Toàn chân triết luận

240 47 0
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:16

C Thu Giang Nguy n Duy C n  TOÀN CHÂN TRI T LU N Public: Email: Website: PhuckofWR phuc.huavinh@gmail.com nhansinhquan.vn 1936 Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n “Cành n bu i r ng đơng, có ph i mu n khoe s c đ p v i h ng th m ch ng? M c tình khách qua đàng, bi t thích u d ng chân mà th ng th c Nó n , khơng th khơng n đ ng” (C Nguy n Duy C n ) “… X a kia, có m t chim sa tr c c a thành n c L Vua L b t v nuôi, d y bày y n đãi n, tr i nh c cho nghe, Chim y không dám n, dám u ng, s mà ch t ó d ng cách ni mình, mà nuôi chim Ch ch vua L d ng cách nuôi chim mà ni chim, ngh a đ cho đ u r ng sâu, núi l nh, ho c n r ng l i b ng, ho c n lúa n i đ ng, cu c k t qu ph i khác, l i mà không h i Ta làm nh vua L ngày x a Ta đem đ c c a chân- nhân mà gi ng cho Tôn- H u m t tên th ng nhân mê- mu i…B t chu t ng i xe ng a, ép chim nghe chuông tr ng làm kinh- đ ng m y v t nh Ta có l làm kinh đ ng Tơn- H u…”(Trang T ) nhansinhquan.vn Τồn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n Thành kính Dâng t ng h ng h n thân ph C Nguy n Duy C n nhansinhquan.vn Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n T A Nói m t u có th c m đ c mà khơng th nói đ c, r t khó Miêu t m t l vô h n b ng m t th ti ng h u h n nh l i nói, câu v n, l i mâu thu n y v y, nh ng ví d c th l y theo th c t hàng ngày, đ giúp cho ta hi u nh ng thu n lý quy n nh này, ch ng qua nh t m nh r t thô, không nét gi ng v i s th t, ch có đ cho ta h i ý mà đ hi u nét hay s c đ p c a b c tranh thiên nhiên, phong phú c a b n c o mà c gi ch qn l y mà l y hình thơ thi n v ng v làm s th t dùng Tr c giác mà l nh h i, nhiên h u m i có th th u đáo đ c nguyên ý c a tác gi Có nhi u ch nhái nhái l i, d ng ý c a tác gi Mu n cho đ c gi d hi u, d nh c n ph i d ng ph ng pháp y V m t v n ch ng đ t nhiên, khơng ph c thúc c , r ng mi n c ng th i s t nhiên e s mà m t nhansinhquan.vn ...Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n “Cành n bu i r ng đơng, có ph i mu n khoe s c đ p v i h ng th m ch ng? M c tình khách qua đàng, bi t thích yêu d ng chân mà th ng th c Nó... Tơn- H u…”(Trang T ) nhansinhquan.vn Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n Thành kính Dâng t ng h ng h n thân ph C Nguy n Duy C n nhansinhquan.vn Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n T A Nói... n lúa n i đ ng, cu c k t qu ph i khác, l i mà không h i Ta làm nh vua L ngày x a Ta đem đ c c a chân- nhân mà gi ng cho Tôn- H u m t tên th ng nhân mê- mu i…B t chu t ng i xe ng a, ép chim nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Toàn chân triết luận , Toàn chân triết luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn