0 gioi thieu

4 121 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN BÀI GIẢNG ThS HUỲNH THỊ THÀNH ThS TRẦN QUỐC VIEÄT 1 NHIEÄM VỤ CƠ BẢN CỦA CÁN BỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Tuyển dụng lao động Phân tích & xây dựng mô tả công việc Đònh mức lao động Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng Tính lương tháng Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Nghiệp vụ bảo hiểm CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NHÂN SỰ Nghiệp vụ trả lương doanh nghiệp Nghiệp vụ Đònh mức lao động Nghiệp vụ Bảo hiểm Thực hành tính lương MS ĐÁNH GIÁ Điểm QUÁ TRÌNH 30% - Thái độ 30% - Bài kiểm tra trình 70% Điểm THI/TIỂU LUẬN Điểm HỌC PHẦN Đ HP = đ qt × 30% + đ th × 70% 70% ... hành tính lương MS ĐÁNH GIÁ Điểm QUÁ TRÌNH 30% - Thái độ 30% - Bài kiểm tra trình 70% Điểm THI/TIỂU LUẬN Điểm HỌC PHẦN Đ HP = đ qt × 30% + đ th × 70% 70%
- Xem thêm -

Xem thêm: 0 gioi thieu , 0 gioi thieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn