LC ECO5 test 1 16 09

20 87 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 02:28

Bài dịch LC Economy cập nhật vào 22h30 ngày facebook : https://www.facebook.com/phuongeco  Link cập nhật Economy 1-2-3-4-5: http://goo.gl/IYt9tW  Link sách học từ vựng 600Eco : https://goo.gl/reB7Us Link Audio sách 600Eco: Phần 1: https://goo.gl/xnJTAK - sách 600Eco :Phần 2: https://goo.gl/AUnMOi Dịch - Ngày 15/09 : Test – Part Ngày 16/09: Test – Part Ngày 17/09: Test – Part Ngày 18/09: Test – Part Ngày 19/09: Test – Part Ngày 20/09: Test – Part - Cứ tính tới hết 10 Test PART Câu 41-43 liên quan đến đoạn hội thoại sau 41-43 refer to the following conversation M: Hello, this is John Stevenson from Super M: Xin chào, John Stevenson từ Nhà sách Reading bookstore I’m calling to ask Super Reading Tơi gọi để hỏi liệu anh whether you can send someone to take a cử đến để xem trần nhà look at our ceiling It’s been leaking since khơng Nó bị thủng/ bị dột last night’s rainstorm bão tối qua W: Hi, Mr Stevenson I’m afraid we’re W: Xin chào Ơng Stevenson Tơi e chúng already booked up for this week Is it okay kín lịch cho tuần Liệu tuần tới if we drop by your store one day next ghé qua cửa hàng ơng có week? khơng? M: Well, I want to get it fixed as soon as M: À, tơi muốn sửa sớm tốt possible Without repairing it, we can’t Nếu không sửa nó, chúng tơi khơng thể mở reopen part of the store Could you make it cửa lại phần nhà sách được.Thế anh có on Monday, then? thể làm vào thứ không? W: I think we can that Our repairman will W: Tôi nghĩ làm Thợ sửa give you a call before he visits chữa gọi cho ông trước đến 44-46 refer to the following conversation Câu 44-46 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Sally, would you like to see the new film M: Sally này, có muốn xem phim directed by Peter Lloyd with me this đạo diễn Peter Lloyd với vào thứ Saturday? không? W: You mean The Adventure of Little Ralph W: Ý bạn phim Cuộc phiêu lưu nhóc Why not! I read a review on a local Ralph Sao lại không chứ! Tôi đọc phê newspaper and the critics say it’s amazing bình tờ báo địa phương nhà Also, I’m a huge fan of Jerry Peterson who phê bình nói hay Tơi starred in it người hâm mộ cuồng nhiệt diễn viên phim Jerry Peterson M: Yes, I like his acting too Let me reserve M: Vâng, tơi thích diễn xuất anh the tickets for pm How does it sound? Để đặt trước vé tối Cô thấy sao? W: Great Why don’t we meet at pm so that W: Tuyệt Tại không gặp we can go for a bite to eat? I know a good lúc để ăn tối nhé? French restaurant near Hollywood Cinema Tôi biết nhà hàng Pháp ngon gần Rạp Hollywood Câu 47-49 liên quan đến đoạn hội thoại sau 47-49 refer to the following conversation W: Brian, have you heard about the city’s new plan to build an overpass on Jefferson Road? W: Brian này, anh có nghe nói kế hoạch xây dựng cầu vượt đường Jefferson thành phố chưa? M: Yes, I saw the morning news on TV today M: Vâng, xem tin tức TV sáng and it said the proposal was approved by the nói đề xuất xây dựng city council yesterday I hope it will alleviate ủy ban thành phố duyệt hôm qua Tôi traffic congestion downtown by giving hy vọng làm giảm tải tắc nghẽn giao motorists more alternatives thông khu trung tâm thành phố cách dành nhiều đường khác cho người xe máy W: That’s what the mayor and other cityofficials W: Đó ngài thị trưởng are quan chức thành phố mong đợi Tuy concerned about the possibility that it might nhiên, số người dân lo lắng have a bad effect on the landscape in the khả làm ảnh hưởng xấu downtown area đến mỹ quan khu trung tâm thành expect However, some citizens phố M: In addition, it might worsen the area’s traffic M: Ngồi ra, làm cho giao thơng during the construction period, don’t you khu vực tồi tệ thời gian thi think? cơng, anh có nghĩ khơng? 50-52 refer to the following conversation 50-52 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: I heard your office will be moving to a new M: Tơi có nghe văn phòng anh sớm building on Robson Street soon Is that true? chuyển đến tòa nhà phố Robson Có khơng? W: Yes, it is We’ve already got everything W: Vâng, Chúng tơi cho đóng packed and the movers will take all the gói thứ lại bên vận chuyển office supplies and equipment to the new đưa trang thiết bị văn phòng đến tòa office building tomorrow nhà văn phòng vào ngày mai M: Actually, a former colleague of mine told me M: Thật ra, người đồng nghiệp cũ about it when we had lunch together tơi nói tơi nghe chuyện chúng yesterday I think it’s good for you You ăn trưa ngày hôm qua Tôi always wanted to move to a bigger office nghĩ điều tốt cho anh.Anh building Is there anything that I can for muốn chuyển đến tồn nhà văn you? phòng lớn Tơi làm cho anh khơng? W: Well, we’re thinking of purchasing new W: À, tính đên việc mua sắm office chairs and I think you could help us ghế cho văn phòng tơi nghĩ anh có find a great deal You used to work as a sales thể giúp chúng tơi tìm mộtchổ giao dịch clerk at a big furniture store, right? tốt Anh làm thư ký bán hàng cửa hàng đồ nội thất lớn mà phải không? 53-55 refer to the following conversation Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: It looks like this copier isn’t working W: Có vẻ máy photocopy không properly Although I pressed this green hoạt động xác Dù tơi nhấn nút button to copy these handouts, nothing màu xanh để tài liệu came manual khơng có Tôi kiểm tra thoroughly but I don’t know what’s sách hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng wrong with it tơi khơng biết lại không hoạt out I checked the động M: Have you checked if it’s plugged in? M: Anh có kiểm tra xem liệu cắm chui điện chưa? W: Of course It’s definitely plugged in and W: Dĩ nhiên Nó chắn cắm there’s enough paper in the tray The điện có đủ giấy khay problem is that I have an important nữa.Vấn đề tơi có họp quan meeting with prospective clients at pm trọng với khách hàng tiềm lúc and I really need to make copies for chiều thật cần có để them cho họ xem M: In that case, you should call the M: Trong trường hợp này, anh nên gọi bên bảo maintenance office immediately If it is trì Nếu người ta khơng sửa not fixed in time, you’d better use the kịp tốt anh dùng máy photocopy one in the accounting office on the phòng kế toán tầng second floor 56-58 refer to the following conversation Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Dave, have you been to the bookstore W: Dave này, thời gian gần anh có đến nhà across the street lately? It has been sách phố khơng? Nó vừa làm completely renovated and it looks like a lại nên nhìn giống nhà sách new store M: I didn’t know that Last time I went M: Tôi khơng biết chuyện Lần trước tơi there, I had difficulty in locating the đến đó, tơi gặp khó khăn tìm chổ để book I wanted I thought it should be set sách mà cần Tơi nghĩ up better cần xếp lại tốt W: Right Many customers complained W: Đúng Nhiều khách hàng phàn nàn about it, which led to the dramatic drop điều làm lợi nhuận nhà sách giảm in profits That’s why they decided to đáng kể Đó lý họ định cải thiện improve their facilities and extend their sở vật chất tăng số mở cửa lên hours In addition, they started a blowout Ngoài ra, họ bắt đầu bán lý vào sale last week tuần M: That’s good I need to buy a book on M: Vậy tốt Tôi cần mua sách marketing strategies for my class this chiến lược marketing cho lớp học semester I think I should stop by there học kỳ Tơi nghĩ tơi ghé qua on my way home Shall we go together? đường nhà Mình chứ? Câu 59-61 liên quan đến hội thoại sau 59-61 refer to the following conversation M: Have you met our new marketing M: Anh gặp vị giám đốc marketing manager? chưa? Tơi có nghe ông chuyển I heard he got transferred from our Chicago từ chi nhánh Chicago bắt đầu làm việc branch and started work here last Monday từ thứ tuần W: Yes, I saw Mr Wang in the staff meeting W: Vâng, thấy ông Wang lần on Friday for the first time He looked họp nhân viên vào thứ Ơng ta very In nhiệt tình ngăn nắp Đặc biệt, particular, I liked the way he developed tơi thích cách ơng phát triển chiến our He lược marketing Ơng khuyến encouraged participants to share their khích người tham gia chia sẻ ý ideas in an informal and inviting way tưởng họ cách thoải mái lôi energetic new and marketing organized strategies M: It sounds like he has a constructive M: Có vẻ ông có cách tiếp cận mang approach I hope he will bring us more tính xây dựng Tơi hy vọng ông mang enthusiasm and help us increase our đến cho cơng ty nhiệt tình profits in the end cuối giúp gia tăng lợi nhuận W: That’s exactly what I want from him By W: Đó muốn từ ông the way, there is another meeting that he is Nhân tiện, dự kiến có họp mà supposed to preside over on Tuesday ông làm chủ tọa vào thứ Anh đến You’ll be there, won’t you? phải khơng? 62-64 refer to the following conversation Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Mr Baker I’d like to congratulate you on W: Anh Baker Tôi muốn chúc mừng anh có being here today We narrowed the list of mặt hôm nay.Chúng lượt bớt/ candidates the thu hẹp danh sách ứng viên cho vị trí giám marketing manager down from 15 to đốc marketing từ 15 xuống Ban tuyển Our hiring committee reviewed your dụng xem xét sơ yếu lý resume and we were really impressed lịch anh thật ấn tượng with your relevant job experience Would với kinh nghiệm công việc liên quan you please tell us more about your past anh Anh nói cho chúng tơi nghe experience? thêm kinh nghiệm khứ anh for the position of không? M: As you are already aware, I’ve been M: Như ông biết, làm nhân viên kinh working as a car salesperson for a decade doanh xe 10 năm Tôi I’ve been Employee of the Year five nhận danh hiệu Nhân viên Năm lần times in a row as well liên tiếp W: And if you were hired here at TM W: Và anh tuyển dụng vào công Motors, what would you like to first? ty TM Motors chúng tôi, điều trước tiên anh làm gì? M: Well, I’d like to come up with various M: À, muốn đưa chiến lược ý marketing strategies and ideas to attract tưởng marketing khác để thu hút nhiều more young people because they are the người trẻ tuổi họ đối biggest consumers in the industry these tượng tiêu dùng lớn ngành công days nghiệp thời gian gần 65-67 refer to the following conversation Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Hello This is Jane Mcdonald from JT W: Xin chào Tôi Jane Mcdonald đến từ JT Media I want to order new business cards Media.Tôi muốn đặt in danh thiếp cho for my department members because we thành viên phòng chúng tơi recently created a new company logo vừa tạo logo cho công ty M: Okay If you give me the information you M: Vâng Nếu cô cung cấp cho thông tin cô want to appear on the cards by email, we muốn xuất danh thiếp qua thư can start on the order immediately Also, điện tử, chúng tơi bắt đầu đơn hàng we need to know how many cards you Chúng cần biết would like cô muốn in danh thiếp W: I’ll have my assistant contact you with W: Tôi bảo trợ lý liên hệ với anh để cung more details by the end of the day By the cấp thông tin chi tiết vào cuối ngày way, how soon would they be completed? hôm Nhân tiên cho hỏi, danh thiếp My director wants this done as soon as hoàn thành vậy? Giám đốc possible muốn việc xong sớm tốt M: Once we get the necessary information M: Một chúng tơi có thơng tin cần from you, it won’t take long They will be thiết từ bạn, khơng tốn nhiều thời ready to be delivered by the end of the gian đâu Danh thiếp sẵn sàng để giao week at the latest chậm cuối tuần 68-70 refer to the following conversation Câu 68-70 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Hello, Tom This is Jessica from security W: Xin chào, Tom Tơi Jessica từ Phòng An I’m calling to remind you of the training ninh Tôi gọi để nhắc anh buổi đào tạo session on our new security procedures It is quy trình an ninh Buổi đào scheduled to take place at pm on April 15th tạo dự kiến diễn vào lúc chiều ngày 15 I’d like you to be there, please tháng 4.Tôi mong anh đến dự M: I received an email about it last week M: Tôi nhận email việc tuần Actually, I was going to tell you that I trước Thật ra, tơi định nói với won’t be able to make it I need to fly to dự Tôi phải bay đến Luân London to close a deal with our Đôn để chốt hợp đồng với đối tác vào ngày 14 counterpart on April 14th and I won’t be tháng trở lại back here until April 20th trước ngày 20 tháng W: That’s Okay We are planning to hold W: Thôi Chúng lên kế another session for anyone who can’t make hoạch tổ chức buổi đào tạo khác dành cho this first one I’ll send you an email as soon as không dự buổi Tôi the details are confirmed gửi email cho anh thông tin chi tiết buổi đào tạo xác nhận PART PHẦN 71-73 refer to the following recorded Câu 71-73 liên quan đến tin nhắn thu âm sau message Hello, you’ve reached Dr Samson’s dental Xin chào, bạn vừa gọi đến phòng khám nha khoa Bác sĩ Samson clinic Our office is currently closed for renovations Văn phòng chúng tơi đóng cửa and we won’t be open until next Monday If để nâng cấp lại không mở cửa you are calling to make an appointment, thứ tuần sau.Nếu bạn gọi đến để please leave your name and phone number xếp hẹn, vui lòng để lại tên số điện after the beep.Also, I’d like to remind you that thoại sau tiếng bíp Tơi muốn nhắc lại, our office hours will be changed as of next làm việc văn phòng chúng tơi thay week Please note that when we reopen we đổi kể từ tuần sau Xin lưu ý mở cửa lại will be open from am to pm every day mở ngày từ sáng đến except for Sunday Should you need tối trừ chủ nhật Nếu bạn cần giúp đỡ immediate assistance, please call 4451100 lập tức, vui lòng gọi số 4451100 Cảm ơn Thank you 74-76 refer to the following announcement Câu 74-76 liên quan đến thông báo sau Hi, everyone This is Jane Brown, the store Xin chào người Tôi Jane Brown, chủ manager of Super Shop I’m pleased to inform cửa hàng Super Shop.Tôi vui thông you that as of today our store is starting a big báo với người kể từ hôm cửa sale to commemorate our 30th anniversary hàng chúng tơi đưa chương trình that will go on for the next days All major khuyến lớn kéo dài ngày để kỷ niệm 30 brand digital cameras will be discounted by năm ngày thành lập.Tất máy ảnh kỹ thuật up to 40% số mang thương hiệu lớn giảm giá lên Plus, every laptop computer will come with a đến 40% Còn nữa, máy tính xách tay free case — but only for today Please come miễn phí phần thùng – and take advantage of this great opportunity hôm mà Hãy đến tận dụng hội We’re located right next to the city hall If you tuyệt vời are not certain how to get here, please refer to Cửa hàng chúng tơi nằm sát tòa thị the directions on our website at thành phố Nếu người không làm www.supershop.com.Thank you for your đến đó, tham khảo đường patronage over the past decades We’ll trang web địa continue to work hard to satisfy your needs as www.supershop.com Cảm ơn người always thường xuyên lui tới cửa hàng qua 30 năm qua Chúng tơi tiếp tục hoạt động tích cực để ln thỏa mãn nhu cầu người 77-79 refer to the following telephone Câu 77-79 liên quan đến tin nhắn điện message thoại sau Hello, Mr Watson This is Jim Taylor from Xin chào, Ơng Watson Tơi Jim Taylor từ Accounting I’m calling regarding the travel Phòng Kế tốn Tơi gọi để báo báo cáo chi expense report you turned in yesterday I phí cơng tác ông nộp cho ngày hôm noticed some problems with it and I want qua Tôi để ý thấy có vài vấn đề báo cáo them rectified as soon as possible First, you muốn chúng điều chỉnh sớm didn’t include the restaurant receipt for May tốt Trước tiên, ơng khơng tính biên lai 15th According toyour report, you paid 150 nhà hàng ngày 15 tháng Theo báo cáo dollars for dinner with clients but I couldn’t ông, ông trả 150 đô-la để ăn tối với khách find any relevant receipts Also, the hotel hàng không thấy biên lai liên receipt doesn’t match the amount on the quan Ngoài ra, biên lai khách sạn report Please call my office at 610-1100 so không khớp với số tiền báo cáo Vui that I can expedite your request Thank you lòng gọi đến văn phòng tơi theo số 6101100 để giải yêu cầu ông Cảm ơn 80-82 refer to the following advertisement Câu 8-82 liên quan đến đoạn quảng cáo Are you looking for a convenient and cozy sau place in the downtown area? If you want a Bạn có tìm kiếm địa điểm thuận perfect apartment for your family, look no tiện ấm cúng khu vực trung tâm thành further than Pacific Hill, which overlooks the phố khơng? Nếu bạn muốn hộ hồn harbor These apartments are within walking hảo cho gia đình mình, khơng cần tìm đâu xa distance to Queen Street shopping district and có khu hộ Pacific Hill nhìn khu Robinson Park, which attracts an estimated cảng Từ hộ two million visitors every year Recently, we quãng đường tới khu mua sắm Phố Queen repainted the walls and upgraded the kitchens Công viên Robison, nơi thu hút lượng du with new high-end appliances What’s more, khách ước tính khoảng tỷ lượt năm all residents have free access to the wireless Mới đây, sơn lại tường nâng Internet service inside the building If you’d cấp khu bếp với thiết bị cao cấp like a tour, don’t hesitate to call James Decker Gì nào, tất cư dân cung cấp miễn at 600-1200 Thank you phí dịch vụ internet khơng dây bên tòa nhà Nếu bạn muốn tham quan, đừng ngại gọi cho James Decker theo số 600-1200 Cảm ơn 83-85 refer to the following talk Câu 83-85 liên quan đến nói chuyện Welcome to our 10th annual Environment sau Conservation Forum here at Mega Dream Chào mừng đến với Diễn đàn bảo tồn môi Hotel I’m so thrilled to have participants trường năm lần thứ 10 Khách sạn from more than 20 countries this year First of Mega Dream Tôi phấn khởi năm all, we have invited Dr James Donald as our có người tham dự đến từ 20 nước keynote speaker He is well known in the Trước tiên, mời Ngài James Donald field of environmental engineering and even làm diễn giả Ông won the Green Planet award last year He will tiếng lĩnh vực công nghệ môi trường share his knowledge about the hazards of chí giành giải thưởng Hành tinh carbon dioxide with us later Throughout the Xanh năm ngối Ơng chia sẻ với chúng week, there will be a number of informative ta kiến thức mối nguy hiểm khí lectures and discussions that might interest Cacbon dioxit sau Xuyên suốt tuần, you as well Please refer to the complete có số diễn thuyết thảo luận schedule in the conference packet you cung cấp nhiều tin tức hấp dẫn dành received when you checked in at the người Vui lòng tham khảo lịch trình đầy đủ reception desk chương trình hội nghị người nhận ghi tên lúc đến bàn lễ tân 86-88 refer to the following announcement Câu 86-88 liên quan đến thông báo sau Before we move onto the next agenda, I’d Trước vào chương trình tiếp like to remind you that the inspectors from the theo, muốn nhắc bạn tra từ fire department will visit our manufacturing sở cứu hỏa đến thăm nhà máy sản xuất plant tomorrow for the annual safety vào ngày mai để tiến hành tra inspection As managers, you are responsible an toàn hàng năm Là người quản lý, for the section you are assigned to It’s anh chị chịu trách nhiệm cho phận mà essential for us to receive a perfect report phân công Quan trọng Please make sure that everything is working nhận báo cáo hoàn hảo Hãy safely before you leave work today Also, I’d thứ hoạt động cách an toàn like each of you to turn in a status report to me trước anh chị xong việc hôm by the end of the day.Now, Mr Jennings will Ngồi tơi muốn người tell us about the quarterly report which anh chị nộp lại báo cáo tình trạng cho tơi includes important sales figures and after that vào cuối ngày hôm Bây giờ, Ông we’ll talk about these results Jennings thông tin cho báo cáo quý gồm có số liệu bán hàng quan trọng sau bàn kết 89-91 refer to the following advertisement Câu 89-91 liên quan đến đoạn quảng cáo Are you planning a family reunion or a sau company event? If so, why not try The scent Bạn có lên kế hoạch sum họp gia đình of Paris, one of Arizona’s most famous French hay kiện công ty? Nếu vậy, restaurants? không thử The scent of Paris We specialize in authentic French dishes like nhà hàng Pháp tiếng Arizona? Beef Bourguignon and Pureed Carrot Soup Chúng tơi chun ăn Pháp đích We have been pleasing our patrons for over 30 thực bò nấu rượu kiểu Burgundi years, providing an elegant atmosphere in a súp củ cải đỏ nghiền nhuyễn relaxed setting Since Mr Brian Fabian Chúng tơi làm hài lòng thực khách quen thuộc established this small French restaurant in 30 năm qua, mang đến bầu Tucson, it has steadily grown to become one khơng khí tao nhã với cách bố trí nhẹ nhàng, of the top 10 restaurants in Arizona If you trang nhã Kể từ Ông Brian Fabian lập nên would like to see our menu, please feel free to nhà hàng Pháp nhỏ bé Tucson, visit our website For reservations, please call phát triển trở thành 10 us at 5001000 Don’t hesitate to make your nhà hàng hàng đầu Arizona Nếu bạn muốn day special with us today xem thực đơn, vui lòng ghé thăm trang web Để đặt chổ trước, gọi theo số 5001000 Đừng ngần ngại biến ngày bạn thành ngày đặc biệt với ngày hôm 92-94 refer to the following news report Câu 92-94 liên quan đến tin sau Good evening, listeners This is Rebecca Xin chào quý thính giả Tôi Rebecca Simpson with your local headlines This Simpson với phần điểm tin bất địa morning, Hamilton Construction hosted an phương Sáng nay, Hamilton Construction annual banquet to raise money for local đăng cai tổ chức buổi tiệc lớn thường niên để charity organizations.The banquet was held at quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện địa the Atlantic Hotel in the past but it was held in phương Trước buổi tiệc tổ chức the Lincoln Community Center this year due Khách sạn Atlantic năm tổ to renovations at the hotel Fortunately, many chức Trung tâm Cộng đồng Lincoln celebrities including a famous hocky player, khách sạn trình nâng cấp Thật Jim Morgan and a well-known actress, Susan may mắn nhiều nhân vật tiếng gồm cầu Black participated in the event Proceeds for thủ khúc côn cầu tiếng Jim Morgan nữ this year’s event will go to a local orphanage diễn viên tiếng Susan Black tham gia in Little Rock Here is Tony Jennings with vào kiện Số tiền thu từ kiện Ryan Kim, the president of Hamilton năm dành cho trại trẻ mồ côi địa Construction phương Little Rock Tôi Tony Jennings Ryan Kim, chủ tịch Construction Hamilton 95-97 refer to the following introduction Câu 95-97 liên quan đến đoạn giới thiệu sau Ladies and gentlemen, I’m pleased to introduce our new designer, Jill Robinson to Kính thưa q ơng q bà, tơi lấy làm vui all of you today Her interest in fashion giới thiệu người thiết kế chúng ta, started when she sold clothes as a sales clerk Jill Robinson đến tất người hôm in a small boutique After she graduated from Đam mê thời trang cô bắt đầu cô London University, she began to work as an làm nhân viên bán quần áo cửa hàng assistant designer at Oxford Apparel Last thời trang nhỏ Sau tốt nghiệp trường Đại year, she held a fashion show in Rome học Luân Đôn, cô bắt đầu làm trợ lý thiết kế featuring her latest works It turned out to be Oxford Apparel Năm ngối, tổ chức a hit and she was on many magazines’s list of buổi biểu diễn thời trang Roma đánh top designers Even though she is only in her dấu sản phẩm Đó hóa early 30s, her creativity and uniqueness will lại thành công cô nằm playa very important role in launching our danh sách nhà thiết kế hàng đầu nhiều new line of clothing this fall Ms Robinson, tạp chí Mặc dù bước qua tuổi 30, could you come over here and say a few sức sáng tạo nét độc đáo đóng words? vai trò quan trọng việc tung dòng quần áo mùa hè Cơ Robison, đến phát biểu vài lời không? 98-100 refer to the following news report Câu 98-100 liên quan đến tin thời Good evening, everyone Thank you for sau tuning in to NBS evening headline news Xin chào (buổi tối) người Cảm ơn Yesterday, Sean Suzuki, a spokesperson of chuyển kênh sang điểm tin bật buổi tối Yamaha electronics Co., the world’s number đài NBS Hôm qua, Sean Suzuki, người one mobile phone manufacturer announced phát ngôn Công ty điện tử Yamaha, nhà that they plan to launch their Dream X model sản xuất điện thoại di động số in the European market next week ahead of giới thông báo công ty lên kế hoạch the product s global debut in March This new mắt dòng Dream X thị trường châu Âu version of the smart phone is equipped with a vào tuần sau trước buổi xuất 2.5 mega-pixel camera along with 256 MB of trước cơng chúng tồn cầu vào tháng Phiên RAM and a mini SD slot for extra storage điện thoại thông minh trang Mr Suzuki stressed in the press conference bị máy ảnh 2.5 mega-pixel với RAM that this new model will be made of titanium 256 MB khe SD mini để cắm thẻ nhớ that is not only light but also durable Right ngồi Ơng Suzuki nhấn mạnh buổi họp after the announcement, the stock price of báo mẫu làm titan Yamaha soared 40% Stay tuned as the khơng nhẹ mà bền Ngay sau thông weather report is up next báo, giá cổ phiếu Yamaha nhảy vọt 40% Hãy tiếp tục theo dõi phần tin thời tiết sau Test – Part : LC Economy : Updating ... next báo, giá cổ phiếu Yamaha nhảy vọt 40% Hãy tiếp tục theo dõi phần tin thời tiết sau Test – Part : LC Economy : Updating ... theo số 600-1200 Cảm ơn 83-85 refer to the following talk Câu 83-85 liên quan đến nói chuyện Welcome to our 10th annual Environment sau Conservation Forum here at Mega Dream Chào mừng đến với... year, she held a fashion show in Rome học Luân Đôn, cô bắt đầu làm trợ lý thiết kế featuring her latest works It turned out to be Oxford Apparel Năm ngoái, cô tổ chức a hit and she was on many magazines’s
- Xem thêm -

Xem thêm: LC ECO5 test 1 16 09 , LC ECO5 test 1 16 09

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn