Ho troluong

41 41 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:15

1 PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT KHUNG MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Là khoản tiền trả cho người LĐ xếp bậc cuối ngạch (nhóm) lương đủ điều kiện nâng lương - Tạo động lực khuyến khích người LĐ THỜI MỨC tiếp tục công P.CẤP tác ĐIỂM với hiệu quả&công TÍNH CÁCH 1 PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT KHUNG MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - CBCNV làm việc DN có hợp đồng lao động đủ điều kiện hưởng phụ cấp THỜI ĐIỂM TÍNH MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT KHUNG MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Từ quỹ tiền lương Công ty THỜI ĐIỂM TÍNH MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT KHUNG MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Đủ thời gian hưởng bậc lương cuối ngạch lương - Hoàn thành NV giao - Không vi phạm kỷ luật THỜI ĐIỂM TÍNH MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT KHUNG MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Tính trả hàng tháng theo kỳ lương tháng THỜI ĐIỂM TÍNH MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT KHUNG MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Theo quy đònh NN: + 5% (lần đầu), 1%/năm + Cách tính: theo lương cấp bậc hưởng - DN: Mức tiền cụ thể THỜI theo thâm niênMỨC công ĐIỂM P.CẤP tác TÍNH & CÁCH PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Là khoản tiền trả cho người LĐ họ giữ chức vụ lãnh đạo đơn vò DN - Bù đắp cho hao phí LĐ tăng lên phải lãnh thêm trách THỜI quản lý MỨC nhiệm mà ĐIỂM P.CẤP yếu tố chưa TÍNH & CÁCH PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Trưởng/Phó đơn vò Công ty THỜI ĐIỂM TÍNH MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Từ quỹ tiền lương Công ty THỜI ĐIỂM TÍNH MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Quyết đònh bổ nhiệm Giám đốc - Trưởng/phó đơn vò trực thuộc THỜI ĐIỂM TÍNH 10 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Từ quỹ tiền lương Công ty THỜI ĐIỂM TÍNH 27 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Người LĐ làm việc nơi có điều kiện LĐ nặng nhọc - độc hại nguy hiểm mà chưa xác đònh xác đònh chưa đủ mức lương THỜI ĐIỂM TÍNH 28 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Tính trả hàng tháng theo kỳ lương tháng THỜI ĐIỂM TÍNH 29 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỤC ĐÍCH - Theo quy đònh NN: + ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT 0,1 - 0,2 - 0,3 – 0,4 + Cách tính: theo Lmin & số ngày LV thực tế nơi có ĐK nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ==> - DN: Hệ số mức THỜI MỨC tiền cụ thể cho ĐIỂM P.CẤP ngày/tháng TÍNH & CÁCH 30 PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Nhằm bù đắp cho người vừa trực tiếp SX làm công tác chuyên môn nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo THỜI MỨC người làm nghề, ĐIỂM P.CẤP công việc đòi TÍNH & hỏi CÁCH 31 PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - CBCNV làm việc DN có hợp đồng lao động đủ điều kiện hưởng phụ cấp THỜI ĐIỂM TÍNH 32 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Từ quỹ tiền lương Công ty THỜI ĐIỂM TÍNH 33 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Người LĐ kiêm nhiệm công tác quản lý làm nghề, công việc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao chưa xác đònh mức lương lương THỜI MỨC ĐIỂM P.CẤP TÍNH & CÁCH 34 PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Tính trả hàng tháng theo kỳ lương tháng THỜI ĐIỂM TÍNH 35 MỨC P.CẤP & CÁCH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Theo quy đònh NN: + 0,1 - 0,2 - 0,3 – 0,5 + Cách tính: theo Lmin - DN: Hệ số mức tiền cụ thể tương ứng theo chức danh==> CV THỜI MỨC ĐIỂM P.CẤP TÍNH & CÁCH 36 BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT 37 VÍ DỤ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2.1.1 2.1.2 X.Đònh hệ Xếp hạng Giám đốc GiámC.Danh đốc thống CDCV CV Phó giám đốc KTT kiêm TrP KH-TCQT Phó trưởng phòng KH-TC-QT Kế toán viên CV kế hoạch giá thành CV Giải tỏa đền bù NV nghiệp vụ tổng hợp Nhân viên phục vụ 10 NV bảo vệ 11 Trưởng phòng QH-Kỹ thuật BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT 12 Phó trưởng Phó Giám đốc KTT kiêm TrP KH-TCQT 11 Trưởng phòng QH-Kỹ thuật 12 Phó trưởng phòng QH-Kỹ thuật Phó trưởng phòng KH-TC-QT 13 Kiến trúc sư công trình 14 Giám sát công trình CV kế hoạch giá thành 15 CV chọn thầu38 nghiệm thu ĐT: 0903 674 525 2.1.3 Phân nhóm chức danh công việc NH CHỨC DANH CHỨC DANH NH Giám đốc CV kế thành hoạch giá chọn thầu6 CV Phó Giám đốc nghiệm thu KTT kiêm TrP KH-TCKế toán viên QT Trưởng phòng QHCV nghiệp vụ tổng Kỹ thuật hợp Phó trưởng phòng CV Giải tỏa đền QH-Kỹ thuật bù Phó trưởng phòng NV nghiệp vụ tổng KH-TC-QT 10 hợp Kiến trúc sư công NV bảo vệ trình 39 BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT ĐT: 0903 674 525 ==>  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN LƯƠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: Thang bảng lương Quy đònh thống bảng lương (NĐ 205/2004/NĐ-CP, 14/12/2004) Xếp nâng lương TT 01/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005) TT 02/2005/TTLT- BLĐTBXH-BNV (05/01/2005) TT 12/2003/TT-LĐTBXH (30/05/2003) & 18/2008/TT-LĐTBXH (16/9/2008) sửa đổi bổ sung TT 12 Quy chế nâng bậc lương DN Cơ chế Nghò đònh 25/2010/NĐ-CP (19/3/2010) quản TT 27/2010/TT-BLĐTBXH (14/9/2010) HD 40 BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN LƯƠNG  DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC: Tự chủ xây dựng thang bảng lương, Quy chế nâng bậc lương Quy chế trả lương NĐ 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) TT 13/2003/TT-BLĐTBXH (30/5/2003): DN nước TT 14/2003/TT- BLĐTBXH (30/5/2003): DN FDI BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT 41 ... PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Là khoản tiền trả cho người LĐ họ giữ chức vụ lãnh đạo đơn vò DN - Bù đắp cho hao phí LĐ tăng lên phải lãnh thêm trách THỜI quản lý MỨC... HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Nhằm bù đắp cho người làm số nghề công việc phải thường xuyên thay đổi chỗ nơi làm việc, điều kiện sinh ho t không ổn THỜIgặp nhiều MỨC đònh, khó ĐIỂM P.CẤP... thể cho ngày/tháng THỜI MỨC ĐIỂM P.CẤP TÍNH & CÁCH 24 PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM MỤC ĐÍCH ĐỐI TƯNG ÁP DỤNG NGUỒN TRẢ PHỤ CẤP ĐIỀU KIỆN HƯỞNG P.CẤP BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT - Nhằm bù đắp cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Ho troluong , Ho troluong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn