5 PP tra luong

3 136 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:15

Chương II PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG Điều Thu nhập tiền lương tháng CBNV - Thu nhập tiền lương hàng tháng CBNV bao gồm: + Tiền lương cố định thực tế (TL1); + Tiền lương hiệu thực tế (TL2); + Phụ cấp chức vụ (PCCV); + Tiền lương làm thêm (TLTG); + Tiền lương ngày nghỉ phép (TLP) + Tiền lương ngày nghỉ lễ/tết (TLL) - Cơng thức tính: TL k = TL 1k + TL k + PC CVk + TL TGk + TL Pk + TL Lk Điều Tiền lương cố định thực tế Tiền lương cố định thực tế CBNV tính theo cơng thức: ML 1k × Nk NC TL 1k = Trong đó: TL1k tiền lương cố định thực tế tháng CBNV thứ k; ML1k mức lương cố định tháng CBNV thứ k; NC ngày công thực tế chế độ tháng theo quy định Công ty; Nk ngày công thực tế tháng CBNV thứ k (theo ngày chế độ) Điều Tiền lương hiệu thực tế Tiền lương hiệu thực tế CBNV tính theo cơng thức: TL 2k = QL L ∑ ML j=1 j × Nj × K j × Hk × Nk × K k Trong đó: TL2k tiền lương hiệu thực tế tháng CBNV thứ k; MLj mức lương chức danh CBNV thứ j (Phụ lục 1); Nj ngày công thực tế tháng CBNV thứ j; Kj hệ số hoàn thành nhiệm vụ CBNV thứ j (Phụ lục 2); L tổng lao động đơn vị; QL2 quỹ tiền lương hiệu đơn vị tháng; L Và QL = QL TT − QL = QL KH × I − ∑ TL j j= Với QLTT tổng quỹ tiền lương thực tế theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng đơn vị; QL1 quỹ tiền lương cố định chia tháng đơn vị; QLKH tổng quỹ tiền lương kế hoạch ứng với mục tiêu công tác đơn vị tổng mức lương chức danh tất CBNV đơn vị; I hệ số hoàn thành nhiệm vụ tháng đơn vị (Phụ lục 2); TL1j tiền lương cố định thực tế tháng CBNV thứ j; L tổng lao động đơn vị Điều Phụ cấp chức vụ Phụ cấp chức vụ tính hàng tháng theo kỳ tính lương Phụ cấp chức vụ thực tế CBNV xác định theo công thức: PC CVk = M PCk × Nk NC Trong đó: PCCVk tiền phụ cấp chức vụ thực tế tháng CBNV thứ k; MPCk mức tiền phụ cấp tháng CBNV thứ k (Phụ lục 1); NC ngày công thực tế chế độ tháng theo quy định Công ty; Nk ngày công thực tế tháng CBNV thứ k (theo ngày chế độ) Điều Tiền lương làm thêm Tiền lương làm thêm tính hàng tháng theo kỳ tính lương Cụ thể xác định theo cơng thức: m TL TGk = ∑ ML TGik × G ik i =1 Trong : TLTGk tiền lương làm thêm tháng CBNV thứ k; MLTGik mức lương làm thêm 01 nhóm i CBNV thứ k; Gik số làm thêm nhóm i tháng CBNV thứ k; m tổng số nhóm mức lương làm thêm theo quy định Cơng ty (gồm 05 nhóm: làm thêm vào ngày thường, làm thêm vào ban nghỉ hàng tuần, làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ hàng tuần, làm thêm vào ban nghỉ lễ/tết làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ lễ/tết) Điều Tiền lương ngày nghỉ phép, nghỉ lễ 8.1 Tiền lương ngày nghỉ phép Tiền lương ngày nghỉ phép tính hàng tháng theo kỳ tính lương tương ứng với số ngày nghỉ phép CBNV Cụ thể xác định theo công thức: TL Pk = M 1k × N Pk NC Trong : TLPk tiền lương ngày nghỉ phép tháng CBNV thứ k; ML1k mức lương cố định tháng CBNV thứ k; NC ngày công thực tế chế độ tháng theo quy định Công ty; NPk tổng số ngày nghỉ phép tháng CBNV thứ k 7.2 Tiền lương ngày nghỉ lễ/tết Tiền lương ngày nghỉ lễ/tết tính hàng tháng theo kỳ tính lương tương ứng với số ngày nghỉ lễ/tết CBNV Cụ thể xác định theo công thức: TL Lk = M 1k × N Lk NC Trong : TLLk tiền lương ngày nghỉ lễ/tết tháng CBNV thứ k; ML1k mức lương cố định tháng CBNV thứ k; NC ngày công thực tế chế độ tháng theo quy định Công ty; NLk số ngày nghỉ lễ/tết tháng CBNV thứ k ... làm thêm nhóm i tháng CBNV thứ k; m tổng số nhóm mức lương làm thêm theo quy định Công ty (gồm 05 nhóm: làm thêm vào ngày thường, làm thêm vào ban nghỉ hàng tuần, làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 PP tra luong , 5 PP tra luong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn