LC ECO5 test 1 18 09

38 187 0
  • Loading ...
1/38 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 02:28

Bài dịch LC Economy cập nhật vào 22h30 ngày facebook : https://www.facebook.com/phuongeco  Link cập nhật Economy 1-2-3-4-5: http://goo.gl/IYt9tW  Link sách học từ vựng 600Eco : https://goo.gl/reB7Us Link Audio sách 600Eco: Phần 1: https://goo.gl/xnJTAK - sách 600Eco :Phần 2: https://goo.gl/AUnMOi Dịch - Ngày 15/09 : Test – Part Ngày 16/09: Test – Part Ngày 17/09: Test – Part Ngày 18/09: Test – Part Ngày 19/09: Test – Part Ngày 20/09: Test – Part - Cứ tính tới hết 10 Test PART Câu 41-43 liên quan đến đoạn hội thoại sau 41-43 refer to the following conversation M: Hello, this is John Stevenson from Super M: Xin chào, John Stevenson từ Nhà sách Reading bookstore I’m calling to ask Super Reading Tơi gọi để hỏi liệu anh whether you can send someone to take a cử đến để xem trần nhà look at our ceiling It’s been leaking since khơng Nó bị thủng/ bị dột last night’s rainstorm bão tối qua W: Hi, Mr Stevenson I’m afraid we’re W: Xin chào Ơng Stevenson Tơi e chúng already booked up for this week Is it okay kín lịch cho tuần Liệu tuần tới if we drop by your store one day next ghé qua cửa hàng ơng có week? khơng? M: Well, I want to get it fixed as soon as M: À, tơi muốn sửa sớm tốt possible Without repairing it, we can’t Nếu không sửa nó, chúng tơi khơng thể mở reopen part of the store Could you make it cửa lại phần nhà sách được.Thế anh có on Monday, then? thể làm vào thứ không? W: I think we can that Our repairman will W: Tôi nghĩ làm Thợ sửa give you a call before he visits chữa gọi cho ông trước đến 44-46 refer to the following conversation Câu 44-46 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Sally, would you like to see the new film M: Sally này, có muốn xem phim directed by Peter Lloyd with me this đạo diễn Peter Lloyd với vào thứ Saturday? không? W: You mean The Adventure of Little Ralph W: Ý bạn phim Cuộc phiêu lưu nhóc Why not! I read a review on a local Ralph Sao lại không chứ! Tôi đọc phê newspaper and the critics say it’s amazing bình tờ báo địa phương nhà Also, I’m a huge fan of Jerry Peterson who phê bình nói hay Tơi starred in it người hâm mộ cuồng nhiệt diễn viên phim Jerry Peterson M: Yes, I like his acting too Let me reserve M: Vâng, tơi thích diễn xuất anh the tickets for pm How does it sound? Để đặt trước vé tối Cô thấy sao? W: Great Why don’t we meet at pm so that W: Tuyệt Tại không gặp we can go for a bite to eat? I know a good lúc để ăn tối nhé? French restaurant near Hollywood Cinema Tôi biết nhà hàng Pháp ngon gần Rạp Hollywood Câu 47-49 liên quan đến đoạn hội thoại sau 47-49 refer to the following conversation W: Brian, have you heard about the city’s new plan to build an overpass on Jefferson Road? W: Brian này, anh có nghe nói kế hoạch xây dựng cầu vượt đường Jefferson thành phố chưa? M: Yes, I saw the morning news on TV today M: Vâng, xem tin tức TV sáng and it said the proposal was approved by the nói đề xuất xây dựng city council yesterday I hope it will alleviate ủy ban thành phố duyệt hôm qua Tôi traffic congestion downtown by giving hy vọng làm giảm tải tắc nghẽn giao motorists more alternatives thông khu trung tâm thành phố cách dành nhiều đường khác cho người xe máy W: That’s what the mayor and other cityofficials W: Đó ngài thị trưởng are quan chức thành phố mong đợi Tuy concerned about the possibility that it might nhiên, số người dân lo lắng have a bad effect on the landscape in the khả làm ảnh hưởng xấu downtown area đến mỹ quan khu trung tâm thành expect However, some citizens phố M: In addition, it might worsen the area’s traffic M: Ngoài ra, làm cho giao thơng during the construction period, don’t you khu vực tồi tệ thời gian thi think? cơng, anh có nghĩ không? 50-52 refer to the following conversation 50-52 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: I heard your office will be moving to a new M: Tơi có nghe văn phòng anh sớm building on Robson Street soon Is that true? chuyển đến tòa nhà phố Robson Có khơng? W: Yes, it is We’ve already got everything W: Vâng, Chúng tơi cho đóng packed and the movers will take all the gói thứ lại bên vận chuyển office supplies and equipment to the new đưa trang thiết bị văn phòng đến tòa office building tomorrow nhà văn phòng vào ngày mai M: Actually, a former colleague of mine told me M: Thật ra, người đồng nghiệp cũ about it when we had lunch together tơi nói nghe chuyện chúng yesterday I think it’s good for you You ăn trưa ngày hôm qua Tôi always wanted to move to a bigger office nghĩ điều tốt cho anh.Anh building Is there anything that I can for muốn chuyển đến tồn nhà văn you? phòng lớn Tơi làm cho anh khơng? W: Well, we’re thinking of purchasing new W: À, chúng tơi tính đên việc mua sắm office chairs and I think you could help us ghế cho văn phòng tơi nghĩ anh có find a great deal You used to work as a sales thể giúp chúng tơi tìm mộtchổ giao dịch clerk at a big furniture store, right? tốt Anh làm thư ký bán hàng cửa hàng đồ nội thất lớn mà phải không? 53-55 refer to the following conversation Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: It looks like this copier isn’t working W: Có vẻ máy photocopy không properly Although I pressed this green hoạt động xác Dù tơi nhấn nút button to copy these handouts, nothing màu xanh để tài liệu came manual Tơi kiểm tra thoroughly but I don’t know what’s sách hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng wrong with it lại khơng hoạt out I checked the động M: Have you checked if it’s plugged in? M: Anh có kiểm tra xem liệu cắm chui điện chưa? W: Of course It’s definitely plugged in and W: Dĩ nhiên Nó chắn cắm there’s enough paper in the tray The điện có đủ giấy khay problem is that I have an important nữa.Vấn đề tơi có họp quan meeting with prospective clients at pm trọng với khách hàng tiềm lúc and I really need to make copies for chiều thật cần có để them cho họ xem M: In that case, you should call the M: Trong trường hợp này, anh nên gọi bên bảo maintenance office immediately If it is trì Nếu người ta khơng sửa not fixed in time, you’d better use the kịp tốt anh dùng máy photocopy one in the accounting office on the phòng kế tốn tầng second floor 56-58 refer to the following conversation Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Dave, have you been to the bookstore W: Dave này, thời gian gần anh có đến nhà across the street lately? It has been sách phố khơng? Nó vừa làm completely renovated and it looks like a lại nên nhìn giống nhà sách new store M: I didn’t know that Last time I went M: Tơi khơng biết chuyện Lần trước tơi there, I had difficulty in locating the đến đó, tơi gặp khó khăn tìm chổ để book I wanted I thought it should be set sách mà tơi cần Tơi nghĩ up better cần xếp lại tốt W: Right Many customers complained W: Đúng Nhiều khách hàng phàn nàn about it, which led to the dramatic drop điều làm lợi nhuận nhà sách giảm in profits That’s why they decided to đáng kể Đó lý họ định cải thiện improve their facilities and extend their sở vật chất tăng số mở cửa lên hours In addition, they started a blowout Ngoài ra, họ bắt đầu bán lý vào sale last week tuần M: That’s good I need to buy a book on M: Vậy tốt Tôi cần mua sách marketing strategies for my class this chiến lược marketing cho lớp học semester I think I should stop by there học kỳ Tơi nghĩ tơi ghé qua on my way home Shall we go together? đường nhà Mình chứ? Câu 59-61 liên quan đến hội thoại sau 59-61 refer to the following conversation M: Have you met our new marketing M: Anh gặp vị giám đốc marketing manager? chưa? Tơi có nghe ơng chuyển I heard he got transferred from our Chicago từ chi nhánh Chicago bắt đầu làm việc branch and started work here last Monday từ thứ tuần W: Yes, I saw Mr Wang in the staff meeting W: Vâng, thấy ông Wang lần on Friday for the first time He looked họp nhân viên vào thứ Ông ta very In nhiệt tình ngăn nắp Đặc biệt, particular, I liked the way he developed tơi thích cách ông phát triển chiến our He lược marketing Ơng khuyến encouraged participants to share their khích người tham gia chia sẻ ý ideas in an informal and inviting way tưởng họ cách thoải mái lôi energetic new and marketing organized strategies M: It sounds like he has a constructive M: Có vẻ ơng có cách tiếp cận mang approach I hope he will bring us more tính xây dựng Tôi hy vọng ông mang enthusiasm and help us increase our đến cho công ty nhiệt tình profits in the end cuối giúp gia tăng lợi nhuận W: That’s exactly what I want from him By W: Đó tơi muốn từ ơng the way, there is another meeting that he is Nhân tiện, dự kiến có họp mà supposed to preside over on Tuesday ông làm chủ tọa vào thứ Anh đến You’ll be there, won’t you? phải không? 62-64 refer to the following conversation Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Mr Baker I’d like to congratulate you on W: Anh Baker Tơi muốn chúc mừng anh có being here today We narrowed the list of mặt hôm nay.Chúng lượt bớt/ candidates the thu hẹp danh sách ứng viên cho vị trí giám marketing manager down from 15 to đốc marketing từ 15 xuống Ban tuyển Our hiring committee reviewed your dụng xem xét sơ yếu lý resume and we were really impressed lịch anh thật ấn tượng with your relevant job experience Would với kinh nghiệm công việc liên quan you please tell us more about your past anh Anh nói cho nghe experience? thêm kinh nghiệm khứ anh for the position of không? M: As you are already aware, I’ve been M: Như ông biết, làm nhân viên kinh working as a car salesperson for a decade doanh xe 10 năm Tôi I’ve been Employee of the Year five nhận danh hiệu Nhân viên Năm lần times in a row as well liên tiếp W: And if you were hired here at TM W: Và anh tuyển dụng vào công Motors, what would you like to first? ty TM Motors chúng tơi, điều trước tiên anh làm gì? M: Well, I’d like to come up with various M: À, muốn đưa chiến lược ý marketing strategies and ideas to attract tưởng marketing khác để thu hút nhiều more young people because they are the người trẻ tuổi họ đối biggest consumers in the industry these tượng tiêu dùng lớn ngành công days nghiệp thời gian gần 65-67 refer to the following conversation Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Hello This is Jane Mcdonald from JT W: Xin chào Tôi Jane Mcdonald đến từ JT Media I want to order new business cards Media.Tôi muốn đặt in danh thiếp cho for my department members because we thành viên phòng chúng tơi recently created a new company logo vừa tạo logo cho công ty M: Okay If you give me the information you M: Vâng Nếu cô cung cấp cho thông tin cô want to appear on the cards by email, we muốn xuất danh thiếp qua thư can start on the order immediately Also, điện tử, chúng tơi bắt đầu đơn hàng we need to know how many cards you Chúng cần biết would like cô muốn in danh thiếp W: I’ll have my assistant contact you with W: Tôi bảo trợ lý liên hệ với anh để cung more details by the end of the day By the cấp thông tin chi tiết vào cuối ngày way, how soon would they be completed? hôm Nhân tiên cho hỏi, danh thiếp My director wants this done as soon as hoàn thành vậy? Giám đốc possible muốn việc xong sớm tốt M: Once we get the necessary information M: Một chúng tơi có thơng tin cần from you, it won’t take long They will be thiết từ bạn, khơng tốn nhiều thời ready to be delivered by the end of the gian đâu Danh thiếp sẵn sàng để giao week at the latest chậm cuối tuần 53-55 refer to the following conversation Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: You know what, Sera? Important M: Cơ biết khơng Sera Khách q người Japanese clients are supposed to visit our Nhật dự định đến thăm trụ sở headquarters next Wednesday Do you vào thứ tuần sau Cơ có ý have any idea how we can make their visit tưởng để làm cho chuyến thăm họ more enjoyable? thú vị không? W: I’ve heard they are very interested in W: Tôi nghe họ thích xem biểu musical performances How about taking diễn âm nhạc Chúng ta đưa họ xem them to one? buổi nhé? M: That’s an excellent idea I understand Les M: Đó ý hay đó.Tơi biết Les Miserableshas been playing at the Pacific Miserables (Người khổ) diễn Theater since last Monday I’ve heard nhà hát Pacific từ thứ rồi.Tôi great things about it, too After the show, điều hay ho Sau buổi we can take them to the Little Castle for diễn, đưa họ đến The dinner They serve a variety of amazing Little Castle (Lâu đài nhỏ) để ăn tối Ở Italian dishes họ phục vụ nhiều Ý hấp dẫn W: Les Miserables is one of my favorite I’m W: Người khổ sure they will love it I’m going to visit the nhạc kịch hài yêu thích tơi website and reserve tickets Ihope that there Tơi họ thích Tơi are still good seats available for Thursday vào trang web đặt vé Tơi hy vọng chổ ngồi tốt cho thứ 56-58 refer to the following conversation Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Emma, what happened to you this M: Emma này, chuyện xảy với bạn sáng morning? We were waiting for you at the vậy? Chúng đợi cô tiếng đồng staff meeting for an hour hồ họp nhân viên W: I’m sorry about that, Kyle My car didn’t W: Tơi xin lỗi chuyện đó, Kyle Hồi sáng start up this morning, so I had to get it này, xe không khởi động nên towed By the way, did the vice president phải kêu người kéo Nhân tiện cho tơi say something about the business proposal hỏi, ngài phó chủ tịch bảo đề xuất kế from Grand Bank? hoạch kinh doanh từ Ngân hàng Grand? M: Yes, but would you mind if I fill you in M: Vâng, liệu có phiền không later on? I’m about to visit a client’s office kể lại chi tiết họp cho bạn sau Tôi to finalize a contract phải gặp khách hàng để chốt hợp đồng W: Not at all Please give me a call when you W: Không Gọi cho anh get back I’ll be in my office until I finish nhé.Tôi văn phòng tơi viết writing the sales report xong báo cáo bán hàng I’ll fill you in later, nghĩa kể lại chi tiết họp cho bạn sau 59-61 refer to the following conversation W: Ted, I’m in charge of this afternoon’s presentation on our new mobile phone that hit the market in March, but I haven’t received the sales figures from John I’ve been trying to contact him all day and I still haven’t reached him M: Didn’t you know he called in sick today? Apparently, he hurt his leg while playing soccer last weekend W: I didn’t know that Hopefully, he will recover soon By the way, how can I get the sales data I need? M: Not to worry Jenny in the sales department may have all the information you need on her computer I’ll ask her to email it to you as soon as possible Câu 59-61 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Ted này, chiều tơi chịu trách nhiệm thuyết trình dòng điện thoại di động gây tiếng vang thị trường vào tháng chưa nhận số liệu báo cáo bán hàng từ John Tôi cố liên lạc với anh ngày không gặp anh M: Anh anh gọi đến công ty báo bệnh hơm sao? Hình chân anh bị đau sau đá bóng cuối tuần W: Tơi khơng biết chuyện Hy vọng anh bình phục sớm Nhân tiện, tơi có liệu bán hàng mà cần đây? M: Đừng lo Jenny từ Ban kinh doanh có đủ thơng tin mà anh cần máy tính Tơi bảo gửi qua mail cho anh sớm tốt BE IN CHARGE OF DOING SOMETHING/SOMETHING nghĩa chịu trách nhiệm/đảm nhận việc 62-64 refer to the following conversation Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Hi, Emily Did you hear that the purchasing M: Chào Emily Cơ cónghe Phòng vật tư department finally decided to buy a copy cuối định mua máy machine for our office? photocopy cho văn phòng khơng? W: I didn’t know, but that’s great news We W: Tơi khơng biết, tin vui have had difficulty making copies of our Chúng ta gặp khó khăn báo sales reports since the old one stopped cáo bán hàng máy cũ bị hỏng/ ngừng working last week By the way, you hoạt động từ tuần vừa rồi Nhân tiện, happen to know what kind of copier they bạn có tình cờ biết họ có ý định mua have in mind? loại máy không? M: I have no idea Let me call David and ask if M: Tôi chẳng biết Để gọi cho David he knows hỏi thử xem anh có biết khơng W: Well, I hope they will buy us the same one W: À, hy vọng họ mua cho that the personnel office currently uses giống mà phòng nhân Apparently, it can also scan all kinds of sử dụng Hình máy scan images and print documents, which would loại hình ảnh tài liệu in phải, be a huge benefit to us có lợi nhiều cho 65-67 refer to the following conversation Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Hello This is Kevin Drake from The M: Xin chào Tôi Kevin Drake từ Thời báo Chicago Daily We’d like to run a special Chicago Daily Chúng muốn viết feature on the top universities in North đặc biệt trường đại học hàng America and I was wondering if I could đầu Bắc Mỹ tơi tự hỏi liệu tơi interview some of your students and take vấn vài người số sinh viên pictures of your facilities anh chụp số ảnh sở vật chất anh không W: I’m afraid I’m not in a position to decide W: Tơi e vị trí không nằm vị on that Samuel Peterson, our registrar, trí định chuyện Samuel usually handles this kind of thing and you Peterson, cán đào tạo chúng tôi, xử should get permission directly from him lý loại công việc anh nên xin phép first But he’s on vacation and he won’t be trực tiếp từ ông trước Nhưng ông back until next week nghỉ mát đến tuần sau M: Hmm Could you tell me how I can get in M: Ờ Anh cho biết cách liên hệ touch with him directly? I’d like to discuss trực tiếp với ông khơng? Tơi muốn it with him in person đích thân trao đổi chuyện với ông W: Okay Wait a minute Let me look up his cell phone number in the directory W: Thôi Chờ chút Để tơi tìm số điện thoại di động ơng danh bạ 68-70 refer to the following conversation Câu 68-70 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Hi, I’m calling to rent a car for my M: Xin chào, gọi đến để hỏi thuê vacation to Michigan Lake this weekend xe để nghỉ mát đến hồ Michigan I’d like an SUV that has off-road tuần Tôi muốn SUV (ô tô capability đa kết cấu khung chịu tải) có khả W: Let me see Oh, you’re in luck There’s chạy địa hình one SUV left for this weekend It’s a 2012 W: Để tơi xem Ồ, ơng may Còn lại Grand Cherokee and its engine is powerful SUV dành cho cuối tuần enough for a comfortable drive on rough Nó Grand Cherokee đời 2012, grounds động đủ mạnh cho việc lái thoải mái đường xấu M: That sounds great But I need to talk with M: Nghe tuyệt Nhưng tơi cần nói chuyện my friends first and confirm with them với bạn trước xác nhận với họ W: I see But I suggest you make up your W: Tôi hiểu Nhưng theo ý anh nên mind as soon as possible It’ll probably be định sớm tốt Người ta có rented pretty soon thể thuê sớm PART PHẦN 71-73 refer to the following announcement Câu 71-73 liên quan đến thông báo sau Attention all passengers waiting to board Tất hành khách chờ lên chuyến bay Atlanta Air flight 1710, which was scheduled 1710 Atlanta Air dự kiến khởi hành to depart for New York at 3:10 pm Because of New York lúc 3:10 chiều ý Vì sương mù heavy fog here in Heathrow Airport, this flight dày đặc Sân bay Heathrow, chuyến bay has been delayed until further notice dời lại có thơng báo Passengers holdingtickets for this flight are Hành khách giữ vé chuyến bay invited to receive a meal voucher worth 10 nhận phiếu ăn trị giá 10 đô-la Nếu dollars If you’d like one, please feel free to quý khách muốn phiếu, vui lòng nhận pick it up at our customer service desk, which quầy dịch vụ khách hàng nằm gần Cổng 10 is situated next to Gate 10 on the second floor tầng 2.Nếu quý khach muốn nhận lại tiền If you want to get a refund or exchange your đổi vé, vui lòng đến ticket, please proceed to one of our ticket quầy vé chúng tơi Cảm ơn kiên nhẫn counters Thank you for your patience quý khách! 74-76 refer to the following telephone Câu 74-76 liên quan đến tin nhắn điện thoại message sau Hi, this is John Moore and I’m calling Xin chào, John Moore gọi đến để regarding the Internet service you provide I’m nói dịch vụ Internet mà bên anh cung cấp scheduled to move to Jacksonville next Tôi dự định chuyển đến Jacksonville thứ tới Monday and I’d like to get it installed as soon muốn mạng lắp đặt sớm as possible Steve Wagner, one of my tốt Steve Wagner, đồng colleagues, told me that he has been very nghiệp tơi, bảo tơi anh hài lòng satisfied with your fast and reliable service với dịch vụ nhanh chóng đáng tin cậy So, I’m wondering if you can give me a price bên anh Vì thế, tơi tự hỏi liệu anh báo quote within the week Please call me at 400- giá cho tuần không Hãy gọi cho 2355 whenever you are available When you theo số 400-2355 lúc anh rãnh return my call, I’ll give you my new address in Khi anh trả lời điện thoại, đưa anh địa Jacksonville I hope to hear from you soon Jacksonville Tôi hy vọng Bye sớm nhận phản hồi từ anh Tạm biệt 77-79 refer to the following excerpt from Câu 77-79 liên quan đến đoạn trích từ a meeting họp sau Good evening, everyone Thank you for Xin chào người Cảm ơn người attending today’s managerial meeting As đến tham dự họp ban quản trị hôm the senior designer, I feel very pleased to Với tư cách nhà thiết kế có let you know that our new minivan, the thâm niên, cảm thấy vui mừng báo Geo X-10, will finally be unveiled today cho người biết rằng, dòng xe tải nhỏ Since this new model is powered by our (chuyên chở hành khách hàng hóa) latest hybrid technology, it will be a lot chúng ta, Geo X-10, cuối more fuel-efficient than its predecessors tiết lộ vào ngày hơm Vì mẫu Management has decided to release it chạy cơng nghệ tích hợp nhất, nationwide next week Our marketing tiết kiệm nhiên liệu nhiềuhơn so với director, James Tucker, has worked hard to dòng trước Ban quản trị vừa định make the launch a success In fact, he is tung thị trường toàn quốc vào tuần here now to talk about the marketing sau Ngài James Tucker, giám đốc strategies he’s prepared so far Please marketing, làm việc để việc welcome him with a big round of applause mắt sản phẩm thành công Thực tế ông có mặt để trình bày chiến lược marketing ơng chuẩn bị Vui mừng chào đón ông với tràng pháo tay thật lớn 80-82 refer to the following radio broadcast Câu 80-82 liên quan đến chương trình phát Good morning, listeners and thank you for sau tuning in to the TBN business talk show I’m Xin chào quý thính giả cảm ơn chuyển your host, George Cooper, and we’ll be kênh sang chương trình tọa đàm kinh doanh speaking with the famous business columnist, đài TBN Tôi, George Cooper, người dẫn Elizabeth Watson, today She used to teach chương trình hơm trò microeconomics at Utah University Last year, chuyện với nhà báo chuyên mục kinh doanh she won the Pacific Award, which is awarded tiếng Elizabeth Watson Cô dạy to prestigious American economists Recently, kinh tế học vi mơ Đại học Utah Năm ngối, she wrote a book titled How to Get Rich and it cô giành giải thưởng Pacific, giải trao cho quicklybecame a bestseller Today, she will nhà kinh tế học có uy tín Mỹ Mới đây, discuss the international award she has been cô viết sách mang tên How to nominated for and briefly talk about her new Get Rich (Cách làm giàu) nhanh chóng book at the end of the show If you have any trở thành sách bán chạy Hôm nay, question or comments, don’t hesitate to call cô trao đổi giải thưởng quốc tế mà cô our station at 300-1200 đề cử nhận giải trình bày ngắn gọn sách vào cuối chương trình Nếu người có câu hỏi nhận xét gì, đừng ngại gọi cho tổng đài theo số 300-1200 83-85 refer to the following announcement Câu 83-85 liên quan đến thông báo sau Good afternoon, everyone My name is Sally Xin chào người.Tên Sally White, White and welcome to the Manchester Art chào mừng đến với Bảo tàng nghệ thuật Museum Today, I’ll be guiding you through Manchester Hôm nay, hướng dẫn our famous sculpture garden, which features a người tham quan khu vườn điêu khắc number of bold and innovative designs from tiếng chúng tôi, bật với số thiết kế all over the world Especially, one of the rõ nét đầy sáng tạo từ khắp nơi emerging young sculptors in Europe, Juan giới Đặc biệt, Juan Garcia, Garcia will be here at noon to talk about his nhà điêu khắc trẻ Châu Âu, có works that are displayed here We are very mặt chiều để trao đổi công pleased to give you this great opportunity to trình nghệ thuật trưng bày hear from the gifted artist Finally, I’d like to ông Chúng vui mừng trao cho remind everyone that photography is not người hội tuyệt vời để lắng nghe từ permitted during the tour Should you have nghệ sĩ tài Cuối cùng, muốn any questions, please feel free to ask me If nhắc người việc chụp hình khơng you are ready, let’s get started phép suốt chuyến tham quan này.Nếu có thắc mắc nào, người vui lòng hỏi tơi Nếu người sẵn sàng, khởi hành 86-88 refer to the following telephone Câu 86-88 liên quan đến tin nhắn điện thoại message sau Hello, Ms Carter This is Jason Morrison Xin chào Cô Carter Tôi Jason Morrison từ from Indiana Consulting I reserved the dining Indiana Consulting Tơi đặt trước phòng ăn hall at your hotel for April 15th and I’m lớn khách sạn cô từ ngày 15 tháng calling to let you know of some changes we’d gọi để báo cho cô biết muốn like to make Initially, we were expecting 120 có số thay đổi Ban đầu, dự kiến employees to attend our end-of-year banquet, có 120 nhân viên tham dự tiệc tất niên but there will actually be 30 more people thực tết có thêm 30 người tham gia với joining us for the event Also, I’d like you to chúng tơi kiện Ngồi ra, tơi add a vegetarian option to our dinner menu I muốn bổ sung thêm chay vào thực đơn hope these changes won’t cause you any tối Tôi hy vọng thay đổi không inconvenience If you want to discuss this in gây phiền phức cho cô Nếu cô more detail, don’t hesitate to call my office at muốn trao đổi chi tiết việc này, đừng 300-7600 ngại gọi đến văn phòng theo số 300-7600 89-91 refer to the following voice mail Câu 89-91 liên quan đến tin nhắn thoại sau message Hello, this message is for Ron Myers This is Xin chào, tin nhắn gửi đến Ron Myers Lora Thompson from Perfect Dream Đây Lora Thompson từ Công ty Bảo hiểm Insurance I’m calling concerning a small Perfect Dream Tôi gọi đến liên quan đến mistake on the invoice I received this morning lỗi nhỏ hóa đơn tơi nhận sáng từ from your store hàng anh I ordered a computer desk and large filing Tôi đặt bàn để máy tính tủ đựng tài cabinets, but it looks like we are being charged liệu lớn, chúng tơi bị tính phí twice as much for the desk When I placed the tới lần Tuần rồi, đặt hàng qua phone order last week, you told me the desk điện thoại, anh nói với tơi bàn trị giá 80 would cost $80 But you charged us $160 for đô-la Nhưng anh thu tới 180 đô-la it Fortunately, it appears that the money Thật may mắn dường tiền chưa bị trừ hasn’t been debited from our company account tài khoản chúng tơi Vui lòng gửi yet Could you send us a revised statement by cho bảng chỉnh sửa email để email later today so that I can settle the tốn sớm tốt payment as soon as possible? Thank you Cảm ơn 92-94 refer to the following announcement 92-94 tham khảo thông báo sau Good morning, everyone My name is Jenny Xin chào người Tôi tên Jenny Brooks Brooks and I’m here to give you a brief outline tơi có mặt hôm để cung cấp cho người of today’s orientation for new employees thảo ngắn gọn định hướng cho First, our president, Ben Clark, will give a nhân viên hôm Trước tiên, ngài chủ welcoming speech at 10 am Following that, tịch, Ben Clark, có đơi lời phát biểu chào you will watch a video describing the history mừng lúc 10 sáng Sau đó, người of Peace Bank for about half an hour After xem đoạn video miêu tả lịch sử Ngân taking a short break, you will take pictures for Hàng Hòa Bình khoảng đồng hồ Sau your ID card in meeting room 303 Lunch will nghỉ giải lao phút, người chụp be given in the cafeteria at noon after which hình để làm thẻ ID phòng 303 Ăn trưa you are required to meet in the auditorium at quán cà phê sau họp xong khán 1:30 pm sharp In the afternoon,Bruce Park phòng lúc 1:30 Buổi chiều, Bruce Park từ from Personnel will tell you about our Phòng nhân trình bày mức lương hấp attractive wage and benefits packages dẫn gói lợi nhuận 95-97 refer to the following telephone 95-97 liên quan đến tin nhắn điện thoại sau message Hello, Ms Johnson This is Cathy As Chào cô Johnson Tôi Cathy Theo yêu yourequested on the phone last Tuesday, I cầu cô qua điện thoại thứ tuần rồi, have booked you on the flight leaving Tokyo đặt vé máy bay từ Tokyo vào thứ ngày on FridayApril 5th at 7pm This flight is tháng lúc tối Chuyến bay dự kiến scheduled toarrive in Hong Kong at 10 pm đến Hồng Kông lúc 10 tối địa phương local time Butthe Miracle Hotel, which you Nhưng khách sạn Miracle nơi cô muốn wanted to stayat, is fully booked because of an kín phòng hội nghị kinh doanh quốc tế internationalsales convention being held the tổ chức vào tuần đầu tháng first week ofApril Alternatively, may I Để thay thế, liệu tơi đề nghị Khách sạn suggest the BlueWave Hotel? It has recently Blue Wave không? Khách sạn vừa been renovatedand seems to be popular with nâng cấp dường du khách ưa tourists Also, it’swithin walking distance to chuộng Chỉ cần quãng đường the beach Please callme back at 650-1250 and biển Vui lòng gọi lại cho theo số 650-1250 let me know what you think cho biết ý cô 98-100 refer to the following advertisement Câu 98-100 liên quan đến đoạn quảng cáo sau Are you planning a special event? If you want Bạn lên kế hoạch cho kiện đặc it catered, please consider calling Homemade biệt? Nếu bạn muốn kiện phục vụ chu Catering! We offer catering services for đáo, nghĩ đến việc gọi cho Homemade weddings, birthday parties, business meetings, Catering! Chúng cung cấp dịch vụ tổ chức corporate and social events, and we guarantee tiệc đám cưới, tiệc sinh nhật, họp kinh to serve a wide range of dishes to suit your doanh, kiện doanh nghiệp xã hội needs In particular, we specialize in Chinese cam đoan phục vụ với đủ loại and Indian food Both all-you-can-eat buffets ăn phù hợp theo nhu cầu bạn Đặc and sit-down meals are available Our chef, biệt, chúng tơi chun Hoa Ấn Jeff Wang, is sure to make food that will make Cả buổi tiệc đứng ăn thỏa thích bữa your event successful Also, Mark Kim, our tiệc ngồi có sẵn Đầu bếp chúng event manager, is willing to help you turn any tơi, Jeff Wang, đảm bảo chế biến ăn occasion into a great event For more làm cho kiện bạn thành cơng Ngồi ra, information, please visit our website We look trưởng phòng tổ chức kiện chúng tôi, forward to serving you soon ngài Mark Kim sẵn lòng giúp đỡ bạn biến dịp thành kiện ấn tượng.Để biết thơng tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web chúng tơi Chúng tơi hân hoan chờ đón phục vụ bạn TEST – PART 3- LC ECONOMY 5: Updating… ... thời ready to be delivered by the end of the gian đâu Danh thiếp sẵn sàng để giao week at the latest chậm cuối tuần 68-70 refer to the following conversation Câu 68-70 liên quan đến đoạn hội... theo số 600-1200 Cảm ơn 83-85 refer to the following talk Câu 83-85 liên quan đến nói chuyện Welcome to our 10th annual Environment sau Conservation Forum here at Mega Dream Chào mừng đến với... year, she held a fashion show in Rome học Luân Đôn, cô bắt đầu làm trợ lý thiết kế featuring her latest works It turned out to be Oxford Apparel Năm ngoái, cô tổ chức a hit and she was on many magazines’s
- Xem thêm -

Xem thêm: LC ECO5 test 1 18 09 , LC ECO5 test 1 18 09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn