La đàn ghita đàn piano phát hai âm A Mức cường độ âm khác B Cường độ âm khác C Âm sắc khác D Tần số âm khác Câu 167: Khi nói sóng âm, phát biểu sai? A âm có cường độ lớn nghe to B độ to âm tỉ lệ nghịch với cường độ âm ===61=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 168: Câu 169: Câu 170: Câu 171: Câu 172: Câu 173: Câu 174: Câu 175: Câu 176: Câu 177: Câu 178: Câu 179: Câu 180: Câu 181: Câu 182: Câu 183: Câu 184: Câu 185: C âm có tần số nhỏ nghe trầm D độ to âm đặc trưng sinh lí âm Đặt điện áp xoay chiều có tần sốkhơngđổi vào haiđầuđoạn mạchđiện có R, L, C mắc nối tiếp.Biết dung kháng tụ điện nhỏ cảm kháng cuộn cảm So với cường độ dòng điện đoạn mạch điện áp haiđầu đoạn mạch A trễ pha B sớm pha C ngược pha D pha Biên độ dao động cưỡng không thay đổi thay đổi A biên độ ngoại lực tuần hoàn B tần số ngoại lực tuần hoàn C pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn D lực ma sát mơi trường Trong dao động điều hòa, đại lượng có tần số tần số li độ A Vận tốc, gia tốc động B Lực kéo về,động vận tốc C Vận tốc, gia tốc lực kéo D lực kéo về,động gia tốc Bạn An nghe tin tức máy thu có tiếng kêu xẹt xẹt loa đồng thời với điện thoại di động gần đổ chng Tiếng kêu xẹt xẹt loa sóng điện từ điện thoại di động tác động trực tiếp vào A mạch khuếch đại âm tần máy thu B mạch tách sóng máy thu C loa máy thu D anten thu máy thu Một nhạc cụ phát âm có tần số 380 Hz, phát đồng thời họa âm Biết âm nghe có tần số từ 16 Hz đến 2.104 Hz Trong miền tần số âm nghe được, tần số lớn họa âm mà nhạc cụ phát A 19860 Hz B 19670 Hz C 19760 Hz D 19830 Hz Thiết bị sau có cấu tạo phận máy biến áp: A Sạc điện thoại di động B Đèn bàn C Điều khiển từ xa D Đồng hồ vạn Con lắc lò xo dao động điều hòa tự Khi lò xo có chiều dài lớn nhỏ thì: A Gia tốc vật có chiều B Độ lớn gia tốc vật C Ly độ vật nhau.D Độ lớn lực đàn hồi lò xo Sóng sau khơng phải sóng điện từ A Sóng AM radio B Sóng điện thoại di động C Sóng truyền hình D Sóng siêu âm Kết luận sau tia tử ngoại sai: A Bị thạch anh hấp thụ mạnh B Do vật có nhiệt độ 20000 C phát C Trong ánh sáng mặt trời có thành phần tử ngoại D Có khả làm phát quang số chất Sự lan truyền sóng khơng phải A lan truyền pha dao động theo thời gian B lan truyền dao động môi trường vật chất theo thời gian C lan truyền phần tử vật chất theo thời gian D lan truyền lượng dao động theo thời gian Khi sóng dừng xảy sợi dây, phần tử sóng dây ln dao động A Cùng pha B Cùng chiều C Cùng biên độ D Cùng qua vị trí cân thời điểm Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa, thời điểm ly độ dài ly độ góc s α Quan hệ A s = l B s = l C s = l/  D s = l /  Công dụng động điện là: A Chuyển hóa điện thành nhiệt B Chuyển hóa điện thành C Chuyển hóa thành điện D Chuyển hóa thành nhiệt Hai nguồn sáng phát quang phổ vạch phát xạ Các vạch sáng hai quang phổ có số vạch vị trí vạch độ sáng tương đối vạch khác Kết luận sau hai nguồn: A Hai nguồn có thành phần nguyên tố áp suất khác B Hai nguồn có thành phần nguyên tố tỷ lệ nguyên tố khác C Hai nguồn có thành phần nguyên tố khác áp suất D Hai nguồn có thành phần nguyên tố khác nhiệt độ Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng A cộng hưởng điện B tự cảm C hỗ cảm D từ hóa Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn khơng phụ thuộc vào A Chiều dài dây treo B vị độ địa C gia tốc trọng trường D khối lượng nặng Lò xo giảm xóc tơ xe máy có tác dụng gì? A giảm cường độ lực gây xóc làm tắt dần dao động B truyền dao động cưỡng C điều chỉnh để có tượng cộng hưởng dao động D trì dao động tự Đề xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại ===62=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 186: Câu 187: Câu 188: Câu 189: Câu 190: Câu 191: Câu 192: Câu 193: Câu 194: Câu 195: Câu 196: Câu 197: Câu 198: Câu 199: Câu 200: A sóng ngắn B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng dài Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính B Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí D Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng Khi nói hệ số cơng suất cosφ đoạn mạch xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosφ=0 B Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosφ < C Với đoạn mạch có điện trở cosφ=1 D Với đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ=0 Trong máy biến áp lí tưởng, số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 40 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Gọi I1 I2 cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp thứ cấp Chọn kết luận A Đó máy hạ áp I2 < I1 B Đó máy hạ áp I2 > I1 C Đó máy tăng áp I2 > I1.D Đó máy tăng áp I2 < I1 Màu sắc ánh sáng A phụ thuộc vào tần số ánh sáng B phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng lẫn môi trường truyền sáng C phụ thuộc vào chiết suất môi trường truyền D phụ thuộc vào môi trường truyền sáng Khi vật dao động điều hồ đại lượng sau biến thiên theo thời gian? A Biên độ B Vận tốc C Cơ D Chu kì Sự phân hạch tượng phóng xạ giống điểm sau đây? (1): xác định hạt sinh ra; (2): không xác định hạt sinh ra; (3): phản ứng hạt nhân toả lượng A Giống điểm (2) (3) B Chỉ giống điểm (3) C Chỉ giống điểm (1) D Giống điểm (1) (3) Trong thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa lắc đơn, thay nặng 50 (g) nặng 20 (g) A Chu kì dao động tăng B tần số dao động không đổi C tần số dao động giảm D chu kì dao động giảm Một cầu bắt ngang sơng Phô-tan-ka Xanh Pê-téc-bua (Nga) thiết kế xây dựng đủ vững cho 300 người đồng thời qua Năm 1906, có trung đội binh ( 36 người) bước qua cầu, cầu gãy! Sự cố “cầu gãy” tượng A Dao động tuần hoàn B Cộng hưởng C Dao động trì D Dao động tắt dần Câu chuyện sau trích từ sách Quà tặng sống, NXB Trẻ, năm 2002 “Có cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách Ngày giận mẹ, cậu chạy đến thung lũng cạnh rừng rậm lấy mình, cậu hét lớn: “tui ghét người” Khu rừng có tiếng vọng lại: “tui ghét người” Cậu bé hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc cậu khơng hiểu từ khu rừng lại có người ghét cậu Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng Bà nói: “Giờ hét thật to: tui yêu người” Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng có tiếng vọng lại: “tui yêu người”…” Hiện tượng nêu câu truyện chất vật do: A giao thoa sóng âm B Sự truyền thẳng sóng âm C Sự khúc xạ sóng âm D Sự phản xạ sóng âm Các chiến sĩ cơng an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng còi hình ảnh bên Khi thổi, còi phát âm, A tạp âm B siêu âm C hạ âm D âm nghe Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, chàm lam Vân sáng gần vân trung tâm vân sáng ánh sáng màu A vàng B lam C đỏ D chàm Đặt hộp kín sắt vùng khơng gian có điện từ trường Trong hộp kín A có điện trường B có điện từ trường C khơng có điện từ trường D có từ trường Tốc độ truyền âm môi trường sẽ: A tăng độ đàn hồi môi trường lớn B có giá trị cực đại truyền chân khơng C có giá trị với mơi trường D giảm khối lượng riêng môi trường tăng Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Biên độ, tần số, gia tốc B Lực phục hồi, vận tốc, dao động C Biên độ, tần số, dao động D Động năng, tần số, lực hồi phục Biện pháp sau khơng góp phần tăng hiệu suất máy biến áp? ===63=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 201: Câu 202: Câu 203: Câu 204: Câu 205: Câu 206: Câu 207: Câu 208: Câu 209: Câu 210: Câu 211: Câu 212: Câu 213: Câu 214: A Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ B Dùng lõi sắt gồm nhiều sắt mỏng ghép cách điện với C Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp D Đặt sắt lõi sắt song song với mặt phẳng chứa đường sức từ Khi nói sóng học, nhận xét sau chưa xác: A Tuần hoàn theo thời gian B Vận tốc dao động phần tử biến thiên tuần hoàn C Tuần hoàn theo không gian D Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hồn Chọn kết luận nói dao động điều hồ cuả lắc lò xo A Quỹ đạo đường hình sin B Quỹ đạo đoạn thẳng C Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Hệ số cơng suất đoạn mạch không phụ thuộc vào A tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch B độ tự cảm điện dung đoạn mạch C điện trở đoạn mạch D điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch Phản ứng nhiệt hạch là: A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Ngưỡng nghe tai phụ thuộc A mức cường độ âm B tai người tần số âm C cường độ âm D nguồn phát âm Dao động sau dao động tuần hoàn? A Dao động lắc đồng hồ khơng khí B Dao động thân máy phát điện máy nổ không tải C Dao động đung đưa cành hoa gió D Dao động lắc đơn chân không Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều thấu kính ghép đồng trục C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy quang phổ dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Sóng âm sóng điện từ A loại siêu âm vi sóng truyền xa vũ trụ B truyền khơng khí chân khơng C có bước sóng giảm xuống truyền từ khơng khí vào nước D phản xạ, nhiễu xạ giao thoa Chọn câu Pha ban đầu dao động điều hoà phụ thuộc vào A tần số dao động B chiều dương trục toạ độ C gốc thời gian trục toạ độ D biên độ dao động Kết luận sau không đúng? Một lắc đơn dao động xung quanh điểm treo cố định, chuyển động qua vị trí cân A tốc độ cực đại B lực căng dây lớn C gia tốc không D li độ Tìm phát biểu sai laze: A Nhờ có tính định hướng cao, tia laze truyền xa cường độ thay đổi B laze dùng thí nghiệm giao thoa có tính kết hợp C Phơtơn tia laze có lượng lớn photon tia sáng thường D Laze có nghĩa khuyết đại ánh sáng xạ cảm ứng Người ta dùng lõi thép kỹ thuật điện máy biến áp, mục đích để A làm mạch từ tăng cường từ thơng qua cuộn dây B làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp C làm khung lắp cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp D làm giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fu-cơ Giá trị trung bình đại lượng có ý nghĩa vật điện xoay chiều điện chiều? ===64=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 215: Câu 216: Câu 217: Câu 218: Câu 219: Câu 220: Câu 221: Câu 222: Câu 223: Câu 224: Câu 225: Câu 226: Câu 227: Câu 228: Câu 229: A I B P C U D Suất điện động Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào: A Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ mơi trường B Hiện tượng xạ sóng điện từ mạch dao động hở C Hiện tượng cộng hưởng điện tử mạch LC D Hiện tượng giao thoa sóng điện từ Sóng trung sóng có đặc điểm: A Bị tầng điện li phản xạ tốt B ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm bị tầng điện li phản xạ C Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin nước D Không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ Khi tia hồng ngoại từ nước khơng khí điều sau đúng? A Tần số tăng lên vận tốc giảm B Tần số giảm bước sóng nước nhỏ khơng khí C f khơng đổi bước sóng nước lớn khơng khí D f khơng đổi bước sóng nước nhỏ khơng khí Điều sai nói động khơng đồng ba pha? A Có hai phận Stato Rơto B Biến đổi điện thành lượng khác C Từ trường quay động kết việc sử dụng dòng điện xoay chiều pha D Hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Chọn phương án Sai Q trình truyền sóng là: A q trình truyền vật chất B trình truyền lượng C trình truyền pha dao động D trình truyền trạng thái dao động Sự phát sáng vật phát quang? A Bóng đèn pin B Bóng đèn ống C Hồ quang D Tia lửa điện Sau xảy tượng cộng hưởng A giảm độ lớn lực ma sát T tăng B tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm C giảm độ lớn lực ma sát f tăng D tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng Khi nói quan hệ điện trường từ trường trường điện từ kết luận đúng? A Tại điểm không gian từ trường điện trường lệch pha π/2 B Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì C Vecto cường độ điện trường cường độ từ trường có độ lớn D Tại điểm không gian từ trường điện trường dao động ngược pha Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ vuông pha với Khi vật có vận tốc cực đại A hai dao động có li độ biên độ B hai dao động thành phần có li độ đối C hai dao động thành phần có li độ D hai dao động có vận tốc cực đại Li độ hai dao động điều hòa tần số ngược pha A trái dấu B C dấu D đối Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Khi biết f ta kết luận ánh sáng đơn sắc có màu B Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng C Khi biết bước sóng ta kết luận ánh sáng đơn sắc có màu D Các ánh sáng đơn sắc truyền với tốc độ chân không Một đàn kèn phát nốt sol độ cao Tai ta phân biệt hai âm chúng khác A mức cường độ âm B âm sắc C tần số D cường độ âm Phát biểu sau khơng đúng? A Sóng siêu âm sóng âm mà tai người khơng nghe B Âm nghe có tần số nằm khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz C Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm khơng có khác nhau, chúng sóng D Sóng âm truyền mơi trường vật chất rắn, lỏng, khí Một lắc đơn dao động điều hòa Trong vật di chuyển từ biên sang biên A gia tốc đổi chiều lần B gia tốc có hướng khơng thay đổi C vận tốc có hướng không thay đổi D Vận tốc đổi chiều lần Khi có sóng dừng dây đàn hồi A dây sóng tới, sóng phản xạ bị triệt tiêu B khơng có truyền lượng dao động dây C nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động ===65=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 230: Câu 231: Câu 232: Câu 233: Câu 234: Câu 235: Câu 236: D dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua lớp kính cửa sổ khơng quan sát thấy tượng tán sắc ánh sáng, A tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng B kính sổ khơng phải lăng kính nên khơng làm tán sắc ánh sáng C kính sổ loại thấu kính có chiết suất ánh sáng đơn sắc D ánh sáng trắng trời sóng ánh sáng khơng kết hợp nên chúng khơng bị tán sắc Khi từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất điện trường, đường sức điện trường A đường song song với đường sức từ trường B đường cong khép kín bao quanh đường sức từ trường C đường thẳng song song cách D đường tròn đồng tâm có bán kính Tính chất biến điệu sóng vơ tuyến tia hồng ngoại ứng dụng A điều khiển từ xa B để quay phim ban đêm C để gây số phản ứng hóa học D để sấy khơ sản phẩm Cho hai dao động điều hồ phương, f Dao động tuần hoàn pha với dao dộng thành phần ngược pha với dao dộng thành phần hai dao dộng thành phần A ngược pha có biên độ khác B ngược pha biên độ C pha biên độ D pha có biên độ khác Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k treo thang máy đứng yên Ở thời điểm t lắc đao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng lên Nếu thời điểm t lắc A qua vị trí cân biên độ dao động khơng đổi B vị trí biên biên độ dao động tăng lên C vị trí biên biên độ dao động giảm D qua vị trí cân biên độ dao động tăng lên Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao dộng tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(t + ) dòng điện mạch i = I0cost Nhận xét sau không công suất tức thời đoạn mạch? A Công suất tức thời cực đại pmax = 0,5U I (cos  + 1) B p = u.i C p = UIcosφ D Công suất tức thời biến thiên tuần hồn với tần số góc 2 Câu 237: Cho bốn nhận xét sau, tìm số nhận xét sai: 1– Hạt nhân nặng lượng liên kết lớn nên lượng liên kết riêng lớn 2– Các hạt nhân đồng vị có số nơtron nhiều bền vững 3– Vì tia β- electron nên hạt nhân phóng xạ tia β- phải chứa e 4– Q trình phóng xạ không chịu tác động nhiệt độ môi trường bên ngồi hạt nhân nên khơng tỏa nhiệt bên A B C D Câu 238: Trong kỹ thuật truyền thơng sóng điện từ, để trộn dao động âm dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu người ta phải A biến tần số dao động cao tần thành tần số dao động âm tần B biến tần số dao động âm tần thành tần số dao động cao tần C làm cho biên độ dao động cao tần biến đổi theo thời gian dao động âm tần D làm cho biên độ dao động âm tần biến đổi theo thời gian dao động cao tần Câu 239: Chọn đáp án đúng: A Ánh sáng phát đom đóm tượng quang – phát quang B Dùng tính chất sóng ánh sáng giải thích tượng quang điện C Trong tượng quang điện trong, lượng kích hoạt lượng cần thiết để giải phóng electron dẫn thành electron tự D Pin quang điện không biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 240: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng ngang D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm vuông pha với === Hết == ===66=== ... liên hệ 1, 2 0 A 0 = (1 + 2 ) B 02 = ( 12 + 22 ) C 0 = 12 D 12 = ( 12 + 12 ) 2 0 1 2 ===18=== Trường THPT Nam Trực ****** ÔN TẬP LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn... Nam Trực ****** ÔN TẬP LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 12: Câu 13: Câu... ****** ÔN TẬP LÝ THUYẾT THI THPT QUỐC GIA *******GV: Đoàn Văn Doanh ===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP LÝ THUYẾT LÝ 12, ÔN TẬP LÝ THUYẾT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn