Test a b quảng cáo facebook cuongbig com

13 92 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:30

QUẢNG CÁO FACEBOOK CƠ BẢN |TEST A-B http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test A-B gì? A/B Testing, gọi thử nghiệm chia nhỏ , phương pháp mà bạn tìm loại content, hình ảnh, sở thích, hành vi kết hợp yếu tố để tăng hiệu cho quảng cáo bạn Trừ bạn tạo nhiều Chiến dịch quảng cáo Facebook cho sản phẩm bạn, khó khăn để bạn dự đốn loại thiết kế quảng cáo hiệu hay đối tượng nhân học có nhiều khả mua sản phẩm bạn Qua A/B testing, bạn sàng lọc yếu tố quan trọng để dùng cho QC mình, từ Facebook nhắm hiệu https://adespresso.com/academy/guides/fac http://www.cuongbig.com ebook-ads-optimization/facebook-ads-ab- Chiến Dịch Nhóm Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test gì? Chiến Dịch Nên nhớ bạn A/B testing parameter (thơng số) Facebook Như bạn nói đó, test nhiều, bạn hiểu rõ khách Nhóm hàng Hiểu KH làm họ mua hàng chuyện hồn tồn khác nhau.Các bạn test: -Hình ảnh nội dung -Sở thích -Tuổi -Vị trí quảng cáo -Vị trí hiển thị -Thời gian chạy quảng cáo -Đấu giá quảng cáo -Hành vi -Nhân học http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến MẸ Dịch MĨN ĂN Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Xem full chương trình hỗ trợ trực tiếp http://cuongbig.com/unica Chiến Dịch Nhóm http://www.cuongbig.com ... |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www .cuongbig. com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www .cuongbig. com Quảng cáo Facebook. .. |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www .cuongbig. com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www .cuongbig. com Quảng cáo Facebook. .. Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www .cuongbig. com Quảng cáo Facebook |3.6 Test A - B Test ưu tiên trước ? Chiến Dịch Nhóm http://www .cuongbig. com Quảng cáo Facebook
- Xem thêm -

Xem thêm: Test a b quảng cáo facebook cuongbig com , Test a b quảng cáo facebook cuongbig com

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn