Visio mind map danh van tieng anh 06 02 2014

1 51 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:51

t, d + ed əd/id ED ‘eks k, f, s, sh, ch, p, th (θ) t ik’s EX trường hợp lại d ig’z nhấn trọng âm X ko N.âm X N.âm c + e, i, y s k D c không + e, i, y C G f, t, k, p, th (θ) s S/ ES kʃ, gʒ g T d g không + e, i, y T N.âm qu = kw j = dʒ wh = w sh = tʃ sh = ʃ ph = f th = θ, ð y=j P.âm lại & N.âm CÁCH ĐỌC ÂM ĐI S ʒ N.âm + s + u, ia, io s ƞ c, j, qu, wh, ch, sh, th, ph, x, y d, g, s, t, n n + c, k, g N gw GU n PHỤ ÂM LUÔN THAY ĐỔI PHỤ ÂM CĨ THỂ THAY ĐỔI g gu + N.âm khơng stress gu + N.âm stress gue đứng cuối từ ɒ PHỤ ÂM GIỮ NGUYÊN AR ate, ise/ize,ator, ous P.âm + sio, sia ʃ t s N.âm ge, ch, s, z, sh iz z tʃ z c + ia, ie, io ʃ g + e, i, y dʒ t+u tʃ d không + u d c + ia, ie, io ʃ d+u dʒ eer, ee, e + p.âm + e, ental, ival, ain, ique, aire CÁCH HẬU TỐ ÂM VÀO HẬU TỐ ɔ: PHỤ ÂM consonants ia, ien, io, iu, ity, ify, ish, logy, ic, ual, graphy, lysis, pathy, ulu, ula eə ar + phụ âm ar + nguyên âm w + ar b, f, h, k, l, m, p, r, v, w, z, tr ər NGAY TRƯỚC HẬU TỐ ĐÁNH VẦN ER TRỌNG ÂM stress ir / iə e er + P âm or cuối er + ia, ie, io, iu er + e, o er + N âm khác NGUYÊN ÂM + R a ei ia ie io iu e o www.danhvantienganh.com vowels + R ər IR i: aiə / air IA, IE, IO, IU suffix ou ər ia, ie, io ir + nguyên âm w + or + phụ âm OR NGUYÊN ÂM + C Vowels + C s, g, c, t ə ir + phụ âm ɔ: khơng có w + or Phụ âm khác əə/iə ər ur + phụ âm UR juə / jur A ei æ E ɒ ɔ: i: e I i O i ou ɒ ur + nguyên âm U ʌ ju u ʌ © 2014 Nguyen Ngoc Nam 0936 01 09 07 nam.enpro@gmail.com www.facebook.com/namnn.enpro
- Xem thêm -

Xem thêm: Visio mind map danh van tieng anh 06 02 2014, Visio mind map danh van tieng anh 06 02 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn