hành vi tổ chức tạo động lực ch người lao đông

27 109 0
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:07

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐƠNG PHỤC LION HUẾ Nhóm thực hiện: Nguyễn Duy Nguyễn Hữu Hào Phan Khắc Huy Trần Thị Kim Oanh Trần Thị Kiều Mộng Trinh Bouapaseuth Visakhone Huế, tháng năm 2019 MỤC LỤC Phần I: Đặt Vấn Đề Sự cần thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiêm cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu nhập liệu 4.2 Phương pháp liệu sơ cấp 4.3 Phương pháp chọn mẫu, xác định cở mẫu 4.3.1 Phương pháp chọn mẫu 4.3.2 Phương pháp xác định cở mẫu Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Các khái niệm quản trị nguồn nhân lực tạo động lực lao động 1.1.1 Quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Động lực lao động 1.1.3 Tạo động lực lao động 1.1.4 Các học thuyết động lực lao động thỏa mãn công việc 1.2 Nội dung Phương pháp tạo động lực cho người lao 1.2.1 Động lực từ môi trường điều kiện làm việc 1.2.2 Động lực từ tiền lương 1.2.3 Động lực từ khen thưởng phúc lợi 1.2.4 Động lực từ mối quan hệ với đồng nghiệp cấp 1.2.5 Động lực từ hứng thú công việc 1.2.6 Động lực từ chất công việc 1.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÔNG PHỤC LION HUẾ 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỒNG PHỤC LION 2.2 THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VÀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 2.2.1 Bản chất công việc 2.2.2 Tiền lương phụ cấp 2.2.3 Khen thưởng phúc lợi 2.2.4 Môi trường làm việc điều kiện làm việc 2.2.5 Mối quan hệ cấp đồng nghiệp 2.3 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 2.3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÔNG PHỤC LION HUẾ 3.1.1 Nhận xét 3.1.2 Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty THNHH thương hiệu đồng phục Lion Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết đề tài  Trong giai đoạn thời kỳ kinh tế ngày bùng nổ phát triển, có nhiều hội làm việc mở tất người, người người có tay nghề cao có nhiều năm kinh nghiệm, chạy đua để giành lấy để có đội ngũ cơng nhân cao tay nghề công ty ngày trở nên khóc liệt hết Nhiều cơng ty có chiến lược mức lương thưởng để thu hút nhiều nguồn nhân lực từ xã hội Muốn có có cơng nhân hay nhân viên trung thành cơng việc đòi hỏi cơng ty phải bỏ chi phí việc đào tạo không nhỏ, khoản chi phí trở nên có ích kết mà công ty thu đáp ứng với mục tiêu kế hoạch đặt suất lao động công nhân đảm bảo tăng dần qua nhiều năm Và để có điều , điều quan trọng cơng nhan phải có cho động lực làm việc cao  Động lực làm việc thúc đẩy người hồn thành cơng việc làm cách hiệu với tất niềm đam mê u thích Động lực làm việc khơng xuất phát từ than người mà tạo dựng từ mơi trường làm việc ngày người  Để phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động tạo động lực lao động cơng ty đóng vai trò vơ quan trọng Động lực làm việc ví đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Nhận thức vấn đề đó, Cơng Ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion coi trọng tạo động lực lao động cho cán công nhân viên tồn cơng ty Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên làm việc công ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion từ đưa giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc giảm thiểu tình trạng nghỉ việc để nâng cao hiệu làm việc nhân viên kết kinh doanh công ty  Xác định nhân tố tạo động lực làm việc cho nhân viên Công Ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố việc tạo động lực làm việc cho nhân viên 2.2 Câu hỏi ngiêm cứu  Những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên công ty?  Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc nhân viên nào?  Mức độ chiều hướng tác động nhân tố đến động lực làm việc nhân viên sao?  Nhân viên có đề xuất để tạo động lực làm việc đồng nghiệp, cống hiến lâu dài trung thành phát triển công ty?  Những giải pháp mà Công Ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion cần đưa thực để nâng cao động lực làm việc nhân viên công ty? Đối tượng phạm vi nghiêm cứu 3.1 Đối tượng nghiêm cứu  Đối tượng nghiêm cứu: Tạo động lực làm việc nhân viên Công Ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion  Khách thể nghiêm cứu: Những nhân viên làm việc Công Ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion 3.2 Phạm vi nghiêm cứu  Phạm vi không gian: Công Ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion  Phạm vi nội dung: Nghiêm cứu, giải vấn đề lý luận thực tiễn yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên từ đưa kiến nghị giải pháp Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu nhập liệu  Dữ liệu thứ cấp thu thập từ thống kê, nghiên cứu, thông tin mạng, báo, đài, tạp chí, trang web công ty 4.2 Phương pháp liệu sơ cấp Các thông tin liệu sơ cấp thu thập thông qua phương pháp điều tra bảng hỏi để tìm hiểu nắm rõ suy nghĩ công nhân yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc họ Từ tiến hành xử lý số liệu để phân tích chất vấn đề đưa giải pháp thiết yếu 4.3 Phương pháp chọn mẫu, xác định cở mẫu 4.3.1 Phương pháp chọn mẫu  Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống Danh sách công nhân tổng thể xếp theo trật tự tên bảng chữ Chọn ngẫu nhiên đơn giản quan sát danh sách, cách k quan sát lại chọn quan sát vào mẫu (k tỷ lệ số quan sát tổng thể với quy mô mẫu) 4.3.2 Phương pháp xác định cỡ mẫu  Đề tài nghiên cứu sử dụng cơng thức tính cỡ mẫu Taro Yamane: N n= 1+�×�2 Trong đó: n: số lượng mẫu cần xác định cho nghiên cứu điều tra N: tổng số cơng nhân e: mức độ sai lệch Theo nhóm em thu nhập trang báo hay mạng điện tử, số cơng nhân cơng ty 10 người, với sai số cho phép 5%, mẫu nghiêm cứu xác định 10 người PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Các khái niệm quản trị nguồn nhân lực tạo động lực lao động: a.Quản trị nguồn nhân lực  Khái niệm quản trị nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực hoạt động nhằm tăng cường đóng góp có hiệu cá nhân vào mục tiêu tổ chức đồng thời cố gắng đạt mục tiêu xã hội mục tiêu cá nhân  Các chức quản trị nguồn nhân lực Bao gồm chức sau: ➢ Chức thu hút Sử dụng sách biện pháp định để thu hút nguồn nhân lực Chủ yếu giới thiệu phân tích chức vụ biên chế chức vụ, lập kế hoạch cung cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, tuyển người, khảo sát, thông báo tuyển, lựa chọn, thu nhận bố trí cơng việc ➢ Chức điều chỉnh phối hợp Còn gọi chức thể hoá, tạo nên phối hợp tương đồng cán công nhân viên với thống hòa quyện doanh nghiệp mặt tổ chức, tư tưởng, tình cảm, tâm lý, nhận thức cá nhân đồng với ý niệm tổ chức, hành động cá nhân hoà hợp với quy định tổ chức ➢ Chức động viên: Chức động viên thơng qua sách thích đáng khen thưởng người cống hiến nhiều cho tổ chức, nhằm mục đích ổn định đội ngũ cán cơng nhân viên doanh nghiệp, khuyến khích tính tích cực người, phát động trì thi đua, nâng cao suất lao động cho tổ chức ➢ Chức khai thác Đây chức quản lý nguồn nhân lực Đó cơng việc bồi dưỡng nâng cao tố chất kỹ làm việc cán bộ, công nhân viên, làm cho họ phát huy hết khả mình, thực tối đa giá trị cá nhân họ b Động lực lao động Khái niệm Động lực lao động nỗ lực, cố gắng từ thân người lao động mà Như mục tiêu nhà quản lý phải tạo động lực để người lao động làm việc đạt hiệu cao * Các yếu tố tác động đến động lực lao động • Loại 1:      Những yếu tố thuộc người tức yếu tố xuất thân người thúc đẩy người làm việc Nó bao gồm: Lợi ích người: lợi ích mức độ thoả mãn nhu cầu người, mà nhu cầu yếu tố quan trọng tạo động lực Nhu cầu lợi ích có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, khơng có nhu cầu khơng có lợi ích hay lợi ích hình thức biểu nhu cầu Khi có thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần tức người nhận lợi ích từ vật chất tinh thần động lực tạo lớn Mục tiêu cá nhân: trạng thái mong đợi cần có có cá nhân Điều có nghĩa mục tiêu cá nhân đích mà cá nhân người muốn vươn tới qua thực nhiều biện pháp để đạt đích đề trạng thái mong đợi Thái độ cá nhân: cách nhìn nhận cá nhân công việc mà họ thực Qua cách nhìn nhận thể đánh giá chủ quan người công việc (u, ghét, thích, khơng thích, lòng, khơng lòng ) yếu tố chịu ảnh hưởng nhiều quan niệm xã hội tác động bạn bè Nếu cá nhân có thái độ tích cực cơng việc hăng say với cơng việc, khơng ngược lại Khả - Năng lực cá nhân: yếu tố đề cập đến khả giải cơng việc, kiến thức trình độ chuyên môn công việc Nhân tố tác  động đến hai mặt tạo động lực lao động Nó làm tăng cường có khả trình độ để giải cơng việc, ngược lại làm cho nản trí việc giải cơng việc Thâm niên, kinh nghiệm cơng tác: yếu tố phải tính đến trả cơng lao động Người lao động có thâm niên lâu năm nghề có mong muốn nhận lương cao Còn họ có kinh nghiệm cơng tác đòi hỏi mức tiền lương trả cho họ phải cho phù hợp Có tổ chức khuyến khích người lao động làm việc cho cách có hiệu • Loại 2: nhân tố thuộc mơi trường    Là nhân tố bên ngồi có ảnh hưởng đến người lao động Nó bao gồm nhân tố sau: Văn hố doanh nghiệp: hình thành từ kết hợp hài hoà hợp lý quan điểm phong cách quản lý ông chủ (người lãnh đạo) thành viên doanh nghiệp, bộc lộ suốt trình lao động, thời gian lao động mà người lao động công tác làm việc doanh nghiệp Nếu bầu khơng khí văn hố thoáng dân chủ người doanh nghiệp từ cấp lãnh đạo đến nhân viên hoà thuận đầm ấm vui vẻ có trạng thái tinh thần thoải mái, hệ thần kinh khơng bị ức chế Khi hút người lao động hăng hái làm việc với suất chất lượng cao Ngược lại bầu khơng khí văn hố khép kín, cấp phục tùng cấp khiến người lao động có cảm giác chán trường ỉ lại, không hứng thú với công việc Các sách nhân sự: vấn đề bao hàm nhiều yếu tố tuỳ thuộc vào doanh nghiệp có ý quan tâm thực hay khơng Bao gồm loạt vấn đề : thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật Đây sách mà doanh nghiệp nhằm đáp ứng lại nhu cầu mục tiêu cá nhân người lao động Mà nhu cầu nhân tố bên quan trọng thúc đẩy người lao động làm việc Nhưng nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần có quan hệ chặt chẽ với mà việc thực thi sách phải đảm bảo thoả mãn tối đa nhu cầu bên phạm vi nguồn lực có hạn cho phép doanh nghiệp đạt hiệu tốt • Loại 3: yếu tố thuộc nội dung chất công việc   Cơng việc yếu tố định ảnh hưởng đến thù lao lao động mức tiền lương người cơng nhân tổ chức Nó bao gồm yếu tố như: Tính ổn định mức độ tự chủ công việc: yếu tố phụ thuộc vào chất cơng việc, cơng việc có ổn định hay khơng Nếu cơng việc có tính ổn định mức độ tự chủ cao tác động đến kinh nghiệm khả làm việc người lao động, người lao động yên tâm công tác phát huy hết khả làm việc     Mức độ khác nhiệm vụ, trách nhiệm: công việc khác yêu cầu ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ khác nhau: bao gồm trách nhiệm tiền, tài sản, trách nhiệm người lao động quản lý nào? Cơng việc đòi hỏi người lao động phải có ý thức trách nhiệm nhiệm vụ cao, công việc lại không thiết Sự phức tạp công việc: căng thẳng cơng việc, hao phí sức lao động hao phí thể lực trí lực người lao động mà cơng việc đòi hỏi họ phải có cố gắng q trình thực cơng việc Sự hấp dẫn thích thú: q trình làm việc cơng việc có sức hấp dẫn người lao động kích thích tinh thần khả làm việc người lao động, họ làm việc với suất cao ngược lại Như nghiên cứu động động lực người lao động ta thấy động lao động hợp lý để cá nhân tham gia vào trình lao động, động lực lao động mức độ hưng phấn cá nhân tham gia làm việc Động vừa tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động ngược lại c Tạo động lực lao động Khái niệm Tạo động lực lao động tất hoạt động mà doanh nghiệp thực người lao động, tác động đến lực làm việc, tinh thần thái độ làm việc nhằm đem lại hiệu cao lao động Sự cần thiết phải tạo động lực lao động ➢ Đối với thân người lao động: việc tạo động lực có ích lớn người lao động, giúp người lao động thích nghi tốt mơi trường điều kiện làm việc thay đổi, giúp họ thoải mái thể cống hiến tài mình, bước đệm cần thiết để nâng cao tay nghề thăng tiến tương lai ➢ Đối với tổ chức công việc tổ chức Tạo động lực để người lao động làm việc chăm hơn, cống hiến cơng ty, gắn bó với cơng ty lâu dài Tạo động lực lao động cho người lao động khơng kích thích tâm lý làm việc cho người lao động mà tăng hiệu lao động, hiệu sản xuất kinh doanh công ty, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, làm tăng khả cạnh tranh thị trường… d.Các học thuyết động lực lao động thỏa mãn công việc Học thuyết nhu cầu Maslow Lý thuyết ông giúp cho hiểu biết nhu cầu người cách nhận diện hệ thống thứ bậc nhu cầu Ông đem loại nhu cầu khác Nhân tố động viên tác nhân thoả mãn, hài lòng cơng việc, như: đạt kết mong muốn; thừa nhận tổ chức, lãnh đạo đồng nghiệp; trách nhiệm; tiến bộ, thăng tiến nghề nghiệp; tăng trưởng mong muốn Nhân tố trì tác nhân bất mãn nhân viên công việc tổ chức, do: chế độ, sách tổ chức; giám sát cơng việc khơng thích hợp; điều kiện làm việc không đáp ứng mong đợi nhân viên; lương bổng khoản thù lao không phù hợp chứa đựng nhiều nhân tố không cơng bằng; quan hệ với đồng nghiệp “có vấn đề”m; quan hệ với cấp (cấp trên, cấp dưới) không đạt hài lòng Đối với nhân tố động viên giải tốt tạo thỏa mãn từ động viên người lao động làm việc tích cực, chăm Nhưng khơng giải tốt tạo tình trạng khơng thỏa mãn chưa gây bất mãn Trong nhân tố trì giải không tốt tạo bất mãn, giải tốt tạo tình trạng khơng bất mãn chưa có tình trạng thoả mãn việc tốt bình thường Học thuyết cơng bằng J Stasy Adam Học thuyết công ngụ ý nhân viên hình dung bất cơng, họ có năm khả lựa chọn sau đây: làm méo mó đầu vào hay đầu thân hay người khác; cư xử theo cách để làm cho người khác thay đổi đầu vào hay đầu họ; cư xử theo cách để làm thay đổi đầu vào hay đầu thân họ; chọn tiêu chí đối chiếu khác để so sánh, bỏ việc Học thuyết tăng cường tích cực Bằng hành vi tăng cường, người lãnh đạo, quản lý cần đánh giá tích cực đóng góp nhân viên, tránh đánh giá không kịp thời, không đầy đủ làm hạn chế suy nghĩ hành động tích cực họ.việc Người lãnh đạo, quản lý cần sử dụng nhiều phương thức để công khai khen ngợi nhân viên Phê bình phải mang tính xây dựng, phê bình việc khơng phê bình người Phê bình cần đơi với tán dương, hạn chế tối đa phê bình nhân viên cách trực diện trước tập thể 2.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG a Động lực từ môi trường điều kiện làm việc Môi trường làm việc bao gồm môi trường vật chất môi trường tâm lý Môi trường vật chất: bao gồm vị trí nơi làm việc, khơng gian làm việc, khung cảnh, đồ đạc, máy móc bố trí đồ đạc, máy móc… Cách trí máy móc, thiết bị, màu sắc, ánh sáng, vệ sinh nơi làm việc… có ảnh hưởng lớn tới tâm trạng làm việc người lao động Môi trường vật chất phù hợp, tiện lợi chắn tạo điều kiện lớn để người lao động tăng cường động lực lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, làm tăng an tồn làm việc Mơi trường tâm lý : bao gồm áp lực cơng việc, bầu khơng khí làm việc… Một khơng khí làm việc thân thiện, vui vẻ, hoà động chắn làm tăng tự tin người lao động, kích thích tinh thần sáng tạo, tăng gắn bó người lao động với tổ chức b.Động lực từ tiền lương -Đối với người lao động tiền lương, tiền cơng khoản thu nhập hệ thống thù lao mà người lao động nhận Khoản tiền lương, tiền công giúp cho người lao động tái sản xuất sức lao động mình, có ảnh hưởng trực tiếp đến sống người lao động sống gia đình họ Nếu tiền lương, tiền công cao xứng đáng với họ nguồn động lực lớn giúp người lao động nâng cao hiệu làm việc -Đối với doanh nghiệp tiền lương, tiền cơng lại khoản chi phí doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp phải biết tận dụng tối đa chức tiền công, tiền lương nhằm tạo động lực mạnh cho người lao động tổ chức c Động lực từ khen thưởng phúc lợi -Khen thưởng hình thức khuyến khích người lao động vật chất tinh thần, ghi nhận thành tích xuất sắc người lao động hồn thành dự án cơng việc quan trọng, tiết kiệm nguyên vật liệu hay có sáng kiến lớn có giá trị Khen thưởng biểu khen, giấy chứng nhận, biểu dương, tán thưởng… hay khoản tiền bổ sung tiền lương tiền công -Phúc lợi phần thù lao gián tiếp trả dạng hỗ trợ sống người lao động Việc cung cấp hoạt động phúc lợi có ý nghĩa lớn người lao động doanh nghiệp: đảm bảo sống thông qua việc nâng cao thu nhập, hỗ trợ viện phí, khám sức khoẻ miễn phí….; tăng cường uy tín doanh nghiệp thương trường, tăng cường khả cạnh tranh việc thu hút nhân tài vào làm việc; nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động; tạo niềm tin, gây dựng tin tưởng người lao động với công ty d.Động lực từ mối quan hệ với đồng nghiệp cấp -Động lực làm việc người lao động không xuất phát từ yếu tố dễ dàng nhận thấy tiền lương, thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc… mà hình thành từ yếu tố thuộc mối quan hệ người với người -Thử tưởng tượng, người lao động cảm thấy ngày họ phải đến làm việc với đồng nghiệp luôn ganh tỵ, với người lãnh đạo lạnh lùng, luôn biết nhìn vào sai lầm khuyết điểm họ khơng muốn tìm hiểu xem nhân viên có khó khăn hay khúc mắc chưa đươc giải quyết? Với tâm trạng nặng nề làm việc có lẽ cống hiến trung thành không đạt tối đa người lao động tận tâm với nơi làm việc họ cảm thấy không thoải mái Ngược lại, với bầu khơng khí hòa nhã, than thiện, đồng nghiệp bao bọc, giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm thẳng thắn giải mâu thuẫn cấp biết lắng nghe, ln có định có tình có lý người lao động cảm thấy nơi làm việc gia đình họ, chẳng ngần ngại dốc hết tài lực trí lực để góp phần làm cho gia đình ngày gắn kết lớn mạnh Do đó, yếu tố bỏ qua nhà quản trị muốn tạo dựng thúc đẩy động lực làm việc người lao động e.Động lực từ chất công việc Bản chất công việc định đến phù hợp khả làm việc với trình độ người lao động Khi người lao động cảm thấy công việc làm phù hợp với mình, họ tích cực lao động để đạt mục tiêu ngược lại cơng việc không phù hợp người lao động dễ dẫn đến tình trạng chán nản, khơng tập trung vào cơng việc Do đó, chất cơng việc định lớn đến trình hình thành động lực làm việc người lao động Sự phù hợp người lao động chất cơng việc cao hứng thú lớn, từ động lực làm việc không ngừng cải thiện f Động lực từ hội đào tạo thăng tiến Việc lựa chọn người lao động đào tạo nhằm tăng hội thăng tiến, khơng có ảnh hưởng tới động lực lao động người lao động mà ảnh hưởng lớn tới động lực lao động người lao động khác Nếu doanh nghiệp chọn người có khả năng, có thành tích xứng đáng cử đào tạo, để tăng khả thăng tiến cho họ khơng mang lại lợi ích lớn cho cơng ty mà tạo cho người lao động động lực làm việc lớn Khơng thế, người lao động khác nỗ lực phấn đấu theo gương người để đạt kết lao động tốt Chính sách đào tạo thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn kích thích người lao động làm việc hiệu quả, nâng cao suất lao động Vì thế, để hiệu tạo động lực cho người lao động cao doanh nghiệp phải kết hợp tạo động lực thông qua đào tạo, thăng tiến với hình thức khác Chỉ kết hợp kích thích thoả mãn nhu cầu mặt cho người lao động g.Động lực từ hứng thú công việc Sự hứng thú công việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Sự hứng thú phản ánh mức độ yêu thích đam mê người lao động công việc họ làm nào, từ tác động đến suất hiệu cơng việc Sự hứng thú công việc không xuất phát từ thân người lao động, từ sở thích hay niềm đam mê họ cơng việc mà xuất phát từ chất công việc cách thức làm việc người sử dụng lao động Nếu người sử dụng lao động biết cách để khơi gợi nâng cao hứng thú làm việc cho người lao động đường hữu hiệu để tạo động lực làm việc cho người lao động, nâng cao hiệu suất hiệu làm việc, góp phần việc cống hiến sức lực trí lực lâu dài người lao động dành cho cơng ty 3.Mơ hình nghiên cứu đề xuất Lý thuyết hai nhân tố Herzberg học thuyết sử dụng phổ biến nghiên cứu động lực làm việc nhiều quốc gia giới Cấp Tiền Lương Khen thưởng phúc lợi Động lực làm việc Đồng nghiệp Môi trường điều kiện làm việc Cơ hội đào tạo, thăng tiến Bản chất công việc Sự hứng thú cơng việc Từ mơ hình nghiên cứu gồm nhân tố trên,Tất biến quan sát thành phần sử dụng đo Likert bậc với mức độ tương ứng: không đồng ý (mức 1), không đồng ý (mức 2), trung lập (mức 3), đồng ý (mức 4), đồng ý (mức 5) Kết phần bảng câu hỏi thức để tiến hành khảo sát Mỗi nhân tố bao gồm số cụ thể sau: Bảng 1.1 Chỉ số đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Nhân tố Tiền lương Khen Chỉ số cấu thành TL1.Tiền lương trả xứng đáng với lực làm việc Anh/Chị TL2.Tiền lương trả cách công công nhân công việc, nhiệm vụ TL3.Tiền lương trả hạn đầy đủ theo thỏa thuận TL4.Mức lương đủ để Anh/Chị trang trải chi phí sinh hoạt KT1.Cơng ty có phần thưởng xứng đáng với nỗ lực, đóng góp Anh/Chị KT2.Thành tích Anh/Chị cơng nhận, đánh giá kịp thờ KT3.Chính sách khen thưởng thực cách rõ ràng KT4.Anh/Chị hài lòng với mức thưởng công ty vào dịp lễ, Tết thưởng KT5.Công ty thực chế độ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tốt phúc lợi KT6.Công ty quan tâm, thăm hỏi tận tình Anh/Chị gặp biến cố KT7 Cơng ty thường xun tổ chức chương trình, buổi tiệc, dịp vui chơi… vào dịp lễ, kiện công ty MT1.Môi trường làm việc đảm bảo vệ sinh an toàn cho sức khỏe Môi trường MT2.Nhà xưởng trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ thực công việc điều kiện MT3.Thời gian làm việc nghỉ ngơi bố trí hợp lý, linh hoạt làm MT4.An tồn lao động đảm bảo việc MT5.Công việc đảm bảo cách ổn định CV1.Công việc giúp Anh/Chị cải thiện kiến thức kỹ khác Bản chất CV2.Công việc cho phép phát huy lực Anh/Chị công việc CV3.Nhiệm vụ trách nhiệm liên quan xác định rõ ràng CV4.Công việc không gây áp lực cao cho Anh/Chị CT1.Cấp hỗ trợ hướng dẫn tận tình cơng việc CT2.Cấp tôn trọng lắng nghe ý kiến công nhân Cấp CT3.Cấp không phân biệt đối xử với công nhân CT4.Cấp tạo điều kiện khuyến khích cơng nhân bày tỏ ý kiến DN1.Đồng nghiệp ln hòa đồng thân thiện với DN2.Đồng nghiệp phối hợp tốt với thực công việc Đồng nghiệp DN3.Đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ DN4.Đồng nghiệp giải xung đột cách thẳng thắn DT1.Công ty tạo điều kiện để Anh/Chị làm chức vụ cao Anh/Chị có đủ lực Cơ hội đào DT2.Cơng ty ln mở khóa học đào tạo kỹ kiến thức làm việc tạo, thăng tiến DT3.Anh/Chị công ty tạo điều kiện thời gian để học nâng cao trình độ DT4.Chính sách thăng tiến công ty công rõ ràng HT1.Công việc công việc mà Anh/Chị yêu thích Sự hứng thú HT2.Anh/Chị làm việc với sở trường nguyện vọng cơng việc HT3.Anh/Chị tự hào làm công việc DL1.Nhìn chung, sách điều kiện làm việc mà công ty đưa tạo động lực khuyến khích Anh/Chị làm việc Động lực DL2.Anh/Chị làm việc lâu dài với công ty làm việc DL3.Anh/Chị lại công ty cho dù nơi khác đề nghị mức lương hấp dẫn 1.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết (H01): tiền lương động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H02): khen thưởng – phúc lợi động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H03): môi trường – điều kiện làm việc động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H04): chất công việc động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H05): cấp động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H06): đồng nghiệp động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H07): đào tạo – thăng tiến động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến Giả thuyết (H08): hứng thú công việc động lực làm việc người lao động có quan hệ đồng biến CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÔNG PHỤC LION HUẾ 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỒNG PHỤC LION Lion thành lập vào ngày 11 tháng năm 2016 65 Bến Nghé, phương Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nay công ty đặt 22 Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Lĩnh vực kinh doanh công ty: Đồng phục, in ấn, thiết kế, quảng cáo, may đồng phục công ty, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, áo lớp, áo nhóm, câu lạc bộ, đồng phục bảo hộ lao động, thiết kế xây dựng nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp,… Hiện cơng ty có khoảng 10 nhân viên gồm có nhân viên thức, nhân viên thử việc, học việc thực tập sinh 2.2 THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VÀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY 2.2.1 Bản chất cơng việc Bản chất công việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Nó định đến phù hợp nhân viên công việc mà họ làm Về bản, nhân viên công ty chịu áp lực định tiêu doanh số Căn cào tính chất đặc điểm cơng việc mà phận tuyển dụng trọng công tác tuyển chọn Những nhân viên lựa chọn phải có đủ trình độ, kĩ phù hợp với cơng việc 2.2.2 Tiền lương phụ cấp Mức lương nhân viên công ty phụ thuộc vào mức lương tối thiểu Nhà nước quy định mức lương tổng cơng ty quy định Ngồi mức lương phụ thuộc vào doanh số bán hàng tháng nhân viên Hình thức trả lương: chuyển vào tài khoản cá nhân qua ngân hàng 2.2.3 Khen thưởng phúc lợi Nhân viên hưởng chế độ theo quy định nhà nước Ngồi ra, cơng ty mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên thức 2.2.4 Mơi trường làm việc điều kiện làm việc Giờ làm việc: Thứ đến thứ 6: Sáng: 30 đến 11 30 Chiều: 13 30 đến 17 30 Thứ 7: Sáng: 30 đến 11 30 Đặc thù công việc chủ yếu làm việc văn phòng có điều hòa khơng khí thoải mái Ngoài nhân viên thị trường nhân viên chuyển nhận thường xuyên phải thị trường nên họ phải trực tiếp làm việc thời tiết khắc nghiệt Huế 2.2.5 Mối quan hệ nhân viên với cấp Do công ty gồm 10 nhân viên nên việc theo dõi giám sát dễ dàng, mối quan hệ nhân viên cấp với nhân viên công ty gần gũi thoải mái 2.3 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 2.3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành nhằm thu thập ý kiến, đánh giá 10 nhân viên công ty TNHH thương hiệu đông phục Lion Huế Tiến hành điều tra vấn bảng hỏi, kết thu 10 bảng hỏi hợp lệ Đặc điểm đối tượng nghiên cứu thể sau: 2.3.1.1 Cơ cấu nhân viên theo giới tính Giới tính Nam Nữ Tổng (Nguồn: kết phân tích liệu) Tần số 10 % 30 70 100 Trong 10 nhân viên vấn nhân viên nữ chiếm 70% , nhân viên nam chiếm 30% Sự chênh lệch giới tính lý giải chất công việc chủ yếu phù hợp với phái nữ 2.3.1.2 Cơ cấu công nhân theo độ tuổi Do công ty hoạt động năm nên nhân viên chủ yếu nhân viên trẻ từ 20 tuổi đến 27 tuổi 2.3.1.3 Cơ cấu nhân viên theo vị trí làm việc Vị trí làm việc Tần số % Nhân viên kinh doanh 40 Nhân viên Marketing 10 Nhân viên hành 10 Nhân viên kế toán 10 Nhân viên xưởng 20 Nhân viên thiết kế 10 Tổng 10 100 (Nguồn: kết phân tích liệu) 2.3.1.4 Cơ cấu nhân viên làmviệc công ty Thời gian làm việc Dưới tháng Từ tháng đến năm Trên năm Tổng (Nguồn: kết phân tích liệu) Tần số 4 10 % 20 40 40 100 2.3.1.5 Cơ cấu nhân viên theo thu nhập tại công ty Thu nhập Tần số % Dưới triệu 20 Từ triệu đến triệu 30 Trên triệu 50 Tổng 10 100 Thu nhập nhân viên tính theo mức lương quy định kí hợp đồng làm việc cộng thêm mức hoa hồng kí kết đơn hàng(nếu có) 2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá 2.3.2.1 Đối với nhân tố tiền lương Tiêu chí Mức độ đồng ý(%) (1.Rất không đồng ý- Rất đồng ý TL1 TL2 TL3 TL4 20 30 20 40 30 50 60 40 20 20 50 20 2.3.2.2 Đối với nhân tố đồng nghiệp Tiêu chí Mức độ đồng ý(%) (1.Rất không đồng ý- Rất đồng ý DN1 DN2 DN3 DN4 20 30 30 50 30 50 50 30 20 20 50 20 2.3.2.3 Đối với nhân tố cấp Tiêu chí Mức độ đồng ý(%) (1.Rất khơng đồng ý- Rất đồng ý CT1 CT2 CT3 CT4 10 40 40 50 30 50 50 40 40 10 20 10 10 2.3.2.4 Đối với nhân tố sách chế độ Tiêu chí Mức độ đồng ý(%) (1.Rất không đồng ý- Rất đồng ý KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 20 10 20 20 30 30 50 30 30 50 30 20 50 50 50 50 50 50 30 50 50 30 50 50 20 40 50 40 20 30 10 10 20 20 30 10 2.3.2.5 Đối với nhân tố động lực làm việc Tiêu chí Mức độ đồng ý(%) (1.Rất khơng đồng ý- Rất đồng ý DL1 20 30 50 DL2 DL3 20 30 50 50 30 20 CH ƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÔNG PHỤC LION HUẾ Nhận xét - Chỉ sau chưa đầy năm thành lập, Công ty TNHH Thương hiệu Đồng phục Lion tạo việc làm ổn định cho 20 thành viên, đa phần sinh viên người chưa có nhiều kinh nghiệm Việc tạo trì nguồn nhân lực đảm bảo suất chất lượng đề cống hiến phát triển cơng ty điều quan trọng Do đó, việc tạo động lực làm việc nhân viên vấn đề vô cần thiết, nhân viên bước chân vào công ty thích ứng với mơi trường làm việc nơi việc tạo động lực làm việc từ ban đầu điều tất yếu mà công ty phải thực - Những ưu điểm hạn chế việc tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty TNHH Thương hiệu Đồng phục Lion: + Ưu điểm: Để tạo động lực làm việc hiệu cho nhân viên, tạo môi trường làm việc động, tích cực, thỏa mãn nhu cầu làm việc nhân viên công ty Với suy nghĩ: Môi trường nơi ươm mầm dập tắt hết nhiệt huyết người Công ty TNHH Thương hiệu Đồng phục Lion quan tâm đến tạo mơi trường thuận lợi cho nhân viên thoải mái sáng tạo Các ý kiến , ý tưởng đưa tiếp thu, khuyến khích nhân viên tự thực ý tưởng Cơng ty thường tổ chức buổi dã ngoại, lớp kỹ kinh doanh nhằm giúp bạn trang bị thêm kiến thức sử dụng nhân trẻ để tận dụng tư duy, sáng tạo, nhiệt huyết, khả họ Sau nhân viên thể thân áp dụng chế nhượng quyền để nhân viên tự nắm bắt hoạt động mảng phụ trách, đồng hành doanh nghiệp từ lúc khó khăn đến thành cơng Và với điều làm cho nhân viên cơng ty phát huy sáng tạo, có hội phát triển, nâng cao lực chuyên môn, đồng thời giúp cho công ty khai thác hết khả đội ngũ nhân + Hạn chế: Các nhân viên công ty đa phần người trẻ, viên trường, chưa có nhiều kinh nghiệm Những người thường hay nhảy việc, tuổi đời trẻ nên họ trải nghiệm nhiều nơi, làm nhiều công ty khác để tích lũy nhiêu kiến thức, kinh nghiệm cho thân thực gắn bó với cơng việc u thích, phù hợp với họ Vì vậy, cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên cơng ty gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian, cơng sức, chi phí cơng ty để thoải mãn nhu cầu làm việc tốt cho nhân viên Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty THNHH thương hiệu đồng phục Lion - Tạo động lực làm việc cho nhân viên vấn đề giữ lửa truyền lửa liên tục đặn đòi hỏi quản lý lãnh đạo kiểm soát tâm lý nhân viên thời điểm, hồn cảnh khác mà có kỹ tạo động lực hợp tình , hợp lý Kỹ tạo động lực kỹ vô quan trọng thiết yếu đối người lãnh đạo, quản lí Cơng ty phải ln tìm cách để giúp cho nhân viên có thêm động lực để vượt qua khó khăn, áp lực công việc, sống để hướng đến với mục tiêu với nỗ lực cao Đối với hầu hết nhân viên, thỏa mãn với cơng việc có ý nghĩa quan trọng Nó giúp tạo thái độ làm việc tích cực, hăng say, vui vẻ, đơng, cho kết cao công việc - Thông qua kết phân tích khảo sát, xin đưa số giải pháp cho việc tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty TNHH thương hiệu đồng phục Lion: + Giúp nhân viên cảm thấy họ làm việc có ý nghĩa Nhà lãnh đạo phải khuyến khích nhân viên công ty làm cho hị cảm thấy họ làm điều có ý nghĩa Xây dựng tầm nhìn mục tiêu cơng ty, đặc biệt kéo theo tham gia nhân viên việc tạo lập chúng Như thúc đẩy họ đạt mục tiêu giúp họ cảm thấy họ làm có ý nghĩa + Tin bộc lộ tin tưởng Hầu hết người có lòng tự trọng tương đối mong manh Nếu nhà lãnh đạo không tin tưởng nhân viên làm mơt đó, họ khơng tin họ họ khơng làm Nhà lãnh đạo phải có niềm tin vào nhân viên, khơng thể có niềm tin qua lời nói mà cần phải bộc lộ để nâng cao tự tin nhân viên vào khả Để đạt điều này, cho nhân viên công ty số quyền hạn để tự đưa đinh, Hãy cho họ quyền sở hữu dự án mang tính thử thách định làm để hoàn thành chúng Mặc dù thách thức lớn cho người quản lý cần phải cho nhân viên thất bại đơi lần khơng tức giận điều + Tổ chức hoạt động vui chơi tập thể Làm việc nhóm tăng tính gắn kết thành viên Tổ chức bữa tiệc sinh nhật, buổi lễ tập thể, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí cho nhân viên Và khơng nên đợi đến dịp lễ tổ chức hoạt động, cơng ty nên có kế hoạch theo tháng nhắc nhở với toàn thể nhân viên là tập thể đoàn kết + Cho nhân viên hội phát triển thân Bởi người có hội để phát triển kỹ chuyên môn tự hào công việc, công ty nên khuyến khích nhân viên đạt kỹ Cơng ty làm điều nhiều cách, chẳng hạn cung cấp chương trình đào tạo hội khác để phát triển kỹ + Tạo giá trị cho nhân viên Để nhân viên cảm nhân động lực cơng ty giúp họ thấy họ thực tạo nhiều giá trị cho mình, người tổ chức Khi có giá trị người có cảm giác xứng đáng hơn, tự hào Điều tiếp tục khiến nhân viên thăng hoa giá trị tạo ngày lơn tương lai Hơn nữa, tạo giá trị nhân viên đồng nghiệp, cấp cơng nhận ủng hộ Chính điều gián tiếp giúp cho nhân viên có hội khẳng định vai trò cơng ty + Ủng hộ nhân viên Động lực xuất quan điểm ý kiến đóng góp nhận ủng hộ người cơng ty Vì vậy, nhà quản lý phải quan tâm, ý đến đề xuất sẵn sàng thể ủng hộ trước sáng kiến nhân viên Nếu điều không thực cách dẫn đến thất vọng, hụt hẫng nhân viên, từ làm cho mơi trường làm việc triệt tiêu sáng tạo người không tin vào khả họ liên tục bị từ chối chê bai + Tạo cân cho nhân viên Mỗi người có động lực khía cạnh sống ln cân Nhiều nhân viên tập trung vào công việc thời gian dài nên dẫn đến mệt mỏi, stress… Điều làm giảm đáng kể động lực nhân viên Vì vậy, giúp cho nhân viên ln giữ hài hòa cơng việc sống từ giúp có thời gian làm nhằm tái tạo lại nguồn động lực vốn có để đáp ứng tốt cho cơng việc + Tạo kết nối nhân viên Ít muốn làm việc tiền lương, người cần mối quan hệ Một lời tử tế, trò chuyện gia đình, vài buổi chơi đồng nghiệp, giúp đỡ cơng việc… điều làm tăng gắn kết nhân viên có khoảnh khắc ý nghĩa với + Đãi ngộ công Công ty phải trả mức lương mà nhân viên cảm thấy hợp lý phải trả thêm cho cơng việc ngồi Nếu trả cơng hậu hĩnh, nhân viên sẵn sàng làm tất công ty Và công ty mạnh tay chi tiền mua tặng phần quà để thưởng cho nhân viên đạt kết cao khiến họ vơ hạnh phúc Nhìn chung, cấp ln cố gắng làm việc theo đuổi ý nghĩ thưởng nhiều tiền Và ra, công ty phải mức phụ cấp hợp lý cho người làm việc lâu năm công ty, giúp cho nhân viên có thêm động lực, gắn bó trung thành với cơng ty + Tạo không gian làm việc động Hãy tạo khơng gian cho phép khuyến khích tất nhân viên trở nên động, nhiệt tình cơng việc Đồng thời cần tìm hiểu rõ cơng việc cấp mong chờ thực phần đóng góp giúp cơng ty vươn lên cảm nhận điều hấp dẫn, lý thú công việc thường ngày họ + Quản lý, không quản lý sát Nhân viên khơng thích bị quản lý sát Điều quan trọng phân biệt khác điểm danh kiểm soát nhân viên Khi quản lý, không yêu cầu chi tiết làm để hoàn thành dự án Hãy nhớ rằng, nhân viên phát triển đạt kỹ người quản lý nói với họ xác làm cho tất dự án mà họ làm Họ cần cảm giác tự chủ để cảm nhận họ thành công + Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp Một nhân viên giỏi thường có tinh thần cầu tiến Họ ln khao khát tìm kiếm hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp Nắm bắt nhu cầu này, cơng ty nên vạch nấc thang vị trí nhảy vọt cho họ, đồng thời lên chương trình đào tạo phù hợp kèm PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận  Tạo động lực lao động ngày vấn đề cần thiết với doanh nghiệp Bởi người lao động người trực tiếp đóng góp cho phát triển công ty Nếu doanh nghiệp trọng công tác tạo động lực cho người lao động thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, nâng cao thu nhập người lao động Và sách tạo động lực công ty phù hợp, thỏa mãn nhu cầu người lao động khiến cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty  Trên sở hạn chế nguyên nhân , phần giải pháp nhóm dựa định hướng phát triển Công ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion, đưa biện pháp đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động công ty giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thực cơng việc, phân tích cơng việc, điều chỉnh, hồn thiện chế độ lương…  Thực tế cho thấy rằng, nguồn nhân lực yếu tố khơng thể thiếu thành công công ty tương lai Người lao động trực tiếp bao gồm nhiều đối tượng thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác Do đó, để tạo động lực làm việc chung cho hầu hết người lao động điều không đơn giản Nó đòi hỏi cơng ty phải trải qua trình nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng để đưa cách thức quản lý, sách phù hợp, vừa mang lại hiệu cho công ty, vừa tác động tốt tới người lao động, thời buổi cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực 3.2 Kiến Nghị  Kiến nghị đến quan chức trung ương địa phương nên tổ chức thi lĩnh vực công nghệ, hội thảo trao đổi kinh nghiệm để doanh nghiệp ngành hàng năm có hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, tạo không khí thi đua khuyến khích cho nhân viên phòng ban  Cơng ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion cần có cam kết quán việc tạo điều kiện thăng tiến cho nhân lực trẻ, có trình độ để làm gia tăng cảm nhận nhân lực cách tạo hôi cho người trẻ họ đủ lực đáp ứng cho vị trí khuyết Bên cạnh đó, cơng ty TNHH Thương Hiệu & Đồng Phục Lion cần xây dựng ban hành quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc theo hướng sát với thực tế, không giáo điều, làm sở tạo dần thói quen tốt, loại bỏ thói quen xấu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện  Thường xuyên tổ chức điều tra, khảo sát ý kiến công nhân sách cơng ty, tạo điều kiện để cơng nhân bày tỏ quan điểm mình, từ bước hồn thiện cơng tác quản trị công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên  Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hạn chế tối đa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tâm lý nhân viên, tạo điều kiện khuyến khích làm việc nhân viên, nhân viên vào công ty làm việc  Tạo nên khơng khí làm việc thân thiện, gần gũi hòa đồng, có thấu hiểu giúp đỡ lẫn nhân viên quản lý, người sản xuất trực tiếp khối nhân viên văn phòng, khiến cho nhân viên điều cống hiến để tạo nên thành cơng cơng ty nhà thứ hai họ ... vi c tổ ch c Tạo động lực để người lao động làm vi c ch m hơn, cống hiến cơng ty, gắn bó với công ty lâu dài Tạo động lực lao động cho người lao động khơng k ch th ch tâm lý làm vi c cho người lao. .. làm vi c Động vừa tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động ngược lại c Tạo động lực lao động Khái niệm Tạo động lực lao động tất hoạt động mà doanh nghiệp thực người lao động, tác động đến lực. .. với ý niệm tổ ch c, hành động cá nhân hoà hợp với quy định tổ ch c ➢ Ch c động vi n: Ch c động vi n thơng qua s ch th ch đáng khen thưởng người cống hiến nhiều cho tổ ch c, nhằm mục đ ch ổn định
- Xem thêm -

Xem thêm: hành vi tổ chức tạo động lực ch người lao đông, hành vi tổ chức tạo động lực ch người lao đông

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn