Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong dạy học chương hiđrocacbon không no – hóa học lớp 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

156 119 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƯƠNG HIĐROCACBON KHƠNG NO - HÓA HỌC 11 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƯƠNG HIĐROCACBON KHƠNG NO - HÓA HỌC 11 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học hóa học Mã số: 8.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phùng Quốc Việt HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phùng Quốc Việt nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Hóa học đặc biệt thầy giáo mơn Phương pháp dạy học khoa Hố học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh trường THPT Yên Phong 1, THPT Yên Phong 2, THPT Lý Nhân Tông tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành thực nghiệm đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân động viên, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Hương Lan LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu không nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Hà Nội, tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Hương Lan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Nội dung nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Định hướng đổi phương pháp dạy học [10] 1.2.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học (PPDH) 1.2.2 Định hướng đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực 11 1.2.3 Đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực [5] 12 1.2.4 Những quan điểm thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết kiến tạo [11] 13 1.3 Năng lực lực vận dụng kiến thức học sinh .16 1.3.1 Năng lực [8, 11] 16 1.3.2 Năng lực vận dụng kiến thức [13, 19] 16 1.3.3 Một số nguyên tắc phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh 19 1.3.4 Đánh giá lực vận dụng kiến thức học sinh 19 1.4 Dạy học tích hợp [9] 20 1.4.1 Khái niệm tích hợp 20 1.4.2 Mục tiêu dạy học tích hợp 20 1.4.3 Các quan điểm dạy học tích hợp 20 1.4.4 Nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp 21 1.4.5 Quy trình xây dựng học tích hợp 21 1.5 Dạy học định hướng hành động [11] 22 1.5.1 Khái niệm 22 1.5.2 Đặc điểm 22 1.5.3 Quy trình tổ chức thực 23 1.6 Một số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực thực chủ đề tích hợp24 1.6.1 Dạy học theo dự án [11] 24 1.6.2 Dạy học WebQuest [11] 27 1.6.3 Dạy học giải vấn đề [11, 23] 29 1.6.4 Kĩ thuật 5W1H 30 1.6.5 Bản đồ tư 31 1.7 Thực trạng việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh dạy học hóa học 32 1.7.1 Mục đích đối tượng điều tra 32 1.7.2 Nhiệm vụ điều tra 32 1.7.3 Nội dung phương pháp điều tra 32 1.7.4 Thu thập kết đánh giá kết điều tra 33 Tiểu kết chương 40 Chương VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG HIĐROCACBON KHƠNG NO – HĨA HỌC 11 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH 41 2.1 Phân tích vị trí, đặc điểm nội dung phương pháp dạy học chương hiđrocacbon khơng no – hóa học 11 nâng cao 41 2.1.1 Mục tiêu chương Hiđrocacbon không no – Hóa học 11 nâng cao 41 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương hiđrocacbon khơng no – Hóa học 11 nâng cao 43 2.1.3 Những điểm ý nội dung phương pháp dạy học chương hiđrocacbon không no – Hóa học 11 nâng cao 44 2.2 Đặc điểm yêu cầu chủ đề tích hợp 46 2.2.1 Đặc điểm 46 2.2.2 Yêu cầu 47 2.3 Nguyên tắc lựa chọn nội dung tích hợp [4] 47 2.4 Quy trình xây dựng tổ chức hoạt động dạy học chủ đề tích hợp 47 2.5 Xây dựng tổ chức hoạt động dạy học chủ đề tích hợp chương trình hi đrocacbon khơng no – hoa học 11 nâng cao 50 2.5.1 Xây dựng tổ chức hoạt động dạy học chủ đề tích hợp “Nâng cao hiệu kinh tế bưởi” 50 2.5.2 Xây dựng tổ chức hoạt động dạy học chủ đề dự án “Cao su – nguồn vàng trắng” 59 2.6 Thiết kế công cụ đánh giá lực vận dụng kiến thức cho học sinh 65 2.6.1 Cơ sở thiết kế công cụ đánh giá lực vận dụng kiến thức 65 2.6.2 Thiết kế bảng kiểm quan sát 68 2.6.3 Thiết kế phiếu vấn 69 2.6.4 Thiết kế phiếu đánh giá sản phẩm HS 69 2.6.5 Thiết kế kiểm tra 69 2.7 THIẾT KẾ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 70 2.7.1 Kế hoạch dạy học 42: Khái niệm tecpen 70 2.7.2 Kế hoạch dạy học 41: Ankađien 84 Tiểu kết chương 96 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 97 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm 97 3.1.1 Mục đích 97 3.1.2 Nhiệm vụ 97 3.2 Tiến hành thực nghiệm 97 3.2.1 Chọn đối tượng địa bàn thực nghiệm 97 3.2.2 Chọn nội dung thực nghiệm 98 3.2.3 Quy trình thực nghiệm 98 3.3 Kết thực nghiệm 101 3.3.1 Đánh giá qua bảng kiểm 101 3.3.2 Đánh giá qua phiểu hỏi GV 101 3.3.3 Đánh giá qua sản phẩm HS 104 3.3.4 Đánh giá kiểm tra 108 Tiểu kết chương 115 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO .118 PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nội dung CĐTH Chủ đề tích hợp CNTT Cơng nghệ thơng tin DHHH Dạy học hóa học DHTH Dạy học tích hợp ĐC GD-ĐT Giáo dục, đào tạo GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh 10 NL Năng lực 11 NLVDKT 12 NXB Nhà xuất 13 PPDH Phương pháp dạy học 14 PTHH Phương trình hóa học 15 PTN Phòng thí nghiệm 16 PTNL Phát triển lực 17 SGK Sách giáo khoa 18 THPT Trung học phổ thông 19 TN 20 TNSP Đối chứng Năng lực vận dụng kiến thức Thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm PL10 đời sống, lao động, sảnxuất Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết hóa học vớiđời sống Có hứng thú tìm tòi, tham khảo tài liệu (trong sách, báo chí, internet, )cóliên quan đến ứng dụng hóa học Phát triển lực cho học sinh u thích mơn hóa học Câu 12: Khi dạy học tích hợp kiến thức gắn với thực tiễn sống, th y (cô) th y: A hứng thú B hứng thú C nhàm chán D khơng thích Câu 13: Theo th y (cơ) việc dạy học tích hợp kiến thức gắn với thực tế có c n thiết không? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Câu 14: Tích hợp kiến thức vào thực tiễn sống th y (cô) sử dụng: A thường xuyên B không thường xuyên C chưa sử dụng Câu 15: Trong đề kiểm tra, nội dung tích hợp kiến thức liên hệ với thực tế sống, th y (cô) sử dụng là: A nhiều B nhiều Xin chân thành cám ơn thầy (cô)! C D PL11 Phụ lục PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH Trường THPT Ngày tháng năm Lớp ., nhóm Tên học/ chủ đề học tập Tên HS Hãy đánh dấu (X) vào ô tương ứng để thể mức độ đạt tiêu chí đánh giá nhóm em nhóm bạn sản phẩm học tập Bảng 2.2: Phiếu đánh giá sản phẩm HS sử dụng PP DHDA Tự đánh giá mức độ phát triển STT Tiêu chí đánh giá sản phẩm NC NL QV ST R t tốt Đạt mục tiêu NC đề Bố cục sản phẩm chặt chẽ, khoa học Thông tin cập nhật, đa dạng, phong Tốt phú, gắn với thực tiễn Thể tính mới, độc đáo Thu thập thơng tin, phân tích liệu, bàn luận kết logic, khoa học Thể đặc thù mơn Hóa học Thể rõ kết hợp tác thành viên nhóm Ghi chú: Mơ tả mức độ đánh giá Mức độ tốt: Đạt từ 90 đến 100 yêu cầu tiêu chí Mức độ tốt: Đạt từ 70 đến 90 yêu cầu tiêu chí Mức độ đạt: Đạt từ 50 đến 70 yêu cầu tiêu chí Mức độ chưa đạt: Đạt 50 yêu cầu tiêu chí ạt Chưa đạt PL12 Phụ lục BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO (Thời gian: 45 phút) I Mục tiêu Kiến thức: Khái qt nhóm hiđrocacbon khơng no đặc điểm, thành phần, tính chất Cách điều chế, ứng dụng hiđrocacbon không no c ng hợp chất chúng Kỹ năng: - Rèn kĩ viết phương trình phản ứng - Tính tốn với tốn có liên quan - Làm tập chương hiđrocacbon khơng no Thái độ: Tính kỷ luật, làm việc độc lập Năng lực hướng tới: GQVĐ, VDKT vào thực tiễn, tư logic, quan sát, tổng hợp, phân tích, tính tốn II Xác định hình thức đề kiểm tra - Kết hợp trắc nghiệm khách quan (70 ) với tự luận (30 điểm) - Thang điểm câu TNKQ: 0,35 điểm/câu - Phần tự luận câu, câu điểm - Thời gian: 45 phút III Ma trận Nội dung kiến Mức độ nhận thức Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL Cộng Vận dụng cao TN TL thức Khái - Các tính chất quát chương hiđrocacbon hiđroca không no Phương pháp điều chế hiđrocacbon không no - So sánh tính Chứng minh chất công thức tổng hiđrocacbon quát không no hiđrocacbon PL13 cbon không no không câu câu câu câu câu no 1,05đ 0,35đ 0,7đ 1đ 3,1đ Ankađi - Tính chất vật - en lý, trạng thái tự pháp điều chế học cao su nhiên Phương - Tính chất hóa - Bài tập tính cao su nhân - ankađien tạo nghiệp c ng giải Ứng dụng thích tính chất cao su cơng tốn cao su phòng thí nghiệm - Viết phương trình phản ứng biểu diễn tính chất hóa học cao su câu câu câu câu 10 câu 0,7đ tecpen 1,4đ 0,7đ - Tính chất vật - Thành phần - Vai trò lí – hóa học, tecpen tecpen ứng dụng, đời sống hàng phương pháp ngày điều chế tecpen Phần Trắc nghiệm khách quan (7 điểm) 2đ 4,8đ PL14 Câu 1: Người ta nói rằng: “Tecpen chất mang hương sắc cho đời” hay sai? A ng B Có thể C Sai Giải thích sao? Câu 2: Trong nơng nghiệp, người ta thường phối hợp biện pháp sinh học với hóa học phòng trừ dịch hại Cụ thể, người ta dùng chất dẫn dụ để tập trung trùng (ví dụ sâu bướm hại trồng) đến địa điểm đặt thuốc để tiêu diệt chúng mà không cần phải phun thuốc tràn lan đồng ruộng Sở dĩ làm sinh vật tiết chất để thông tin cho đồng loại Chất gọi gì? A Este B Pheromon C Etanol D Butađien Câu 3: Trong tinh dầu thảo mộc có dẫn xuất tecpen tạo nên mùi thơm đặc trưng Ví dụ tinh dầu hoa hồng chứa geraniol Nhận định sau không đúng? A Khi nhỏ tinh dầu hoa hồng vào nước brom nước brom màu B Trong c u tạo tecpen chứa liên kết π C Tecpen tên gọi nhóm hiđrocacbon khơng no thường có cơng thức chung (C4H8)n (n ≥ 2) D Các tecpen khai thác cách chưng cất với nước để lôi lấy tinh dầu từ phận chứa nhiều tinh dầu Câu 4: Cao su buna - S cao su buna - N sản phẩm đồng trùng hợp buta1,3- đien với: A Stiren acrilonnitrin B Lưu huỳnh vinyl clorua C Stiren ammoniac PL15 D Lưu huỳnh vinyl xianua Câu 5: Nguyên tắc chung để điều chế hidrocacbon khơng no gì? A Tách từ khí thiên nhiên B Tách H2 từ hidrocacbon no C Tách từ d u mỏ D Tổng hợp từ C H2 Câu 6: Họ cao su thích hợp với đất nghèo, không chịu đựng thời tiết thay đổi thất thường? A Apcynaceae B Manihot C Moraceae D Funtuania Câu 7: Vì cao su có tính đàn hồi? A Các mắt ích có c u tr c cis lập thể điều hòa B Phân tử khối lớn C Có liên kết đơi D Khơng có nhiều tạp chất Câu 8: Caroten (licopen) sắc tố màu đỏ cà rốt cà chua chín, cơng thức phân tử caroten là: A C15H25 B C40H56 C C10H16 D C30H50 Câu 9: Hỗn hợp A gồm hiđro hiđrocacbon no, chưa no Cho A vào bình có niken xúc tác, đun nóng bình thời gian ta thu hỗn hợp B Phát biểu sau sai ? A Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cho số mol CO2 số mol nước số mol CO2 số mol nước đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B B Số mol oxi tiêu tốn để đốt hồn tồn hỗn hợp A ln số mol oxi tiêu tốn PL16 đốt hoàn toàn hỗn hợp B C Số mol A - Số mol B = Số mol H2 tham gia phản ứng D Khối lượng phân tử trung bình hỗn hợp A khối lượng phân tử trung bình hỗn hợp B Câu 10: Hỗn hợp X gồm ankin A anken B, số nguyên tử hiđro A số nguyên tử cacbon B Hỗn hợp X làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,08 mol brom Mặt khác, cho hỗn hợp X phản ứng hết với hiđro thu hỗn hợp Y gồm ankan Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu 9,68 gam CO2 5,04 gam H2O Chất khí đo điều kiện tiêu chuẩn Cơng thức cấu tạo A, B thể tích chúng là: A C2H2; 0,448 lít C3H6; 0,668 lít B C3H4; 0,448 lít C4H8; 0,896 lít C C3H4; 0,896 lít C4H8; 0,448 lít D C2H2; 0,668 lít C3H6; 0,448 lít Câu 11: Tinh dầu loại sản phẩm: A Tan nước, dễ bay B Tan nước, không bay C Không tan nước, dễ bay D Khơng tan nước, khó bay Câu 12: Người ta sử dùng tinh dầu bưởi để kích thích mọc tóc, tinh dầu bưởi chiết xuất phương pháp tốt nhất? A Chưng cất lôi nước B Phương pháp ép C Dùng dung môi chiết xuất D A B Câu 13: Chúng ta khai thác tecpen từ thực vật cách nào? A Sử dụng phương pháp chiết để lấy tinh dầu thực vật từ người ta chế lấy tecpen dẫn xuất B Sử dụng phương pháp chưng c t lôi nước để l y tinh d u thực vật PL17 từ người ta tinh chế l y tecpen dẫn u t C Sử dụng phương pháp kết tinh để lấy tinh dầu thực vật từ người ta tinh chế lấy tecpen dẫn xuất D Không có cách Câu 14: Trong PTN người ta thường sử dụng phương pháp để chưng cất tinh dầu? A Phương pháp ép B Phương pháp chưng c t nước C Phương pháp ướp D Phương pháp chiết xuất dung mơi Câu 15 : Lưu hóa cao su ? A Là kỹ thuật làm tăng độ dẻo cao su B Là kỹ thuật làm giảm độ cứng cao su C Là k thuật làm tăng độ cứng cao su cách gia nhiệt cho cao su kết hợp với lưu huỳnh D Là kỹ thuật làm tăng độ cứng cao su cách giảm nhiệt cho cao su kết hợp với lưu huỳnh Câu 16 : Hiện nay, mủ cao su ví “vàng trắng” dẫn đến nhà máy chế biến cao su c ng phát triển khắp tỉnh thành có mức độ canh tác cao su lớn Từ dẫn đến hệ lụy ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến cao su Vậy, nguồn gây ô nhiễm từ nhà máy là: A Ô nhiễm nước B Ơ nhiễm khơng khí C Chất thải rắn D T t nguồn Câu 17: Có hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A, B, C Khi đốt cháy A, B, C ba trường hợp thể tích CO2 thu hai lần thể tích hiđrocacbon điều kiện Trong hỗn hợp X, đốt cháy hoàn toàn A C số mol CO2 H2O sinh nhau, đốt cháy hồn tồn A B tỉ lệ số mol H2O CO2 thu A, B, C thành phần chất hỗn hợp PL18 X là: A.C2H6, 30% - C2H4, 40% - C2H2, 30% B C2H6, 30% - C2H4, 30% - C2H2, 40% C C3H8, 30% - C3H6, 30% - C3H4- 40% D C2H6, 40% - C2H4, 30% - C2H2, 20% Câu 18: Cho phát biểu sau: a Polimetyl metacrylat dùng để sản xuất chất dẻo b Giữa phân tiwr etyl axetat có khả tạo liên kết hiđro c Metyl axetat đồng phân axit propionic d Etyl axetat dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu Số phát biểu là: A B.2 C D.4 Câu 19: X mạch hở có cơng thức C3Hy Một bình có dung tích khơng đổi chứa hỗn o hợp khí X O2 dư 150 C có áp suất atm Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau o đưa bình 150 C, áp suất bình atm Người ta trộn 9,6 gam X với 0,6 gam hidro cho qua binh đựng Ni nung nóng (H= 100 ) thu hỗn hợp Y Khối lượng mol trung bình Y : A 52,5 B 42,5 C 48,5 D 46,5 Câu 20: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z có số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc) Đốt cháy hồn tồn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X là: A HOOC- CH2- COOH 70,87% B HOOC- CH2- COOH 54,88% C HOOC- COOH 42,86% D HOOC- COOH 60,00% Phần 2: Tự luận (3 điểm) Câu (1 điểm) Cao su buna tổng hợp từ butan theo sơ đồ sau: C4H10 C4H6 (- CH2- CH=CH- CH2- )n Tính thể tích C4H10 cần dùng để điều chế cao su, giả thiết hiệu suất trình 80 75 , sản phẩm cao su chứa 89 polibutađien Câu (2 điểm) Theo thuyết cấu tạo hóa học, chứng minh cơng thức tổng qt hiđrocacbon khơng no có π liên kết đơi (hoặc tương đương) v vòng phân tử Câu 3: Cao su thiên nhiên cao su isopren tổng hợp cơng thức (CH2- C(CH3)=CH-CH2-)n Vì tính chất chúng khơng hồn tồn giống (ví dụ cao su thiên nhiên có độ bền hơn, đàn hồi hơn…)? Đáp án: Phần 1: Trắc nghiệm khách quan Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng 0,35 điểm câu 10 Đ/a A B B B C B A B D B câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ/a C D B B C D A C B C Phần 2: Tự luận Câu 1: (1 điểm) V C4H10 = 1.0,8.22,4/54.0,8 0,75 = 691,36 (m ) Câu 2: (1 điểm) C có hóa trị  n nguyên tử C có tổng hóa trị 4n N nguyên tử C tạo mạch hở, có (n- 1) liên kết ϭ , v vòng có v liên kết ϭ, π liên kết đơi có π liên kết π  tổng số liên kết cacbon – cacbon (n- 1- v+π)  tổng hóa trị C tạo mạch cacbon – cacbon 2(n- 1+v+π) Số hóa trị C liên kết với H 4n- 2(n- 1+v+π) = 2n+2- 2(v+π) Nguyên tử H có hóa trị nên số nguyên tử H 2n+2- 2(v+π) Câu 3: (1 điểm) Giải thích: Do cao su thiên nhiên có đến khoảng 98 isopren tổng hợp có khoảng 94 cấu hình cis 1,4 cao su cấu hình cis 1,4 Nguyên nhân cao su thiên nhiên nguyên chất cao su tổng hợp chưa thể loại bỏ hết hoàn toàn tạp chất có thành phẩm Phụ lục BẢNG CÁC NHÓM DỰ ÁN VÀ SẢN PHẨM NHÓM HỌ TÊN NHIỆM VỤ TÊN DỰ ÁN SẢN PHẨM DỰ ÁN Nhóm trưởng - Bài trình chiếu Thư kí powerpoint - Tranh ảnh phục vụ I cho dự án Thành viên - Sổ theo dõi dự án SỔ THEO DÕI DỰ ÁN Tên dự án: Tên trường, lớp: Tên GV: Nhóm : Thời gian: Danh sách nhóm: Phân cơng nhiệm vụ trongnhóm: Tên thành viên Nhiệm vụ Phương tiện Thời gian Sản phẩm dự Hoàn thành kiến Biên thảo luận Ngày Nội dung thảo luận Kết Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG Nhóm hóa học:Chiết suất tinh dầu bưởi Nhóm sinh học: cảnh tưới tiêu bón phân cho bưởi Nhóm an toàn thực phẩm : Cảnh phun thuốc bảo quản bưởi Nhóm cơng nghệ thực phẩm: Thực hành nấu chè bưởi từ cùi bưởi Học sinh hoạt động nhóm ... kết chương 40 Chương VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG HIĐROCACBON KHƠNG NO – HĨA HỌC 11 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH. .. kiến trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lí luận việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh Chương 2: Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp dạy học. .. chúng tơi chọn đề tài Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp dạy học chương Hiđrocacbonkhơng no – hóa học lớp 11 nâng cao nhằm phát triển lực vận dụng kiến thức cho học sinh Mục đích nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong dạy học chương hiđrocacbon không no – hóa học lớp 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh , Vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong dạy học chương hiđrocacbon không no – hóa học lớp 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn