Tập hợp những câu hỏi trên group phần 1

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 02:29

TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 Workers at Dalston Industries will get a pay raise next month the firm’s sales targets are met (A) consequently (B) on behalf of (C) assuming that (D) afterwards Giải thích : Thấy câu dạng S V +… + S V => cần liên từ nối mệnh đề (A) consequently (adv) Do , (B) on behalf of (prep ) thay mặt cho = in place of (C) assuming that (conj) với điều kiện là, miễn (D) afterwards (adv) sau Assuming (that ) = providing ( that) = provided( that) = if =>Key D Dịch : Các công nhân nhà máy DI nhận sư tăng lương vào tháng tới với điều kiện công ty đặt doanh số mục tiêu With this plan, you should be able to increase your financial assets in a short period of time (A) save (B) saved (C) savings Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 (D) safely Giải thích: Ngay sau vị trí cần điền "plan", "plan" danh từ nên người dễ nhầm lẫn chọn tính từ phía trước để tạo thành danh từ ghép, đa phần chọn B "saved" (saved khứ phân từ save đóng vai trò tính từ" Nhưng dịch nghĩa lại khơng phù hợp "saved plan" - "kế hoạch tiết kiệm" (?), cụm khơng có ý nghĩa Danh từ ghép hình thành "danh từ + danh từ" (như bus top, football) Ở đây, đáp án có đáp án D savings danh từ "Saving" có nghĩa tiết kiệm, số nhiều saving "savings" nghĩa tiền tiết kiệm, quỹ tiết kiệm Đây lựa chọn Dịch: Với kế hoạch tiết kiệm tiền này, bạn tăng tài sản bạn khoảng thời gian ngắn Từ vựng: short period of time: khoảng thời gian ngắn We couldn't afford to _ our service contract last summer, so now we will have to sign a new one a renew b remodel c reappear d revolve Giải thích: Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 - renew (v): gia hạn; hay chung với -> membership card: thẻ thành viên - remodel (v): sửa đổi - reappear (v): tái - revolve (v): suy xét lại > revolve a problem: suy xét lại vấn đề => A is correct Từ vựng: Các cụm từ thường xuyên chung vs "contract: hợp đồng" - reach a contract: tiến tới hợp đồng - sign a contract: ký kết hợp đồng - renew a contract: gia hạn hợp đồng - breach a contract: phá hợp đồng - terminate a contract: chấm dứt hợp đồng Dịch: Chúng không đủ khả để gia hạn hợp đồng dịch vụ vào mùa hè năm ngối, phải ký hợp đồng The new facilities in the conference center ……… events with more than 5,000 participants (A) accommodating (B) accommodations (C) accommodate (D) are accommodated Giải thích: Mệnh đề = S+V Câu thiếu V Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 Chú ý V-ing To- Verb không làm thay chức động từ câu Loại A , B danh từ , D câu bị động không phù hợp ý nghĩa =>key C: accommodate (verb):chứa Dịch: Các sở vật chất trung tâm hội nghị đáp ứng kiện có 5000 người tham gia 5.There were accidents during the holiday weekend that the government is bringing in tough news driving laws A.so much B.many C.such D.so many Giải thích: "accidents" la danh từ đếm nên "A" với "C" loại Đáp án B.many dùng câu phủ định nên loại =>Key D:So many that :quá nhiều đến mức Dịch: Đã có nhiều tai nạn xảy suốt kỳ nghỉ cuối tuần mà phủ đưa luật lái xe vào thi hành Kiến thức liên quan: Cấu trúc SO THAT & SUCH THAT Người ta dùng cấu trúc so/such that (đến nỗi mà) theo nhiều cách sử dụng a Dùng với tính từ phó từ: Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 Ví dụ: Terry ran so fast that he broke the previous speed record Terry chạy nhanh mà anh phá kỉ lục lập trước b Dùng với danh từ đếm số nhiều: Cấu trúc so that phải dùng many few trước danh từ Ví dụ: I had so few job offers that it wasn't difficult to select one Tơi nhận q lời đề nghị mời làm việc nên thật khơng khó để lựa chọn lấy công việc c Dùng với danh từ không đếm được: Cấu trúc so that phải dùng much little trước danh từ Ví dụ: He has invested so much money in the project that he can't abandon it now Ống đầu tư nhiều tiền vào dự án từ bỏ The grass received so little water that it turned brown in the heat Cỏ bị thiếu nước nên chuyển sang màu nâu nhiệt độ d Dùng với danh từ đếm số ít: S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 HOẶC S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V Ví dụ: It was such a hot day that we decided to stay indoors = It was so hot a day that we decided to stay indoors Đó ngày nóng chúng tơi định ngồi lì nhà It was such an interesting book that he couldn't put it down = It was so interesting a book that he couldn't put it down Quyển sách hay anh rời mắt khỏi 6.Through the Internet people are discovering new ways to share relevant infomation with A the other B another C other D one another Giải thích: * each other ( ): dùng cho đối tượng thực hành động có tác động qua lại Ex: Mary and Tom love each other : Mary Tom yêu => người yêu người người yêu trở lại người => có tác động qua lại * one another (nhau) : Cách dùng giống "each other" dùng có đối tượng trở lên Ex: Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with one another * together : (cùng nhau) Dùng đối tượng thực hành động mà khơng có tác động qua lại Ex: We go to school together : đến trường => mạnh đi, không tác động qua lại Một ví dụ dễ thấy: Ex1: You and I kiss the baby together : bạn hôn đứa bé => bạn => tơi bạn khơng có tác động qua lại, mà tác động lên đối tượng khác Ex2: You and I kiss each other : tơi bạn => tơi bạn có tác động qua lại =>Đáp án D Dịch: Thông qua Internet người khám phá cách thức để chia sẻ thông tin liên quan với Due to fuel prices, the company has decided to add a surcharge to all deliveries A rise B arisen Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 C rose D.rising Giải thích: Cần tính từ đứng trước danh từ ghép fuel prices sau giới từ Due to cần cụm danh từ =>loại A C động từ B V3 arise nghĩa "xảy ra" nên ko phù hợp nghĩa =>đáp án D: rising tính từ mang nghĩa chủ động Dịch:Do giá nhiên liệu tăng cao, công ty định thêm khoản phụ phí cho tất người giao hàng Từ vựng: fuel prices: giá nhiên liệu surcharge: phụ phí …… members of the country club are expected to follow club rules while being on the premises (A) All (B) Every (C) Most of (D) Almost Giải thích: Every + danh từ số mà members => loại B Most + of the + danh từ số nhiều => loại C Almost (adv) => loại D =>key A: All /most + danh từ số nhiều Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 Dịch:Tất thành viên câu lạc thể thao trời mong đợi tuân theo quy tắc câu lạc trong tòa nhà On the premises = in the buildings 9.A new handbook - company policies and incentives will be given to every employee after the training seminar (A) in detail (B) detailed (C) detailing (D) detail Giải thích: Một mệnh đề gồm phần S+V Cách làm Trong câu S A new handbook - company policies and incentives Verb : will be given Với loại mà có đủ S V cần chia động từ khác ta loại tất đáp án trừ V-ing and p.p Xem xét danh từ mà V-ing hay p.p bổ nghĩa gây hành vi ( chọn V-ing) hay nhận hành vi ( chọn P.p) Thực phần rút gọn mệnh đề quan hệ : … which details company …… Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 Dịch:Một sổ tay mà chi tiết hóa sách khuyến khcihs cty đưa cho nhân viên sau hội thảo đào tạo In detail ( phrase prep) : cách chi tiết 10.Our sales and technical staff are always ready to help you decide product is best for you A about B on C which D whom Giải thích: - Decide on sth: Quyết định vấn đề - Decide to sth: Quyết định làm - Decide against V-ing: Quyết định khơng làm - Decide (+that) + mệnh đề: Quyết định (rằng) gì/ai nào/làm Câu thuộc trường trường hợp thứ đại từ quan hệ "that" lược bỏ "Product" danh từ nên cần đại từ "which" đứng trước nhằm bổ sung ý nghĩa cho Dịch: Đội ngũ nhân viên kỹ thuật bán hàng sẵn sàng giúp bạn định sản phẩm tốt dành cho bạn 11.Computers function best when there is almost heat or humidity A either Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 B no C none D neither Giải thích:"There be" theo sau danh từ có nghĩa có (động từ tobe chia thành was,were/is,are/will be tùy thuộc vào câu mà sử dụng), muốn nói khơng có dùng cấu trúc "there be + no + danh từ, "heat" "humidity" danh từ Và câu sử dụng cấu trúc khơng có => đáp án:B no Dịch: Máy tính hoạt động tốt điều kiện nhiệt độ không cao độ ẩm thấp Bổ sung thêm: - Neither nor : không không - Either or : - No: đóng vai trò tính từ, theo sau danh từ/cụm danh từ - None: thường đóng vai trò đại từ tương đương với "not any", lúc theo sau "none" giới từ "of" Ngồi ra, "none" đóng vai trò phó từ dạng so sánh, mang ý nghĩa "không chút nào" (eg: it is made none the easier by the differences in approach) 12 The Malvern Hills have provided for many artists and musicians over the decades A.inspiring B.inspirational C.inspirationally Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 D.inspiration Giải thích: Câu có chủ ngữ "The Malvern Hills", có động từ "provide" chia hồn thành "have provided", ý phía sau vị trí cần điền có giới từ "for" cụm "many artists and musicians" Do đó, vị trí cần điền cần danh từ đóng vai trò tân ngữ theo cấu trúc "provide something for (to) somebody" - cung cấp cho điều Đáp án D:inspiration Dịch: Malvern Hills truyền cảm hứng cho nhiều họa sĩ nhạc sĩ suốt thập kỉ qua 13 They with the awkward problems due to his love for games a encountered b met c experienced d faced Giải thích: encounter/experience/face + something face muốn dùng với with to be faced with => Key B:meet dùng với with đứng Dịch:Họ gặp phải vấn đề khó xử tình u anh cho trò chơi 14 Mary Smith could not have her phone fixed because it was not under at the time (A) warranty (B) control Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 (C) maintenance (D) compensation Giải thích: Under warranty : thời gian bảo hành Under control : kiểm soat Under maintenance : bảo trì Under consideration : xem xét Under supervision /direction : giám sát Dịch :Mary Smith khơng thể có điện thoại sửa khơng thời gian bảo hành thời điểm 15 That author's novels are so -well written that the critics all proclaim him the best writer of his generation (A) exception (B) exceptional (C) except (D) exceptionally Giải thích: Trước vị trí cần điền "so", sau vị trí cần điền "well written" Cụm "well written" có nghĩa viết hay, ngôn từ sử dụng tốt, cụm đóng vai trò tính từ Do đó, vị trí cần điền cần phó từ để bổ sung ý nghĩa cho cụm "well written" phía sau Đáp án D đáp án thích hợp Dịch: Các tiểu thuyết tác giả viết hay nhà phê bình tuyên bố bút xuất sắc hệ Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club ... contract: ký kết hợp đồng - renew a contract: gia hạn hợp đồng - breach a contract: phá hợp đồng - terminate a contract: chấm dứt hợp đồng Dịch: Chúng không đủ khả để gia hạn hợp đồng dịch vụ... Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 - renew (v): gia hạn; hay chung với -> membership card: thẻ thành viên - remodel (v): sửa đổi -. .. Mệnh đề = S+V Câu thiếu V Tiến Chung - Admin Tại Group Toeic Practice Club TIẾN CHUNG TOEIC https://www.facebook.com/tien.chung.35 Chú ý V-ing To- Verb không làm thay chức động từ câu Loại A ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp những câu hỏi trên group phần 1 , Tập hợp những câu hỏi trên group phần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn