Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4

104 93 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:13

PHẠM THU HUYỀN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THU HUYỀN CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) RÈN LUYỆN NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHÂN SỐ LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC KHÓA: 2016 - 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THU HUYỀN RÈN LUYỆN NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DY HC PHN S LP Chuyên ngành : Gi¸o dơc häc (TiĨu häc) M· sè :8 14 01 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học phạm àN i c ng tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, tơi xin trân trọng cảm ơn T Trần uận - người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp trường Tiểu học Ngh a ng giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn cố gắng thời gian nghiên cứu hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn P T u Hu n LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi c ng xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn P T u Hu n MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 ý chọn đề tài c đích nghi n cứu 3 Đối tượng, khách thể phạm vi nghi n cứu iả thuyết khoa học Nhiệm v nghi n cứu hương pháp nghi n cứu ự kiến đ ng g p luận văn ấu trúc luận văn NỘI DUNG C n CƠ SỞ L LUẬN VÀ TH C TI N 1.1 giải vấn đề 1.1.1 Kỹ 1.1.2 Giải vấn đề giải vấn đề dạy học toán Tiểu học 17 1.3 Vai tr việc r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp 19 1.3.1 Vai trò việc rèn luyện giải vấn đề thực tiễn sống người 19 1.3.2 Vai trò việc rèn luyện giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số trường Tiểu học 20 T nh điển h nh vận d ng r n k giải vấn đề 23 hảo sát thực trạng trường Tiểu học 25 ết luận chương 29 C n MỘT SỐ IỆN PH P RÈN NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHÂN SỐ LỚP 30 hái quát n i dung dạy học phân số lớp 30 t số định hướng xây dựng biện pháp 31 2.2.1 Cơ sở khoa học 31 2.2.2 Cơ sở thực tiễn 32 2.2.3 Một số định hướng sử dụng dạy học toán phân số 33 t số biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp 38 2.3.1 Tạo môi trường học tập thân thiện để cá nhân phát triển 39 2.3.2 Tạo vấn đề phù hợp khả giải học sinh 42 2.3.3 Tạo câu hỏi để kích thích tư 45 2.3.4 Gi p học sinh tiếp cận, định hướng giải vấn đề 48 2.3.5 Gi p học sinh biết sử dụng thuật giải vấn đề 52 2.3.6 Gi p học sinh phát triển, mở rộng vấn đề 54 ối li n hệ biện pháp 58 ết luận chương 59 C n TH C NGHIỆM SƯ PHẠM 60 3.1 c đích thực nghiệm 60 N i dung thực nghiệm 60 3.3 Tổ chức thực nghiệm 60 ết thực nghiệm 62 3.4.1 Thời gian, địa điểm thực nghiệm 62 3.4.2 Đối tượng thực nghiệm 62 3.4.3 Cách xử lí kết thực nghiệm 62 Đánh giá kết thực nghiệm 64 3.5.1 Phân tích định tính kết thực nghiệm 64 3.5.2 Phân tích định lượng kết thực nghiệm 66 iới thiệu m t số giáo án soạn cho dạy thực nghiệm 71 ết luận chương 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý c ọn đ tài 1.1 dân t c iáo d c xem quốc sách hàng đầu m i quốc gia, m t t quốc gia, m t dân t c xem mạnh hay yếu ph thu c lớn vào ngành giáo d c Bác – vị cha già kính y u dân t c, m t v nhân n i " Non sông Việt Nam c trở n n v vang hay không, dân t c Việt Nam c trở n n v vang hay không c thể sánh vai với cường quốc năm châu hay không đ nhờ công học tập cháu." Tại Nghị i nghị lần thứ V , Ban hấp hành Trung ương Đảng ng sản Việt Nam kh a V, n ur " c ti u iáo d c – Đào tạo phải hướng vào việc đào tạo người lao đ ng tự chủ, sáng tạo, c lực giải vấn đề thường gặp, qua đ mà g p phần tích cực thực m c ti u lớn đất nước" 3, tr ] Về phương pháp giáo d c đào tạo, Nghị hấp hành Trung ương Đảng i nghị lần thứ ng sản Việt Nam kh a V , , Ban đề " hải đổi phương pháp đào tạo, khắc ph c lối truyền th m t chiều, r n luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp d ng phương pháp ti n tiến phương pháp đại vào tr nh dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghi n cứu học sinh." Để giải y u cầu tr n ,ngành giáo d c nước nhà đứng trước y u cầu thách thức lớn phải c m t lực lượng lao đ ng đa dạng chuy n sâu ngành nghề, c khả h i nhập cạnh tranh quốc tế c ti u c thể đào tạo lao đ ng c ph m chất đạo đức, kiến thức, c đ ng, sáng tạo, tự lực, trách nhiệm, c lực c ng tác làm việc, giải vấn đề khả học tập suốt đời Trong nhà trường phổ thông n i chung nhà trường Tiểu học n i ri ng, Tốn học chiếm m t vị trí quan trọng N không trang bị cho học sinh k toán mà c n giúp phát triển tư duy, khả suy luận, qua đ h nh thành k giải vấn đề Trong dạy học toán th dạy k quan trọng nhất, muốn phát triển tư hay giải vấn đề th phải c k năng.Tr n thực tế, c k năng, học sinh s giải vấn đề m t cách nhanh ch ng, xác.Theo kết luận i đồng Việc làm iáo d c ustralia B trưởng i nghị iáo d c – Đào tạo – lực giải vấn đề m t bảy lực then chốt người lao đ ng cần phải c iải vấn đề m t lực cốt l i dự thảo chương tr nh giáo d c phổ thông tổng thể n m t lực quan trọng người mà nhiều giáo d c ti n tiến tr n giới hướng tới Việc r n luyện k cho học sinh y u cầu bắt bu c dạy học toán theo chương tr nh giải vấn đề tạo h i để học sinh trao đổi, học tập lẫn iải vấn đề h i để học sinh vận d ng kiến thức kinh nghiệm tích l y thân, h i phát triển cao lực toán học cho học sinh Toán học c n đ ng vai t to lớn ngành khoa học khác c ng thực ti n đời sống Ngay từ kỉ 13, nhà tư tưởng người Bacon n i " nh i khơng hiểu biết tốn học th hiểu biết m t khoa học khác c ng phát dốt nát thân m nh" Thực ti n nơi kiểm nghiệm chân lý khoa học đ c Toán học Toán học phát triển nhờ mối li n hệ mật thiết với thực ti n, thông qua đ để b c l sức mạnh lý thuyết vốn c n o đ , dạy học toán Tiểu học để làm r mối quan hệ toán học thực ti n, việc bồi dưỡng k vận d ng toán học vào thực ti n m t vấn đề cần thiết 1.3 Trong n i dung chương tr nh toán bậc Tiểu học, số học n i dung trọng tâm, hạt nhân tr nh dạy học Toán Việc dạy phân số chiếm m t vị trí quan trọng n i dung Toán Tiểu học, thể thời lượng dạy học chiếm , thời lượng dạy học Toán k , chiếm tổng thời dạy học Toán N i dung phân số m t mảng kiến thức tương đối trừu tượng kh với học sinh việc giải vấn đề li n quan đến phân số lại chứa đựng nhiều tiềm phát triển loại h nh tư toán học hoạt đ ng tư sáng tạo, hoạt đ ng tư ngôn ngữlogic, cho học sinh ặc d c nhiều luận văn nghi n cứu r n luyện k chưa c m t luận văn nghi n cứu việc r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp Với lý tr n chọn đề tài nghi n cứu c M c đ c n c d c i nc u c đích nghi n cứu đề tài xây dựng m t số biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp Đ i t n , c t p vi n i nc u 3.1 Đối tượng nghi n cứu ác biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp hách thể nghi n cứu uá tr nh dạy học phân số cho học sinh lớp 3.3 hạm vi nghi n cứu - N i dung ác biện pháp r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp - Thời gian - hông gian húng khảo sát năm học - 2017 hạm vi điều tra khảo sát thực địa sư phạm địa bàn quận Ba Đ nh, thành phố N i T ời g P C c dn 2 H B ă n d g ẫ c g i ấ y ể ậ a = ự ê T ời g P C c dn T s o s n h b ă n g g i ấ y s o v i b ă n g g i ấ y , T ời g P C c dn : B ả v n ( g p : h ) : ( B KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TO N LỚP – TUẦN 28 ÀI TÌM HAI SỐ KHI IẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Ti t 138 A M c ti u Giúp HS : Biết cách giải toán tìm hai số biết tổng tỉ số cđa hai sè ®ã” Đồ dùn d ọc Bảng nh m C.Nộ i dung d y: T i P C c dn I K i t r i c ũ B ả n g n h ó m T i P C c dn 2 H B d ả ẫ n a g , n B h ó i m t o n : i o v i n n u b i T i P C c dn c s i n h p h â n t í c h đ ề t o n – h c s i n h T i P C c dn Đ N h ậ n x t , đ n h g i + B i 3.7 K t uận c n au xác định m c đích, n i dung, cách thức tiến hành thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm sư phạm hai lớp trường Tiểu học Ngh a ng, Ba Đ nh, N i Quá trình thực nghiệm kết thực nghiệm cho phép rút kết luận: - Các biện pháp sư phạm đề xuất luận văn c thể thực q trình dạy học Tốn phân số cho học sinh lớp Điều xác nhận sau m t số tiết dạy thực nghiệm - Thực biện pháp n u dạy học Toán đặc biệt toán phân số g p phần: + Đảm bảo cho học sinh nắm kiến thức môn học m t cách vững chắc, đầy đủ + nh thành nhu cầu, thói quen vận d ng kiến thức môn học vào giải vấn đề thực ti n + Giúp học sinh hiểu r ràng vai tr Toán học nói chung vài trò việc rèn luyện k giải vấn đề dạy học toán phân số em học sinh lớp Như vậy, biện pháp xây dựng bước đầu rèn cho học sinh k giải vấn đề dạy học phân số lớp Tóm lại, kết thực nghiệm cho thấy giả thuyết khoa học vấn đề nghiên cứu kiểm nghiệm, tính khả thi hiệu biện pháp bước đầu khẳng định KẾT LUẬN Từ kết nghi n cứu lí luận t m hiểu thực trạng việc r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp ; đề xuất biện pháp r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp tổ chức thực nghiệm, thu kết sau àm r , hệ thống h a cở sở lý luận để định hướng cho việc h nh thành biện pháp r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp àm r vai tr việc r n luyện k giải vấn đề thực ti n cu c sống người, vai tr việc r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số trường Tiểu học àm r thực trạng r n luyện k giải vấn đề dạy học phân số cho học sinh lớp Đưa m t số định hướng để r n luyện k giải vấn đề dạy học phân số cho học sinh dạy học phân số lớp Đề m t số biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp , ph hợp với định hướng đổi phương pháp dạy học Tiểu học ết thực nghiệm sư phạm m t minh họa, xác nhận tính khả thi vận d ng biện pháp r n luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp ết luận văn c thể sử d ng làm tài liệu tham khảo cho giáo vi n Tiểu học tr nh dạy học Toán phân số g p phần nâng cao hiệu dạy học môn học trường Tiểu học Những kết nghi n cứu thu luận văn cho ph p kết luận - Việc vận d ng biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp c sở khoa học vững chắc, c tính khả thi đạt hai m c ti u truyền th kiến thức r n luyện m t số k cần thiết môn học k sử d ng ngôn ngữ tự nhi n, ngơn ngữ Tốn học, k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp vào thực ti n hi vận d ng biện pháp đ i hỏi người giáo vi n cần linh hoạt sáng tạo m i dạy, m i n i dung kiến thức c thể ết c thể nhân r ng cho việc vận d ng dạy học phân số n i dung chương tr nh dạy mơn Tốn khối lớp khối lớp trường Tiểu học để g p phần nâng cao hiệu dạy học TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngọc Đại , Tâm lý học dạy học, N B Đại học uốc gia, N i Nguy n Văn Đản hạm , Tổ chức hoạt động học, N B iáo d c ia Đức chủ bi n - Nguy n ạnh ảng- B i uy Ngọc - V ương Th y ( 1998), Phương pháp dạy học mơn Tốn, tập 1, N B iáo hạm ia Đức chủ bi n - Nguy n ạnh ảng- B i c, N i uy Ngọc - V ương Th y ( 1998), Phương pháp dạy học mơn Tốn, tập , N B iáo c, N i Đ Trung iệu, Toán nâng cao 4, N B Đại học quốc gia, T hí inh Đ Đ nh oan, Toán 4, N B iáo d c N i hạm Văn oàn - Trần Thúc Tr nh, Một số ý kiến việc rèn luyện người qua dạy toán, Nghi n cứu giáo d c 10 hạm Văn oàn- Trần Thúc Tr nh - Nguy n ia ốc, Giáo dục học môn Toán, NXB iáo d c, N i 11.Đặng Thành giáo dục, 12.Trần ưng ," ệ thống k học tập đại", Tạp chí , àN i iều, Tốn học nhà trường nhu cầu phát triển văn hóa Toán học, Nghi n cứu giáo d c 13.Nguy n Bá im, V ương Th y , Phương pháp dạy học mơn tốn, N B iáo d c, N i 14.Nguy n Bá im, B i uy Ngọc , Phương pháp dạy học đại cương mơn tốn, N B iáo d c phạm, N i 15.Koruteski V.A, Tâm lý lực Toán học học sinh, N B iáo d c N i 16.V.A Krutecxki (1981), Những sở tâm lí học sư phạm, tập 1, N B iáo d c, N i 17.Trần Ngọc an, Rèn luyệncho học sinh dạy học toán bậc tiểu học, N B Tr , T 18 .la ecne hí người dịch inh han Tất Đắc , Dạy học nêu vấn đề , N B iáo d c , N i 19 han Trọng Ngọ ), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, N B Đại học phạm, N i 20 Nguy n ảnh Toàn, Dạy học nên chăng?, Nghi n cứu iáo d c 21.Nguy n ảnh Toàn , Tập cho học sinh giỏi Toán làm quen dần với nghiên cứu khoa học, N B iáo d c, N i 22 Nguy n ảnh Toàn 23.Nguy n ảnh Toàn , Quá trình dạy tự học, N B iáo d c, N i chủ bi n , Nguy n ỳ, hánh Bằng, V Văn Tảo, Học dạy cách học, trung tâm Nghi n cứu phát triển – i huyến học Việt Nam 24.Từ điển Tiếng Việt 13 , N B Từ điển Bách hoa 25.Tài liệu bồi dưỡng giáo vi n 26.Nguy n Văn Nho - V ương Th y, Các tốn phát triển trí tuệ cho học sinh tiểu học, N B iáo d c, N i 27.V.O Okôn, Những sở dạy học nêu vấn đề, N B iáo d c, N i 28.G Polia (2010), Giải toán nào, N B iáo d c Việt Nam 29 olia Nguy n Tuyển - han Tất Đắc dịch , Sáng tạo Toán học, tập , N B iáo d c, N i 30.Trần Trọng Thủy 1 , Tâm lí học tập , N B iáo d c, N i 31 ồng T y, Dạy tốn trường phổ thơng nhiều điều chưa ổn, Tạp chí Tia sáng 32.Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề Giáo dục học đại, N B iáo d c, N i 33.Nguy n uang U n , Tuyển tập nghiên cứu Tâm lí - Giáo dục, N B Đại học phạm, N i 34 Nguy n uang U n , Tâm lí học đại cương, N B Đại học uốc gia, N i 35.Trần Vui , Dạy học mơn tốn theo xu hướng mới, NXB Đại học uế 36.Trần Vui học uế , Giải vấn đề thực tiễn dạy học toán, N B Đại PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT VIỆC RÈN NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHÂN SỐ LỚP (Dành cho giáo viên d y mơn Tốn lớp tr ờng Ti u học) Kính gửi Thầy (Cơ): Chúng tơi nghiên cứu đề tài:“Rèn luyện giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp 4" Để ph c v cho việc nghiên cứu đề tài trên, chúng tơi muốn tìm hiểu nhận thức giáo viên dạy lớp vấn đề vận d ng Toán học vào thực ti n thực trạng việc dạy học Toán lớp với việc tăng cường vận d ng kiến thức Toán học vào thực ti n Xin q Thầy (Cơ) vui lòng cho chúng tơi ý kiến vấn đề Ý kiến Thầy (Cơ) nhằm m c đích ph c v việc nghiên cứu đề tài, khơng m c đích khác Theo Thầy (Cơ), dạy học Tốn lớp nay, việc rèn luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số là: a)  Rất cần thiết b)  Không cần c)  Khơng có ý kiến Theo Thầy (Cơ), việc hướng dẫn k để học sinh tự giải vấn đề là: a)  Rất cần thiết b)  Khơng cần c)  Khơng có ý kiến Theo Thầy (Cô), việc khai thác sâu tốn chứa đựng tình có vấn đề trong giảng dạy là: a)  Rất cần thiết b)  Khơng cần c)  Khơng có ý kiến 4.Theo Thầy (Cơ), q trình dạy học , bổ sung ví d , tình cần giải vấn đề nhằm xây dựng củng cố kiến thức là: a)  Rất cần thiết có ý kiến b)  Không cần c)  Không Theo Thầy (Cô), trình dạy học việc rèn cho học sinh lớp di n đạt tình huống, tốn nhiều hình thức khác là: a)  Rất cần thiết b)  Khơng cần c)  Khơng có ý kiến Theo Thầy (Cô), kh khăn sau gây cản trở Thầy (Cô) rèn luyện k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp (có thể chọn nhiều đáp án) a)  hưa c th i quen t m hiểu, khai thác mối liên hệ kiến thức Toán với thực ti n b)  Thiếu tài liệu tham khảo để khai thác mở r ng kiến thức vận d ng Toán học vào thực ti n cho học sinh c)  hưa biết cách thiết kế, tổ chức hoạt đ ng dạy học xây dựng kiến thức từ thực ti n tổ chức hoạt đ ng ngoại khóa Tốn học d)  Vì khơng đủ thời gian lớp để vận d ng Xin trân trọng cảm ơn Thầy/ Cô Họ tên giáo viên: Đi n tho i: Trìn độ đào t o: Đ n vị công tác: ... học sinh dạy học phân số lớp 19 1.3.1 Vai trò việc rèn luyện kĩ giải vấn đề thực tiễn sống người 19 1.3.2 Vai trò việc rèn luyện kĩ giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số. .. thực trạng r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp địa bàn quận Ba Đ nh, thành phố N i .3 Đề xuất m t số biện pháp r n k giải vấn đề cho học sinh dạy học phân số lớp Thực nghiệm... đ ng học sinh nhằm giải vấn đề từ đ r n luyện k giải vấn đề cho học sinh * Đặc trưng dạy học giải vấn đề: ồm c đặc trưng sau T ứ , đặc trưng dạy học giải vấn đề xuất phát từ t nh c vấn đề Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4 , Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phân số ở lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn