LC ECO5 p

11 45 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 02:28

Bài dịch LC Economy cập nhật vào 22h30 ngày facebook : https://www.facebook.com/phuongeco  Link cập nhật Economy 1-2-3-4-5: http://goo.gl/IYt9tW  Link sách học từ vựng 600Eco : https://goo.gl/reB7Us Link Audio sách 600Eco: Phần 1: https://goo.gl/xnJTAK - sách 600Eco :Phần 2: https://goo.gl/AUnMOi Dịch - Ngày 15/09 : Test – Part Ngày 16/09: Test – Part Ngày 17/09: Test – Part Ngày 18/09: Test – Part Ngày 19/09: Test – Part Ngày 20/09: Test – Part - Cứ tính tới hết 10 Test PART Câu 41-43 liên quan đến đoạn hội thoại sau 41-43 refer to the following conversation M: Hello, this is John Stevenson from Super M: Xin chào, John Stevenson từ Nhà sách Reading bookstore I’m calling to ask Super Reading Tơi gọi để hỏi liệu anh whether you can send someone to take a cử đến để xem trần nhà look at our ceiling It’s been leaking since khơng Nó bị thủng/ bị dột last night’s rainstorm bão tối qua W: Hi, Mr Stevenson I’m afraid we’re W: Xin chào Ơng Stevenson Tơi e chúng already booked up for this week Is it okay kín lịch cho tuần Liệu tuần tới if we drop by your store one day next ghé qua cửa hàng ơng có week? khơng? M: Well, I want to get it fixed as soon as M: À, tơi muốn sửa sớm tốt possible Without repairing it, we can’t Nếu không sửa nó, chúng tơi khơng thể mở reopen part of the store Could you make it cửa lại phần nhà sách được.Thế anh có on Monday, then? thể làm vào thứ không? W: I think we can that Our repairman will W: Tôi nghĩ làm Thợ sửa give you a call before he visits chữa gọi cho ông trước đến 44-46 refer to the following conversation Câu 44-46 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Sally, would you like to see the new film M: Sally này, có muốn xem phim directed by Peter Lloyd with me this đạo diễn Peter Lloyd với vào thứ Saturday? không? W: You mean The Adventure of Little Ralph W: Ý bạn phim Cuộc phiêu lưu nhóc Why not! I read a review on a local Ralph Sao lại không chứ! Tôi đọc phê newspaper and the critics say it’s amazing bình tờ báo địa phương nhà Also, I’m a huge fan of Jerry Peterson who phê bình nói hay Tơi starred in it người hâm mộ cuồng nhiệt diễn viên phim Jerry Peterson M: Yes, I like his acting too Let me reserve M: Vâng, tơi thích diễn xuất anh the tickets for pm How does it sound? Để đặt trước vé tối Cô thấy sao? W: Great Why don’t we meet at pm so that W: Tuyệt Tại không gặp we can go for a bite to eat? I know a good lúc để ăn tối nhé? French restaurant near Hollywood Cinema Tôi biết nhà hàng Pháp ngon gần Rạp Hollywood Câu 47-49 liên quan đến đoạn hội thoại sau 47-49 refer to the following conversation W: Brian, have you heard about the city’s new plan to build an overpass on Jefferson Road? W: Brian này, anh có nghe nói kế hoạch xây dựng cầu vượt đường Jefferson thành phố chưa? M: Yes, I saw the morning news on TV today M: Vâng, xem tin tức TV sáng and it said the proposal was approved by the nói đề xuất xây dựng city council yesterday I hope it will alleviate ủy ban thành phố duyệt hôm qua Tôi traffic congestion downtown by giving hy vọng làm giảm tải tắc nghẽn giao motorists more alternatives thông khu trung tâm thành phố cách dành nhiều đường khác cho người xe máy W: That’s what the mayor and other cityofficials W: Đó ngài thị trưởng are quan chức thành phố mong đợi Tuy concerned about the possibility that it might nhiên, số người dân lo lắng have a bad effect on the landscape in the khả làm ảnh hưởng xấu downtown area đến mỹ quan khu trung tâm thành expect However, some citizens phố M: In addition, it might worsen the area’s traffic M: Ngồi ra, làm cho giao thơng during the construction period, don’t you khu vực tồi tệ thời gian thi think? cơng, anh có nghĩ khơng? 50-52 refer to the following conversation 50-52 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: I heard your office will be moving to a new M: Tơi có nghe văn phòng anh sớm building on Robson Street soon Is that true? chuyển đến tòa nhà phố Robson Có khơng? W: Yes, it is We’ve already got everything W: Vâng, Chúng tơi cho đóng packed and the movers will take all the gói thứ lại bên vận chuyển office supplies and equipment to the new đưa trang thiết bị văn phòng đến tòa office building tomorrow nhà văn phòng vào ngày mai M: Actually, a former colleague of mine told me M: Thật ra, người đồng nghiệp cũ about it when we had lunch together tơi nói tơi nghe chuyện chúng yesterday I think it’s good for you You ăn trưa ngày hôm qua Tôi always wanted to move to a bigger office nghĩ điều tốt cho anh.Anh building Is there anything that I can for muốn chuyển đến tồn nhà văn you? phòng lớn Tơi làm cho anh khơng? W: Well, we’re thinking of purchasing new W: À, tính đên việc mua sắm office chairs and I think you could help us ghế cho văn phòng tơi nghĩ anh có find a great deal You used to work as a sales thể giúp chúng tơi tìm mộtchổ giao dịch clerk at a big furniture store, right? tốt Anh làm thư ký bán hàng cửa hàng đồ nội thất lớn mà phải không? 53-55 refer to the following conversation Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: It looks like this copier isn’t working W: Có vẻ máy photocopy không properly Although I pressed this green hoạt động xác Dù tơi nhấn nút button to copy these handouts, nothing màu xanh để tài liệu came manual khơng có Tôi kiểm tra thoroughly but I don’t know what’s sách hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng wrong with it tơi khơng biết lại không hoạt out I checked the động M: Have you checked if it’s plugged in? M: Anh có kiểm tra xem liệu cắm chui điện chưa? W: Of course It’s definitely plugged in and W: Dĩ nhiên Nó chắn cắm there’s enough paper in the tray The điện có đủ giấy khay problem is that I have an important nữa.Vấn đề tơi có họp quan meeting with prospective clients at pm trọng với khách hàng tiềm lúc and I really need to make copies for chiều thật cần có để them cho họ xem M: In that case, you should call the M: Trong trường hợp này, anh nên gọi bên bảo maintenance office immediately If it is trì Nếu người ta khơng sửa not fixed in time, you’d better use the kịp tốt anh dùng máy photocopy one in the accounting office on the phòng kế toán tầng second floor 56-58 refer to the following conversation Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Dave, have you been to the bookstore W: Dave này, thời gian gần anh có đến nhà across the street lately? It has been sách phố khơng? Nó vừa làm completely renovated and it looks like a lại nên nhìn giống nhà sách new store M: I didn’t know that Last time I went M: Tôi khơng biết chuyện Lần trước tơi there, I had difficulty in locating the đến đó, tơi gặp khó khăn tìm chổ để book I wanted I thought it should be set sách mà cần Tơi nghĩ up better cần xếp lại tốt W: Right Many customers complained W: Đúng Nhiều khách hàng phàn nàn about it, which led to the dramatic drop điều làm lợi nhuận nhà sách giảm in profits That’s why they decided to đáng kể Đó lý họ định cải thiện improve their facilities and extend their sở vật chất tăng số mở cửa lên hours In addition, they started a blowout Ngoài ra, họ bắt đầu bán lý vào sale last week tuần M: That’s good I need to buy a book on M: Vậy tốt Tôi cần mua sách marketing strategies for my class this chiến lược marketing cho lớp học semester I think I should stop by there học kỳ Tơi nghĩ tơi ghé qua on my way home Shall we go together? đường nhà Mình chứ? Câu 59-61 liên quan đến hội thoại sau 59-61 refer to the following conversation M: Have you met our new marketing M: Anh gặp vị giám đốc marketing manager? chưa? Tơi có nghe ông chuyển I heard he got transferred from our Chicago từ chi nhánh Chicago bắt đầu làm việc branch and started work here last Monday từ thứ tuần W: Yes, I saw Mr Wang in the staff meeting W: Vâng, thấy ông Wang lần on Friday for the first time He looked họp nhân viên vào thứ Ơng ta very In nhiệt tình ngăn nắp Đặc biệt, particular, I liked the way he developed tơi thích cách ơng phát triển chiến our He lược marketing Ơng khuyến encouraged participants to share their khích người tham gia chia sẻ ý ideas in an informal and inviting way tưởng họ cách thoải mái lôi energetic new and marketing organized strategies M: It sounds like he has a constructive M: Có vẻ ông có cách tiếp cận mang approach I hope he will bring us more tính xây dựng Tơi hy vọng ông mang enthusiasm and help us increase our đến cho cơng ty nhiệt tình profits in the end cuối giúp gia tăng lợi nhuận W: That’s exactly what I want from him By W: Đó muốn từ ông the way, there is another meeting that he is Nhân tiện, dự kiến có họp mà supposed to preside over on Tuesday ông làm chủ tọa vào thứ Anh đến You’ll be there, won’t you? phải khơng? 62-64 refer to the following conversation Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Mr Baker I’d like to congratulate you on W: Anh Baker Tôi muốn chúc mừng anh có being here today We narrowed the list of mặt hôm nay.Chúng lượt bớt/ candidates the thu hẹp danh sách ứng viên cho vị trí giám marketing manager down from 15 to đốc marketing từ 15 xuống Ban tuyển Our hiring committee reviewed your dụng xem xét sơ yếu lý resume and we were really impressed lịch anh thật ấn tượng with your relevant job experience Would với kinh nghiệm công việc liên quan you please tell us more about your past anh Anh nói cho chúng tơi nghe experience? thêm kinh nghiệm khứ anh for the position of không? M: As you are already aware, I’ve been M: Như ông biết, làm nhân viên kinh working as a car salesperson for a decade doanh xe 10 năm Tôi I’ve been Employee of the Year five nhận danh hiệu Nhân viên Năm lần times in a row as well liên tiếp W: And if you were hired here at TM W: Và anh tuyển dụng vào công Motors, what would you like to first? ty TM Motors chúng tôi, điều trước tiên anh làm gì? M: Well, I’d like to come up with various M: À, muốn đưa chiến lược ý marketing strategies and ideas to attract tưởng marketing khác để thu hút nhiều more young people because they are the người trẻ tuổi họ đối biggest consumers in the industry these tượng tiêu dùng lớn ngành công days nghiệp thời gian gần 65-67 refer to the following conversation Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Hello This is Jane Mcdonald from JT W: Xin chào Tôi Jane Mcdonald đến từ JT Media I want to order new business cards Media.Tôi muốn đặt in danh thiếp cho for my department members because we thành viên phòng chúng tơi recently created a new company logo vừa tạo logo cho công ty M: Okay If you give me the information you M: Vâng Nếu cô cung cấp cho thông tin cô want to appear on the cards by email, we muốn xuất danh thiếp qua thư can start on the order immediately Also, điện tử, chúng tơi bắt đầu đơn hàng we need to know how many cards you Chúng cần biết would like cô muốn in danh thiếp W: I’ll have my assistant contact you with W: Tôi bảo trợ lý liên hệ với anh để cung more details by the end of the day By the cấp thông tin chi tiết vào cuối ngày way, how soon would they be completed? hôm Nhân tiên cho hỏi, danh thiếp My director wants this done as soon as hoàn thành vậy? Giám đốc possible muốn việc xong sớm tốt M: Once we get the necessary information M: Một chúng tơi có thơng tin cần from you, it won’t take long They will be thiết từ bạn, khơng tốn nhiều thời ready to be delivered by the end of the gian đâu Danh thiếp sẵn sàng để giao week at the latest chậm cuối tuần 68-70 refer to the following conversation Câu 68-70 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Hello, Tom This is Jessica from security W: Xin chào, Tom Tơi Jessica từ Phòng An I’m calling to remind you of the training ninh Tôi gọi để nhắc anh buổi đào tạo session on our new security procedures It is quy trình an ninh Buổi đào scheduled to take place at pm on April 15th tạo dự kiến diễn vào lúc chiều ngày 15 I’d like you to be there, please tháng 4.Tôi mong anh đến dự M: I received an email about it last week M: Tôi nhận email việc tuần Actually, I was going to tell you that I trước Thật ra, tơi định nói với won’t be able to make it I need to fly to dự Tôi phải bay đến Luân London to close a deal with our Đôn để chốt hợp đồng với đối tác vào ngày 14 counterpart on April 14th and I won’t be tháng trở lại back here until April 20th trước ngày 20 tháng W: That’s Okay We are planning to hold W: Thôi Chúng lên kế another session for anyone who can’t make hoạch tổ chức buổi đào tạo khác dành cho this first one I’ll send you an email as soon as không dự buổi Tôi the details are confirmed gửi email cho anh thông tin chi tiết buổi đào tạo xác nhận ... a review on a local Ralph Sao lại không chứ! Tôi đọc phê newspaper and the critics say it’s amazing bình tờ báo địa phương nhà Also, I’m a huge fan of Jerry Peterson who phê bình nói hay Tơi starred... thoại sau W: It looks like this copier isn’t working W: Có vẻ máy photocopy không properly Although I pressed this green hoạt động xác Dù tơi nhấn nút button to copy these handouts, nothing màu... cách ti p cận mang approach I hope he will bring us more tính xây dựng Tôi hy vọng ông mang enthusiasm and help us increase our đến cho công ty nhiệt tình profits in the end cuối gi p gia tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: LC ECO5 p , LC ECO5 p

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn