LC ECO5 21 09

61 29 0
  • Loading ...
1/61 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 02:28

Bài dịch LC Economy cập nhật vào 22h30 ngày facebook : https://www.facebook.com/phuongeco  Link cập nhật Economy 1-2-3-4-5: http://goo.gl/IYt9tW  Link sách học từ vựng 600Eco : https://goo.gl/reB7Us Link Audio sách 600Eco: Phần 1: https://goo.gl/xnJTAK - sách 600Eco :Phần 2: https://goo.gl/AUnMOi Dịch - Ngày 15/09 : Test – Part Ngày 16/09: Test – Part Ngày 17/09: Test – Part Ngày 18/09: Test – Part Ngày 19/09: Test – Part Ngày 20/09: Test – Part - Cứ tính tới hết 10 Test PART Câu 41-43 liên quan đến đoạn hội thoại sau 41-43 refer to the following conversation M: Hello, this is John Stevenson from Super M: Xin chào, John Stevenson từ Nhà sách Reading bookstore I’m calling to ask Super Reading Tơi gọi để hỏi liệu anh whether you can send someone to take a cử đến để xem trần nhà look at our ceiling It’s been leaking since khơng Nó bị thủng/ bị dột last night’s rainstorm bão tối qua W: Hi, Mr Stevenson I’m afraid we’re W: Xin chào Ơng Stevenson Tơi e chúng already booked up for this week Is it okay kín lịch cho tuần Liệu tuần tới if we drop by your store one day next ghé qua cửa hàng ơng có week? khơng? M: Well, I want to get it fixed as soon as M: À, tơi muốn sửa sớm tốt possible Without repairing it, we can’t Nếu không sửa nó, chúng tơi khơng thể mở reopen part of the store Could you make it cửa lại phần nhà sách được.Thế anh có on Monday, then? thể làm vào thứ không? W: I think we can that Our repairman will W: Tôi nghĩ làm Thợ sửa give you a call before he visits chữa gọi cho ông trước đến 44-46 refer to the following conversation Câu 44-46 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Sally, would you like to see the new film M: Sally này, có muốn xem phim directed by Peter Lloyd with me this đạo diễn Peter Lloyd với vào thứ Saturday? không? W: You mean The Adventure of Little Ralph W: Ý bạn phim Cuộc phiêu lưu nhóc Why not! I read a review on a local Ralph Sao lại không chứ! Tôi đọc phê newspaper and the critics say it’s amazing bình tờ báo địa phương nhà Also, I’m a huge fan of Jerry Peterson who phê bình nói hay Tơi starred in it người hâm mộ cuồng nhiệt diễn viên phim Jerry Peterson M: Yes, I like his acting too Let me reserve M: Vâng, tơi thích diễn xuất anh the tickets for pm How does it sound? Để đặt trước vé tối Cô thấy sao? W: Great Why don’t we meet at pm so that W: Tuyệt Tại không gặp we can go for a bite to eat? I know a good lúc để ăn tối nhé? French restaurant near Hollywood Cinema Tôi biết nhà hàng Pháp ngon gần Rạp Hollywood Câu 47-49 liên quan đến đoạn hội thoại sau 47-49 refer to the following conversation W: Brian, have you heard about the city’s new plan to build an overpass on Jefferson Road? W: Brian này, anh có nghe nói kế hoạch xây dựng cầu vượt đường Jefferson thành phố chưa? M: Yes, I saw the morning news on TV today M: Vâng, xem tin tức TV sáng and it said the proposal was approved by the nói đề xuất xây dựng city council yesterday I hope it will alleviate ủy ban thành phố duyệt hôm qua Tôi traffic congestion downtown by giving hy vọng làm giảm tải tắc nghẽn giao motorists more alternatives thông khu trung tâm thành phố cách dành nhiều đường khác cho người xe máy W: That’s what the mayor and other cityofficials W: Đó ngài thị trưởng are quan chức thành phố mong đợi Tuy concerned about the possibility that it might nhiên, số người dân lo lắng have a bad effect on the landscape in the khả làm ảnh hưởng xấu downtown area đến mỹ quan khu trung tâm thành expect However, some citizens phố M: In addition, it might worsen the area’s traffic M: Ngoài ra, làm cho giao thơng during the construction period, don’t you khu vực tồi tệ thời gian thi think? cơng, anh có nghĩ không? 50-52 refer to the following conversation 50-52 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: I heard your office will be moving to a new M: Tơi có nghe văn phòng anh sớm building on Robson Street soon Is that true? chuyển đến tòa nhà phố Robson Có khơng? W: Yes, it is We’ve already got everything W: Vâng, Chúng tơi cho đóng packed and the movers will take all the gói thứ lại bên vận chuyển office supplies and equipment to the new đưa trang thiết bị văn phòng đến tòa office building tomorrow nhà văn phòng vào ngày mai M: Actually, a former colleague of mine told me M: Thật ra, người đồng nghiệp cũ about it when we had lunch together tơi nói nghe chuyện chúng yesterday I think it’s good for you You ăn trưa ngày hôm qua Tôi always wanted to move to a bigger office nghĩ điều tốt cho anh.Anh building Is there anything that I can for muốn chuyển đến tồn nhà văn you? phòng lớn Tơi làm cho anh khơng? W: Well, we’re thinking of purchasing new W: À, chúng tơi tính đên việc mua sắm office chairs and I think you could help us ghế cho văn phòng tơi nghĩ anh có find a great deal You used to work as a sales thể giúp chúng tơi tìm mộtchổ giao dịch clerk at a big furniture store, right? tốt Anh làm thư ký bán hàng cửa hàng đồ nội thất lớn mà phải không? 53-55 refer to the following conversation Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: It looks like this copier isn’t working W: Có vẻ máy photocopy không properly Although I pressed this green hoạt động xác Dù tơi nhấn nút button to copy these handouts, nothing màu xanh để tài liệu came manual Tơi kiểm tra thoroughly but I don’t know what’s sách hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng wrong with it lại khơng hoạt out I checked the động M: Have you checked if it’s plugged in? M: Anh có kiểm tra xem liệu cắm chui điện chưa? W: Of course It’s definitely plugged in and W: Dĩ nhiên Nó chắn cắm there’s enough paper in the tray The điện có đủ giấy khay problem is that I have an important nữa.Vấn đề tơi có họp quan meeting with prospective clients at pm trọng với khách hàng tiềm lúc and I really need to make copies for chiều thật cần có để them cho họ xem M: In that case, you should call the M: Trong trường hợp này, anh nên gọi bên bảo maintenance office immediately If it is trì Nếu người ta khơng sửa not fixed in time, you’d better use the kịp tốt anh dùng máy photocopy one in the accounting office on the phòng kế tốn tầng second floor 56-58 refer to the following conversation Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Dave, have you been to the bookstore W: Dave này, thời gian gần anh có đến nhà across the street lately? It has been sách phố khơng? Nó vừa làm completely renovated and it looks like a lại nên nhìn giống nhà sách new store M: I didn’t know that Last time I went M: Tơi khơng biết chuyện Lần trước tơi there, I had difficulty in locating the đến đó, tơi gặp khó khăn tìm chổ để book I wanted I thought it should be set sách mà tơi cần Tơi nghĩ up better cần xếp lại tốt W: Right Many customers complained W: Đúng Nhiều khách hàng phàn nàn about it, which led to the dramatic drop điều làm lợi nhuận nhà sách giảm in profits That’s why they decided to đáng kể Đó lý họ định cải thiện improve their facilities and extend their sở vật chất tăng số mở cửa lên hours In addition, they started a blowout Ngoài ra, họ bắt đầu bán lý vào sale last week tuần M: That’s good I need to buy a book on M: Vậy tốt Tôi cần mua sách marketing strategies for my class this chiến lược marketing cho lớp học semester I think I should stop by there học kỳ Tơi nghĩ tơi ghé qua on my way home Shall we go together? đường nhà Mình chứ? Câu 59-61 liên quan đến hội thoại sau 59-61 refer to the following conversation M: Have you met our new marketing M: Anh gặp vị giám đốc marketing manager? chưa? Tơi có nghe ơng chuyển I heard he got transferred from our Chicago từ chi nhánh Chicago bắt đầu làm việc branch and started work here last Monday từ thứ tuần W: Yes, I saw Mr Wang in the staff meeting W: Vâng, thấy ông Wang lần on Friday for the first time He looked họp nhân viên vào thứ Ông ta very In nhiệt tình ngăn nắp Đặc biệt, particular, I liked the way he developed tơi thích cách ông phát triển chiến our He lược marketing Ơng khuyến encouraged participants to share their khích người tham gia chia sẻ ý ideas in an informal and inviting way tưởng họ cách thoải mái lôi energetic new and marketing organized strategies M: It sounds like he has a constructive M: Có vẻ ơng có cách tiếp cận mang approach I hope he will bring us more tính xây dựng Tôi hy vọng ông mang enthusiasm and help us increase our đến cho công ty nhiệt tình profits in the end cuối giúp gia tăng lợi nhuận W: That’s exactly what I want from him By W: Đó tơi muốn từ ơng the way, there is another meeting that he is Nhân tiện, dự kiến có họp mà supposed to preside over on Tuesday ông làm chủ tọa vào thứ Anh đến You’ll be there, won’t you? phải không? 62-64 refer to the following conversation Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Mr Baker I’d like to congratulate you on W: Anh Baker Tơi muốn chúc mừng anh có being here today We narrowed the list of mặt hôm nay.Chúng lượt bớt/ candidates the thu hẹp danh sách ứng viên cho vị trí giám marketing manager down from 15 to đốc marketing từ 15 xuống Ban tuyển Our hiring committee reviewed your dụng xem xét sơ yếu lý resume and we were really impressed lịch anh thật ấn tượng with your relevant job experience Would với kinh nghiệm công việc liên quan you please tell us more about your past anh Anh nói cho nghe experience? thêm kinh nghiệm khứ anh for the position of không? M: As you are already aware, I’ve been M: Như ông biết, làm nhân viên kinh working as a car salesperson for a decade doanh xe 10 năm Tôi I’ve been Employee of the Year five nhận danh hiệu Nhân viên Năm lần times in a row as well liên tiếp W: And if you were hired here at TM W: Và anh tuyển dụng vào công Motors, what would you like to first? ty TM Motors chúng tơi, điều trước tiên anh làm gì? M: Well, I’d like to come up with various M: À, muốn đưa chiến lược ý marketing strategies and ideas to attract tưởng marketing khác để thu hút nhiều more young people because they are the người trẻ tuổi họ đối biggest consumers in the industry these tượng tiêu dùng lớn ngành công days nghiệp thời gian gần 65-67 refer to the following conversation Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Hello This is Jane Mcdonald from JT W: Xin chào Tôi Jane Mcdonald đến từ JT Media I want to order new business cards Media.Tôi muốn đặt in danh thiếp cho for my department members because we thành viên phòng chúng tơi recently created a new company logo vừa tạo logo cho công ty M: Okay If you give me the information you M: Vâng Nếu cô cung cấp cho thông tin cô want to appear on the cards by email, we muốn xuất danh thiếp qua thư can start on the order immediately Also, điện tử, chúng tơi bắt đầu đơn hàng we need to know how many cards you Chúng cần biết would like cô muốn in danh thiếp W: I’ll have my assistant contact you with W: Tôi bảo trợ lý liên hệ với anh để cung more details by the end of the day By the cấp thông tin chi tiết vào cuối ngày way, how soon would they be completed? hôm Nhân tiên cho hỏi, danh thiếp My director wants this done as soon as hoàn thành vậy? Giám đốc possible muốn việc xong sớm tốt M: Once we get the necessary information M: Một chúng tơi có thơng tin cần from you, it won’t take long They will be thiết từ bạn, khơng tốn nhiều thời ready to be delivered by the end of the gian đâu Danh thiếp sẵn sàng để giao week at the latest chậm cuối tuần chức vụ W: It makes sense Judy told me that they W: Có lý Judy bảo tơi họ có ứng viên have had very few qualified candidates kinh nghiệm chun mơn Cơ She might want to look at her resume xem qua sơ yếu lý lịch thư xin việc cô and cover letter I’ll give her a call first Tôi gọi cho cô trước PART PHẦN 71-73 refer to the following telephone Câu 71-73 liên quan đến tin nhắn điện thoại sau message Hello, this is Mary Swanson from American Xin chào, Mary Swanson từ American Apparel and this message is for Julia Black I Apparel tin nhắn dành cho Julia Black booked a private room for our departmental Tôi đặt phòng riêng cho họp mặt get-together tomorrow evening But our phòng tối mai Nhưng phận division should stay late to prepare for an nên lại trễ để chuẩn bị cho đợt tra unexpected inspection from the fire đột xuất từ sở cứu hỏa Do đó, tơi muốn department As a result, I’d like to give our nhường phòng cho khách hàng quen khác room up to other patrons Sorry for the last- Xin lỗi thay đổi vào phút cuối minute change and I hope it doesn’t cause you hy vọng khơng gây rắc rối cho anh Như any trouble As you already know, we love anh biết, chúng tơi thích ngon your delicious Mexican dishes and we’re Mexico chúng tơi định ăn tối planning to have dinner there some day next ngày tháng sau Xin lỗi lần month Sorry again and I’ll talk to you later nói chuyện với anh sau 74-76 refer to the following talk Câu 74-76 liên quan đến nói chuyện sau Welcome to Super Fitness Center My name is Chào mừng đến Trung tâm thể dục thể hình Brian Harding and I’ll be showing you around Super Fitness.Tên Brian Harding our state-of-the-art facilities First, you’ll see nói với quý khách nghe sở vật chất our weight room, which is filled with a wide đại chúng tôi.Trước tiên, người range of dumbbells and barbells After that, thấy phòng tập ngực chúng tơi, you will have a chance to try our treadmills trang bị với đủ loại tạ tạ Sau and stationary exercise bikes in our fitness đó, quý kháchsẽ có hội để thử máy xoay room Unlike other fitness centers, we offer guồng xe đạp chổ various exercise classes like yoga and Pilates phòng thể hình Khơng giống trung for free In addition, our qualified dietician tâm thể dục thể hình khác, chúng tơi cung cấp regularly updates our website with all kinds of nhiều lớp tập miễn phí khác yoga information for a healthy diet Finally, if you tập thể dục tăng cường sức khỏe decide to sign up for our membership program Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng nhiều kinh right after the tour, you will be eligible for a nghiệm thường xuyên cập 20% discount Okay, if you’re ready, let’s get nhật lên trang web thông tin chế started độ ăn uống có lợi cho sức khỏe Cuối cùng, quý kháchquyết định đăng ký vào chương trình thành viên sau tham quan, quý kháchsẽ đủ điều kiện để hưởng 20% giảm giá OK, quý khách sẵn sàng, bắt đầu 77-79 refer to the following announcement Câu 77-79 liên quan đến thông báo sau Before we move onto our next agenda, I’d like Trước chuyển sang chương trình nghị to let you know that we’ll be doing some kế tiếp, muốn cho người biết maintenance work on our network system In tiến hành bảo trì hệ thống mạng order to this, our intranet server might be Để làm việc này, máy chủ mạng nội shut down over the weekend If you are phải ngừng hoạt động sang planning to come into work this weekend, you cuối tuần Nếu người định đến làm việc are advised to bring your laptop computer and vào cuối tuần này, người nên mang theo use the conference room on the third floor, máy tính xách tay sử dụng phòng hội nghị where wireless Internet service is available tầng chổ có sẵn dịch vụ mạng khơng This work should be completed by Sunday and dây Việc bảo hành hoàn thành vào chủ it will be up and running again on Monday nhật xong chạy lại vào thứ Hãy Please make sure to back up all important chắn lưu dự phòng tất liệu quan data, just in case, before you leave work on trọng để dự phòng trước người xong Friday 80-82 refer to the following speech việc vào thứ Câu 80-82 liên quan đến phát biểu sau I feel honored to be here at the Sydney Tôi cảm thấy vinh dự có mặt Hội chợ Book Fair As a children’s book author, I’m Sách Sydney Với tư cách tác giả sách so thrilled to see so many children dành cho thiếu nhi, thật xúc động thấy interested in reading I believe reading nhiều trẻ em thích đọc sách Tơ tin đọc affords children the opportunity to develop sách cho trẻ em hội phát triển lực tưởng the powers of imagination and inner tượng trực quan bên Tơi ln thích visualization I always enjoy visiting tham quan Sydney nơi sinh lớn lên Sydney, as I was born and raised here This Đây thành phố đặc biệt khơi ngồn cảm is the special city that inspired me to be a hứng cho để trở thành nhà văn writer, and my recent book, My Dreams, is sách gần tôi, My Dreams (Giấc mơ based on my childhood here in Sydney tôi) dựa thời thơ ấu Sydney Bây Now, I’d like to introduce Kevin Miller, giờ, muốn giới thiệu Kevin Miller người who has made every effort to make this có nhiều cố gắng để kiện diễn event happen this year He is widely known năm Ông tiếng nhà thơ as a poet, but he also created the children’s ông lập nên chương trình đọc dành cho reading program called The Reading Bank thiếu nhi gọi The Reading Bank (Ngân hàng last year Please join me in welcoming him đọc sách) vào năm ngoái Hãy tơi chào đón ơng 83-85 refer to the following news report Câu 83-85 liên quan đến tin thời sau Good evening, listeners This is Susan Haywood reporting forTBC headline news Xin chào (buổi tối) quý thính giả.Tơi Susan This morning, Golden Hill’s city council Haywood điểm tinnổi bậttrên đài TBC Sáng approved a plan to revitalize the abandoned nay, ủy ban thành phố Golden Hill chấp manufacturing plant in the Bay area City thuận kế hoạch tái thiết nhà máy sản xuống bị officials hope to turn this area into a beautiful bỏ hoang khu vực Vịnh Các quan chức thành park At a press conference, the mayor, phố hy vọng biến nơi thành công viên Samuel Newman, expressed his enthusiasm, đẹp Tại họp báo, ngài thị trưởng saying ―We are taking steps to make the city Samuel Newman nhấn mạnh hăng hái greener.‖ However, some concerned citizens ơng ấy, nói ―Chúng tơi áp dụng argue that this plan will make the traffic biện pháp để làm cho thành phố xanh hơn.‖ situation in the city much worse than it is Tuy nhiên, số người dân liên quan tranh cãi now kế hoạch làm cho tình hình giao thơng thành phố tệ hại 86-88 refer announcement to the following Câu 86-88 liên quan đến thông báo sau Tất hành khách chờ lên chuyến bay 150 Attention, all passengers waiting to board Far Băng Cốc hãng hàng không Far East East Airway’s flight 150 to Bangkok I regret Airway ý Tôi lấy làm tiếc báo quý khách to tell you that this flight has been cancelled biết chuyến bay vừa bị hủy bão lớn due to heavy thunderstorms here in Incheon Incheon Nhưng có máy bay khác dự But there is another plane scheduled to leave kiến khởi hành nữa, lúc 5:30 chiều in three hours, at 5:30 pm, at Gate instead cổng thay cổng 15 Nếu cần chuyển of 15 If you need to transfer to another flight chuyến bay khác đến Băng Cốc, quý khách to Bangkok, please see one of our gặp số người đại diện representatives at the gate for further cổng để có thêm thơng tin Hoặc khơng, q information Otherwise, you can view your kháchcũng xem lịch trình chuyến bay flight schedule on the monitor and print out hình in vé máy bay máy chuyển your boarding pass on a self-service transfer vé tự phục vụ gần quầy kiểm tra lúc vào Cảm machine near our check-in counters Thank ơn quý khách you 89-91 refer to the following instructions 89-91 liên quan đến hướng dẫn sau Good morning, everyone The reason why I Xin chào (buổi sáng) người Lý mà called the meeting this early in the morning gọi người đến buổi họp sáng sớm hôm is to update you on our new security để cung cấp cho người thông tin procedures, which will be implemented next quy trình an ninh chúng ta, quy trình week Starting next Monday, all employees triển khai vào tuần sau Bắt đầu từ are asked to wear ID badges in our building thứ tới, tất nhân viên phải mang at all times Also, you need to place the thẻ nhân viêntrong trình làm việc tòa badge on the security panel to enter the nhà Mọi người phải quẹt thẻ bảng an building If you haven’t gotten your picture ninh vào tòa nhà Nếu ngườiquên chụp taken, please so in the staff lounge on the ảnh, vui lòng chụp ảnh phòng trà dành cho third floor right after the meeting Please nhân viên tầng sau họp Hãy make sure that the new ID badges will be thẻ nhân viên phát issued and delivered to each department giao đến phòng ban trước thứ Cuối cùng, head on Friday Finally, all visitors should tất khách đến thăm phải ký tên đăng ký sign in at the main gate for a temporary cổng để cấp thẻ tạm thời trước badge before entering the building Thank vào tòa nhà Cảm ơn hợp tác người you for your cooperation 92-94 refer to the following introduction Câu 92-94 liên quan đến đoạn giới thiệu sau Thank you for coming here early in spite of your hectic schedule Today, we’re joined Cảm ơn người đến sớm dù kế hoạch by an eminent architect, Jerry Donald, who làm việc bận rộn.Hơm nay, có was in charge of constructing our head tham gia kiến trúc sư xuất sắc Jerry Donald, office herein Chicago He is famous for his người phụ trách xây dựng trụ sở innovative style and he is also admired by Chicago Ông tiếng với phong cách those studying architecture In addition, he cách tân ngưỡng mộ với kiểu kiến has won Architect of the Year awards four trúc Ngồi ra, ơng giành giải thưởng times in a row Today, he runs Jerry & John Kiến trúc sư Năm năm liên tiếp.Hiện nay, Architects in Lansing with his partner, John ông điều hành Jerry & John Architects thành Wang As you already know, I’ve been phố Lansing với đối tác John Wang Như trying to make our working environment người biết, cố gắng để làm cho more inviting and comfortable since I was môi trường làm việc thú vị thoải appointed the CEO of our company last mái kể từ bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành cơng ty năm ngối year In line with my previous efforts, Đi đôi với nỗ lực trước tôi, ban quản management has decided to add new trị vừa định bổ sung phương tiện giải leisure facilities to our headquarters for our trí trụ sở dành cho nhân viên May mắn employees Fortunately, Jerry has agreed to thay, Jerry đồng ý chịu trách nhiệm dự án take charge of this project.In a few Trong chốc lát ông có mặt để trình moments, he will be here with us to briefly bày vắn tắt kế hoạch talk about his plan 95-97 refer to the following voice mail Câu 95-97 liên quan đến tin nhắn thoại sau message dây Hello, Ms Lopez This is James Parker from Xin chào Cô Lopez Tôi James Parket từ T&B Realty You called our office yesterday T&B Realty Cơ gọi đến văn phòng chúng tơi and expressed interest in renting office space ngày hôm qua thể quan tâm đến việc in Chelsea Although you wanted the th khơng gian văn phòng Chelsea Mặc dù property that is close to the Queen Street cô muốn phần đất gần trạm xe điện ngầm subway station, there isn’t anything suitable phố Queen, lúc chẳng có thứ phù for an attorney’s office there at this moment hợp cho văn phòng ủy quyền Tuy However, there is a brand new office nhiên, có tòa nhà văn phòng toanh building under construction and it will be xây dựng hoàn thành vào cuối done by the end of the month If you don’t tháng Nếu cô không phiền đợi, nghĩ mind waiting, I think this would be perfect chổ thích hợp cho Cũng có vài for you Also, there are some alternatives that thay khu vực kháccó thể quan tâm might interest you in other areas Please Hãy gọi lại cho xếp thời gian thuận phone me again and arrange a convenient tiện để gặp để bàn chi tiết time for us to meet for more details I’m Tơi nóng lòng nhận tin sớm từ Bảo looking forward to hearing from you soon trọng! Take care 98-100 refer to the following talk Câu 98-100 liên quan đến nói chuyện sau Good morning, ladies and gentlemen I’d like to thank you for coming to our 5th Xin chào (buổi sáng) quý ông quý bà Tôi muốn annual charity banquet here at Jefferson cảm ơn quý vị đến tham tự buổi tiệc từ thiện Hall This event was supposed to be held at thường niên lần thứ hội the Marriot hotel as usual However, as the trường Jefferson Sự kiện dự kiến tổ chức hotel is still being renovated, we had no khách sạn Mariot thường lệ Tuy nhiên, choice but to change the venue We khách sạn nâng cấp, apologize for the inconvenience this may khơng cách khác phải thay đổi địa have caused To my surprise, the number of điểm Chúng thành thật xin lỗi bất tiện people attending this year’s event is much gây Theo điều làm ngạc nhiên, higher than we anticipated We are very số người tham dự kiện năm cao nhiều thankful for your support As you already so với dự đốn Chúng tơi lấy làm biết ơn know, all of this year’s proceeds will go hỗ trợ quý vị Như người biết, tất directly to Global Pet Lovers in Portland, số tiền quyên góp năm dành cho Oregon, an organization that is committed Global Pet Lovers Portland, bang Oregon, to the rescue and rehabilitation of abused tổ chức cam kết cứu giúp phục hồi and abandoned dogs, cats and other pets vật bị ngược đãi bỏ rơi gồm chó, mèo Thank you again for your interest and thú cưng khác Một lần cảm ơn support quan tâm hỗ trợ quý vị TEST PART 41-43 refer to the following conversation W: Excuse me I’m looking for the Global Theater Do you know where it is by any chance? M: Yes, but it’s not within walking distance I suggest you take the number bus across the street W: Oh, I see the bus stop over there Actually, I need to arrive there by pm to see the world premiere of Sean Cobb’s new play I don’t want to miss any of it M: It’s already 4:20 pm I think you’d really better hurry, then 44-46 refer to the following conversation M: Good evening Welcome to Shanghai Kitchen! How may I help you? W: Hi Do you have a table for a party of available? It seems like your restaurant is quite busy M: Wait a minute, ma’am We’re fully bookedright now, but we could seat you in about 15 minutes in the main hall if you don’t mind waiting Or if you prefer a private room, there will be one available in about half an hour W: The private room sounds better for me, but I need to talk with the other people in my group first I’ll be right back Câu 41-43 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Thứ lỗi cho tơi Tơi tìm Nhà hát Global Tiện thể cho tơi hỏi Anh có biết nằm đâu khơng? M: Vâng, quãng đường tới đâu Theo ý anh nên xe buýt số bên đường W: Ồ, thấy trạm xe bt đằng Thật sự, tơi cần đến trước chiều để xem lần diễn kịch Sean Cobb Tôi không muốn bỏ lỡ phần M: Giờ 4:20 chiều Thế tơi nghĩ tốt anh nên nhanh lên Câu 44-46 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Xin chào Chào mừng đến với Shanghai Kitchen (Bếp Thượng Hải) Tơi có giúp cho ơng nào? W: Xin chào Anh có sẵn bàn dành cho tiệc người khơng? Có vẻ nhà hành anh bận rộn M: Chờ chút nhé, thưa bà Ngay chúng tơi hết chổ rồi, chúng tơi chổ cho bà khoảng 15 phút sảnh bà khơng phiền đợi Hoặc bà thích phòng riêng hơn, có sẵn phòng nửa tiếng W: Phòng riêng nghe thích hợp cho tơi đấy, tơi cần nói chuyện với người khác nhóm trước Tơi quay lại 47-49 refer to the following conversation W: Hello, Brian Do you have a minute to help me? I want to access our company website, but I can’t I called the technical support team, but nobody answered the phone M: Didn’t you know that our website is beingupdated to fully reflect the changes that came into effect on November 3? W: You mean our new payroll system? Do you know when the update will be finished? I need to look over our new product lines on our website so that I can give the latest information to my clients M: Actually, I have a catalogue showing the full range of our new winter clothes Would you like to look at it? Câu 47-49 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Xin chào Brian Anh giúp chút không? Tôi muốn truy cập trang web công ty tơi khơng thể Tơi gọi nhóm hỗ trợ kỹ thuật không trả lời điện thoại M: Anh khơng biết trang web cập nhật để phản ánh đầy đủ thay đổi có hiệu lực từ thàng ngày tháng 11 sao? W: Ý anh hệ thống bảng lương hả? Anh có biết việc cập nhật hồn tất khơng? Tơi cần kiểm tra dòng sản phẩm trang web để tơi cung cấp thông tin cho khách hàng M: Thật sự, tơi có catalogue thể đầy đủ loại quần áo mùa đơng Anh có muốn xem qua không? 50-52 refer to the following conversation W: Hey, Sam Have you tried the new seafood restaurant on Glory Avenue? M: Yes, I went there with a colleague a couple of weeks ago The food was great but the prices were much higher than I’d expected W: Oh, really? How about the atmosphere? I read an article the other day and it said that a warm and friendly ambiance matches the food they serve M: That’s right It has a pretty nice atmosphere and the servers are very kind Actually, I have a dinner appointment with Mark in Marketing this evening Would you like to join us? 53-55 refer to the following conversation W: Pardon me Can you tell me where Ms.Kim’s office is? I’m already late for the meeting in her office M: Sure It’s on the fifth floor You can take the elevator at the end of this corridor You must be her new secretary, right? W: I think you’ve got the wrong person In fact,I run a jewelry shop on King Street and I commissioned Ms Kim to design our new company logo M: Oh, I’m sorry that I took you for somebody else My name is David Grant and I work with Ms Kim in her design team If you come with me, I’ll show you where it is Câu 50-52 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Này Sam Cơ có dùng bữa nhà hàng hải sản Đại lộ Avenue chưa? M: Rồi, tơi đến đồng nghiệp cách tuần Thức ăn tuyệt giá cao tơi nghĩ nhiều W: Ồ, à? Khơng khí nào? Hơm trước tơi có đọc báo nói bầu khơng khí ấm cúng thân thiện phù hợp với thức ăn mà họ phục vụ M: Đúng Nhà hàng có khơng khí dễ chịu người phục vụ chu đáo Thật ra, tơi có hẹn ăn tối với Mark phòng marketing tối Cô tham gia với nhé? Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Xin thứ lỗi cho tơi Anh cho tơi biết văn phòng Cơ Kim đâu khơng vậy? Tơi trễ họp văn phòng M: Chắc chắn Văn phòng tầng Cơ thang máy nằm cuối hàng lang Cô thư ký cô phải không? W: Tôi nghĩ anh nhầm người Thật quản lý cửa hàng nữ trang phố King đặt Cô Kim thiết kế logo cho công ty M: Ồ, xin lỗi nhầm cô với người khác Tên David Grant, làm việc với Cô Kim nhóm thiết kế Nếu tơi, tơi văn phòng đâu 56-58 refer to the following conversation M: Hello May I speak with Robert Tucker? I’m supposed to get a price estimate for the interior design of my office from him W: I’m sorry, but he is talking with our lawyer in the conference room right now Would you like to call him back in about an hour? M: Well, I need to show an apartment to a client in 20 minutes Could you please ask him to give me a call before the end of the day? W: No problem I’ll have him call you as soon as he comes back Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Xin chào Tơi nói chuyện với Robert Tucker không? Tôi phải nhận bảng ước lượng giá cho việc thiết kế nội thất văn phòng tơi từ anh W: Tôi tiếc anh nói chuyện với ngài luật sư phòng hội nghị Anh gọi lại cho anh không? M: À, cần đưa khách hàng xem hộ 20 phút Anh vui lòng bảo anh gọi cho tơi vào cuối ngày hôm không? W: Không vấn đề Tơi nói anh gọi cho anh anh trở lại 59-61 refer to the following conversation M: Hi, Jessica Jim in Personnel told me that Mr Park in your department will retire next month Is that correct? You know, he’s only in his late 40s W: That’s right Apparently, he wants to spend more time with his wife and children I heard he is planning to leave the city and run an orchard in his hometown M: We’re going to miss him He’s one of the best architects that I have worked with W: I definitely agree with you I hope he will continue to work as a freelance architect By the way, is anyone preparing a farewell party for him? If so, I really want to attend it Câu 59-61 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Chào Jessica Jin phòng Nhân bảo tơi Ơng Park phòng nghỉ hưu vào tháng sau.Có khơng? Cơ biết đó, ơng gần 50 tuổi thơi W: Đúng Hình ơng muốn dành nhiều thời gian cho vợ Tôi biết ông định rời khỏi thành phố quản lý vườn ăn trái q M: Chúng ta nhớ ơng Ơng kiến trúc sư giỏi mà tơi làm việc W: Tơi hồn tồn đồng ý với anh Tôi hy vọng ông tiếp tục làm kiến trúc sư tự Nhân tiện cho hỏi, có chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay ơng khơng? Nếu có, tơi thật muốn tham gia 62-64 refer to the following conversation M: Sally, my laptop crashed three times this week and I think I need to purchase a new one as soon as possible Could you recommend any store around here? W: Why don’t you try Best Buys on Hamilton Street? I bought my printer there and I was satisfied with their technical service andaffordable prices M: I know where it is I went there with my former colleague, Ben Brown, last year It seems to be the largest store in this region W: You can say that again I heard they are scheduled to start their annual clearance sale today Why don’t we stop by there during our lunch break? I want to buy the new laptop computer they are advertising in the papers Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Sally, máy tính xách tay bị lần tuần nghĩ cần mua sớm tốt Cơ giới thiệu cho tơi cửa hàng gần không? W: Tại Anh không thử Best Buys phố Hamilton nhỉ? Tôi mua máy in tơi thật hài lòng với dịch vụ kỹ thuật giá phải họ M: Tơi biết nằm đâu mà Tơi đến với anh đồng nghiệp cũ Ben Brown năm ngối.Nó cửa hàng lớn vùng phải W: Anh nói lần Tôi biết họ dự kiến bắt đầu đợt bán hạ giá thường niên hơm Sao khơng ghé qua lúc nghỉ ăn trưa nhỉ? Tơi muốn mua máy tính xách tay mà thấy họ quảng cáo báo 65-67 refer to the following conversation M: Wow These roses are beautiful Did you grow them yourself? W: Yes, I’ve been growing flowers as a hobby since 2005 At first, I liked the scent of the flowers that my husband gave me as a birthday gift, and later decided to plant some lilies and roses in my garden That’s how everything started M: You have such a great pastime I used to collect rare stamps and coins, but I have been so tied up with work these days that I can’t continue doing it W: I know how busy you are nowadays Oh, by the way, you just started working at British Bank, right? How is your new job 68-70 refer to the following conversation M: Julie, I just got a phone call from Ms.Woods in Accounting She asked me if your expense report is ready W: Actually, I was going to submit it this morning, but I realized that some hotel receipts were missing I asked the hotel to fax me the copies and they promised to send them to me by the end of the day M: Good I’ll tell Ms Woods that you will turn in the report by tomorrow That should give her enough time to proceed with the reimbursement W:Okay I’ll try to get it done first thing tomorrow morning, then Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Chà Những hồng đẹp q.Cơ tự trồng hả? W: Vâng, tơi có sở thích trồng hoa từ năm 2005 Đầu tiên, tơi thích mùi hương bơng hoa mà chồng tơi tặng tơi làm q sinh nhật, sau định trồng hoa loa kèn hoa hồng vườn nhà Mọi thứ bắt đầu M: Cơ có thú tiêu khiển hay Tôi sưu tầm loại tem tiền đồng quý dạo bù đầu với công việc nên tiếp tục W: Tôi biết cô bận mà Ờ, cho hỏi thăm, cô vừa bắt đầu công việc Ngân hàng British phải không? Công việc nào? Câu 68-70 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Julie này, vừa nhận cú điện thoại từ Cơ Woods phòng kế tốn Cơ hỏi tơi báo cáo chi phí cô xong chưa W: Thật tơi định nộp vào sáng tơi phát số biên lai khách sạn bị thiếu Tôi nhờ khách sạn fax cho họ hứa gửi chúng cho vào cuối ngày hôm M: Tốt Tôi bảo Cô Woods cô nộp báo cáo vào ngày mai Cô có đủ thời gian để làm thủ tục bồi hồn W: Được Vậy tơi cố làm xong trước vào sáng mai ... theo số 600-1200 Cảm ơn 83-85 refer to the following talk Câu 83-85 liên quan đến nói chuyện Welcome to our 10th annual Environment sau Conservation Forum here at Mega Dream Chào mừng đến với
- Xem thêm -

Xem thêm: LC ECO5 21 09 , LC ECO5 21 09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn