hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (SSI)

45 157 0
  • Loading ...
1/45 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:23

Hiện nay, SSI là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất của nước ta chuyên về cung cấp các dịch vụ như Ngân hàng Đầu tư, dịch vụ chứng khoán. Số lượng khách hàng của công ty khá ấn tượng lên đến hơn 12 nghìn, trong đó tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đến hơn 65% thị phần, bao gồm rất nhiều các công ty các tổ chức tài chính cũng như các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước.Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tên tiếng Anh: Saigon Securities Inc. (SSI)Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Duy HưngChủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám ĐốcNgày thành lập: 30121999Vốn điều lệ (Tại ngày 31122017): 5.000.636.840.000 VNĐVốn chủ sỡ hữu (Tại ngày 31122017): 8.616.249.695.902 VNĐTrụ sở chính: Nằm ở 72 đường Nguyễn Huệ quận 1 TP. Hồ Chí Minh Website: http:www.ssi.com.vn Điện thoại: +84 28 38242897Fax: +84 28 38242997 887Tổng số nhân viên (tại ngày 31122017): 887 nhân viên LỜI CAM KẾT Tôi txin tcam tkết tbài tbáo tcáo tthực ttập t“Hồn tthiện tcơng ttác tđào ttạo tvà tphát ttriển tnguồn tnhân tlực ttại tCông tty tCổ tphần tChứng tkhốn tSài tGòn t(SSI)” tđược tviết tvào thồn tthành ttrên tcơ tsở tthực ttập tnghiên tcứu ttổng thợp tdo ttôi tthực thiện, tcác ttrích tdẫn tvào tsố tliệu ttrong tbài tđều tcó tnguồn tgốc trõ tràng, ttrung tthực Hà Nội, Ngày…Tháng… Năm Tác giả MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1.Chi nhánh miền Nam Bảng 1.2.Chi nhánh miền Bắc Bảng 1.3.Nhiệm vụ, chức số phòng ban công ty SSI Bảng 2.1.Nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số nhân viên đào tạo công ty SSI qua năm Bảng 2.2.Tổng nhân viên tham gia đào tạo theo năm Bảng 2.3.Chi phí bình qn cho người đào tạo DANH MỤC, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân Biểu đồ 2.2: cấu nhân theo giới tính năm 2017 Biểu đồ 2.3: cấu nhân theo giới tính năm 2016 Biểu đồ 2.4: cấu nghiệp vụ theo khối nghiệp vụ Biểu đồ 2.5: cấu độ tuổi tuyển dụng năm 2017 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ giới tính nhân tuyển dụng 2017 Biểu đồ 2.7: Thống kê trình độ học vấn nhân viên tuyển dụng năm 2017 Biểu đồ 2.8: cấu lãnh đạo cơng ty theo nhóm tuổi năm 2017 Biểu đồ 2.9: cấu lãnh đạo công ty theo giới tính 2017 TỪ VIẾT TẮT GDCK.HCM: Giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh PGD: Phòng giao dịch PMS: Property Management System SSI: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Là sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân nên em niềm đam mê với việc kinh doanh đặc biệt lĩnh vực tài nói chung, thị trường chứng khốn nói riêng tVì tvậy, tem tđã txin tthực ttập ttại tCơng tty tCổ tphần tChứng tkhốn tSài tGòn t(SSI) tđể tcó tcơ thội thiểu tthêm tvề tnhững tkiến tthức tthực ttế tBởi tvì tnếu tchỉ ttrang tbị tcho tmình thệ tthống tkiến tthức tchun tmơn tkhi tcòn tngồi ttrên tghế tnhà ttrường tthì tvẫn tchưa tđể tđáp tứng tnhu tcầu ttuyển tdụng tcủa tcác tdoanh tnghiệp tMà tmuốn tthể thiện tbản tthân tthật ttốt tvới tcác tnhà ttuyển tdụng tcần tphải tkết thợp tlinh tgiữa tkiến tthức tchuyên tmôn tvới tkinh tnghiệm tthực ttế tCông tty tCổ tphần tChứng tkhốn tSài tGòn tlà tmột ttrong tnhững tcơng tty ttài tchính- tChứng tkhốn tlớn tnhất ttại tViệt tNam ttính tvề tcả tvốn tvà tthị tphần tCơng tty tchuyên tcung tcấp tnhiều tdịch tvụ trất tđa tdạng tnhư: tDịch tvụ tngân thàng, tdịch tvụ tchứng tkhoán, tđầu ttư tquản tlý tquỹ tKhông tchỉ tvậy tcông tty tSSI tluôn tluôn ttạo tđiều tkiện tthuận tlợi tnhất tcho tnhân tviên tcó tmột tmơi ttrường tlàm tviệc tnăng tđộng tsáng ttạo tvà tđầy ttính tchuyên tnghiệp tVới ttất tcả tnhững tlý tdo ttrên tem tđã tquyết tđịnh tnộp tđơn tthực ttập tcủa tmình tvào tcơng tty tCổ tphần tChứng tkhốn tSài tGòn.Tại em thời gian học, nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động nghiệp vụ phòng ban khác cơng ty hồn thành báo cáo thực tập Mục đích nghiên cứu Áp dụng kiến thức học trường Đại học Kinh tế Quốc dân để đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn từ rút nhận xét đề xuất, đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tương nghiên cứu đề tài báo cáo thực tập công tác đào tạo phát triên nguồn nhân lực Công ty SSI 3.2 Phạm vi nghiên cứu Bài náo cáo thực tập tiến hành nghiên cứu phạm vi nguồn nhân lực SSI thời gian từ 2012-2017 Phương pháp nghiên cứu Trong tbài tbáo tcáo tthực ttập tcủa tem tcó tsử tdụng tmột tsố tphương tpháp tnhiên tcứu tnhư tsau: Phương tpháp tthống tkê tmơ ttả, tphân ttích tvà ttổng thợp tcác tsố tliệu tthống tkê tđã tđược tthu tthập tthông tqua tcác ttài tliệu tbáo tcáo tcủa tcông tty tSSI Kết cấu luận văn Ngoài mở đầu kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, mục lục, từ viết tắt danh mục bảng, danh mục biểu đồ, luận văn chia làm chương: Chương 1: Giới thiệu chung Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằn hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) 1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI Hiện nay, SSI tổ chức tài lớn nước ta chuyên cung cấp dịch vụ như: Dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng- Đầu tư Số lượng khách hàng công ty ấn tượng lên đến 12 nghìn, tài khoản nhà đầu tư nước chiếm đến 65% thị phần, bao gồm nhiều cơng ty, tổ chức tài nhà đầu tư cá nhân trong, nước Tên rdoanh rnghiệp: rCơng rty rCổ rphần rChứng rkhốn rSài rGòn r Tên rtiếng rAnh: rSaigon rSecurities rInc r(SSI) Đại rdiện rtheo rpháp rluật: rNguyễn rDuy rHưng-Chủ rtịch rHội rĐồng rQuản rTrị rkiêm rTổng rGiám rĐốc Ngày rthành rlập: r30/12/1999 Vốn rđiều rlệ r(Tại rngày r31/12/2017): r5.000.636.840.000 rVNĐ Vốn rchủ rsỡ rhữu r(Tại rngày r31/12/2017): r8.616.249.695.902 rVNĐ Trụ rsở rchính: rNằm rở r72 rđường rNguyễn rHuệ, rquận r1, rTP rHồ rChí rMinh r Website: rhttp://www.ssi.com.vn r Điện rthoại: r+842838242897 Fax: r+842838242997 r Tổng rsố rlượng rnhân rviên r(Tính rđến rngày r31/12/2017): r887 rnhân rviên r Hiện rnay rsố rlượng rchi rnhánh rcủa rCông rty rSSI rđến r9 Chi rnhánh rNguyễn rCông rChứ Số r92-98 rđường rNguyễn rCông rTrứ, rPhường rNguyễn rThái rBình, rQuận r1, rThành rPhố rHồ rChí rMinh SĐT: r+842838218567 r FAX: +842838213867 Số r50 rđường rLê rThành rPhương, rPhường rPhương rSài, rTP rNha rTrang SĐT: r+842583816969 Chi rnhánh rVũng Số r4 rđường rLê rLợi, rPhường r1, rTàu rTP rVũng rTàu SĐT: r+842543521906 Chi rnhánh rNha rTrang FAX: r+842583816968 FAX: r+84 r254 r3521907 PGD rPhạm rNgọc rThạch PGD rNguyễn rVăn rCừ Số r49 rđường rPhạm rNgọc rThạch, rPhường r6, rQuận r3, rTP rHCM SĐT: r+842838245079 Số r235 rđường rNguyễn rVăn rCừ, rPhường rNguyễn rCư rTrinh, rQuận r1, rTP rHCM SĐT: r+842836220123 FAX: r+842838245077 FAX: r+842836226667 Bảng r1.1.Chi rnhánh rmiền rNam Chi rnhánh rHà rNội r PGD rTrần Hưng rĐạo Số r1C rNgô rQuyền, rphường rLý rThái rTổ, rQuận rHoàn rKiếm, rHà rNội Tầng r10, rToà rnhà rCapital rTower, rsố r109 rTrần rHưng rĐạo, rPhường rCửa rNam, rQuận rHoàn rKiếm, rHà rNội r SĐT: +842439366321 FAX: r+842439366320 r SĐT: +842439413383 FAX: r PGD rNguyễn Chí rThanh Chi rnhánh rMỹ r Đình rrrrrrrrr Tầng r08, rTòa rNhà TNR rTower, r54A rNguyễn rChí rThanh, rPhường rLáng rThượng, rQuận rĐống rĐa, rHà rNội r A001, rTầng rG, rtòa rnhà rThe rManor, rMỹ rĐình, rMễ rTrì, rTừ rLiêm, rHà rNội r +842439413385 r SĐT: +842437734999 FAX: r+842437714999 SĐT: r+842437946699 FAX: r+842437946677 Bảng1.2 rChi rnhánh rmiền rBắc 1.2 Tầm rnhìn r–Sứ rmệnh r– rGía rtrị rcốt rlõi r 1.2.1 Tầm rnhìn Cơng rty rSSI rhoạt rđộng rdựa rtrên rtầm rnhìn r“Chúng rta rcùng rthành rcông” r Điều rcốt rlõi rở rcác rsản rphẩm, rdịch rvụ rcủa rCơng rty rCổ rphần rchứng rkhốn rSài rGòn rlà rnỗ rlực rđem rlại rthành rcơng rcho rkhách rhàng, rcộng rsự rvà rcác rđối rtác rChúng rtôi rphát rhiện rnhững rcơ rhội rđầu rtư rmới rtrong rthị rtrường rtài rchính rvà rbiến rnhững rcơ rhội rnày rthành rlợi rnhuận rtrong rtầm rtay rThành rcơng rcủa rSSI rchính rlà rđược rtận rtâm, rtận rlực rđem rlại rhiệu rquả rtối rưu rcho rkhách rhàng, rcộng rsự, rđối rtác, rcổ rđông rvà rcộng rđồng 1.2.2 Sứ rmệnh Công rty rSSI rđược rthành rlập rvới rmục rđích rgắn rkết rcơ rhội rđầu rtư rvới rcác rnguồn rlực rtài rchính rSứ rmệnh rnày rluôn rlà rđịnh rhướng rtất rcả rsản rphẩm rvà rdịch rvụ rcủa rSSI rtại rthời rđiểm rhiện rthời rcũng rnhư rtrong rtương rlai 1.2.3 13 Gía rtrị rcốt rlõi: Sẵn rsàng rgiải rpháp: rChúng rtôi rlắng rnghe rvà rchuyên rtâm rtìm rkiếm rgiải rpháp rưu rviệt rnhất rcho rtừng rnhu rcầu rcụ rthể rcủa rkhách rhàng r Sâu rsát rchun rmơn: rLà rchun rgia rđầu rngành rtài rchính, rchúng rtôi rvẫn rkhông rngừng rcập rnhật, rnâng rcao rkĩ rnăng rchun rmơn rđể rđáp rứng rhồn rhảo rmọi rtiêu rchuẩn rkhách rhàng rkì rvọng rở rSSI r In rdấu rsáng rtạo: rChúng rtơi rkhuyến rkhích rvà rtạo rmọi rđiều rkiện rđể rcác rcộng rsự rđược rtoàn rquyền rtư rduy rsáng rtạo rtrong rchun rmơn rvì rquyền rlợi rcủa rSSI rvà rkhách rhàng Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 1.3.1 Lịch sử hình thành 1.3 Ngày 30/12/1999: Cơng ty SSI thành lập theo giấy phép kinh doanh số 056679 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với số vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng Đây cơng ty chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trung tâm giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh 1.3.2 Qúa trình phát triển Ngày 30/12/1999: Cơng ty SSI thành lập đặt trụ sở 72 Nguyễn Huệ quận TP Hồ Chí Minh với nhiệm vụ mơi giới chứng khốn đầu tư chứng khoán, số vốn điều lệ ban đầu tỷ đồng Tháng 2/2001 công ty tăng vốn điều lệ lên tỷ đồng, năm vào thánh vốn điều lệ công ty tăng lên 20 tỷ đồng nghiệp vụ là: Tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh, lưu ký chứng khốn mơi giới chứng khốn Tháng 7/2002 công ty mở chi nhánh Hà Nội Tháng 02/2005: vốn điều lệ công ty tăng lên 26 tỷ đồng mở thêm nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khốn Sau vào tháng vốn điều lệ công ty tăng lên 52 tỷ đồng thêm nhiệm vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Năm 2006 đánh dấu cột mốc quan trọng Công ty SSI cụ thể vào tháng vốn điều lệ công ty tăng lên 500 tỷ đồng Tiếp vào tháng 11 cơng ty khẳng định vai trò vị thị trường chứng khoán cách phát hành trái phiếu chuyển đổi thị trường trái phiếu Việt Nam Tiếp đócơng ty đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tiền thân trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 12 Tháng 7/2007: Vốn điều lệ tăng lên gần 800 tỷ đồng năm vào ngày 29/10 cổ phiếu cơng ty thức giao dịch Sở GDCK.HCM Tháng 04/2008: vốn điều lệ công ty tăng lên gần 1400 tỷ Daiwa trở thành cổ đông chiến lược công ty Năm 2009: Cơng ty phát triển vượt bậc, vào tháng công ty trở thành công ty cấp phép đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Vì thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu với tầm nhìn diện mạo Hội thảo “Gateway to Vietnam” công ty SSI Euromon- ey lần đầu tổ chức gây tiếng lớn Năm 2014: ANZ thối vốn khơng cổ đơng chiến lược SSI công ty tổ chức hội thảo “Gateway to Vietnam” lần thứ Năm 2015: Vốn điều lệ công ty nâng lên 4.800 tỷ đồng, vào tháng Công ty trở thành công ty tiên Việt Nam hoàn tất thủ tục điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngồi lên 100% vốn điều lệ Tháng 01/2017: Cơng ty tăng vốn điều lệ lên 4.900 tỷ đồng thành cơng định phát hành hai đợt trái phiếu doanh nghiệp vào tháng tháng với tổng giá trị lên đến 600 tỷ đồng, vào tháng sở giao dịch chứng khoán Hà Nội định chấp thuận cho công ty trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khốn phát sinh Tháng 01/2018: Cơng ty tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng phát hành thành công 1.150 tỷ VNĐ trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn năm lãi suất phát hành 4%/ năm vào tháng 1.4 Ngành nghề kinh doanh ngành nghề kinh doanh cơng ty SSI ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ, dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn kinh doanh tài Ngân thàng tĐầu ttư: tVề tdịch tvụ tNgân thàng tĐầu ttư tcơng tty tchun tvề ttư tvấn ttài tchính tdoanh tnghiệp, ttư tvấn tmua tbán, tsáp tnhập tdoanh tnghiệp tvà ttư tvấn thuy tđộng tvốn ttrên tthị ttrường ttrong tvà tngồi tnước tTrong tđó tvới tviệc ttư tvấn ttài tchính tcho tdoanh tnghiệp, tcơng tty tcó ttư tvấn txác tđịnh tgiá ttrị tcủa tdoanh tnghiệp, ttư tvấn tvề 10 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực SSI trọng, thực theo quy trình cách đơn giản, chặt chẽ Được thực đạo sát giám đốc từ việc lên kế hoạch đến việc triển khai thực nội dung chương trình đào tạo 2.4.1 Nhược điểm Trong trình quản lý nhân viên số nhân viên thiếu thơng tin cần thiết để thực cơng việc Chính dẫn đến suất làm vệc kém, đạt mong muốn, gây hoang mang tâm lí cho thân nhân viên họ khơng biết phải làm gì? Làm nào? … Mục tiêu đào tạo SSI với số vấn đề tỷ lệ người đạt yêu cầu bao nhiêu, người thực tốt cơng việc sau khóa đào tạo… Vẫn chưa cụ thể, rõ ràng mà công ty SSI thường đặt mục tiêu chung cho hoạt động kinh doanh Quá trình lập kế hoạch cho việc đào tạo nhân viên cán cơng ty SSI quan tâm đến phân tích đánh giá nhu cầu đào tạo kết thực chưa độ xác cần thiết Nhu cầu đào tạo thường đánh giá ước lượng, chừng chưa tiêu chuẩn đánh giá đánh giá Dẫn đến số nội dung người lao động cần muốn học để đáp ứng với nhu cầu cơng ty thân lại khơng học đó, vài nội dung học phải học lại Còn số vấn đề bất cập xảy xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phận phụ trách công việc chưa thực trọng đến việc lựa chọn thời gian học hợp lý, gây ảnh hưởng không tốt đến kết thực công việc số nhân viên, cán cơng ty Tình trạng hay xảy với khóa học tự chọn, khơng bố trí thời gian lên số nhân viên nghỉ học, vắng mặt số buổi Tuy công ty mạnh dạn cho nhân viên tham gia khóa đào tạo quy chưa nhiều khóa đào tạo nước ngồi theo chương trình Chất lượng lĩnh vực mà lực đào tạo nước chưa thể đáp ứng được, đặc biệt cán cấp cao Việc đào tạo chủ yếu theo phương phá truyền thống, chưa áp dụng nhiều phương pháp đào tạo mới, điều kiến kết đào tạo khơng đáp ứng đòi hỏi trình độ 31 chun mơn, kỹ thuật người nhân viên ngành tài chính- chứng khốn thị trường Trong việc xác định chi phí cho q trình đào tạo số cá nhân, tổ chức lợi dụng chức quyền, quan hệ để tư lợi cá nhân Như số cá nhân tác động đến kết lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp đào tạo tổ chức đào tạo cho họ nhiều lợi ích tiền bạc tinh thần khơng phải tổ chức, doanh nghiệp đào tạo phù hợp với công ty, số cá nhân, hay nhóm khai khống số tiền chi cho q trình đào tạo gây thiện hại cho cơng ty Sau hồn thành khóa đào tạo cơng ty phần đánh giá hiệu đào tạo, sử dụng phương pháp đánh giá nên việc đánh giá khơng thực xác hiệu Các đánh giá nhân viên tham gia vào đào tạo chủ yếu dựa kết học tập kết thi nâng bậc, kết thực công việc đội ngũ cán nhân viên tham gia vào khóa học đào tạo mà thiếu đánh giá thái độ hành vi người lao động thay đổi trình độ, nhạn thức số nhân viên chưa đánh giá hiệu cơng việc Chính sách sử dụng nhân viên cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn sau khóa đào tạo chưa ban lãnh đạo công ty dành nhiều phần quan tâm biện pháp giải hợp lý Các nhân viên sau tham gia khóa đào tạo lại hội áp dụng kiến thức kỹ học vào công việc, tâm lý ngại thay đổi nhân viên gây cản trở cho việc áp dụng kỹ năng, kiến thức họ học vào thực tiễn Điều kiến kiến thức nhân viên học áp dụng phần không áp dụng cho cơng việc họ khiến kết thực công việc không mong muốn nhân viên ban lãnh đạo công ty, hạn chế sách sử dụng nhân viên sau đào tạo SSI Trình độ ngoại ngữ vài nhân viên chưa cao để nắm bắt tài liệu giao dịch đối tác nước Ngoài số nhân viên ý thức trách nhiệm q trình học tập, đào tạo nhiều nguyên nhân sống áp lực hay không hứng thú với công việc… 32 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƯC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN SSI 3.1 Các định hướng phát triển cơng ty 3.1.1 Định hướng chung Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn ln mong muốn giữ vững vị tài chính-đầu tư hàng đầu thị trường Việt Nam vươn thị trường giới Chính cơng ty ln ln nỗ lực không ngừng đổi cách vận hành đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp nhiều năm trở lại Với cam kết gắn bó lâu dài, hợp tác, phát triển khách hàng công ty coi trọng tâm Công ty áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, đại nhằm gia tăng tiện ích, hiệu cho khách hàng Ngoài việc đào tạo, tuyển chọn, giữ chân nhân chất lượng cao để đáp ứng dụng cho yêu cầu ngày khắt khe thị trường, tạo điều kiện môi trường làm việc thảo mái giúp tăng cường sáng tạo, phát huy khả thân đội ngũ nhân cơng ty quan tâm sách hỗ trợ hợp lí Để nâng cao hiệu tài cơng ty, SSI biện pháp để quản lý chặt chẽ chi phí quản trị rủi ro xảy Cơng ty tin để tối đa hóa lợi ích cổ đơng việc kết hợp vận hành theo quy chuẩn xây dựng thương hiệu uy tín 3.1.2 Định hướng phát triển hệ thống quản trị nhân lực Công ty hoạch định nguồn nhân cách đầy đủ, chi tiết tiết kiệm chi phí để đáp ứng chiến lược công ty tương lai Hoạt động đào tạo tuyển mộ nguồn nhân lực phải thật chuyên nghiệp, bản, giúp nguồn nhân lực chun mơn vững vàng trách nhiệm cao cơng việc Nhằm kích thích nhân viên cống hiến chế độ lương bổng phúc lợi, đãi ngộ cơng ty hợp lí dựa tiêu trí đánh giá hiệu cơng việc Gắn kết cá nhân công ty với thông qua hoạt động cụ thể Đối với nhóm phụ trách khách hàng tổ chức, SSI bổ sung nhân cấp 1(cấp cao) mảng Quan hệ Doanh nghiệp Nhà đầu tư, Phát triển Khách hàng Tổ chức Phân tích Tư vấn đầu tư Đối với nhóm phụ trách khách hàng cá nhân, việc tuyển dụng môi giới thực song song với nâng cao hiệu tư vấn đội ngũ 33 mơi giới thơng qua xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện, chương trình giám sát quản trị cơng việc hiệu 3.2 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khốn sài gòn 3.2.1 Hồn thiện đội ngũ chuyên trách hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn nên tiến hành thành lập hội đồng chuyên trách hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực từ thành viên tổng công ty Thành lập hội đồng chuyên trách theo bước sau: Bước 1: Hội đồng đào tạo phát triển tổng giám đốc cơng ty định thành lập phòng ban tổ chức cán phối hợp với để lập danh sách thành viên hội đồng chuyên trách để tổng giám đốc phê duyệt Trong Hội đồng thành viên chức vụ sau : Tổng giám đốc công ty: Chủ tịch hội đồng Chủ tịch cơng đồn: Phó chủ tịch hội đồng Phó Tổng giám đốc cơng ty: ỦY viên Trưởng phòng tổ chức nhân sự: Uỷ viên thường trực Các ủy viên khác hội đồng: vài người trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt vài lĩnh vực cơng ty Hội đồng chức sau cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Thực quy trình đà tạo phát triển nguồn nhân lực ngắn dài hạn công ty Xây dựng chương trình đào tạo phát nguồn nhân lực công ty ngắn dài hạn Triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngắn dài hạn công ty Xét duyệt giáo trình, giáo viên giảng dậy, nội dụng mơn học 34 Lập hội đồng thi nâng bậc công ty năm Bước 2: Nhiệm vụ thành viên hội đồng phải phân công cách rõ ràng minh bạch Phòng tổ chức nhân phải chịu trách nhiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cách rõ ràng định hướng theo mục tiêu phát triển chung công ty… Gửi thơng báo phòng ban cơng ty tổng hợp nhu cầu đào tạo đơn vị gửi lại trình Hội đồng đào tạo để thông qua kế hoạch đào tạo Bước 3: Hội đồng cần phải tiến hành chọn lựa kỹ trách nhiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty Cần phải nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nhân viên phòng ban Cần đào tạo thêm số kỹ cần thiết công việc số kỹ mềm, tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi kinh nghiệm 3.2.2 Hoàn thiện giải pháp việc xác định mục tiêu cho chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Phải xác định xây dựng mục tiêu đảm bảo tiêu chí sau mục tiêu phải thật rõ ràng, cụ thể, hợp lý khả định lượng qua số, tiêu cụ thể, để giúp cơng ty kế hoạch cụ thể cho mục tiêu đặt cách dễ dàng Các mục tiêu đào tạo nhân viên phải công ty SSI xây dựng cách cụ thể, đầy đủ chi tiết cho loại hình đào tạo khác nhầm tránh tượng xây dựng chương trình đào tạo cách chung chung, giống dẫn đến đánh giá kết loại hình đào tạo, đối tượng đào tạo cách chồng chéo không Các mục tiêu đề phải quán không mâu thuẫn với nhau, mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải dựa mục tiêu hoạt động kinh doanh SSI, giúp công ty tiến hành hoạt động không gặp cản trở khó khăn nhiều Phải kết hợp hài hòa mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực mục tiêu phát triển công ty Căn vào hoạt động kinh doanh cơng ty đưa số mục tiêu cho hoạt động phát triển đào tạo nguồn nhân lực mục tiêu hoạt động đào tạo sau: Nâng cao kỹ quản lý cho 35 đội ngũ lãnh đạo, đảm bảo đội ngũ nhân viên trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ vị trí làm để đáp ứng nhu cầu công việc, nhằm nâng cao hiệu hoạt động suất lao động cá nhân nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty nhằm đứng vững cạnh tranh với số đối thủ lớn thị trường tài chứng khốn Sau số mục tiêu đề xuất ngắn hạn dài hạn Công ty SSI: Mục tiêu ngắn hạn: Với đối tượng quản lý cần đảm bảo 100% kiến thức nghiệp vụ vững Ngồi cần nhiệm vụ tin học, ngoại ngữ khả lãnh đạo cần phải nâng cao cho phù hợp với điều kiện hồn cảnh cơng ty ngày nhiều hợp đồng với nhiều đối tác nước Tăng cường kỹ đàm phán xử lý tình quản lý công ty Phải đảm bảo giảm 95% học viên khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nhận chứng hầu hết đạt loại trở lên Các khóa học đào tạo chuyên môn nên áp dụng mục tiêu cao đảm bảo 20% nhân viên đạt loại giỏi 10% nhân viên trung bình lại từ loại Đối với mục tiêu dài hạn: Trong vòng năm cơng ty tạo điều kiện cho 100% nhân viên tham gia khóa học đào tạo ngoại ngữ kỹ mềm Hầu hết cán nhân viên công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ 3.2.3 Hồn thiện giải pháp lựa chọn đối tượng đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo việc quan tâm đến việc học đủ tiêu chuẩn đào ạo hay khơng cần tham khảo thêm nhu cầu nghuyện vọng nhân viên Tránh tình trạng người khơng đủ u cầu đặt lại muốn tham gia đào tạo, Người không muốn đào tạo lại đủ yêu cầu tham gia Các tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia vào khó học phải thật rõ ràng, cụ thể, công khai đến tồn thể nhân viên, tránh tình trạng số nhân viên lợi dụng quen biết để tham gia vài khóa học mà chưa đủ tiêu chuẩn đề 3.2.4 Hoàn thiện giải pháp việc xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3.2.4.1 Giải pháp việc xây dựng chương trình đào tạo 36 Về hình thức đào tạo: Cơng ty cần trọng vào hình thức đào tạo nhân viên nhận việc, đào tạo làm việc đào tạo cho công việc tương lai Đối với việc đào tạo nhân viên bắt đầu làm việc: Trước bắt đầu đào tạo hướng dẫn cho nhân viên cần cho họ gặp gỡ với ban lãnh đạo lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, nội dung công ty, mục tiêu phát triển công ty… Để giúp họ hiểu định hướng cần phải học tập làm việc cho SSI Thời gian đào tạo cho nhân viên phụ thuộc vào tính chất cơng việc mà họ đảm nhiệm kiến thức kinh nghiệm kỹ tích lũy từ trước Trong q trình đào tạo người quản lý cần phải truyền tải nội dung, thông điệp đến nhân viên mới, phải thực cơng việc q trình đào tạo, lịch trình nào, người kèm cặp ai… Đối với việc đào tạo nhân viên làm việc: Đây hình thức đào tạo nhằm giúp cho nhân viên cán công ty thực tốt vai trò, trách nhiệm, chức trách giao cơng việc Cơng ty SSI tổ chức khóa đào tạo cơng ty trung tâm đào tạo uy tín phù hợp với tiêu chuẩn đặt công ty hay đào tạo lúc nhân viên làm việc cách sử dụng người hướng dẫn… Để đảm bảo không ảnh hưởng đến thời gian kết làm việc nhân viên phải lịch trình đào tạo cụ thể rõ ràng thơng báo cho nhân viên biết để chủ động xếp công việc Đối với việc đào tạo cho công việc tương lai nhân viên: Đây hình thức đào tạo nhằm mục tiêu phát triển cho người lao động tổ chức tương lai, cơng ty tham khảo số hình thức thực thành công tổ chức doanh nghiệp khác lĩnh vực tài chứng khốn, hay công ty SSI thể nhờ chuyên gia tư vấn Về phương pháp đào tạo: Công ty nên sử dụng phương pháp đào tạo hợp lý, thay đổi linh hoạt mục tiêu nguồn nhân lực mục tiêu chiến lược mà cơng ty SSI đề Ví dụ kèm cặp dẫn, phương pháp luân chuyển thuyên chuyển công việc, phương pháp đào tạo thông qua hỗ trợ máy tính… 37 3.2.4.2 Giải pháp việc phát triển nguồn nhân lực Hoàn thiện sách để tạo động lực cho cán nhân viên SSI Bởi đào tạo nâng cao trình độ kiến thức cho nhân viên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân chất lượng cơng ty mà muốn phát huy tối đa khả người, ban lãnh đạo cơng ty phải sách tạo động lực để phát triển tốt nguồn nhân sau đâu biện pháp hiệu quả: Một là: Sử dụng hợp lí nguồn lao động sau trình đào tạo, với trình độ khả khác người cần phải bố trí vào phận phòng ban phù hợp Hai là: Cần sử lí nghiêm trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty, bên cạnh sách lương thưởng người lao động để kích thích họ làm việc cách suất nhiệt tình Thứ ba: Tổ chức trì thi nghiệp vụ công ty năm, từ để ban lãnh đạo cơng ty sở để đánh giá, xác định nhu cầu làm việc công ty vào năm Khơng nhân viên cơng ty định hướng làm việc rõ ràng suất 3.2.5 Hồn thiện giải pháp xác định chi phí cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việc sử dụng hiệu nguồn kinh phí đào tạo điều kiện hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực diễn thông suốt hiệu Nó ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Các chi phí cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải nghi lại rõ ràng, cụ thể chi tiết để tránh tình trạng chút tư lợi cá nhân mà ảnh hưởng, gây thiệt hại đến cơng ty Xử lí nghiêm trường hợp q trình đào tạo tư lợi cá nhân mà gây ảnh hưởng, thiệt hại đến cơng ty, biện pháp dăn đe, cảnh cáo Hay hạ cấp bậc công ty, bồi thường thiệt hại, đuổi việc với số trường hợp nghiêm trọng Chi phí cho khóa học đào tạo phải vào mục tiêu lâu dài đề công ty đề 38 3.2.6 Hoàn thiện giải pháp lựa chọn vào đào tạo giáo viên giảng dậy Các giáo viên giảng dậy phải phù hợp với tiêu chí đặt cơng ty trình độ học vấn, kỹ chuyên môn, khả sư phạm… Tránh tình trạng số người nhờ mối quan hệ để tham gia vào giảng dậy lực chưa đủ Đối với việc thuê công ty đào tạo bên ngồi cần u cầu tiêu chí lựa chọn giáo viên cụ thể công ty cử đại diện nói chuyện với giáo viên dược chọn tình hình cơng ty mong muốn nhân viên học sau khóa học Để họ cách dậy học phù hợp, sát thực với tình hình thực tế, chiến lược cơng ty Giáo viên cần tuổi tác sức khỏe phù hợp để đảm bảo tính liên tục q trình giảng dạy 2.3.7 Hồn thiện việc đánh giá công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Việc đánh giá kết chương trình đào tạo cần thiết, khơng giúp ích cho mà giúp công ty rút kinh nghiệm cho lần đào tạo Cơng ty đánh giá kết học tập nhân viên sau kết thúc khóa đào tạo điểm số cấp chứng Để biết cảm nhận thái độ nhân viên tham gia khóa đào, cơng ty phiếu khảo sát nhỏ với nội dụng hỏi việc phương pháp học hiệu hay khơng, trình độ học thức giảng dạy giáo viên nào… để ó thay đổi kịp thời cho lần đào tạo So sánh hiệu thực công việc nhân viên sau tham gia khóa học với chi phí bỏ để đào tạo để thay đổi kịp thời Quan sát nhân viên chỗ việc quan sát biểu hiện, kiến thức, kỹ nhân viên cơng việc thay đổi sau kết thúc khóa đào tạo 3.3 Kiến nghị Tiến hành công tác đánh giá hiệu hoạt động đào tạo phát triển nguông nhân lực thông qua vài tiêu là: Tổng chi phí cho hoạt động 39 đào tạo bao nhiêu? Số lượng nhân viên, cán tham gia nào? Tiến hành công tác so sánh chất lượng nhân viên qua đợt đào tạo để đưa biện pháp kị thời nâng cao chất lượng đội ngủ nhân viên Đối với nhân viên thiếu thơng tin chưa đào tạo hướng dẫn cụ thể công ty đào tạo, định hướng cung cấp thông tin cần thiết vào hồ sơ hỗ trợ nhân viên bắt đầu làm việc Các nhân viên bồi dưỡng đào tạo cách suốt trình làm việc giám sát quản lý để đảm bảo kiến thức kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ Đối với vài nhân viên chưa đánh giá hiệu cơng việc đánh giá hiệu công việc thông qua hệ thống lưu trữ thông tin kỳ để tham chiếu Tổ chức thêm nhiều khóa đào tạo nước nhằm nâng cao chất lượng nhân viên PMS đặc biệt cán cấp cao Ln ln nâng cao trình độ ngoại ngữ nhân viên cơng ty khóa học ngoại ngữ buổi kiểm tra trình độ hình thức xử phạt hợp lý nhân viên thái độ làm việc chưa tốt, chống chế công ty Tăng ngân sách cho công tác đào tạo ngồi cơng ty nên áp dụng hình thức đào tạo khác như: Lựa chọn cán bộ, nhân viên tâm huyết gắn bó với cơng ty để tham gia khóa học đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thứ, giúp họ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo nâng cao ý thức tất nhân viên công ty, tổ chức buổi hội thảo vấn đề mà công ty gặp phải để giúp nhân viên đưa ý kiến góp phần giải vướng mắc trên… 40 KẾT LUẬN Là cơng ty Tài chính-Chứng khốn dẫn đầu thị trường Việt Nam SSI không ngừng nỗ lực để khẳng định giữ vững vai trò vị Cơng ty khơng ngừng đầu tư vào hạ tầng, sở vật chất người để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh mở rộng thị phần Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, giữ chân phát triển nguông nhân lực đạt nhiều kết tốt đẹp tăng hiệu kinh doanh cho công ty Trong thời gian thực tập em áp dụng lí thuyết giảng ghế nhà trường kết hợp với việc tìm hiểu thực tế để đưa giải pháp nhằm cải thiện công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công ty Nhưng kinh nghiệm làm việc thực tế lên làm khơng tránh khỏi thiếu sót kính mong góp ý thầy bạn bè để hồn thiện luận văn em Em xin chân thành cảm ơn! KẾT LUẬN Qua báo cáo tổng hợp thấy vai trò chức hoạt động đào tạo phát triển nhân lực Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn nói chung cơng ty doanh nghiệp nói riêng Trong tình hình cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi cơng ty phải ln thay đổi thích nghi với thị trường cách hữu dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực để họ đáp ứng nhu cầu công ty, đồng thời đáp ứng nhu cầu cảu khách hàng Với gần 20 năm hoạt động cơng ty khơng ngừng hồn thiện , bước khẳng định cơng ty hàng đầu Việt Nam 41 lĩnh vực Tài chính- chứng khốn Cùng với phát triển hoạt động đào tạo phát triển nguông nhân lực công ty không ngừng thay đổi coi yếu tố cần thiết trình kinh doanh, nâng cao sức mạnh vị công ty thị trường Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài gòn em thêm nhìn tổng qua cơng ty từ lịch sử hình thành, phát triển, ngành nghề kinh doanh, phương hướng hoạt động công ty đến cấu tổ chức, hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty từ đưa ưu nhược điểm hoàn thiện hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty để hồn thành báo cáo tổng hợp Mặc dù cố gắng việc hạn chế kiến thức kinh nghiệm làm việc lên báo cáo tổng hợp em tồn nhiều hạn chế Em mong nhận góp ý bạn bè thầy để hoàn thiện báo cáo TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên SSI năm 2016 Báo cáo thường niên SSI năm 2017 Trang web: http://www.ssi.com.vn 42 Trần Kim Dung, “Quản trị nguồn nhân lưc”, Nhà xuất Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2010 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm, “Quản trị nhân lực”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015 Nguyễn Hữu Thân, “Quản trị Nhân Sự”, Nhà xuất Lao Động-Xã Hội Tp Hồ Chí Minh PHỤ LỤC: Đào tạo Văn Đào tạo theo nghiệp vụ Hỗ trợ 43 theo cấp bậc Cấp Cấp Cấp Kỹ lãnh đạo nâng cao hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp tầm Kỹ nhìn sứ lãnh đạo mệnh giá trị cốt lõi Xây Dựng kế hoạch/Q T dự án Khối kinh doanh Chứn g hành nghề chứn g khoá n bắt buộc theo vị trí làm việc Đào tạo nội đào tạo chéo sản phẩm kinh doanh khối kinh doanh Đào tạo quy trình nghiệ p vụ theo vị trí làm việc Khối hỗ trợ Đào tạo quy trình nghiệ p vụ theo vị trí làm việc Đồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ phát triểnnhân Đào tạo chứng hành nghề khác liên quan đến vị trí làm việc Cân sống công việc Kỹ định Kỹ quản lí nhóm Cấp Kỹ giải vấn đề Kỹ làm việc nhóm Kỹ giao tiếp bán hàng Nhân Đào tạo viên hội nhập Quy tắc đức nghề nghiệp Đào tạo để nâng cao kiến trúc, hiểu biết ngành/ thị trường 44 Ngoạ i ngữ Quy chế tài Đào tạo Thương hiệu Đào tạo chứng hành nghề khác liên quan tới vị trí làm việc Quy tắc CNTT Bảng 2.3.Chương trình đào tạo SSI 45 ... trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn từ rút nhận xét đề xuất, đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Đối... cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) 1.1 Giới thiệu tổng quan Cơng ty Cổ phần Chứng. .. chung Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằn hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (SSI), hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (SSI), CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI), CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƯC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN SSI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn