08 kynangquanlytheomuctieu

42 39 0
  • Loading ...
1/42 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:06

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU I/ KHÁI NIỆM Khái niệm Ý nghĩa Điều kiện mục tiêu Khái niệm Mục tiêu trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt khoảng thời gian xác định Tên tiếng anh management by object (viết tắt MBO) Vai trò mục tiêu  Là phương tiện để đạt mục đích  Nhận dạng ưu tiên làm sở lập kế hoạch hoạt động phân bổ nguồn lực  Thiết lập tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động  Hấp dẫn đối tượng hữu quan (cổ đông, khách hàng, nhân viên…)  Quyết định hiệu hoạt động DN Lợi ích MBO  Khuyến khích tính chủ động sáng tạo cấp tham gia vào việc lập mục tiêu  Kiểm soát dễ  Tổ chức phân định rõ ràng  Có cam kết cấp yêu cầu, hiệu công việc họ Hạn chế MBO:  Sự thay đổi mơi trường tạo lỗ hổng  Tốn thời gian  Cần môi trường nội lý tưởng  Một số mục tiêu có tính ngắn hạn  Sự nguy hiểm tính cứng nhắc ngần ngại thay đổi mục tiêu Điều kiện mục tiêu:      Điều kiện mục tiêu phải đảm bảo yêu cầu nguyên tắc SMART Specific - cụ thể, dễ hiểu Measurable – đo lường Achievable – vừa sức Realistics – thực tế Timebound – có thời hạn Hiện nay, số quan điểm phát triển nguyên tắc SMART thành SMARTER Trong đó, E engagement - liên kết Ralevant thích đáng 5.1 Specific - cụ thể, dễ hiểu  Chỉ tiêu phải cụ thể định hướng cho hoạt động tương lai  Đừng nói mục tiêu bạn dẫn đầu thị trường đối thủ chiếm 40 % thị phần  Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ bạn biết phải cố đạt % 5.2 Measurable – đo lường  Chỉ tiêu mà không đo lường khơng biết có đạt hay không?  Đừng ghi: “phải trả lời thư khách hàng có thể” Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngày nhận 5.3 Achievable – vừa sức  Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, đừng đặt tiêu loại đạt  Nếu bạn giọng ca trời phú đừng đặt tiêu trở thành siêu Giữ trọng lượng mức lý tưởng 45kg vừa sức 10 Xác định mục tiêu cấp (tt)  Mục tiêu đề phải chủ động cấp  Mục tiêu đưa phải hỗ trợ tốt cho mục tiêu cao hỗ trợ tốt cho mục tiêu phận khác 28 Thực mục tiêu  Cấp cung cấp điều kiện phương tiện cần thiết cho cấp  Cấp chủ động sáng tạo xây dựng thực kế hoạch  Cấp nên trao quyền hạn tối đa cho cấp việc thực nhiệm vụ 29 4.1 Kế hoạch thực mục tiêu (gantt) Stt Nội dung công việc Người thực Tổng t.gian Tiến độ 30 4.2 Huấn luyện mục tiêu  Huấn luyện cho nhân viên ý nghĩa mục tiêu  Giải thích nội dung mục tiêu  Giải thích bước để thực mục tiêu, trách nhiệm thành viên tham gia  Giải thích sách nguồn lực để thực mục tiêu  Đưa yêu cầu mục tiêu nhân viên 31 Tiến hành kiểm tra hiệu chỉnh  Cấp định kỳ phải tiến hành kiểm tra việc thực cấp nhằm điều chỉnh giúp đỡ kịp thời  Ngay từ khâu hoạch định, cấp nên thiết lập số điểm kiểm soát trọng yếu để dễ dàng theo dõi việc thực mục tiêu  Việc kiểm tra giúp cấp thực tốt hơn, không đưa đánh giá kết luận 32 Tổng kết đánh giá  Căn mục tiêu cam kết kết thực tế, cấp đánh giá công việc cấp  Thành tích cấp vào mức độ hoàn thành mục tiêu cam kết 33 III/ HỖ TRỢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực 34 Xây dựng sách  Các sách hiểu nguyên tắc chủ đạo, phương pháp để hỗ trợ thúc đẩy việc thực mục tiêu  Chính sách hiểu đơn giản công cụ hỗ trợ thực mục tiêu  Chính sách thường phạm vi, chế bắt buộc giới hạn cho hành vi để thưởng phạt cho hành vi cư xử CNV 35 1.1 Chính sách kinh doanh  Các sách kinh doanh thường liên quan đến khách hàng, đại lý, nhà cung cấp cơng ty  - Ví dụ: sách hỗ trợ đại lý - Chính sách hoa hồng - Chính sách hành vi đại lý 36 1.2 Chính sách nhân  Liên quan đến chế độ cho ngừơi lao động  Quy định hành vi CNV  Về việc tuân thủ pháp luật, đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo… 37 1.3 Chính sách tài  Các nguyên tắc tài phải tuân theo  Chính sách tạm ứng hỗ trợ công việc cho CNV… 38 Phân bổ nguồn lực KHÁI NIỆM NGUỒN LỰC: PHƯƠNG PHÁP 5M  Man = nguồn nhân lực  Money = Tiền bạc  Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng  Machine = máy móc/cơng nghệ  Method = phương pháp làm việc 39 2.1 Nguồn lực tài chính:  Cần xem xét nhu cầu vốn  Cần soát xét lại định hướng việc phân bổ nguồn vốn  Cần phân tích cấu tài DN  Cần đánh giá nguồn vốn khác (theo 5M)  Lựa chọn nguồn vốn thích hợp  Và cuối phải hoạt động tên ngân sách 40 2.2 Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực đánh giá theo yếu tố  Trình độ, kỹ  Sự cam kết CNV  Tinh thần thực 41 CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA QUÝ VỊ 42
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 kynangquanlytheomuctieu , 08 kynangquanlytheomuctieu , 2 Measurable – đo lường được, 5 Timebound – có thời hạn., Dự thảo mục tiêu cấp cao., Phân bổ các nguồn lực.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn