Creative thinking

8 77 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:29

thegioimaytinh.com.vn Making life better Suy nghĩ sáng tạo Làm việc sáng tạo Đào tạo nhân viên - Cworld 2006 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC | Date 12 - - 2006 I Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Tại cần sáng tạo  Trong thời buổi cạnh tranh nay, tổ chức trở nên giống hơn, từ phương thức kinh doanh đến cấu tổ chức, sản phẩm/dịch vụ, chức năng… Và với xu hướng tại, tốt nhất, nhân tố đảm bảo tồn tại, khơng đảm bảo phát triển Phát triển cần khác biệt, vậy, sáng tạo trở thành đường để dẫn tới khác biệt Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Khi sử dụng sáng tạo 1= Khi xử lý vấn đề cu 11= Khi suy nghĩ logical thất bại 10= Để thoát khỏi lỗi mòn cu 2=Trong time rảnh sau vấn đề 3= Khi cần ý tưởng mới ??? Sáng tạo ??? 9= Để xử lý những vấn đề LA 8= Tìm kiếm hội mới 7= Tìm kiếm nguồn thông tim mới Creative thinking | Cworld Proprietary Information 4= Xem xét lại thói quen 5= Tìm ý tưởng mới 6= Tìm thông tin mới từ dl cu © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Thói quen Trực giác giác quan Giác quan T6: Love Có ý thức Cảm xúc Mơi trường Vơ thức Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Cơ chế sáng tạo LẬP LUẬN Ý TƯỞNG GIAO TIẾP KHÔNG GIAN CẤU TRÚC KHÔNG LIMIT CHUỖI QUAN HÊ PHÁC THẢO TRỰC GIÁC LOGIC TÓM TẮT Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Phương pháp suy nghĩ sáng tao  Sáng tạo quà tự nhiên - Không thể dạy  Sáng tạo loạn  Thoát khỏi “chiếc hộp” mang lại sáng tạo  Sáng tạo nằm bán cầu não phải  Nghệ sĩ mạnh sáng tạo  Trực giác đơn giúp sáng tạo  Sáng tạo cần “đam mê”  Tính tò mò, ưa khám phá  Nhóm hay cá nhân?  Thơng minh sáng tạo đôi bạn thân Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Hoàn thiện Khám phá  Đúng hay sai ?  Đời thật khó khǎn  Lỗi lầm khơng thể chấp nhận  Tìm kiếm  Hào hứng  Hãy thử liều lần  Những hội đến ?  Mọi thứ thành công  Chấp nhận  Thử sức  Hỏi han  Thử nghiệm  Chúng ta có       Ra phán Có niềm tin khơng lay chuyển quan điểm phù hợp Thất bại ! Tơi phải ! Cần phải đổ lỗi Khơng hội Người thắng - Người thua làm ? Người thắng - Người học hỏi Mâu thuẫn - Một hội cho bạn Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Vì sống tốt đẹp XIN CẢM ƠN Website: www.phanmemgiaoduc.vn Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc ... bạn Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn Making life better Vì sống tốt đẹp XIN CẢM ƠN Website: www.phanmemgiaoduc.vn Creative thinking. .. Để xử lý những vấn đề LA 8= Tìm kiếm hội mới 7= Tìm kiếm nguồn thông tim mới Creative thinking | Cworld Proprietary Information 4= Xem xét lại thói quen 5= Tìm ý tưởng mới... better Thói quen Trực giác giác quan Giác quan T6: Love Có ý thức Cảm xúc Mơi trường Vơ thức Creative thinking | Cworld Proprietary Information © 2006 Computer World.,jsc thegioimaytinh.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Creative thinking , Creative thinking

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn