tiểu luận môn tiếng việt thực hành

30 169 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:42

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC BÀI TIỂU LUẬN MƠN CƠ SỞ VĂN HĨA VIỆT NAM ĐỀ TÀI: Nhận thức văn hóa văn hóa ẩm thực Việt Nam Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 MỤC LỤC CHỦ ĐỀ Nhận thức văn hóa văn hóa Việt Nam: - Sơ đồ khái quát câu - Nhận thức văn hóa nói chung - Nhận thức văn hóa Việt Nam - Chia sẻ cảm nhận văn hóa Việt Nam Văn hóa ẩm thực Việt Nam: - Sơ đồ khái quất câu - Thói quen ăn uống củ người Việt - Đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Chia sẻ cảm nhận Phở Hà Nội TRANG 11 21 23 24 26 27 NGUỒN THAM KHẢO https://www.wattpad.com/88813563-%C4%91%E1%BB%81-c %C6%B0%C6%A1ng-%C3%B4n-thi-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-v %C4%83n-h%C3%B3a-vi%E1%BB%87t-nam-6-c%C6%A1-c%E1%BA %A5u https://123doc.org//document/3186238-tim-hieu-phong-tuc-tap-quan-vakhau-vi-trong-an-uong-cua-nuoc-viet-nam-xay-dung-nha-hang.htm https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Vi%E1%BB %87t_Nam http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=e1f687b2-14d1-417b-b0cf8956e0aa5632\ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNa m/ThongTinTongHop/vanhoa Sơ đồ khái quát câu CÂU 1: Hãy chia sẻ nhận thức anh (chị) văn hóa nói chung văn hóa Việt Nam nói riêng? NHẬN THỨC VỀ VĂN HĨA NĨI CHUNG Định nghĩa Văn hóa Văn hóa bao gồm tất sản phẩm người, vậy, văn hóa bao gồm hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất xã hội ngơn ngữ, tư tưởng, giá trị khía cạnh vật chất nhà cửa, quần áo, phương tiện, v.v Cả hai khía cạnh cần thiết để làm sản phẩm phần văn hóa Có nhiều định nghĩa khác văn hóa, định nghĩa phản ánh cách nhìn nhận đánh giá khác Ngay từ năm 1952, hai nhà nhân loại học Mỹ Alfred Kroeber Clyde Kluckhohn thống kê có tới 164 định nghĩa khác văn hóa cơng trình tiếng giới [4] Văn hóa đề cập đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu dân tộc học, nhân loại học (theo cách gọi Mỹ dân tộc học đại theo cách gọi châu Âu) [5], dân gian học, địa văn hóa học, văn hóa học, xã hội học, lĩnh vực nghiên cứu định nghĩa văn hóa khác Các định nghĩa văn hóa nhiều cách tiếp cận khác cách phân loại định nghĩa văn hóa có nhiều Một cách phân loại định nghĩa văn hóa thành dạng chủ yếu sau [6]: • • • • • Về mặt thuật ngữ khoa học: Văn hóa bắt nguồn từ chữ Latinh "Cultus" mà nghĩa gốc gieo trồng, dùng theo nghĩa Cultus Agri "gieo trồng ruộng đất" Cultus Animi "gieo trồng tinh thần" tức "sự giáo dục bồi dưỡng tâm hồn người" Theo nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588-1679): "Lao độngdành cho đất gọi gieo trồng dạy dỗ trẻ em gọi gieo trồng tinh thần" Các định nghĩa miêu tả: định nghĩa văn hóa theo mà văn hóa bao hàm, chẳng hạn nhà nhân loại học người Anh Edward Burnett Tylor (1832 - 1917) định nghĩa văn hóa sau: văn hóa hay văn minh hiểu theo nghĩa rộng dân tộc học tổng thể phức hợp gồm kiến thức, đức tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, khả năng, tập quán mà người thu nhận với tư cách thành viên xã hội [7] Các định nghĩa lịch sử: nhấn mạnh trình kế thừa xã hội, truyền thống dựa quan điểm tính ổn định văn hóa Một định nghĩa Edward Sapir (1884 - 1939), nhà nhân loại học, ngôn ngữ học người Mỹ: văn hóa thân người, cho dù người hoang dã sống xã hội tiêu biểu cho hệ thống phức hợp tập quán, cách ứng xử quan điểm bảo tồn theo truyền thống Các định nghĩa chuẩn mực: nhấn mạnh đến quan niệm giá trị, chẳng hạn William Isaac Thomas (1863 - 1947), nhà xã hội học người Mỹ coi văn hóa giá trị vật chất xã hội nhóm người (các thiết chế, tập tục, phản ứng cư xử, ) [9] Các định nghĩa tâm lý học: nhấn mạnh vào q trình thích nghi với mơi trường, q trình học hỏi, hình thành thói quen, lối ứng xử người Một • • • cách định nghĩa William Graham Sumner (1840 - 1910), viện sĩ Mỹ, giáo sư Đại học Yale Albert Galloway Keller, học trò cộng ơng là: Tổng thể thích nghi người với điều kiện sinh sống họ văn hóa, hay văn minh Những thích nghi bảo đảm đường kết hợp thủ thuật biến đổi, chọn lọc truyền đạt kế thừa [10] Các định nghĩa cấu trúc: trọng khía cạnh tổ chức cấu trúc văn hóa, ví dụ Ralph Linton (1893 - 1953), nhà nhân loại học người Mỹ định nghĩa: a.Văn hóa suy cho phản ứng lặp lại nhiều có tổ chức thành viên xã hội; b Văn hóa kết hợp lối ứng xử mà thành tố thành viên xã hội tán thành truyền lại nhờ kế thừa [11] Các định nghĩa nguồn gốc: định nghĩa văn hóa từ góc độ nguồn gốc nó, ví dụ định nghĩa Pitirim Alexandrovich Sorokin (1889 - 1968), nhà xã hội học người Mỹ gốc Nga, người sáng lập khoa Xã hội học Đại học Harvard: Với nghĩa rộng nhất, văn hóa tổng thể tạo ra, hay cải biến hoạt động có ý thức hay vơ thức hai hay nhiều cá nhân tương tác với tác động đến lối ứng xử [11] Năm 2002, UNESCO đưa định nghĩa văn hóa sau: Văn hóa nên đề cập đến tập hợp đặc trưng tâm hồn, vật chất, tri thức xúc cảm xã hội hay nhóm người xã hội chứa đựng, ngồi văn học nghệ thuật, cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống đức tin [12] Tóm lại, Văn hóa sản phẩm lồi người, văn hóa tạo phát triển quan hệ qua lại người xã hội Song, văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên người, trì bền vững trật tự xã hội Văn hóa truyền từ hệ sang hệ khác thơng qua q trình xã hội hóa Văn hóa tái tạo phát triển trình hành động tương tác xã hội người Văn hóa trình độ phát triển người xã hội biểu kiểu hình thức tổ chức đời sống hành động người giá trị vật chất tinh thần mà người tạo Cơ cấu văn hóa Biểu tượng Đám cưới chuột - Tranh dân gian Đông Hồ, Việt nam Biểu tượng mang ý nghĩa cụ thể thành viên cộng đồng người nhận biết [13] Âm thanh, đồ vật, hình ảnh, hành động người ký tự trang viết biểu tượng văn hóa Biểu tượng văn hóa thay đổi theo thời gian khác nhau, chí trái ngược văn hóa khác Gật đầu Việt nam hiểu đồng ý Bulgaria lại có nghĩa khơng Ý nghĩa tượng trưng tảng văn hóa, tạo sở thực tế cho cá nhân trải nghiệm tình xã hội làm sống trở nên có ý nghĩa Tuy sống hàng ngày, thành viên thường không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng biểu tượng chúng trở nên quen thuộc Khi thâm nhập vào văn hóa khác, với biểu tượng văn hóa khác người ta thấy sức mạnh biểu tượng văn hóa Nếu khác biệt đủ lớn, người thâm nhập bị cú sốc văn hóa Trong văn hóa, người xếp biểu tượng thành ngơn ngữ, hệ thống ký hiệu có ý nghĩa chuẩn giúp cho thành viên xã hội truyền đạt với [14] Ngơn ngữ có ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết, văn hóa có ngơn ngữ nói khơng phải tất có ngơn ngữ viết Ở văn hóa có hai loại ngơn ngữ ngơn ngữ nói khác với ngơn ngữ viết Ngôn ngữ phương tiện quan trọng để chuyển giao văn hóa, làm cho văn hóa truyền từ hệ sang hệ khác Ngơn ngữ tảng cho trí tưởng tượng người liên kết ký hiệu cách gần vô hạn Điều giúp cho người có khả thay nhận thức thông thường giới tạo tiền đề cho sáng tạo Ngôn ngữ quan trọng đến mức Edward Sapir học trò ơng Benjamin Whorf đưa giả thuyết (gọi Giả thuyết Sapir-Whorf) người khái niệm hóa giới thông qua ngôn ngữ nên ngôn ngữ trước suy nghĩ [15] Ngôn ngữ ảnh hưởng đến cảm nhận, suy nghĩ người giới đồng thời truyền đạt cho cá nhân chuẩn tắc, giá trị, chấp nhận quan trọng văn hóa Chính thế, việc du nhập ngôn ngữ vào xã hội trở thành vấn đề nhạy cảm nhiều nơi giới tiêu điểm tranh luận vấn đề xã hội Trong trình phát triển xã hội, ngôn ngữ biến đổi: nhiều từ ngữ đi, nhiều từ ngữ xuất (ví dụ máy tính điện tử đời làm xuất từ ngữ nhớ truy cập ngẫu nhiên, byte ) Chân lý Chân lý tính xác, rõ ràng tư Có người cho rằng, chân lý nguyên lý nhiều người tán thành thừa nhận Hay theo quan điểm thực dụng gắn ý nghĩa chân lý với tính lợi ích thực tế Hiểu sâu hơn, chân lý phản ánh đắn giới khách quan ý thức người Chân lý tri thức phù hợp với thực khách quan thực tế kiểm nghiệm Ở khía cạnh xã hội học, chân lý quan niệm thật Chính lẽ mà xã hội, văn hóa có thật, khác Điều có nghĩa có mà văn hóa coi chân lý, văn hóa khác lại bị phủ nhận Một cá nhân xây dựng chân lý Chân lý hình thành thơng qua nhóm người Cá nhân qua tiếp xúc, tương tác với nhóm nhỏ, nhóm lớn hình thành nên ý kiến cho đúng, thật ngày có tính khách quan hơn, gần thực Như văn hóa tồn chân lý Chân lý ln cụ thể khách quan thực nguồn gốc Những vật, q trình cụ thể xã hội, người ln tồn không tách rời điều kiện khách quan lịch sử cụ thể Những điều kiện khách quan thay đổi chân lý khách quan thay đổi Mỗi dân tộc có hồn cảnh lịch sử khác văn hóa họ có phận chân lý khác Ngay với dân tộc thời điểm lịch sử khác có chân lý khác Giá trị Giá trị (Value) với tư cách sản phẩm văn hóa thuật ngữ giá trị quy vào mối quan tâm, thích thú, ưa thích, sở thích, bổn phận, trách nhiệm, ước muốn, nhu cầu, ác cảm, lơi nhiều hình thái khác định hướng lựa chọn Khó có xác định mơ tả đầy đủ phạm vi tính đa dạng tượng giá trị thừa nhận Khoa học xã hội coi giá trị quan niệm đáng mong muốn ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn Trong cách nhìn rộng rãi tốt, xấu giá trị hay giá trị điều quan tâm chủ thể Giá trị mà ta cho đáng có, mà ta thích, ta cho quan trọng để hướng dẫn cho hành động ta Giá trị mà qua thành viên văn hóa xác định điều đáng mong muốn khơng đáng mong muốn, tốt hay không tốt, đẹp hay xấu [16] Trong xã hội, thành viên xây dựng quan điểm riêng thân giới dựa giá trị văn hóa Trong trình trưởng thành, người học hỏi từ gia đình, nhà trường, tơn giáo, giao tiếp xã hội thơng qua xác định nên suy nghĩ hành động theo giá trị văn hóa Giá trị đánh giá quan điểm văn hóa nên khác cá nhân văn hóa, chí có giá trị mà đại đa số thành viên nhiều văn hóa thừa nhận có xu hướng trường tồn tự do, bình đẳng, bác ái, hạnh phúc Giá trị luôn thay đổi xung đột giá trị cá nhân nhóm xã hội, thân cá nhân có xung đột giá trị chẳng hạn thành công cá nhân với tinh thần cộng đồng Mục tiêu Mục tiêu yếu tố hành vi hành động có ý thức người Mục tiêu coi dự đoán trước kết hành động Đó đích thực tế cần phải hoàn thành Con người tổ chức hành động xoay quanh đích thực tế Mục tiêu có khả hợp tác hành động khác người vào hệ thống, kích thích đến xây dựng phương án cho hành động Thực tế, tồn mục tiêu cá nhân mục tiêu chung (cộng đồng, xã hội) Mục tiêu chung sinh hai đường: qua đồng ý lẫn mục tiêu cá nhân nhóm, qua trùng vài mục tiêu cá nhân thành viên nhóm Mục tiêu phận văn hóa phản ánh văn hóa dân tộc Mục tiêu chịu ảnh hưởng mạnh giá trị Giá trị dễ sinh mục tiêu thế, khơng có giá trị khơng có mục tiêu, giá trị gắn bó với mục tiêu Tuy nhiên mục tiêu khác với giá trị Chuẩn mực Chuẩn mực tổng số mong đợi, yêu cầu, quy tắc xã hội ghi nhận lời, ký hiệu hay biểu trưng, mà qua xã hội định hướng hành vi thành viên [17] Trên góc độ xã hội học, chuẩn mực văn hóa quan trọng gọi chuẩn mực đạo đức chuẩn mực văn hóa quan trọng gọi tập tục truyền thống Do tầm quan trọng nên chuẩn mực đạo đức thường luật pháp hỗ trợ để định hướng hành vi cá nhân (ví dụ: hành vi ăn cắp vi phạm chuẩn mực đạo đức, việc bị xã hội phản ứng cách mạnh mẽ, luật pháp quy định hình phạt có tính chất cưỡng chế) Những tập tục truyền thống quy tắc giao tiếp, ứng xử đám đông thường thay đổi tình (ví dụ: người ta huýt gió buổi biểu diễn nhạc rock khơng làm nghe nhạc thính phòng) thành viên vi phạm tiêu chuẩn bị xã hội phản ứng mạnh mẽ (ví dụ: người mặc quần áo ngủ vào siêu thị mua hàng người xung quanh dị nghị gần chắn khơng có phản đối trực tiếp) Chuẩn mực văn hóa khiến cho cá nhân có tính tn thủ phản ứng tích cực (phần thưởng) hay tiêu cực (hình phạt) xã hội thúc đẩy tính tn thủ Phản ứng tiêu cực xã hội trước vi phạm chuẩn mực văn hóa sở hệ thống kiểm sốt văn hóa hay kiểm sốt xã hội mà qua biện pháp khác nhau, thành viên xã hội tán đồng tn thủ chuẩn mực văn hóa Ngồi phản ứng xã hội, phản ứng thân góp phần làm cho chuẩn mực văn hóa tn thủ Q trình tiếp thu chuẩn mực văn hóa, hay nói cách khác, hòa nhập chuẩn mực văn hóa vào nhân cách thân Các loại hình văn hóa Văn hóa tinh thần Văn hóa tinh thần hay gọi văn hóa phi vật chất ý niệm, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, giá trị, chuẩn mực, tạo nên hệ thống Hệ thống bị chi phối trình độ giá trị, đơi phân biệt giá trị chất Chính giá trị mang lại cho văn hóa thống khả tiến hóa nội Văn hóa vật chất Ngồi yếu tố phi vật chất giá trị, tiêu chuẩn, văn hóa bao gồm tất sáng tạo hữu hình người mà xã hội học gọi chung đồ tạo tác [18] Những đường, tòa cao ốc, đền đài, phương tiện giao thơng, máy móc thiết bị đồ tạo tác Văn hóa vật chất phi vật chất liên quan chặt chẽ với Khảo sát văn hóa thấy văn hóa vật chất phản ánh giá trị văn hóa mà văn hóa coi quan trọng Ở nước Hồi giáo, cơng trình kiến trúc đẹp hoành tráng thường thánh đường Mỹ, lại trung tâm thương mại Văn hóa vật chất phản ánh cơng nghệ hiểu theo khái niệm xã hội học áp dụng kiến thức văn hóa vào sinh hoạt mơi trường tự nhiên Tháp Eiffel phản ánh công nghệ cao tháp truyền hình Hà Nội Ngược lại, văn hóa vật chất làm thay đổi thành phần văn hóa phi vật chất Văn hóa lý tưởng văn hóa thực tế Giá trị tiêu chuẩn nên làm, thực tế mẫu xã hội, hành vi thành viên khơng hồn tồn qn với giá trị, tiêu chuẩn Những mẫu xã hội quán với giá trị, tiêu chuẩn gọi văn hóa lý tưởng mẫu xã hội thực tế gọi văn hóa thực tế Sự khác biệt văn hóa lý tưởng văn hóa thực tế tồn văn hóa Đại đa số người Việt Nam đô thị thừa nhận tầm quan trọng bảo vệ môi trường tỷ lệ đáng kể sẵn sàng vứt rác đường phố Mặt khác, tiêu chuẩn, giá trị thay đổi theo thời gian có khác nhóm khác xã hội nên mẫu văn hóa thực tế khác với văn hóa lý tưởng Tính đa dạng văn hóa văn hóa chung Một cảnh sinh hoạt người hippie Austin, Texas, Mỹ Trong văn hóa, khác biệt độ tuổi, điều kiện sống, giai cấp xã hội, làm hình thành nên mẫu văn hóa khác với văn hóa thống trị, hay gọi tiểu văn hóa Người nơng thơn cho người thành phố "giả dối" họ lại bị người thành phố coi "người nhà quê" Những niên mê nhạc Hip Hop có lối sống quan niệm khác hẳn giáo sư đứng tuổi Trong hầu hết xã hội đại, tồn tiểu văn hóa cấu thành dựa sắc tộc Xã hội Việt nam cấu thành tiểu văn hóa 50 sắc tộc Tính đa dạng văn hóa đơi gây mâu thuẫn Canada xã hội có hai nhóm văn hóa chính, nhóm văn hóa tổ tiên người Anh nhóm văn hóa tổ tiên người Pháp đa số nói tiếng Anh, thiểu số lại nói tiếng Pháp nói hai thứ tiếng Thiểu số nói tiếng Pháp có số bất lợi xã hội mà văn hóa người nói tiếng Anhthống trị Mặc dù phủ Canada thức cơng nhận hai ngơn ngữ quốc gia, mâu thuẫn người nói tiếng Anh nói tiếng Pháp tiếp tục mà biểu rõ nét trưng cầu dân ý việc tách Quebec (nói tiếng Pháp) khỏi Canada Trong trường hợp mẫu văn hóa có khác biệt với văn hóa thống trị mức độ đáng kể xã hội học người ta gọi văn hóa nghịch dòng hay phản văn hóa [19] Khi văn hóa nghịch dòng xuất xuất vấn đề xem xét lại tiêu chuẩn, đạo đức văn hóa thống trị xã hội có biện pháp kiểm sốt văn hóa từ đưa tin cách tiêu cực phương tiện truyền thông đến can thiệp luật pháp Nhiều trào trào lưu văn hóa nghịch dòng xuất phát từ giới trẻ phong trào hippie Mỹ năm 1960 sóng đầu trọc Mặc dù đa dạng văn hóa có cung cách thực hành niềm tin phổ biến gọi văn hóa chung[20] hay tính phổ biến văn hóa Nhà nhân loại học tiếng người Mỹ George Murdock (1897 - 1985) liệt kê danh sách thuộc văn hóa chung môn thể thao; nấu ăn; y khoa; lễ tang, hạn chế ràng buộc tình dục, Văn hóa ý thức hệ chủ đạo Văn hóa xã hội hòa hợp với muốn trì ổn định phải có giá trị trung tâm tiêu chuẩn chung đủ mạnh Trên góc độ khác, giá trị tiêu chuẩn trung tâm dùng để trì đặc quyền, đặc lợi nhóm người xã hội Ý thức hệ chủ đạo tập hợp niềm tin thực tiễn văn hóa giúp trì lợi ích hùng mạnh kinh tế, xã hội trị.[21] Khái niệm nhà Marxist George Lukacs (người Hungary) Antonio Gramsci (người Ý) đưa lần vào thập niên 1920 Quan điểm trở nên phổ biến xã hội học vào thập niên 1950, nhiên đến đầu thập niên 1970 giành chỗ đứng Mỹ Theo quan điểm Karl Marx xã hội tư có ý thức hệ thống trị nhằm phục vụ cho lợi ích tầng lớp thống trị [22] Các nhóm định chế có quyền lực xã hội không nắm cải tài sản mà kiểm sốt ý nghĩa việc tạo niềm tin thực thông qua tôn giáo, giáo dục phương tiện truyền thông đại chúng Sự thay đổi văn hóa Văn hóa liên tục thay đổi trình diễn nhanh chóng nguyên nhân chủ yếu sau: Phát minh: q trình tạo yếu tố văn hóa mới, việc phát minh bóng đèn điện, máy nghe nhạc, điện thoại, máy bay, máy tính điện tử.v.v có tác động lớn đến văn hóa làm thay đổi sống người Quá trình phát minh diễn liên tục văn hóa làm thay đổi văn hóa • Khám phá: q trình nhận hiểu biết tồn hành tinh hay lồi thực vật Khám phá tình cờ việc tìm lửanhưng thường kết việc nghiên cứu khoa học • Phổ biến: văn hóa vật chất phi vật chất phổ biến (hay cách gọi khác khuếch tán) từ văn hóa sang văn hóa khác Một phát minh • 10 Người Việt hay dùng chất liệu vải có nguồn gốc thực vật, mỏng, nhẹ, thống, phù hợp xứ nóng, với sắc màu nâu, chàm, đen Trang phục nam giới phát triển từ đóng khố trần đến áo cánh, quần ta (quần Tàu cải biến) Nữ giới xưa phổ biến mặc yếm, váy, áo tứ thân sau đổi thành áo dài đại Nói chung, phụ nữ Việt Nam làm đẹp cách tế nhị, kín đáo xã hội "cái nết đánh chết đẹp" Trang phục cũ ý đến khăn, nón, thắt lưng Ngơi nhà Việt Nam xưa gắn liền với môi trường sông nước (nhà sàn, mái cong) Sau nhà tranh vách đất, lợp rạ, vật liệu chủ yếu tre gỗ, không cao để chống gió bão, quan trọng hướng nhà thường quay phía Nam chống nóng, tránh rét Nhà khơng rộng q để nhường diện tích cho sân, ao, vườn Vả lại, người Việt Nam quan niệm "rộng nhà không rộng bụng" Các kiến trúc cổ bề thường ẩn hồ với thiên nhiên Phương tiện lại cổ truyền chủ yếu đường thuỷ Con thuyền loại hình ảnh thân quen cảnh quan địa lý - nhân văn Việt Nam, với dòng sơng, bến nước Các phong tục hôn nhân, tang ma, lễ tết, lễ hội Việt Nam gắn với tính cộng đồng làng xã Hơn nhân xưa không nhu cầu đôi lứa mà phải đáp ứng quyền lợi gia tộc, gia đình, làng xã, nên kén người kỹ, chọn ngày lành tháng tốt, trải qua nhiều lễ từ giạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu đến tơ hồng, hợp cẩn, lại mặt, phải nộp cheo để thức thừa nhận thành viên làng xóm Tục lễ tang tỉ mỉ, thể thương xót tiễn đưa người thân qua bên giới, không gia đình lo mà hàng xóm láng giềng tận tình giúp đỡ Việt Nam đất nước lễ hội quanh năm, vào mùa xuân, nông nhàn Các tết tết Nguyên đán, tết Rằm tháng Giêng, tết Hàn thực, tết Đoan ngọ, tết Rằm tháng Bảy, tết Trung thu, tết Ông táo Mỗi vùng thường có lễ hội riêng, quan trọng lễ hội nông nghiệp (cầu mưa, xuống đồng, cơm ), lễ hội nghề nghiệp (đúc đồng, rèn, pháo, đua ghe ) Ngoài lễ hội kỉ niệm bậc anh hùng có cơng với nước, lễ hội tơn giáo văn hố (hội chùa) Lễ hội có phần: phần lễ mang ý nghĩa cầu xin tạ ơn, phần hội sinh hoạt văn hố cộng đồng gồm nhiều trò chơi, thi dân gian Tín ngưỡng tơn giáo 16 Tín ngưỡng dân gian Việt Nam từ cổ xưa bao hàm: Lễ đền Đơ Tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên tín ngưỡng sùng bái người Con người cần sinh sôi, mùa màng cần tươi tốt để trì phát triển sống, nên nảy sinh tín ngưỡng phồn thựcViệt Nam, tín ngưỡng tồn lâu dài, hai dạng biểu hiện: thờ sinh thực khí nam nữ (khác với ấn Độ thờ sinh thực khí nam) thờ hành vi giao phối (người thú, Đơng Nam Á có dân tộc thờ việc này) Dấu tích để lại nhiều di vật tượng chân cột đá, trang trí nhà mồ Tây Nguyên, số phong tục điệu múa, rõ hình dáng hoa văn trống đồng cổ Nông nghiệp trồng lúa nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên đưa đến tín ngưỡng sùng bái tự nhiên Ở Việt Nam, tín ngưỡng đa thần coi trọng nữ thần, lại thờ động vật thực vật Một sách nghiên cứu (xuất năm 1984) liệt kê 75 nữ thần, chủ yếu bà mẹ, Mẫu (khơng có Ơng Trời, mà có Bà Trời tức Mẫu Cửu Trùng, ngồi Mẫu Thượng Ngàn, Bà chúa Sông v.v ) Về thực vật tơn sùng Cây lúa, sau tới Cây đa, Cây cau, Cây dâu, Bầu Về động vật, thiên thờ thú hiền hươu, nai, cóc, khơng thờ thú văn hố du mục, đặc biệt thờ loài vật phổ biến vùng sông nước chim nước, rắn, cá sấu Người Việt tự nhận thuộc họ Hồng Bàng, giống Tiên Rồng (Hồng Bàng tên loài chim nước lớn, Tiên trừu tượng hoá giống chim đẻ trứng, Rồng trừu tượng hoá từ rắn, cá sấu) Rồng sinh từ nước bay lên trời biểu trưng độc đáo đầy ý nghĩa dân tộc Việt Nam Trong tín ngưỡng sùng bái người, phổ biến tục thờ cúng tổ tiên, gần trở thành thứ tôn giáo người Việt Nam (trong Nam gọi Đạo Ông Bà) Việt Nam trọng ngày dịp cúng giỗ ngày sinh Nhà thờ Thổ công vị thần trông coi gia cư, giữ gìn hoạ phúc cho nhà Làng thờ Thành hoàng vị thần cai quản che chở cho làng (thường tôn vinh ngươì có cơng khai phá lập nghiệp cho dân làng, anh hùng dân tộc sinh hay làng) Cả nước thờ vua tổ, có ngày giỗ tổ chung (Hội đền Hùng) Đặc biệt việc thờ Tứ Bất Tử thờ giá trị đẹp dân tộc: Thánh Tản Viên (chống lụt), Thánh Gióng (chống ngoại xâm), Chử Đồng Tử (nhà nghèo vợ ngoan cường xây dựng nghiệp giầu có), bà Chúa Liễu Hạnh (cơng chúa Trời từ bỏ Thiên đình xuống trần làm người phụ nữ khát khao hạnh phúc bình thường) 17 Mặc dù có trường hợp dẫn tới mê tín dị đoan, tín ngưỡng dân gian sống dẻo dai hồ trộn vào tơn giáo thống Phật giáo (Tiểu thừa) du nhập trực tiếp từ ấn Độ qua đường biển vào Việt Nam khoảng kỉ sau CN Phật giáo Việt Nam không xuất mà nhập thế, gắn với phù chú, cầu xin tài lộc, phúc thọ tu hành thoát tục Khi Phật giáo (Đại thừa) từ Trung Quốc vào nước ta, tăng lữ Việt Nam sâu vào Phật học, dần hình thành tôn phái riêng Thiền Tông Trúc Lâm đề cao Phật tâm Thời Lý - Trần, Phật giáo cực thịnh đón nhận Nho giáo, Lão giáo, tạo nên mặt văn hố mang tính chất "Tam giáo đồng nguyên" (cả ba tôn giáo tồn tại) Qua nhiều bước thăng trầm, đạo Phật trở nên thân thiết với người Việt Nam, thống kê năm 1993 cho biết có tới triệu tín đồ xuất gia khoảng 10 triệu người thường xuyên vãn chùa lễ Phật Thời Bắc thuộc, Nho giáo chưa có chỗ đứng xã hội Việt Nam, đến năm 1070 Lý Thái Tổ lập Văn Miếu thờ Chu Cơng-Khổng Tử xem tiếp nhận thức Thế kỉ 15, nhu cầu xây dựng đất nước thống nhất, quyền tập trung, xã hội trật tự, Nho giáo thay chân Phật giáo trở thành quốc giáo triều Lê Nho giáo, chủ yếu Tống Nho, bám vào chế trị - xã hội, vào chế độ học hành khoa cử, vào tầng lớp nho sĩ, dần chiếm lĩnh đời sống tinh thần xã hội Nhưng Nho giáo tiếp thụ Việt Nam yếu tố riêng lẻ - trị - đạo đức, không bê nguyên xi hệ thống Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nam khoảng cuối kỉ Do thuyết vô vi mang tư tưởng phản kháng bọn thống trị, người dân dùng làm vũ khí chống phong kiến phương Bắc Nó lại có nhiều yếu tố thần tiên, huyền bí, nên hợp với tiềm thức người tín ngưỡng nguyên thuỷ Nhiều nhà nho cũ mộ khuynh hướng ưa tĩnh, nhàn lạc Lão - Trang Nhưng từ lâu Đạo giáo tôn giáo không tồn nữa, để lại di sản tin ngưỡng dân gian Ki-tô giáo đến Việt Nam vào kỉ 17 khâu mơi giới trung gian văn hố phương Tây chủ nghĩa thực dân Nó tranh thủ hội thuận lợi: chế độ phong kiến khủng hoảng, Phật giáo suy đồi, Nho giáo bế tắc, để trở thành chỗ an ủi tinh thần cho phận dân chúng thời gian dài khơng hồ đồng với văn hố Việt Nam Trái lại, buộc phải để giáo dân lập bàn thờ nhà Chỉ hoà Phúc âm dân tộc, đứng Việt Nam Năm 1993 có khoảng triệu tín đồ cơng giáo gần nửa triệu tín đố Tin Lành 18 Các tơn giáo bên ngồi du nhập vào Việt Nam khơng làm tín ngưỡng dân gian địa mà hồ quyện vào làm cho hai phía có biến thái định Ví dụ Nho giáo khơng hạ thấp vai trò người phụ nữ, việc thờ Mẫu Việt Nam thịnh hành Tính đa thần, dân chủ, cộng đồng thể việc thờ tập thể gia tiên, thờ nhiều cặp thần thánh, vào chùa thấy không thờ Phật mà thờ nhiều vị khác, thấn linh có mà người thật có Và có lẽ Việt Nam có chuyện cóc kiện ơng Trời, mơtíp người lấy tiên chuyện cổ tích Đây nét riêng tín ngưỡng Việt Nam Ngơn ngữ Về nguồn gốc tiếng Việt, có nhiều giả thuyết Giả thuyết giầu sức thuyết phục cả: tiếng Việt thuộc dòng Mơn-Khơme ngữ hệ Đơng Nam Á, sau chuyển biến thành tiếng Việt - Mường (hay tiếng Việt cổ) tách Trong tiếng Việt đại, có nhiều từ chứng minh có gốc Mơn-Khơme tương ứng ngữ âm, ngữ nghĩa so sánh với tiếng Mường Trải qua nghìn năm Bắc thuộc, triều đại phong kiến, ngơn ngữ thống chữ Hán, thời gian tiếng Việt tỏ rõ sức sống đấu tranh tự bảo tồn phát triển Chữ Hán đọc theo cách người Việt, gọi cách đọc Hán - ViệtViệt hố nhiều cách tạo nhiều từ Việt thơng dụng Tiếng Việt phát triển phong phú đến đời hệ thống chữ viết ghi lại tiếng Việt sở văn tự Hán vào kỉ 13 chữ Nôm Thời kỳ thuộc Pháp, chữ Hán dần bị loại bỏ, thay tiếng Pháp dùng ngôn ngữ hành chính, giáo dục, ngoại giao Nhưng nhờ chữ Quốc ngữ, có lợi đơn giản hình thể kết cấu, cách viết, cách đọc, văn xuôi tiếng Việt đại thực hình thành, tiếp nhận thuận lợi ảnh hưởng tích cực ngơn ngữ văn hố phương Tây Chữ quốc ngữ sản phẩm số giáo sĩ phương Tây có Alexandre de Rhodes hợp tác với số người Việt Nam dựa vào chữ Latinh để ghi âm tiếng Việt dùng việc truyền giáo vào kỉ 17 Chữ quốc ngữ dần hoàn thiện, phổ cập, trở thành cơng cụ văn hố quan trọng Cuối kỉ 19, có sách báo xuất chữ quốc ngữ Sau Cách mạng tháng Tám 1945, tiếng Việt chữ quốc ngữ giành địa vị độc tôn, phát triển dồi dào, ngôn ngữ đa dùng lĩnh vực, 19 cấp học, phản ánh thực sống Ngày nay, nhờ cách mạng, số dân tộc thiểu số Việt Nam có chữ viết riêng Đặc điểm tiếng Việt: đơn âm vốn từ cụ thể, phong phú, giầu âm sắc hình ảnh, lối diễn đạt cân xứng, nhịp nhàng, sống động, dễ chuyển đổi, thiên biểu trưng, biểu cảm, thuận lợi cho sáng tạo văn học nghệ thuật Từ điển tiếng Việt xuất năm 1997 gồm 38410 mục từ Văn học Phát triển song song, tác động qua lại sâu sắc: Văn học Việt Nam xuất sớm, có hai thành phần văn học dân gian văn học viết Văn học dân gian chiếm vị trí quan trọng Việt Nam, có cơng lớn gìn giữ phát triển ngơn ngữ dân tộc, ni dưỡng tâm hồn nhân dân Sáng tác dân gian gồm thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, câu đố, tục ngữ, ca dao với nhiều màu sắc dân tộc Việt Nam Văn học viết đời từ khoảng kỉ 10 Cho đến đầu kỉ 20 có hai phận song song tồn tại: chữ Hán (có thơ, văn xi, thể tâm hồn, thực Việt Nam nên văn chương Việt Nam) chữ Nơm (hầu có thơ, lưu truyền lại nhiều tác phẩm lớn) Từ năm 20 kỉ 20, văn học viết chủ yếu sáng tác tiếng Việt qua chữ quốc ngữ, có cách tân sâu sắc hình thức thể loại tiểu thuyết, thơ mới, truyện ngắn, kịch đa dạng xu hướng nghệ thuật, đồng thời phát triển với tốc độ nhanh, sau Cách mạng tháng Tám theo đường lối lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng sống chiến đấu lao động nhân dân Có thể nói Việt Nam, dân tộc sính thơ, yêu thơ, làm thơ - từ vua quan, tướng lĩnh, sư sãi, sĩ phu đến sau nhiều cán cách mạng - cô thợ cấy, cụ lái đò, anh lính chiến thuộc dăm câu lục bát, thử vè Về nội dung, chủ lưu dòng văn chương yêu nước bất khuất chống ngoại xâm thời kỳ dòng văn chương phản phong kiến thường thông qua thân phận người phụ nữ Phê phán thói hư tật xấu xã hội mảng đề tài quan trọng Các thi hào dân tộc lớn nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn Văn học Việt Nam đại phát triển từ lãng mạn đến thực, từ âm hưởng chủ nghĩa anh hùng chiến tranh chuyển sang mở rộng toàn diện sống, vào đời thường, tìm kiếm giá trị đích thực người 20 Văn học cổ điển tạo nên kiệt tác Truyện Kiều (Nguyễn Du), Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều), Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn), Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi) Việt Nam từ kỉ trước có bút nữ độc đáo: Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà huyện Thanh Quan Văn xi đại có tác giả khơng thể nói thua giới: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Nam Cao Bên cạnh nhà thơ đặc sắc Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Tố Hữu Tiếc chưa có tác phẩm lớn phản ánh đầy đủ, trung thực xứng đáng đất nước thời đại CHIA SẺ CẢM NHẬN VỀ VĂN HĨA VIỆT NAM Sức mạnh văn hóa Việt Nam đem lại cho dân tộc sức sống mãnh liệt Trải qua nghìn năm bị hộ khơng khơng bị đồng hóa mà tích lũy phát triển trở thành lực lượng vô tận vùng lên giành lại độc lập cho đất nước Đó nhờ dân ta giữ vững văn hóa dân tộc Chúng ta đánh thắng kẻ địch xâm lược mạnh ta gấp nhiều lần Đó nhờ sức mạnh chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, văn hóa Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng kết hợp với trí thơng minh, sáng tạo Sự nghiệp đổi giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử chứng tỏ bền vững, sức sống, sáng tạo văn hóa Việt Nam-Hồ Chí Minh Trong tình hình đặt cho phải xây dựng đời sống xã hội “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” Trong điều kiện sống đầy đủ, người Việt Nam tiết kiệm, khiêm tốn chi tiêu, hưởng thụ Trong quan hệ xã hội người Việt Nam “Tôn sư trọng đạo”, tôn trọng người có cơng với dân tộc làm đầu Giao lưu, đối thoại với văn hóa giới, người Việt Nam thể lĩnh văn hiến dân tộc, giữ danh dự tâm hồn sáng Tinh thần khiêm tốn học hỏi, cầu thị tiến phát triển đất nước, người trước quan hệ quốc tế đề cao Trong quan hệ dân tộc, tầng lớp dân cư, nhóm cộng đồng cá nhân, thái độ “đói cho sạch, rách cho thơm”, tinh thần “Thương người thể thương thân” ln sắc văn hóa sống, ứng xử người Việt Nam Hiện đồng tiền chi phối mạnh mẽ đến suy nghĩ hành vi đối xử người, góp phần làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống nhân văn nhân dân ta Điều đáng nói là, nhiều nếp sống thể phong mỹ tục truyền thống dân tộc ta bị thương mại hóa Đời sống 21 tinh thần, tâm linh lễ giáo, nơi tôn nghiêm lễ hội trở thành nơi kinh doanh trục lợi khơng cá nhân tập thể Cưới xin lễ tục truyền thống vô thiêng liêng đời người trở thành dịp tính tốn lời lãi Người ta đến đám cưới khơng phải đến với tình cảm, bạn bè mà để biếu xén, trả công, trả nợ Lễ sinh nhật, lễ mừng thọ khơng ngày kỷ niệm mốc trưởng thành hạnh phúc lâu bền, lại dịp tâng bốc nhau, thực mục đích định Kinh tế phát triển, sống sung túc đem lại khơng khí giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch Đó tảng điều kiện cho phát triển bước vững lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội, văn hóa đất nước Xã hội ta ngày trở nên văn minh, người ngày có dân chủ với tư cách cá nhân, với tư cách tập thể Tất điều làm cho hoạt động, quan hệ xã hội ta ngày trở nên lành mạnh, song nơi nơi thấy kinh tế thị trường làm nảy sinh quan hệ chủ tớ ngày nặng nề Không thiếu tượng thủ trưởng dùng quyền hành để áp đặt công việc hành vi cho cán bộ, nhân viên, bắt nhân viên tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối Tình trạng dân chủ không xuất công tác mà quan hệ cá nhân trầm trọng Dân chủ nhiều nơi, nhiều lúc hình thức Ở nhiều địa phương tiếp dân không chu đáo Những ý kiến, kiến nghị dân không giải quyết, vòng vo đùn đẩy lên cấp Có nơi trù dập cán quyền, hách dịch nhân dân, trù dập người dũng cảm dám phát hiện, tố cáo, đấu tranh với tượng hành vi sai trái cán lãnh đạo Mỗi cấp, ngành tỉnh toàn Đảng, toàn dân “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” hình thành đạo đức tốt đẹp giao tiếp, ứng xử Đẩy mạnh công tác tư tưởng, văn hóa xây dựng nhân cách, nhân văn cao đẹp người, tập thể tồn xã hội, góp phần thực thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 22 Sơ đồ khái quát câu 23 Câu 2: Hãy chia sẻ với người bạn Trung Quốc văn hóa ăn uống Việt Nam MỘT VÀI THÓI QUEN ĂN UỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Để trì sống, ăn uống việc quan trọng số Tuy nhiên, quan niệm thói quen ăn uống người vấn đề hồn tồn khác nhau, khơng giống Đối với người Việt Nam, xuất phát từ nếp sống nơng nghiệp ăn quan trọng Vì “có thực vực đạo”, quan trọng tới mức “trời đánh tránh bữa ăn”, hành động người Việt lấy ăn làm đầu: ăn uống, ăn ở, ăn mặc, ăn nói, ăn chơi, ăn học, ăn tiêu, ăn ngủ, ăn nằm, ăn cắp, ăn trộm… Trong nhiều thói quen ăn uống người Việt, xin giới thiệu phân tích số thói quen ăn uống phổ biến người Việt tồn tại, dù nhiều thay đổi “hòa nhập khơng hòa tan”từ lai tạp văn hóa nước khác `Thích trò chuyện bữa ăn: Người Việt có thói quen tổ chức ăn uống tổng hợp, ăn chung Cho nên thành viên bữa ăn liên quan phụ thuộc chặt chẽ vào Điều khác hẳn với phương Tây, người có suất ăn riêng, người hồn tồn độc lập với Còn người Việt ngược lại, họ thích chuyện trò bữa ăn, trái hẳn với người Tây phương tránh nói chuyện ăn Trò chuyện ăn nhu cầu thiết yếu cư dân Việt, bữa ăn ngồi tác dụng “ăn để no” mà dịp để anh em, họ hàng, bạn bè tụ tập lại để hỏi thăm sức khỏe, sống, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn thoải mái bàn luận vấn đề họ u thích Vì có thức ăn ngon mà khơng hợp thời tiết khơng ngon, hợp thời tiết mà khơng có chỗ ăn ngon khơng ngon, có chỗ ăn ngon mà khơng có bạn bè tâm giao ăn khơng ngon, có bạn bè tâm giao mà khơng khí bữa ăn khơng vui vẻ ăn không ngon 24 Ăn trông nồi, ngồi trông hướng: người phụ thuộc lẫn nên phải ý tứ ngồi mực thước ăn Đây biểu cao đời sống cộng đồng người Việt Nó đòi hỏi người ăn đừng ăn nhanh, chậm; đừng ăn nhiều song đừng q ít; đừng ăn hết mà khơng nên ăn Do vậy, tượng sau ăn, đĩa bày thức ăn lúc dư thức ăn, thức ăn chén người ăn hết Thói quen ăn phản ánh ăn cơm khách, mặt khách phải ăn cho ngon miệng để tỏ lòng biết ơn tơn trọng chủ nhà, mặt khác lại phải để chừa đĩa đồ ăn để chứng tỏ khơng chết đói, khơng tham ăn Mặt khác, ăn nhanh biểu thị người vội vàng, thô lỗ, ăn chậm khiến người ta phải chờ, ăn nhiều, ăn hết tham lam, ăn ít, ăn chê khơng ngon… Truyện dân gian thường phê phán người vô ý ăn có nhiều cảnh dùng bữa ăn để kén rể Do vây, mà ông bà ta trọng nghiệm khắc dạy cái: “học ăn, học nói, học gói, học mở” Trong giáo dục cách ăn ưu tiên hàng đầu thơng qua cách ăn người ta nhận xét kết luận nhiều nhân cách cá nhân gia đình họ Phải có chén nước mắm (hay nước tương) ăn Trong cấu bữa ăn người Việt, ăn khác có người ăn, người khơng, cơm nước mắm dùng, chấm Do vậy, chén nước măm trở thành thước đo ý tứ, đo trình độ văn hóa người Chấm nước mắm phải cho gọn, sạch, không nhiễu, chấm vương vãi thể người vụng về, ẩu tả, chấm nước mắm mà để rơi thức ăn vào chén nước mắm vệ sinh, dơ, bẩn, chấm hụt (hai, ba lần chấm được) người không làm việc, hay sai sót, khơng nên tin tưởng Khơng bới cơm nhiều vào chén Chủ nhà ngồi đầu nồi phải tế nhị mực thước bới cơm cho khách Nhiều đầy dễ rơi, vãi, (khiến khách mang tiếng vụng về) khơng có chỗ để thức ăn; q ăn mau hết, phải đưa bới nhiều lần (khiến khách mang tiếng tham ăn) Thấy cơm nồi hết, phải giảm tốc độ ăn người nhà (bới ít), tránh không để đũa va vào nồi, phải làm cho khách thấy đầy đủ, thoải mái Sử dụng đũa ăn: cách ăn phổ biến người Châu Á Nó cách ăn đặc thù mô động tác chim nhặt hạt, xuất phát từ thói quen ăn thứ khơng thể dùng tay bốc mó tay vào (như cơm, cá, nước mắm…) cư dân Đông Nam Á Trong đó, người phương Tây phải dùng đồ ăn gồm dao, muỗng, đĩa (mô động tác thú xé mồi), thứ thực chức riêng lẻ (sản phẩm tư phân tích) Đơi đũa người Việt thực cách tổng hợp linh hoạt hàng loạt chức khác nhau: gắp xé, dầm, khoắng, trộn, vét nối cho cánh tay dài để gắp thức ăn xa! 25 NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT Văn hóa ẩm thực Việt Nam phong phú đa dạng từ cách thức chế biến hương vị ăn Mỗi vùng miền dải đất hình chữ S lại có ăn đặc trưng riêng biệt khơng thể hòa lẫn Tuy nhiên để tổng kết lại văn hóa ẩm thực Việt Nam có đặc trưng tiêu biểu sau: Tính hòa đồng đa dạng: Người Việt dễ dàng tiếp thu văn hóa ẩm thực dân tộc khác, vùng miền khác để từ chế biến thành Đây điểm bật ẩm thực nước ta từ Bắc chí Nam Tính mỡ: Các ăn Việt Nam chủ yếu làm từ rau, quả, củ nên mỡ, khơng dùng nhiều thịt nước phương Tây, không dùng nhiều dầu mỡ người Hoa Tính đậm đà hương vị: 26 Khi chế biến thức ăn người Việt Nam thường dùng nước mắm để nêm, lại kết hợp với nhiều gia vị khác …nên ăn đậm đà Mỗi khác có nước chấm tương ứng phù hợp với hương vị Tính tổng hồ nhiều chất, nhiều vị: Món ăn Việt Nam thường nhiều chất nhiều vị kết hợp lại với Các ăn Việt Nam thường bao gồm nhiều lọai thực phẩm thịt, tôm, cua với loại rau, đậu, gạo Ngồi có tổng hợp nhiều vị chua, cay, mặn, ngọt, bùi béo… Tính ngon lành: Cụm từ ngon lành gói ghém tinh thần ăn người Việt Ẩm thực Việt Nam kết hợp món, vị lại để tạo nên nét đặc trưng riêng Những thực phẩm mát thịt vịt, ốc thường chế biến kèm với gia vị ấm nóng gừng, rau răm… Đó cách cân âm dương thú vị, có người Việt Nam có… Tính dùng đũa: Người Việt có thói quen dùng đũa ăn Gắp nghệ thuật, gắp cho khéo, cho chặt đừng để rơi thức ăn…Đôi đũa Việt có mặt bữa cơm gia đình, quay nướng, người Việt dùng nĩa để xiên thức ăn người phương Tây Tính cộng đồng: Tính cộng đồng thể rõ ẩm thực Việt Nam, bữa cơm có bát nước mắm chấm chung, múc riêng bát nhỏ từ bát chung Tính hiếu khách: Tính hiếu khách thể lời mời chào trước bữa ăn Trước bữa ăn người Việt thường có thói quen mời Lời mời thể giao thiệp, tình cảm, hiếu khách, mối quan tâm trân trọng người khác… Tính dọn thành mâm: Dọn nhiều lúc bữa ăn nét đặc trưng văn hóa ăn uống người Việt Người Việt có thói quen dọn sẵn thành mâm, dọn nhiều ăn bữa lên lúc không phương Tây ăn mang CẢM NHẬN VỀ PHỞ- MĨN ĂN MANG ĐẬM TÍNH DÂN TỘC 27 Ẩm thực Việt đề tài khơng có điểm dừng Chúng ta tự hào người quốc gia có ẩm thực độc đáo, không thu hút người dân nước mà du khách nước Với văn hóa ẩm thực đa dạng vùng miền khác nhau, ẩm thực thứ thu hút khách du lịch Trong nhiều bình chọn tờ báo nước quốc tế, "phở" ăn nhiều người ưa thích nhất, người Việt bạn bè quốc tế Phở tiếng phở Hà Nội Không biết tự bao giờ, phở trở thành ăn vơ hấp dẫn đến Hà Nội Với hương vị độc đáo khơng có nơi có được, phở Hà Nội in sâu vào tiềm thức người, mặc định ăn ngon Muốn ăn phở phải đến Hà Nội Vào năm 1940 phở tiếng Hà Nội Phở ăn ăn vào khoảng thời gian mà bạn muốn: sáng, trưa, chiều, tối Điểm đặc biệt, phở khơng ăn kèm, uống kèm thứ khác Một bát phở bao gồm: nước dùng, bánh phở, gia vị ăn kèm tiêu, hành lá, lát chanh, ớt… Nước dùng phở chế biến từ xương bò: xương cục, xương ống xương vè Bánh phở phải dai, mềm Hành lá, ớt, tiêu tăng thêm mùi vị bát phở Tùy thuộc vào bí nấu mà nơi lại có mùi vị phở khác Phở Hà Nội Chế biến phở, khâu quan trọng khâu nấu nước dùng Nước dùng linh hồn bát phở nên nước dùng không ngon bát phở không giữ hương vị Nước dùng truyền thống ninh từ xương ống bò với số gia vị nhiều Khâu chọn xương 28 kĩ lưỡng Đầu bếp chọn xương phải khơng thịt bám vào, xương phải rửa sạch, sau cho vào nồi đun với nước Sôi lầm đầu, người nấu đổ hết phần nước Làm để nước dùng không bị nhiễm mùi hôi xương bò Sau đó, họ lại cho nước vào nồi ninh tiếp Đến lúc này, nước ninh dùng làm nước dùng cho bát phở Lúc này, để làm nước dùng có hương vị ngon, đầu bếp cho gừng củ hành nướng chín vào nồi Nồi nước dùng đun lửa lớn đến sôi Khi nước bắt đầu sôi, người nấu vặn nhỏ lửa hơn, bắt đầu vớt bọt nồi Người nấu vớt bọt để nước dùng trong, khơng bị đục Sau họ lại cho thêm nước, để lửa lớn đến sôi, giảm lửa tiếp tục vớt bọt Họ làm liên tục đến nước dùng trong, không xuất bọt Lúc này, người nấu cho số gia vị đun lửa nhỏ cho nồi nước sôi lăn tăn Làm để nồi nước trong, vị từ xương có thời gian tan hòa vào nước dùng giữ nhiệt độ nóng Thường quán phở, họ thường để nồi nước lửa nhỏ ngày, đến không khách khơng bán thơi Món phở Hà Nội hấp dẫn nước dùng có hương vị chân chất xương ống, với bánh phở dai mềm, thịt bò vừa chín tới nêm nếm vừa miệng Màu nước dùng trong, bánh phở mỏng trắng hòa quyện hương vị hành lá, ớt, ngò, chanh Tất hòa vào thành thể thống nhất, khơng thể tách rời, thiếu thứ, bát phở hồn hảo Có ba phở là: phở nước, phở xào phở áp chảo Trong ba loại trên, phở nước phổ biến Phở nước ăn nóng Bát phở nóng hổi nghi ngút thích hợp cho ngày đông lạnh Hà Nội Phở nước gồm phở bò, phở gà, phở tim gan Có loại phở khác nước dùng thịt ăn kèm khác Nhưng người sành ăn lựa chọn phở bò cho thực đơn Món phở hấp dẫn hương vị tinh túy ngào mà nước dùng đem lại Du khách bị hấp dẫn phở lạ lẫm hương vị độc đáo Một bát phở ngon ln trình bày bát sứ với độ lớn vừa phải Khi ăn phở, tay cầm đũa, tay lại cầm thìa Đũa sử dụng phổ biến để ăn phở đũa tre tiện lợi khơng trơn 29 làm rơi miếng bánh phở xuống Phở ăn nóng khơng ăn kèm thêm ăn, đồ uống khác Phở ăn tinh tế, đặc trưng đất Hà Thành Món phở làm xao xuyến hệ nhà văn để có tác phẩm văn học tuyệt vời Như Thạch Lam "Hà Nội băm sáu phố phường" có viết: "phở thứ quà đặc biệt Hà Nội, riêng Hà Nội có, Hà Nội ngon" Còn nhiều nhà văn nhà thơ khác viết phở Hà Nội Nguyễn Tuân, Vũ Bằng… Phở ăn truyền thống, tiếng Việt NAm đặc biệt Hà Nội Bất đến hà Nội mong muốn thưởng thức tơ phở nóng hổi nghi ngút Những người xa Hà Nội trở ln tìm lại qn phở thân thuộc để thưởng thức hương vị lâu không nếm Phở giá trị ẩm thực, nét ẩm thực đáng tự hào HẾT Để tiêu, sống, ănđều uống việc quan trọng Tuyquan nhiên, quan niệm thói quen với người ăn uống Việt Nam, xuất người phát vềtừ vấn nếp đề sống hoàn tồn nghiệp khác thìmặc, nhau, ăn khơng trọng aiăn”, giống Vìăn ai.“có Đối thực động củatrì vực người Việt đạo”, lấy quan ăn làm trọng đầu: tới ănnơng mức uống, “trời ănsốở, đánh ăn tránh ăn nói, bữa ăn chơi, hành học, ăn ăn ngủ, ăn nằm, ăn cắp, ănlà trộm… 30 ... thuyết giầu sức thuyết phục cả: tiếng Việt thuộc dòng Mơn-Khơme ngữ hệ Đơng Nam Á, sau chuyển biến thành tiếng Việt - Mường (hay tiếng Việt cổ) tách Trong tiếng Việt đại, có nhiều từ chứng minh... người Việt, gọi cách đọc Hán - Việt Và Việt hố nhiều cách tạo nhiều từ Việt thơng dụng Tiếng Việt phát triển phong phú đến đời hệ thống chữ viết ghi lại tiếng Việt sở văn tự Hán vào kỉ 13 chữ... chẳng hạn thành cơng cá nhân với tinh thần cộng đồng Mục tiêu Mục tiêu yếu tố hành vi hành động có ý thức người Mục tiêu coi dự đoán trước kết hành động Đó đích thực tế cần phải hoàn thành Con
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận môn tiếng việt thực hành, tiểu luận môn tiếng việt thực hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn